Pandemický rodičovský príspevok čakajú zmeny: zlepšia sa podmienky nároku

Pandemický rodičovský príspevok čakajú zmeny: zlepšia sa podmienky nároku
Zdroj: Pixabay.com
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Vláda schválila úpravy v nároku na pandemický rodičovský príspevok. Podmienky sa budú meniť aj v nároku na dávky v hmotnej núdzi a zamestnávatelia a SZČO si môžu odložiť odvody za apríl.

Vláda dnes, v stredu 21. apríla 2021, schválila zmeny v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. Inými slovami, úpravy nastávajú v nároku na pandemický rodičovský príspevok a v nároku na dávku v hmotnej núdzi či na ochranný príspevok. Vláda tiež schválila možnosť odkladu odvodov pre zamestnávateľov a SZČO za mesiac apríl 2021.

Zmeny v nároku na pandemický rodičovský príspevok

Oprávneným osobám, ktorým sa poskytuje pandemický rodičovský príspevok ako doplatok k ošetrovnému, ktoré je v nižšej sume ako suma rodičovského príspevku, už nezanikne nárok na pandemický rodičovský príspevok v súvislosti so zvýšením sumy ošetrovného na 75 % denného vymeriavacieho základu počas apríla 2021.

Zároveň oprávneným osobám, ktorým mal zaniknúť nárok na riadny rodičovský príspevok a súčasne vzniknúť nárok na pandemický rodičovský príspevok, už tento nárok nezanikne z dôvodu, že počas apríla 2021 sa im bude poskytovať ošetrovné v sume vyššej ako je suma rodičovského príspevku. „Uvedené platí aj pro futuro, teda pre prípad, ak sa v budúcnosti opätovne zvýši ošetrovné na 75 % denného vymeriavacieho základu,“ uvádza sa v dôvodovej správe k novele nariadenia.

Ministerstvo práce informovalo, že pandemický rodičovský príspevok je predĺžením poskytovania rodičovského príspevku tým osobám, ktorých dieťa dovŕšilo tri roky (resp. šesť rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), a nemajú príjem. Pre lepšiu zrozumiteľnosť uvedli príklad:

Dieťa dovŕšilo v januári 2021 tri roky. Za mesiac január je matke poskytnutý posledný klasický, nie pandemický, rodičovský príspevok. Matka má uzatvorený pracovný pomer na čiastočný úväzok, ale dieťa nemôže dať do škôlky. Vznikne jej nárok na ošetrovné v sume 300 €/mesiac. Keďže rodičovský príspevok poberala v sume 370 €, UPSVR jej poskytne doplatok k ošetrovnému vo výške 70 €. V mesiaci apríl 2021 by však ošetrovné v dôsledku zvýšenia presiahlo sumu 370 € a matke by tak zanikol nárok na pandemický rodičovský príspevok. Návrhom nariadenia sa docielilo, že v mesiaci apríl matke nebude poskytnutý rodičovský príspevok, ale v mesiaci máj, ak bude naďalej spĺňať podmienky, sa jej opätovne začne poskytovať doplatok."

Tehotné mamičky budú mať nárok na pandemický rodičovský príspevok aj SOS dotáciu

Za príjem na účely poskytovania pandemického rodičovského príspevku sa taktiež nebude považovať tehotenské. „Zabezpečí sa tak, aby tehotná matka v dôsledku priznania tehotenského nestratila nárok na pandemický rodičovský príspevok,“ uvádza osobitná dôvodová správa.

Prečítajte si tiež

Navyše Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny informovalo, že vláda schválila návrh, ktorý oprávňuje všetky ženy poberajúce tehotenské požiadať aj o poskytnutie tzv. SOS dotácie (s platnosťou už od apríla 2021). „Vzhľadom na to, že tehotenské, ale aj SOS dotácia sú dávkou nemocenského poistenia, by bez tejto úpravy nebolo umožnené osobám poberať tieto dávky súbežne." Na stránke pomahameludom.sk sa uvádza, že oprávnenou osobou na SOS dotáciu je tá, ktorá v čase krízovej situácie prestala vykonávať činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti a nemá iný príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Výška dotácie je za mesiac október 2020 a nasledujúce mesiace 300 eur mesačne pre jedného žiadateľa.

Úprava pravidiel pre dávku v hmotnej núdzi a aktivačný príspevok

Ďalšia zmena prichádza v prípade dávok v hmotnej núdzi a aktivačnom príspevku. Tie sa zrušia v plnej výške tomu, kto sa nemôže zúčastniť činností a aktivít pre získanie nároku na plnú výšku dávky v hmotnej núdzi a aktivačný príspevok z dôvodu prekážky na strane organizátora činností alebo z dôvodu karanténnych opatrení. „Nárok na ochranný príspevok z dôvodu práceneschopnosti ostáva zachovaný aj v prípade, ak je príjemca pomoci v hmotnej núdzi v karanténe z dôvodu podozrenia na nakazenie COVID-19 alebo z dôvodu diagnostikovanej choroby, nakoľko v týchto prípadoch je riadne vystavená práceneschopnosť.“ Potreba prijatia navrhovanej zmeny a doplnenia právnej úpravy je podľa dôvodovej správy postupná obnova uplatňovania riadnych postupov a ustanovení na úseku pomoci v hmotnej núdzi, nakoľko je to vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu možné a žiadúce.

Odklad odvodov bude možný aj za apríl

Ďalšou zmenou, ktorú vláda 21. apríla schválila, je odklad sociálnych odvodov pre zamestnávateľov a živnostníkov aj za mesiac apríl. Rovnako sa postupovalo aj v mesiacoch január až marec. O tom, aké sú podmienky odkladu a do kedy je ich potrebné zaplatiť, sme písali v článku Odklad odvodov pre zamestnávateľov a SZČO za január, február a marec 2021.

Od kedy budú zmeny v nariadení platné?

Účinnosť nariadenia vlády v prípade pandemického rodičovského príspevku a aj odkladu odvodov nastane dňom ich vyhlásenia. Úpravy v oblasti pomoci v hmotnej núdzi budú účinné od 1. mája 2021 pre zachovanie jednotných podmienok poskytovania pomoci v hmotnej núdzi v rámci jednotlivých kalendárnych mesiacov. 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Podpora (dávka) v nezamestnanosti v roku 2024

Nezamestnaným môže byť priznaný nárok na podporu v nezamestnanosti. Aké je výška a podmienky priznania dávky v roku 2024, a ako o ňu požiadať, sa dočítate v článku.

Rodičovský dôchodok v roku 2024: komu, kedy a koľko sa vyplatí?

Rodičovský dôchodok (bonus) dostane v tomto roku 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude 338,40 eur za rok. Vyplatený bude jednorazovo v júni 2024.

Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy: ako postupovať?

Ako požiadať o OČR, ak je škola či škôlka uzavretá? Ako správne vyplniť žiadosť a kto ju musí potvrdiť? Prehľad podstatných informácií.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky