Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (poistného) v roku 2017

Vybraným platiteľom a poistencom zdravotná poisťovňa vykonáva ročné zúčtovanie zdravotného poistenia. V článku sa dozviete, čo je to ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, v akej lehote sa vykonáva a aké môžu by jeho výsledky.

Čo je to ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia súvisí s verejným zdravotným poistením, ktoré rôzny platitelia (napríklad zamestnanci, zamestnávatelia, samostatne zárobkovo činné osoby, štát) platia zdravotným poisťovniam a z ktorého sa hradí zdravotná starostlivosť. Je upravené zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“). Podrobnosti o ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia upravuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 116/2014 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení neskorších predpisov.

Ročné zúčtovanie je postup výpočtu od všetkých príjmov až k poistnému.

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia je pomerne komplikovaný výpočet. Zjednodušene je možné povedať, že ročné zúčtovanie zdravotného poistenia je postup, pri ktorom sa z príjmov daného subjektu vypočíta jeho vymeriavací základ na zdravotné poistenie za celý predchádzajúci kalendárny rok, z ktorého sa s použitím príslušnej sadzby poistného vypočíta zdravotné poistenie. S prihliadnutím na preddavky zaplatené v priebehu príslušného kalendárneho roka na zdravotné poistenie bude výsledkom ročného zúčtovania preplatok, nedoplatok alebo žiadny rozdiel nevznikne.

Komu a kto vykonáva ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia vykonáva príslušná zdravotná poisťovňa. Ak mal poistenec v kalendárnom roku viacero zdravotných poisťovní, ročné zúčtovanie poistného mu vykoná tá zdravotná poisťovňa, v ktorej bol poistenec naposledy verejne zdravotne poistený. Zdravotná poisťovňa vykonáva ročné zúčtovanie za svojich poistencov, a ak títo poistenci mali aj zamestnávateľa, ktorý za nich platil zdravotné poistenie, vykonáva zdravotná poisťovňa ročné zúčtovanie zdravotného poistenia aj za tohto zamestnávateľa. Povinnosť vykonania ročného zúčtovania zdravotného poistenia tak má zdravotná poisťovňa napríklad za živnostníka, inú samostatne zárobkovo činnú osobu, niektorého zamestnanca a rovnako aj za zamestnávateľa tohto zamestnanca.

Zdravotná poisťovňa v roku 2017 nemusí vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2016 predovšetkým za poistenca:

  • ktorý počas celého roka 2016 bol zamestnancom len u jedného zamestnávateľa, uplatňoval si v každom kalendárnom mesiaci odpočítateľnú položku a nemal iný príjem zo zárobkovej činnosti,
  • ktorý bol počas roka 2016 len zamestnancom u jedného zamestnávateľa, jeho príjmy v každom mesiaci presiahli 570 eur, ale nepresiahli 4 290 eur a nemal príjmy z kapitálového majetku, z ostatných príjmov a z dividend,
  • ktorý bol počas roka 2016 len zamestnancom u jedného zamestnávateľa, jeho príjmy v každom mesiaci presiahli 4 290 eur a nemal príjmy z kapitálového majetku, z ostatných príjmov a z dividend,
  • ktorý bol počas roka 2016 len zamestnancom u viacerých zamestnávateľov, jeho príjmy v každom mesiaci u všetkých zamestnávateľov jednotlivo a ani v úhrne nepresiahli 4 290 eur a nemal príjmy z kapitálového majetku, z ostatných príjmov a z dividend,
  • ktorý počas roka 2016 bol časť roka zdravotne poistený v cudzine, kde vykonával zárobkovú činnosť, a časť roka bol zdravotne poistený v Slovenskej republike a nemal tu príjmy zo zárobkovej činnosti,
  • ktorému nevznikla povinnosť podať za rok 2016 daňové priznanie (okrem poistenca, ktorý mal príjem z dividend),
  • ktorý zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.

Aké podmienky platia pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia v roku 2020, nájdete v článku Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2019 (v roku 2020).

Do kedy vykoná zdravotná poisťovňa ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia do 30. septembra nasledujúceho kalendárneho roka. Znamená to, že za rok 2016 vykonajú zdravotné poisťovne ročné zúčtovanie zdravotného poistenia do 30. septembra 2017. Táto lehota sa môže o mesiac posunúť pri odklade lehoty na podanie daňového priznania.

Ročné zúčtovanie sa vykoná do konca septembra, prípadne októbra.

Ak má platiteľ poistného predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, ročné zúčtovanie poistného zdravotná poisťovňa vykoná najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, v ktorom je povinnosť podať daňové priznanie. Ak si teda napríklad živnostník predĺži lehotu na podanie daňového priznania do 30. júna 2017, zdravotná poisťovňa mu vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia najneskôr do 31. októbra 2017.

Výsledkom ročného zúčtovania poistného môže byť preplatok alebo nedoplatok

Zdravotná poisťovňa pri ročnom zúčtovaní poistného vychádza napríklad z informácií z mesačných výkazov preddavkov na zdravotné poistenie, z daňového priznania podaného živnostníkom a iných. Ako bolo uvedené v článku vyššie, podstatou ročného zúčtovania zdravotného poistenia je z vymeriavacieho základu vypočítať sumu zdravotného poistenia a prihliadnuť pri tom na už zaplatené preddavky na zdravotné poistenia. V ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia sa suma poistného vypočítava v členení podľa jednotlivých platiteľov poistného (zamestnanec, zamestnávateľ, samostatne zárobkovo činná osoba, štát, platiteľ dividend). Jedna a tá istá osoba môže byť súčasne viacnásobným platiteľom. Napríklad ak je niekto živnostník a zároveň zamestnáva zamestnanca, bude mať v ročnom zúčtovaní poisteného uvedené dva čiastkové výsledky.

Prečítajte si tiež

Výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia môže byť preplatok, nedoplatok alebo ani jedno z nich. Preplatok v ročnom zúčtovaní poistného vznikne vtedy, ak suma poistného vypočítaná v ročnom zúčtovaní poisteného je nižšia ako suma zaplatených preddavkov v priebehu daného roka. V ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia v roku 2017 ešte môže preplatok vzniknúť aj vtedy, ak zaplatíte preddavky vo výške vyššej, ako by sa vypočítala z maximálneho vymeriavacieho základu za rok 2016, ktorým je suma 51 480 eur. V ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia za rok 2017 to už platiť nebude, pretože maximálny vymeriavací základ bol s účinnosťou od roku 2017 zrušený. Naopak nedoplatok v ročnom zúčtovaní poistného vznikne vtedy, ak suma poistného vypočítaná v ročnom zúčtovaní poisteného je vyššia ako suma zaplatených preddavkov v priebehu daného roka.

V ročnom zúčtovaní vám môže vyjsť preplatok alebo nedoplatok.

Výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia zdravotná poisťovňa oznámi platiteľovi poisteného v lehote, do kedy ho musí vykonať (do konca septembra alebo do konca októbra). Dôležité je poznamenať, že ročné zúčtovanie poistného vykonané za zamestnanca doručí zdravotná poisťovňa jeho zamestnávateľovi. Zamestnancovi by sa výsledok ročného zúčtovania poistného za rok 2016 doručil napríklad vtedy, ak by v čase jeho vykonania nebol zamestnancom ani jedného zamestnávateľa z roku 2016.

Článok pokračuje pod reklamou

Vrátenie preplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Ak je výsledkom ročného zúčtovania preplatok, zdravotná poisťovňa zasiela oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného. Toto oznámenie bude obsahovať najmä údaje o výške preplatku, vymeriavacom základe, výške zaplatených preddavkov na poistné alebo výške preddavkov na poistné vykázaných zamestnávateľom. Oznámenie môže obsahovať aj výšku preddavku na zdravotné poistné, ktorý je poistenec povinný odvádzať na základe výsledku ročného zúčtovania poistného (napríklad akú sumu má živnostník platiť od roku 2018).

Proti vypočítanej výške preplatku je možné podať aj nesúhlasné stanovisko. Platiteľ poistného alebo poistenec musí nesúhlasné stanovisko podať do 15 dní odo dňa doručenia výsledku ročného zúčtovania. Ak zdravotná poisťovňa po posúdení nesúhlasného stanoviska zistí, že výsledkom mal byť preplatok v inej výške, než aká bola uvedená v pôvodnom oznámení, zašle do 15 dní odo dňa doručenia nesúhlasného stanoviska platiteľovi poistného alebo poistencovi nové oznámenie, ktoré nahrádza pôvodné oznámenie. Proti takémuto novému oznámeniu už nemožno podať nesúhlasné stanovisko.

Preplatok vám môže zdravotná poisťovňa vrátiť do 60 dní.

Preplatok je zdravotná poisťovňa povinná po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov vrátiť platiteľovi poistného alebo poistencovi najneskôr v lehote do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska (alebo doručenia nového oznámenia o výške preplatku). Ak teda nebude podané nesúhlasné stanovisko, preplatok bude vrátený do 60 dní odo dňa doručenia výsledku ročného zúčtovania poistného. Ak výška preplatku nedosiahne najmenej 5 eur, zdravotná poisťovňa nemá povinnosť vám ho vrátiť. V prípade, že vznikne preplatok zamestnancovi, vráti mu ho jeho zamestnávateľ.

Uhradenie nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Ak je výsledkom ročného zúčtovania nedoplatok, zdravotná poisťovňa zasiela výkaz nedoplatkov. Výkaz nedoplatkov obsahuje hlavne údaje o výške nedoplatku, vymeriavacom základe, výške zaplatených preddavkov na poistné alebo výške preddavkov na poistné vykázaných zamestnávateľom, údaj o lehote na odvedenie nedoplatku z ročného zúčtovania poistného, poučenie o možnosti podať námietky proti výkazu nedoplatkov. Výkaz nedoplatkov tiež môže obsahovať informáciu o výške preddavkov na zdravotné poistenie, ktoré bude platiteľ poistného platiť od ďalšieho obdobia.

Ak platiteľ alebo poistenec nesúhlasí s vypočítaným nedoplatkom, môže proti výsledku ročného zúčtovania poistného do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať námietky. V prípade uplatnenia takéhoto postupu je platiteľ poistného podľa zákona o zdravotnom poistení povinný v námietkach uviesť dôvod podania námietok. Ak zdravotná poisťovňa námietkam platiteľa poistného v celom rozsahu vyhovie, vydá nový výkaz nedoplatkov, ktorým zruší predchádzajúci. Ak platiteľ poistného voči výkazu nedoplatkov do 15 dní odo dňa jeho doručenia nepodá námietky, nadobudne právoplatnosť.

Nedoplatok musíte zdravotnej poisťovni uhradiť do 60 dní.

V tom prípade je platiteľ poistného povinný zdravotnej poisťovni odviesť nedoplatok najneskôr do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov. Znamená to, že ak sa voči nedoplatku z ročného zúčtovania poistného neodvoláte, budete ho musieť zdravotnej poisťovni uhradiť do 60 dní odo dňa jeho doručenia. Ak nedoplatok, nedosiahne 5 eur, nemusíte ho poisťovni uhradiť. Pokiaľ vznikne nedoplatok zamestnancovi, tak zaplatí za neho nedoplatok jeho zamestnávateľ a túto čiastku mu strhne zo mzdy. Ak by tento zamestnanec už nemal zamestnávateľa alebo by jeho zamestnávateľ zanikol bez právneho nástupcu, je nedoplatok povinný uhradiť sám zamestnanec.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy: ako postupovať?

Ako požiadať o OČR, ak je škola či škôlka uzavretá? Ako správne vyplniť žiadosť a kto ju musí potvrdiť? Prehľad podstatných informácií.

Rodičovský príspevok v roku 2024

Prehľad informácií o rodičovskom príspevku v roku 2024 – kto je oprávnenou osobou, v akej výške sa vypláca, aké sú podmienky na vznik nároku a kedy nárok zaniká.

Maximálne nemocenské dávky v roku 2024 (PN, OČR, materské, tehotenské)

Aká je v roku 2024 maximálna výška nemocenských dávok – nemocenského, materského, tehotenského a ošetrovného? Pozrite si prehľad denných aj mesačných maximálnych súm.

Odvody a daň z príjmov z dohody od 1.1.2024

Zamestnávateľ i dohodár sú povinní z odmeny platiť sociálne a spravidla aj zdravotné odvody – v akej výške sa platia od 1.1.2024, do kedy sú splatné a aké zvýhodnenia platia pre študentov a dôchodcov?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky