Daňová licencia za rok 2016

V roku 2017 čaká právnické osoby podanie daňového priznania za rok 2016. Kto a akú výšku daňovej licencie bude musieť zaplatiť?

Daňová licencia zaťažuje podnikateľov - právnické osoby (s.r.o., a.s., družstvá a pod.) už od roku 2014 a upravuje ju zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov).

Daňovou licenciou sa rozumie minimálna daň, ktorú právnická osoba, resp. daňovník musí zaplatiť, ak:

 • daňová povinnosť vypočítaná za zdaňovacie obdobie znížená o daňové úľavy podľa zákona o dani z príjmov (napr. daňová úľava príjemcu investičného stimulu) a daň zaplatenú v zahraničí je nižšia ako výška daňovej licencie,
 • táto právnická osoba nevykáže za zdaňovacie obdobie daňovú povinnosť, t. j. v daňovom priznaní jej vyjde nulová daňová povinnosť,
 • za zdaňovacie obdobie dosiahne daňovú stratu.

Aká je výška daňovej licencie za rok 2016?

Daňovník, ktorý nie je v posledný deň zdaňovacieho obdobia platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH) a jeho ročný obrat neprekročil výšku 500 000 €, zaplatí daňovú licenciu vo výške 480 €.

Daňovník, ktorý je v posledný deň zdaňovacieho obdobia platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH) a jeho ročný obrat neprekročil výšku 500 000 €, zaplatí daňovú licenciu vo výške 960 €.

Daňovník, ktorý dosiahol za celé zdaňovacie obdobie ročný obrat vyšší ako 500 000 €, zaplatí daňovú licenciu vo výške 2 880 €.

Ak daňovník zamestnáva v zdaňovacom období zamestnancov so zdravotným postihnutím, daňová licencia sa mu môže znížiť na polovicu. Podmienkou je, aby podiel zamestnancov so zdravotným postihnutím predstavoval minimálne 20 % z celkového počtu zamestnancov. Pri výpočte podielu sa zohľadňuje priemerný evidenčný počet vo fyzických osobách za zdaňovacie obdobie.

Pri kratšom zdaňovacom období (napr. pri prechode z kalendárneho roka na hospodársky rok, pri skončení podnikania a pod.), daňovník neplatí celú výšku daňovej licencie, ale len časť, ktorá prislúcha počtu mesiacov, kedy vykonával svoju činnosť (1/12 výšky daňovej licencie za každý mesiac v skrátenom zdaňovacom období).

Kedy je potrebné zaplatiť daňovú licenciu?

Daňovník je povinný daňovú licenciu zaplatiť v lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie (kalendárny rok), ktorým je rok 2016.

Bežnou lehotou od skončenia zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka), t. j. najneskôr do 31. marca 2017.

Lehotu na podanie daňového priznania je možné predĺžiť:

 • najviac o ďalšie 3 celé kalendárne mesiace (o 1, 2 alebo 3), tzn. najneskôr do 30. júna 2017,
 • najviac o 6 celých kalendárnych mesiacov, ak daňovník dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.
Článok pokračuje pod reklamou

Kto neplatí daňovú licenciu?

Existujú výnimky, kedy daňovník nemá povinnosť platiť daňovú licenciu a to ak

 • mu prvýkrát vznikla povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol [okrem daňovníka, ktorý je v pozícií právneho nástupcu daňovníka zrušeného bez likvidácie (napr. s.r.o., ktorá vznikla splynutím)],
 • ide o daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie, napr. záujmové združenie právnických osôb, občianske združenie, politická strana, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, rozpočtová a príspevková organizácia, nezisková organizácia, ktorá poskytuje prospešné služby,
 • prevádzkuje chránenú dielňu alebo chránené pracovisko,
 • vstúpil do likvidácie, pričom daňovú licenciu neplatí za zdaňovacie obdobie (resp. zdaňovacie obdobia), odkedy vstúpil do likvidácie až po jej ukončenie,
 • bol na neho vyhlásený konkurz, pričom daňovú licenciu neplatí za zdaňovacie obdobie (resp. zdaňovacie obdobia) trvania konkurzu,
 • po skončení konkurzu prechádza do likvidácie,
 • bol daňovník zrušený z dôvodu zamietnutia konkurzu pre nedostatok majetku,
 • daňovníkom je pozemkové spoločenstvo, ktoré nepresiahlo ročný obrat 10 000 € a dosahuje príjmy len z poľnohospodárskej činnosti (prvovýroby, spracovania a úpravy poľnohospodárskych produktov), hospodárenia na vodných plochách a v lesoch,
 • jedná sa o zdaňovacie obdobie, v ktorom daňovník podal návrh na zrušenie bez likvidácie, okrem situácie, kedy prechádzajú vlastnícke práva na iný podnikateľský subjekt, napr. pri akvizícií alebo splynutí.

Započítanie daňovej licencie a daňovej povinnosti

V prípade, ak daňovníkovi vznikne daňová povinnosť, ktorá je nižšia ako daňová licencia, vzniká kladný rozdiel medzi výškou daňovej licencie a daňovej povinnosti. To znamená, že daňovník musí zaplatiť viac než mu vyšlo v daňovom priznaní. Daňovník v takejto situácií má preto možnosť v ďalších 3 bezprostredne nasledujúcich zdaňovacích obdobiach si o tento rozdiel znížiť výšku daňovej povinnosti, ktorá mu vznikla nad rámec daňovej licencie. Pre lepšie pochopenie si túto situáciu znázorníme na príklade.

Príklad: Firma, s.r.o. nebola v roku 2016 platiteľom DPH a jej ročný obrat nepresiahol výšku 500 000 €, tzn. výška daňovej licencie je 480 €. V roku 2017 Firme, s.r.o. vyšla v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2016 daňová povinnosť 280 €. Keďže daňová povinnosť nepresiahla výšku daňovej licencie Firma, s.r.o. musí zaplatiť daňovému úradu do 31. marca 2017 celú sumu daňovej licencie 480 €. Rozdiel medzi daňovou licenciou a daňovou povinnosťou je 200 €. V roku 2018 v daňovom priznaní za rok 2017 vznikla Firme, s.r.o. daňová povinnosť vo výške 700 € (počítame s rovnakou situáciou ako v roku 2016 a teda že výška daňovej licencie je 480 €). Keďže daňová povinnosť je vyššia ako daňová licencia môže si uplatniť rozdiel 200 € z predchádzajúceho roka, tzn. v roku 2018 zaplatí daňovému úradu 500 € (700 € - 200 €).

Zrušenie daňových licencií od roku 2018

Daňové licencie budú podľa novely zákona o dani z príjmov účinnej od 1.1.2018 zaťažovať právnické osoby (podnikateľov), už len za zdaňovacie obdobie 2017, ak budú uplatňovať zdaňovacie obdobie kalendárny rok. Títo daňovníci zaplatia poslednú daňovú licenciu v roku 2018 po podaní daňového priznania za rok 2017.

Avšak, ak niektorí daňovníci uplatňujú hospodársky rok (namiesto kalendárneho), ktorý začne v priebehu roka 2017 a skončí až v priebehu 2018, poslednú daňovú licenciu zaplatia až v lehote na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie (v roku 2018 alebo v roku 2019). Započítanie uplatnenej daňovej licencie a daňovej povinnosti bude možné aj po 31. decembri 2017.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?

Daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 (v roku 2024)

Základné informácie o podaní daňového priznania typu A za rok 2023 – aké príjmy v ňom uviesť a ktoré naopak nie, aké sadzby dane použiť, do kedy sa daňové priznanie podáva aj aké prílohy je potrebné predložiť.

Daňové priznanie živnostníka za rok 2023

Živnostník má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) vtedy, ak jeho príjmy presiahli hranicu 2 461,41 eur alebo ak dosiahol daňovú stratu. Na čo všetko treba pri podaní priznania myslieť?

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy sa fyzickej osobe oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 aj napriek tomu, že daňové priznanie podávať nemusí? Ktorých fyzických osôb sa to obvykle týka a čo získajú dobrovoľným podaním priznania?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky