Zrážková daň z príjmov

Z ktorých príjmov a v akých prípadoch sa vyberá zrážková daň.

V § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”), sú vymedzené všetky príjmy, z ktorých je povinnosť odviesť daň zrážkou.

Po zaplatení dane zrážkou je daňová povinnosť vysporiadaná, tzn. že daňovník si už túto daň neuplatňuje ako preddavok na daň v daňovom priznaní. Existujú stále výnimky, kedy si ju môže daňovník uplatniť ako preddavok, a to napr. ak ide o vyplatené (vrátené) príjmy z podielových listov v určitých prípadoch.

Podľa zákona o dani z príjmov, sa pod daňovníkom rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorej vznikli príjmy podliehajúce dani z príjmov.

V prípade zrážkovej dane zákon o dani z príjmov delí príjmy na tie, ktoré sú zdaňované zrážkou len u daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou (tzv. daňových nerezidentov) a príjmy, ktoré sa zdaňujú zrážkou u všetkých daňovníkov, teda s obmedzenou aj neobmedzenou daňovou povinnosťou (u daňových nerezidentov aj rezidentov).

V tomto článku sa zameriame na príjmy zo zdrojov na území SR plynúce daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou aj neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktoré sú zdaňované zrážkou.

Platiteľom dane je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má povinnosť zraziť daň a odviesť ju správcovi dane.

Ktoré príjmy podliehajú zrážkovej dane?

Podľa § 43 ods. 3 zákona o dani z príjmov ide o príjmy, ktoré daňovník dosiahol na území Slovenskej republiky a patria sem:

 • úroky, výhry a ďalšie výnosy (príjmy), ktoré vznikli z vkladov na vkladných knižkách, z peňažných prostriedkov na bežných účtoch v bankách, z účtov v stavebných sporiteľniach, z peňažných prostriedkov na vkladových účtoch. Tieto úroky a výnosy však nepodliehajú dani vyberanej zrážkou, ak sú vyplatené podielovému fondu, dôchodkovému a doplnkovému dôchodkovému fondu, zahraničnej banke alebo jej pobočke, a tiež Exportno - importnej banke SR;
 • výnosy, ktoré vyplývajú z účasti v podielovom fonde, príjmy z vyplatenia podielových listov, výnosy z depozitných alebo vkladových certifikátov a vkladových listov. Výnimkou sú vkladové listy vyplatené podielovému fondu, dôchodkovému a doplnkovému dôchodkovému fondu - tieto výnosy nepodliehajú dani vyberanej zrážkou;
 • peňažné výhry v lotériách a obdobných hrách, peňažné výhry zo žrebovania a reklamných súťaží;
 • peňažné ceny zo súťaží (aj verejných súťaží), kde počet súťažiacich je obmedzený podmienkami alebo organizátormi súťaží. Peňažné ceny zo súťaží, ktoré získali profesionálni športovci (vykonávajú svoju činnosť ako samostatne zárobkovú činnosť), do tejto skupiny nepatria;
 • dávky z doplnkového dôchodkového sporenia;
 • poistné plnenie vyplatené pri dožití určitého veku;
 • príjmy fondu prevádzky, údržby a opráv:
  • z prenájmu spoločných častí a zariadení domu, nebytových priestorov, spoločného príslušenstva a pozemku, ktorý prislúcha k domu a úroky z omeškania z tohto prenájmu;
  • zmluvné pokuty a úroky z omeškania, ktoré vznikajú pri používaní fondu a jeho peňažných prostriedkov;
  • z predaja spoločných častí a zariadení domu, resp. nebytových priestorov, na ktorom sa dohodli majitelia;
 • príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu. Ak sa daňovník vopred písomne dohodne s platiteľom dane, že sa mu daň nevyberie, zdaní tieto príjmy v daňovom priznaní;
 • výnosy z dlhopisov, pokladničných poukážok alebo z ich predaja, ktoré plynú NBS a daňovníkovi, nezaloženému na podnikanie;
 • preplatok na poistnom verejného zdravotného poistenia, zistený pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia. Pri uplatnení odpočítateľných položiek taktiež vznikne preplatok, ktorý bude zdanený zrážkou;
 • výnosy z dlhopisov, pokladničných poukážok okrem štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok, ktoré prislúchajú fyzickej osobe;
 • náhrada za stratu na zárobku, ktorá je vyplatená zamestnancovi (napr. pri účasti zamestnanca na súdnom pojednávaní), ak zamestnávateľ pri výpočte nevychádza z priemerného mesačného čistého zárobku zamestnanca;
 • kompenzačné platby (napr. pri nedodržaní štandárd kvality);
 • peňažné a nepeňažné príjmy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ich zamestnancov alebo zdravotníckych pracovníkov, okrem tých, ktoré boli dosiahnuté pri klinickom skúšaní;
 • príjmy za výkup odpadu.

Každý z týchto príjmov je zdaňovaný zrážkou vo výške 19%, ak ide o príjem daňovníkov nezmluvných štátov, zrážka je vo výške 35%.

Článok pokračuje pod reklamou

Základ zrážkovej dane a jeho výnimky

Základom dane pre uvedené príjmy sú celé príjmy bez uplatnenia akýchkoľvek výdavkov, okrem výnimiek. Základ dane sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta matematicky.

Výnimky pre základ zrážkovej dane:

Ak ide o dávky doplnkového dôchodkového sporenia a o poistné pri dožití určitého veku, je základ dane znížený o zaplatené vklady alebo poistné. Poistné plnenie pri dožití určitého veku môže byť vyplácané preddavkovo (poisťovňa naraz nevyplatí celú sumu), vtedy sa základ dane vyčísli ako rozdiel medzi zaplateným poistným a poistným plnením za dané obdobie, za ktoré poisťovňa vyplatí plnenie. V tomto prípade sa vyberaná daň kumuluje (spočítava) na úhradu celkovej dane.

Základ dane pre príjmy z vytvorenia diela alebo z podania umeleckého výkonu je znížený o príspevky, ktoré sú zrážané do fondov, podľa zákona o umeleckých fondoch, napr. literárny fond, hudobný fond, fond výtvarných umení.

Ak ide o výnosy z dlhopisov a pokladničných poukážok, základ dane je znížený o ich obstarávaciu cenu a poplatky súvisiace s obstaraním.

Termíny odvádzania zrážkovej dane

Platiteľ dane je povinný odviesť daň zrazenú zrážkou najneskôr do 15. dňa mesiaca za predchádzajúci mesiac, v ktorom vznikla povinnosť odviesť daň a oznámiť túto skutočnosť finančnej správe na príslušnom tlačive.

Výnimky nastávajú v týchto prípadoch:

 1. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo fyzická (právnická) osoba, s ktorou majú vlastníci bytov uzatvorenú zmluvu, má povinnosť odviesť daň z príjmov z prenájmu a pod. do 15 dní nasledujúceho roka, v ktorom vznikol príjem.
 2. Príjmy z dlhopisov a pokladničných poukážok NBS a daňovníka, ktorý nie je založený na podnikanie sa musia zdaniť do 30. dňa po uplynutí zdaňovacieho obdobia, v ktorom im boli tieto príjmy vyplatené, pripísané alebo poukázané.
 3. Ak ide o nepeňažné príjmy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ich zamestnancov a pod., povinnosť odviesť daň vzniká do 30. dňa nasledujúceho roka, po roku, v ktorom vznikol nepeňažný príjem.
 4. Ak platiteľ nevykoná zrážku dane, neodvedie daň včas alebo v správnej výške, bude od neho vymáhaná ako nezaplatená daň.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?

Daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 (v roku 2024)

Základné informácie o podaní daňového priznania typu A za rok 2023 – aké príjmy v ňom uviesť a ktoré naopak nie, aké sadzby dane použiť, do kedy sa daňové priznanie podáva aj aké prílohy je potrebné predložiť.

Daňové priznanie živnostníka za rok 2023

Živnostník má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) vtedy, ak jeho príjmy presiahli hranicu 2 461,41 eur alebo ak dosiahol daňovú stratu. Na čo všetko treba pri podaní priznania myslieť?

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy sa fyzickej osobe oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 aj napriek tomu, že daňové priznanie podávať nemusí? Ktorých fyzických osôb sa to obvykle týka a čo získajú dobrovoľným podaním priznania?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky