Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2017

Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2017 ovplyvnia viaceré legislatívne zmeny týkajúce sa odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Prinášame dôležité veličiny a ilustratívny výpočet s praktickým príkladom.

V tomto článku sa budeme zaoberať príjmami fyzických osôb zo závislej činnosti - príjmami zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov a výpočtom čistej mzdy.

Mzda zamestnanca a odvody do poisťovní v roku 2017

Zo mzdy každého zamestnanca sa odvádza poistné do Sociálnej poisťovne, ktoré predstavuje 9,4 % z jeho hrubej mzdy. Toto poistné sa skladá z čiastkových poistení na:

 • nemocenské poistenie 1,4 %,
 • starobné poistenie 4,0 %,
 • invalidné poistenie 3,0 %,
 • poistenie v nezamestnanosti 1,0 %,

ktoré sa vypočítavajú samostatne z hrubej mzdy zamestnanca, t.j. z vymeriavacieho základu.

Minimálna výška vymeriavacieho základu pre výpočet sociálneho poistného nie je stanovená, je však obmedzená výškou minimálnej mzdy, ktorá pre rok 2017 predstavuje 435,00 €. Maximálna výška vymeriavacieho základu na účely sociálneho poistenia na rok 2017 je 6 181,00 €, pričom úrazové poistenie nemá stanovený maximálny vymeriavací základ. Ďalšie informácie o zmenách, ktoré nastali v sociálnom poistení sa dočítate v článku Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017.

Z hrubej mzdy zamestnanca sa okrem sociálneho poistného mesačne odvádzajú preddavky na zdravotné poistenie do príslušnej zdravotnej poisťovne, v ktorej je zamestnanec poistený. Toto poistenie je vo výške 4 % z vymeriavacieho základu, t. j. mzdy zamestnanca (ak ide o poistenca so zdravotným postihnutím, použije sa sadzba 2 % z vymeriavacieho základu).

Minimálna výška vymeriavacieho základu nie je stanovená, ale je nepriamo limitovaná výškou minimálnej mzdy 435,00 € . Maximálny vymeriavací základ je od 1.1.2017 zrušený.

Mzda zamestnanca a platenie dane z príjmov v roku 2017

Po odpočítaní odvodov na sociálne a zdravotné poistenie z príjmu zamestnanca (z hrubej mzdy), zamestnávateľ zrazí zamestnancovi z jeho mzdy ešte preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Prečítajte si tiež

Zamestnanec, ktorý má vyplnené a podpísané Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 zákona o dani z príjmov, má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Mesačnú nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť v jednom mesiaci len u jedného zamestnávateľa.

Mesačná výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka je 316,94 €. O túto časť mu bude znížený čiastkový základ dane (hrubá mzda znížená o odvody na sociálne a zdravotné poistenie) a z ktorého mu bude vypočítaný preddavok na daň.

Článok pokračuje pod reklamou

Po odpočítaní tretej položky zo mzdy zamestnanca, t. j. nezdaniteľnej časti základu dane, sa vypočíta výška preddavku na daň z príjmov zamestnanca, a to vo výške:

 • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8–násobok sumy životného minima vrátane (35 022,31 €)
 • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok životného minima, teda 35 022,31 €.

Príklad: Jožko je zamestnancom spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. a jeho hrubá mzda za január 2017 je vo výške 800 €.

  Položka Rok 2017 aj 2016
A Hrubá mzda zamestnanca 800 €
B Poistné, ktoré odvádza zamestnanec (13,4 %) 107,20 €
C Čiastkový základ dane (A - B) 692,80 €
D Nezdaniteľná časť základu dane (mesačná) 316,94 €
E Zdaniteľná mzda zamestnanca (C - D) 375,86 €
F Preddavok na daň (E x 19 %) 71,41 €
G Čistá mzda zamestnanca (A - B - F) 621,39 €

Poznámka: Keďže výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a ani výška odvodov sa v tomto prípade oproti roku 2016 nezmenila, čistá mzda zamestnanca je v obidvoch rokoch rovnaká.

Po skončení roka má zamestnanec možnosť uplatniť si v daňovom priznaní okrem nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, aj nezdaniteľnú časť základu dane vo výške sumy dobrovoľných príspevkov do III. piliera a nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela), ak s ním žije manželka, ktorá spĺňa aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:

 • starala sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti,
 • v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie,
 • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • považuje za občana so zdravotným postihnutím,
 • považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Zamestnanec si taktiež môže uplatniť daňový bonus v mesačnej výške 21,41 € na každé vyživované dieťa,

 • ak má u zamestnávateľa podpísané Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 zákona o dani z príjmov,
 • ak zamestnávateľovi predloží doklady potrebné k uplatneniu nároku na daňový bonus,
 • ak výška zdaniteľných príjmov zamestnanca v danom mesiaci dosiahne aspoň polovicu minimálnej mzdy (217,50 €).

O túto výšku si mesačne znižuje preddavok na daň z príjmov, ktorý mu zráža zamestnávateľ zo mzdy.

Ako sa zvýšia odvody a daň z príjmov pri minimálnej mzde v roku 2020 nájdete v článku Hrubá a čistá minimálna mzda od 1.1.2020 (daň a odvody).

Prehľad odvodov a preddavkov na daň pri rozličnej výške hrubej mzdy v roku 2017

  2017 2016
Hrubá mzda v € Odvody platené zamest. v € Preddavok na daň v € Preddavok na daň v € Odvody platené zamest. v € Preddavok na daň v € Čistá mzda v €
435 58,29 11,35 365,36 58,29 11,35 365,36
650 87,10 46,73 516,17 87,10 46,73 516,17
1 230 164,82 142,16 923,02 164,82 142,16 923,02
2 500 335,00 351,13 1 813,87 335,00 351,13 1813,87
3 330 446,22 487,69 2 396,09 446,22 487,69 2396,09
4 300 576,20 676,60 3 047,20 574,86 676,93 3048,21
5 000 670,00 828,15 3 501,85 574,86 851,93 3573,21
6 000 829,01 1 088,40 4 282,59 574,86 1 151,93 4473,21

Keďže v roku 2017 sa oproti roku 2016 suma maximálneho vymeriavacieho základu pre sociálne poistenie zvýšila a v prípade zdravotného poistenia došlo k jej zrušeniu, zmeny v odvodoch a čistej mzde sme zaznamenali až vo výške hrubej mzdy od 4 300 €.

Ako postupovať pri výpočte čistej mzdy v roku 2020, ako aj praktické príklady na výpočet nájdete v článku Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Európska smernica o minimálnych mzdách: čo znamená pre Slovensko?

Ako EÚ zasiahne do minimálnych miezd v členských štátoch? Ako ovplyvní výšku minimálnej mzdy na Slovensku a ide o ďalšiu záťaž alebo sa robí zbytočná panika?

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

1. september – zrušený sviatok: čo to znamená pre zamestnancov?

Prvý september len ako štátny sviatok. Vylúčenie 1. septembra z dní pracovného pokoja prináša zmeny pre zamestnancov i zamestnávateľov. Ako sa menia ich práva a povinnosti?

Minimálna mzda v roku 2025 podľa automatického vzorca: zmení sa?

Ak by sa sociálni partneri nedohodli, v roku 2025 by podľa súčasného znenia zákona bola výška minimálnej mzdy 816 eur mesačne. V pláne je však novela zákona o minimálnej mzde. Ako ju môže ovplyvniť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky