Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2017

Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2017 ovplyvnia viaceré legislatívne zmeny týkajúce sa odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Prinášame dôležité veličiny a ilustratívny výpočet s praktickým príkladom.

V tomto článku sa budeme zaoberať príjmami fyzických osôb zo závislej činnosti - príjmami zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov a výpočtom čistej mzdy.

Mzda zamestnanca a odvody do poisťovní v roku 2017

Zo mzdy každého zamestnanca sa odvádza poistné do Sociálnej poisťovne, ktoré predstavuje 9,4 % z jeho hrubej mzdy. Toto poistné sa skladá z čiastkových poistení na:

 • nemocenské poistenie 1,4 %,
 • starobné poistenie 4,0 %,
 • invalidné poistenie 3,0 %,
 • poistenie v nezamestnanosti 1,0 %,

ktoré sa vypočítavajú samostatne z hrubej mzdy zamestnanca, t.j. z vymeriavacieho základu.

Minimálna výška vymeriavacieho základu pre výpočet sociálneho poistného nie je stanovená, je však obmedzená výškou minimálnej mzdy, ktorá pre rok 2017 predstavuje 435,00 €. Maximálna výška vymeriavacieho základu na účely sociálneho poistenia na rok 2017 je 6 181,00 €, pričom úrazové poistenie nemá stanovený maximálny vymeriavací základ. Ďalšie informácie o zmenách, ktoré nastali v sociálnom poistení sa dočítate v článku Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017.

Z hrubej mzdy zamestnanca sa okrem sociálneho poistného mesačne odvádzajú preddavky na zdravotné poistenie do príslušnej zdravotnej poisťovne, v ktorej je zamestnanec poistený. Toto poistenie je vo výške 4 % z vymeriavacieho základu, t. j. mzdy zamestnanca (ak ide o poistenca so zdravotným postihnutím, použije sa sadzba 2 % z vymeriavacieho základu).

Minimálna výška vymeriavacieho základu nie je stanovená, ale je nepriamo limitovaná výškou minimálnej mzdy 435,00 € . Maximálny vymeriavací základ je od 1.1.2017 zrušený.

Mzda zamestnanca a platenie dane z príjmov v roku 2017

Po odpočítaní odvodov na sociálne a zdravotné poistenie z príjmu zamestnanca (z hrubej mzdy), zamestnávateľ zrazí zamestnancovi z jeho mzdy ešte preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Prečítajte si tiež

Zamestnanec, ktorý má vyplnené a podpísané Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 zákona o dani z príjmov, má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Mesačnú nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť v jednom mesiaci len u jedného zamestnávateľa.

Mesačná výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka je 316,94 €. O túto časť mu bude znížený čiastkový základ dane (hrubá mzda znížená o odvody na sociálne a zdravotné poistenie) a z ktorého mu bude vypočítaný preddavok na daň.

Článok pokračuje pod reklamou

Po odpočítaní tretej položky zo mzdy zamestnanca, t. j. nezdaniteľnej časti základu dane, sa vypočíta výška preddavku na daň z príjmov zamestnanca, a to vo výške:

 • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8–násobok sumy životného minima vrátane (35 022,31 €)
 • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok životného minima, teda 35 022,31 €.

Príklad: Jožko je zamestnancom spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. a jeho hrubá mzda za január 2017 je vo výške 800 €.

  Položka Rok 2017 aj 2016
A Hrubá mzda zamestnanca 800 €
B Poistné, ktoré odvádza zamestnanec (13,4 %) 107,20 €
C Čiastkový základ dane (A - B) 692,80 €
D Nezdaniteľná časť základu dane (mesačná) 316,94 €
E Zdaniteľná mzda zamestnanca (C - D) 375,86 €
F Preddavok na daň (E x 19 %) 71,41 €
G Čistá mzda zamestnanca (A - B - F) 621,39 €

Poznámka: Keďže výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a ani výška odvodov sa v tomto prípade oproti roku 2016 nezmenila, čistá mzda zamestnanca je v obidvoch rokoch rovnaká.

Po skončení roka má zamestnanec možnosť uplatniť si v daňovom priznaní okrem nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, aj nezdaniteľnú časť základu dane vo výške sumy dobrovoľných príspevkov do III. piliera a nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela), ak s ním žije manželka, ktorá spĺňa aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:

 • starala sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti,
 • v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie,
 • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • považuje za občana so zdravotným postihnutím,
 • považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Zamestnanec si taktiež môže uplatniť daňový bonus v mesačnej výške 21,41 € na každé vyživované dieťa,

 • ak má u zamestnávateľa podpísané Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 zákona o dani z príjmov,
 • ak zamestnávateľovi predloží doklady potrebné k uplatneniu nároku na daňový bonus,
 • ak výška zdaniteľných príjmov zamestnanca v danom mesiaci dosiahne aspoň polovicu minimálnej mzdy (217,50 €).

O túto výšku si mesačne znižuje preddavok na daň z príjmov, ktorý mu zráža zamestnávateľ zo mzdy.

Ako sa zvýšia odvody a daň z príjmov pri minimálnej mzde v roku 2020 nájdete v článku Hrubá a čistá minimálna mzda od 1.1.2020 (daň a odvody).

Prehľad odvodov a preddavkov na daň pri rozličnej výške hrubej mzdy v roku 2017

  2017 2016
Hrubá mzda v € Odvody platené zamest. v € Preddavok na daň v € Preddavok na daň v € Odvody platené zamest. v € Preddavok na daň v € Čistá mzda v €
435 58,29 11,35 365,36 58,29 11,35 365,36
650 87,10 46,73 516,17 87,10 46,73 516,17
1 230 164,82 142,16 923,02 164,82 142,16 923,02
2 500 335,00 351,13 1 813,87 335,00 351,13 1813,87
3 330 446,22 487,69 2 396,09 446,22 487,69 2396,09
4 300 576,20 676,60 3 047,20 574,86 676,93 3048,21
5 000 670,00 828,15 3 501,85 574,86 851,93 3573,21
6 000 829,01 1 088,40 4 282,59 574,86 1 151,93 4473,21

Keďže v roku 2017 sa oproti roku 2016 suma maximálneho vymeriavacieho základu pre sociálne poistenie zvýšila a v prípade zdravotného poistenia došlo k jej zrušeniu, zmeny v odvodoch a čistej mzde sme zaznamenali až vo výške hrubej mzdy od 4 300 €.

Ako postupovať pri výpočte čistej mzdy v roku 2020, ako aj praktické príklady na výpočet nájdete v článku Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie v roku 2024

Príplatky za prácu cez víkend, vo sviatok, za sťažený výkon práce, nočnú prácu či príplatky za pracovnú pohotovosť sú po dvoch rokoch opäť naviazané na výšku minimálnej mzdy. Aká výška príplatkov platí v roku 2024?

Minimálna mzda v roku 2024 – tabuľka

Prehľad minimálnej mzdy v roku 2024 podľa stupňov náročnosti práce, hodinovej minimálnej mzdy, ako aj výpočet čistej mzdy či ceny práce pri minimálnej mzde v tabuľkách.

Hodinová minimálna mzda od 1. 1. 2024 a vplyv na príplatky

Výška hodinovej minimálnej mzdy sa od 1.1.2024 mení na sumu 4,31 €. Aké sú sumy pri kratšom pracovnom čase a aký vplyv má zvýšenie hodinovej minimálnej mzdy na výšku mzdových príplatkov?

Hrubá a čistá minimálna mzda v roku 2024 (daň, odvody, cena práce)

Od 1. 1. 2024 sa zvyšuje minimálna mzda. Jej výška sa uvádza v hrubom. Ako to ovplyvní daň, odvody, jej výšku v čistom či cenu práce, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky