Prihlasovanie a odhlasovanie dohodárov v zdravotnej poisťovni

Zamestnávateľ musí každý mesiac prihlasovať a odhlasovať dohodárov v zdravotnej poisťovni na konkrétne dni. Podnikatelia už dávno navrhovali túto administratívnu záťaž znížiť.

Ako vzniká častá zmena platiteľa zdravotného poistenia u dohodárov

Povinnosti zamestnávateľa súvisiace so zdravotným poistením upravuje predovšetkým zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o zdravotnom poistení“). Platiteľom zdravotného poistenia za zamestnancov je ich zamestnávateľ – vypočítava a odvádza zdravotnej poisťovni za nich zdravotné poistenie. U zamestnancov pracujúcich na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru môže v praxi častokrát a dokonca aj niekoľkokrát mesačne dochádzať k zmene platiteľa poistného. Podľa § 11 ods. 3 druhej vety zákona o zdravotnom poistení sa totižto zamestnanci pracujúci na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru nepovažujú za zamestnancov v dňoch, za ktoré nepoberajú príjem.

Dohodár je zamestnancom len v dňoch, v ktorých pracuje.

V praxi to teda znamená to, že v dňoch, v ktorých dohodár skutočne nevykonáva prácu, sa nepovažuje za zamestnanca. A to má za následok to, že v týchto dňoch nie je za neho platiteľom zdravotného poistenia ani jeho zamestnávateľ. Ak teda dohodár nepracuje v každý pracovný deň príslušného kalendárneho mesiaca, dochádza u neho k zmenám platiteľa zdravotného poistenia (k vzniku alebo k zániku platiteľa zdravotného poistenia). K vzniku platiteľa zdravotného poistenia u neho dochádza v deň, keď začne pracovať po jednom alebo viacerých predchádzajúcich pracovných dňoch, v ktorých nepracoval. K zániku platiteľa zdravotného poistenia u dohodára dochádza zase v pracovný deň bezprostredne predchádzajúci pracovnému dňu, v ktorom už nepracoval.

Príklad z praxe na zmenu platiteľa zdravotného poistenia u dohodára

Predstavme situáciu, že dohodár v priebehu pracovného týždňa príde do práce v utorok a vo štvrtok. V pondelok v práci nebol, preto sa v tento deň nepovažuje za zamestnanca a jeho zamestnávateľ za neho nie je ani platiteľom zdravotného poistenia. V utorok, keď dohodár príde do práce, u neho ale dochádza k vzniku platiteľa zdravotného poistenia (zdravotné poistenie za neho za tento deň bude platiť jeho zamestnávateľ). Keďže ale dohodár už v stredu do práce neprišiel, tak ešte v utorok u neho dochádza aj k zániku platiteľa zdravotného poistenia. Podobná situácia sa opakuje aj v súvislosti so štvrtkom a piatkom. Vo štvrtok dohodár pracuje, preto u neho dochádza k vzniku platiteľa zdravotného poistenia. V piatok ale dohodár do práce nepríde, preto ešte vo štvrtok u neho dochádza k zániku platiteľa zdravotného poistenia. V priebehu jedného týždňa teda u tohto dohodára došlo až k štyrom zmenám platiteľa zdravotného poistenia – 2 krát vznik a 2 krát zánik.

Prihlasovanie a odhlasovanie dohodárov zo zdravotnej poisťovne

Jednou z povinností zamestnávateľa súvisiacou so zamestnancami pracujúcimi na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru môže byť neustále oznamovanie zmeny platiteľa poistného zdravotnej poisťovni. Ide o takzvané prihlasovanie dohodárov do zdravotnej poisťovne a odhlasovanie dohodárov zo zdravotnej poisťovne. Zamestnávateľ je povinný zmenu platiteľa zdravotného poistenia za dohodárov oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného. Táto povinnosť zamestnávateľovi vyplýva z § 24 písm. c) zákona o zdravotnom poistení.

Ak teda zamestnávateľ zamestnáva dohodára s pravidelným príjmom, ktorý v danom mesiaci neodpracuje všetky pracovné dni (aspoň v jeden pracovný deň prácu nevykonáva), vzniká mu povinnosť do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca oznámiť zdravotnej poisťovni zmenu platiteľa zdravotného poistenia za tohto dohodára. Tento dohodár s pravidelným príjmom sa prihlási do zdravotnej poisťovni len na konkrétne dni, počas ktorých prácu skutočne vykonával.

U dohodárov s nepravidelnými príjmami sa v zmysle metodického usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č. 12/6/2014 v znení neskorších predpisov postupuje odlišne. Dohodárov poberajúcich príjmy v nepravidelných intervaloch alebo po skončení dohody zamestnávateľ prihlasuje a odhlasuje v zdravotnej poisťovni iba na jeden deň, a to na posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom dochádza k vyplateniu príjmu (prihlásenie a odhlásenie v zdravotnej poisťovni sa vykoná v ten istý deň). Lehota na prihlásenie a odhlásenie týchto dohodárov je do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol dohodárovi príjem vyplatený.

Zamestnávateľ musí dohodára každý mesiac prihlasovať a odhlasovať v poisťovni.

Na prihlasovanie a odhlasovanie dohodárov v zdravotnej poisťovni sa používa formulár „Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie“. Ak má zamestnávateľ najmenej troch zamestnancov, je povinný zmenu platiteľa poistného oznamovať príslušnej zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.

Ktorých dohodárov sa sústavné prihlasovania a odhlasovanie netýka

Sústavné prihlasovanie a odhlasovanie dohodárov do zdravotnej poisťovne sa netýka tých, ktorí sa na účely zákona o zdravotnom poistení nepovažujú za zamestnancov a teda sa na nich neplatí ani zdravotné poistenie.

Prihlasovanie do a odhlasovanie zo zdravotnej poisťovne sa netýka dohodárov:

  • pracujúcich na základe dohody o brigádnickej práci študentov,
  • pracujúcich na základe dohody o vykonaní práce poberateľov výsluhového dôchodku (ak dovŕšili dôchodkový vek), poberateľov invalidného výsluhového dôchodku, poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku, poberateľov invalidného dôchodku,
  • pracujúcich na základe dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku (ak dovŕšili dôchodkový vek), poberateľov invalidného výsluhového dôchodku, poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku, poberateľov invalidného dôchodku.

Zjednodušene je tak možné povedať, sústavné prihlasovanie do a odhlasovanie zo zdravotnej poisťovne sa týka zamestnancov pracujúcich na základe dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti, ktorí nie sú dôchodcami. Taktiež sa pravidelné prihlasovanie a odhlasovanie v zdravotnej poisťovni netýka dohodárov s pravidelným príjmom, ktorí vykonávajú prácu v každom pracovnom dni príslušného mesiaca.

Koľkých podnikateľov sa neprimeraná administratívna záťaž týka

Vychádzajúc z praxe a obmedzeného pracovného času dohodárov je zrejmé, že máloktorý dohodár bude v kalendárnom mesiaci pracovať každý jeden deň. Preto sa takmer žiaden zamestnávateľ zamestnávajúci zamestnancov pracujúcich na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru nevyhne povinnosti každý mesiac prihlasovať a odhlasovať dohodárov do a zo zdravotnej poisťovne. Splnenie tejto povinnosti si vyžaduje prihlásiť dohodára do zdravotnej poisťovne len na konkrétne dni, v ktorých pracoval. Pri tom musí zamestnávateľ nevyhnutne vychádzať z evidencie pracovného času a posudzovať v nej každý jeden deň príslušného kalendárneho mesiaca. V praxi dochádza k niekoľkým prihláseniam a odhláseniam dohodára do a zo zdravotnej poisťovne v rámci jedného mesiaca. Zamestnávateľ pri plnení tejto musí sledovať aj to, aký druh príjmu (pravidelný alebo nepravidelný) a aký status má dohodár (či napríklad nie je študent alebo dôchodca).

Vo vyššie uvedenom grafe sú uvedené údaje o priemernom mesačnom počte dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, z ktorých sa platí zdravotné poistenie. Ide teda len o počet dohôd o pracovnej činnosti a dohôd o vykonaní práce, z ktorých je už vylúčený počet dohôd dôchodcov (za nich sa zdravotné poistenie neplatí). Len týchto zamestnancov pracujúcich na základe týchto dohôd sa totižto týka neustále prihlasovanie do a zo zdravotnej poisťovne. Priemerné mesačné údaje o dohodách, v súvislosti s ktorými môže mať zamestnávateľ povinnosť sústavného prihlasovania a odhlasovania dohodárov v zdravotnej poisťovni, sú uvedené za rok 2016, za rok 2017 a za január až august roku 2018

Ako je možné vidieť z údajov, neustále prihlasovanie a odhlasovanie dohodárov v zdravotnej poisťovni sa každý mesiac týka približne viac ako 200 000 zamestnancov.

Článok pokračuje pod reklamou

Prihlasovanie a odhlasovanie dohodárov stojí podnikateľov 1 milión eur ročne

Koľko peňazí stojí táto neprimeraná povinnosť podnikateľov? Zjednodušene predpokladajme, že priemerný mzdový účtovník plniaci za zamestnávateľa povinnosť neustáleho prihlasovania a odhlasovania dohodárov v zdravotnej poisťovni zarobí za 160 hodín svojej práce mesačne hrubú mzdu vo výške 980 eur (to je priemerná mesačná hrubá mzda na Slovensku za január až jún 2018). Celková cena práce tohto zamestnanca pre zamestnávateľa je potom vo výške 1 324,96 eura mesačne. Ďalej zjednodušene predpokladajme, že každomesačné prihlásenie a odhlásenie jedného dohodára v zdravotnej poisťovni trvá mzdovému účtovníkovi v priemere 3 minúty.

Za rok zamestnávatelia na splnenie zbytočnej povinnosti vynaložia cca 1 milión eur.

Ak by sa táto povinnosť týkala každý mesiac v priemere len 200 000 dohodárov, podnikateľov by ročne jej splnenie stálo približne 993 720 eur (spôsob výpočtu: mesačná cena práce mzdového účtovníka 1 323,96 eura / 160 hodín práce za mesiac / 60 minút x 3 minúty na prihlásenie a odhlásenie jedného dohodára v zdravotnej poisťovni x 200 000 dohodárov mesačne x 12 mesiacov v kalendárnom roku).

Podnikatelia dlho navrhovali, aby sa táto administratívna záťaž odstránila

Zamestnávatelia si boli vedomí neprimeranej administratívnej záťaže spojenej so sústavným prihlasovaním a odhlasovaním dohodárov v zdravotnej poisťovni a svoju nespokojnosť dávali aj najavo. Na túto neprimeranú administratívnu záťaž podnikatelia príslušné inštitúcie upozorňovali už roku 2013 prostredníctvom ankety Byrokratický nezmysel roka 2013. Jej neslávnym absolútnym víťazom sa stala práve povinnosť neustáleho prihlasovania a odhlasovania dohodárov do a zo zdravotnej poisťovne.

Analýza regulačného zaťaženia pri zamestnávaní v mikro a malých podnikoch z marca 2018 vypracovaná Slovak Business Agency zvýšenú administratívnu záťaž spojenú s prihlasovaním a odhlasovaním dohodárov v zdravotnej poisťovni spomína tiež. V odporúčaniach na zjednodušenie systému zamestnávania poukazuje aj na viaceré nepresnosti zákona o zdravotnom poistení v súvislosti s touto povinnosťou. Navrhuje, aby mal zamestnávateľ povinnosť dohodárov prihlasovať do zdravotnej poisťovne do 8 pracovných dní od vzniku dohody a odhlasovať ich zo zdravotnej poisťovne do 8 pracovných dní od zániku dohody. A to bez ohľadu na to, či prácu vykonávajú alebo nevykonávajú vo všetky pracovné dni, čiže rovnako, ako je tomu pri zamestnancoch pracujúcich na pracovnú zmluvu.

Samotná vláda sa zaviazala záťaž znížiť, ale svoju vlastnú úlohu si nesplnila

V roku 2014 sa zvýšenou záťažou súvisiacou s prihlasovaním a odhlasovaním dohodárov v zdravotnej poisťovni dokonca zaoberala aj vláda Slovenskej republiky. Vo svojom uznesení č. 172 zo 16. apríla 2014 k Správe o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho zlepšovanie vláda Slovenskej republiky uložila vtedajšej ministerke zdravotníctva za úlohu zjednodušiť administratívu spojenú s neustálym prihlasovaním a odhlasovaním zamestnancov v zdravotnej poisťovni. Presné znenie tejto úlohy znelo: „zjednodušiť povinnosť pri prihlasovaní a odhlasovaní zdravotne poistených osôb pracujúcich na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru“. Lehota na splnenie tejto povinnosti bola stanovená do 31.12.2014.

Vláda schválila zjednodušenie povinností súvisiacich s prihlasovaním dohodárov.

Následne sa v ďalšej Správe o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho zlepšovanie schválenej 07.01.2015 vládou Slovenskej republiky plnenie tejto úlohy vyhodnocovalo. Stav úlohy bol „plní sa“ a odôvodnený bol nasledovne: „Analyzujú sa možnosti zjednodušenia povinností pri prihlasovaní a odhlasovaní zdravotne poistených osôb pracujúcich na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ako aj možné administratívne a finančné dôsledky tohto kroku na zdravotné poisťovne a zamestnávateľov.“ Napriek naliehaniam podnikateľov a uplynutí približne štyroch rokov od záväzku vlády Slovenskej republiky znížiť neprimeranú administratívnu záťaž súvisiacu so zamestnávaním dohodárov v tejto súvislosti k žiadnej pozitívnej zmene ani v závere roka 2018 nedošlo.

Toto bol jeden z návrhov na Byrokratický nezmysel roka 2018.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.

Pracovná zmluva – náležitosti a informovanie o pracovných podmienkach

Zákonník práce upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a povinnosť informovať aj o ďalších podmienkach. Čo musí obsahovať každá pracovná zmluva a o čom môže zamestnávateľ informovať aj mimo nej?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky