Maximálna dávka v nezamestnanosti a dávka garančného poistenia od 1.7.2024

Od 1. júla 2024 platí nová maximálna suma dávky v nezamestnanosti. Týkať sa bude len nových žiadateľov, ktorí splnili podmienky a dosahujú maximálny vymeriavací základ. Mení sa aj maximálna dávka garančného poistenia.

Dávka v nezamestnanosti – podmienky v roku 2024

Dávka v nezamestnanosti predstavuje finančnú podporu na zabezpečenie príjmu v dôsledku straty zamestnania, resp. zárobkovej činnosti. Dávku poskytuje Sociálna poisťovňa počas podporného obdobia, ktoré môže byť najviac 6 mesiacov.

Nárok na dávku v nezamestnanosti majú po splnení všetkých zákonných podmienok povinne poistené osoby v nezamestnanosti, t. j. zamestnanci na základe trvalého pracovného pomeru alebo zamestnanci/dohodári s pravidelným mesačným príjmom na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) nie sú povinne poistení, môžu však nárok na dávku získať, ak boli potrebné obdobie dobrovoľne poistení.

U zamestnancov nemá vplyv to, akým spôsobom bol pracovnoprávny vzťah ukončený (dohodou či výpoveďou) a ani to, či išlo o pracovný pomer na určitý, resp. neurčitý čas.

Nárok na dávku v nezamestnanosti vznikne v roku 2024 poistencovi, ak je:

  • zaradený v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a súčasne
  • v posledných 4 rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej 2 roky (730 dní),
  • poistné na poistenie v nezamestnanosti u dobrovoľne poistených osôb (teda nie u zamestnancov) je zaplatené včas a v správnej výške, pričom podmienka sa považuje za splnenú aj vtedy, ak suma dlžného poistného je v úhrne nižšia ako päť eur.
Prečítajte si tiež

Nárok na dávku v nezamestnanosti má aj fyzická osoba, ktorá po skončení výkonu služby policajta alebo profesionálneho vojaka bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie, splnila podmienku poistenia v nezamestnanosti aspoň 2 roky v posledných 4 rokoch, nesplnila podmienky na vznik nároku na výsluhový príspevok a nesplnila podmienku trvania služobného pomeru na vznik nároku na výsluhový dôchodok alebo nesplnila podmienky nároku na invalidný výsluhový dôchodok podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

Komplexné informácie o dávke v nezamestnanosti nájdete v článku Podpora (dávka) v nezamestnanosti v roku 2024.

Článok pokračuje pod reklamou

Maximálna dávka v nezamestnanosti od 1.7.2024

Výška dávky v nezamestnanosti je 50 % denného vymeriavacieho základu. Zjednodušene povedané, ak vaša hrubá mzda bola 1 500 eur, dávku v nezamestnanosti budete dostávať v polovičnej výške, teda cca 750 eur.

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti sa mení vždy od 1. júla, nie od 1. januára. Nová výška sa však týka len tých žiadateľov, ktorí sa po 1. júli 2024 zaevidujú na úrade práce do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v posledných 4 rokoch boli poistení v nezamestnanosti najmenej 730 dní a dosahovali v tomto období mzdu (vymeriavací základ) nad hranicou približne 2 860 eur mesačne. Poistencom, ktorí už dávku poberajú, sa výška dávky od 1.7.2024 nemení.

Od 1. júla 2024 pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci je dávka v nezamestnanosti vo výške 1 457,50 eura a pri 30-dňovom mesiaci predstavuje 1 410,50 eura. Porovnanie so sumami platnými do 30. júna uvádzame v tabuľke.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Dávka v nezamestnanosti Maximálny denný vymeriavací základ Mesačná maximálna výška dávky
pri 30 dňovom mesiaci pri 31 dňovom mesiaci
do 30.6.2024 85,7425 eur 1 286,20 eur 1 329,10 eur
od 1.7.2024 94,0274 eur 1 410,50 eur 1 457,50 eur

Sociálna poisťovňa v roku 2024 priemerne mesačne vyplatila 38 776 dávok v nezamestnanosti v priemernej výške 598,85 eura.

Maximálna dávka garančného poistenia od 1.7.2024

Od 1. júla 2024 sa zvyšuje aj maximálna výška dávky garančného poistenia – oproti súčasnosti bude vyššia o 378 eur. Na túto dávku má po splnení zákonných podmienok nárok zamestnanec, ktorý je alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa, ktorý sa stal platobne neschopným a neuspokojoval jeho nároky z pracovnoprávneho vzťahu.

Prečítajte si tiež

Zamestnávateľ je v súvislosti s nárokom na dávku garančného poistenia platobne neschopný vtedy, ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu alebo súd začal konkurzné konanie bez tohto návrhu podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

Ak platobná neschopnosť zamestnávateľa vznikne v období od 1. júla 2024 do 30. júna 2025, výška dávky garančného poistenia môže dosiahnuť maximálne sumu 4 290 eur. V predchádzajúcom ročnom období (od 1. júla 2023 do 30. júna 2024) bola jej maximálna výška 3 912 eur.

Zamestnávateľ je v súvislosti s nárokom na dávku garančného poistenia platobne neschopný vtedy, ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu alebo súd začal konkurzné konanie bez tohto návrhu podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

Sociálna poisťovňa od začiatku roka 2024 vyplatila 477 dávok garančného poistenia v priemernej mesačnej výške 2 713,44 eura.                                        

Zdroj: Sociálna poisťovňa, zákon o sociálnom poistení

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Uchádzač o zamestnanie a dosahovanie príjmov

Je možné, aby sa nezamestnaný evidoval na úrade práce a poberal dávku v nezamestnanosti, ak dosahuje napríklad príjmy z prenájmu nehnuteľnosti či si privyrába prácou na dohodu?

Dobrovoľné sociálne poistenie

Občan sa môže zabezpečiť v prípade neočakávaných situácií platením dobrovoľného sociálneho poistenia. Aká je jeho výška a ktoré z balíkov si občania môžu vybrať, sa dočítate v článku.

OČR cez prázdniny 2024: aké sú podmienky a kto má nárok?

Ktorí rodičia môžu o ošetrovné požiadať, na ako dlho a čo to znamená z hľadiska ich príjmu? Podstatné informácie aj žiadosť na stiahnutie.

Dávka (podpora) v nezamestnanosti pre majiteľa firmy

Podnikanie a poberanie dávky v nezamestnanosti. Je možné, aby sa tieto dva pojmy kryli? Môže spoločník, príp. konateľ s.r.o. či SZČO obdobie bez príjmu preklenúť dávkou v nezamestnanosti?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky