Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne od 1.7.2015

V závislosti od príjmov dosiahnutých za rok 2014 sa bude k 1. 7. 2015 posudzovať, či má živnostník (SZČO) povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne a výška odvodov.

Vznik povinného sociálneho poistenia od 1. 7. 2015

Vznik povinného poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) sa posudzuje vždy k 1. 7. (resp. 1. 10., ak mala fyzická osoba predĺženú lehotu na podanie daňového priznania), kedy sa berie do úvahy výška príjmov z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. alebo výnosu súvisiaceho s podnikaním za minulý rok. K 1. 7. 2015 sa posudzujú tieto príjmy podľa podaného daňového priznania fyzickej osoby za rok 2014.

Povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne má za obdobie od 1. júla 2015 tá SZČO, ktorá dosiahla za rok 2014 príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou vyšší ako 4 944 eur (12 x 412 eur). Ak SZČO nepresiahla hranicu príjmov 4 944 eur za rok 2014, nie je povinná od 1. 7. 2015 platiť odvody do Sociálnej poisťovne, a to až do 30. 6. 2016.

Poznámka: Ak ste si založili novú živnosť v roku 2015, odvody do Sociálnej poisťovne nie ste povinní platiť. Či budete musieť platiť poistné do Sociálnej poisťovne, sa bude posudzovať až k 1. 7. 2016 v závislosti od príjmov dosiahnutých za rok 2015.

Od 1. januára 2015 sa povinnosti týkajúce sa prihlasovania podnikateľov (SZČO) preniesli z podnikateľov na Sociálnu poisťovňu. Od roku 2015 je Sociálna poisťovňa povinná písomne oznámiť SZČO vznik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia, vymeriavací základ na platenie poistného, výšku poistného na jednotlivé poistenia, dátum splatnosti poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a údaje týkajúce sa úhrady poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, určených na základe údajov vedených v informačnom systéme Sociálnej poisťovne, a to do 20 dní od vzniku povinného poistenia.

Toto neplatí pre zahraničné SZČO, na ktoré sa v právnych vzťahoch sociálneho poistenia uplatňujú predpisy Slovenskej republiky (podľa Nariadenia EÚ) alebo medzinárodná zmluva majúca prednosť pred zákonmi SR. Tieto SZČO sú povinné oznamovať Sociálnej poisťovni výšku príjmov a výdavkov do 8 dní od právoplatného určenia príslušnosti k právnym predpisom Slovenskej republiky, a v bežnom roku najneskôr do 31. mája za predchádzajúci kalendárny rok. Tiež majú povinnosť oznámiť príslušnej pobočke aj skutočnosti rozhodujúce na posúdenie vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO, a to do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nastali.

Vymeriavací základ SZČO od 1. 7. 2015

Vymeriavací základ, z ktorého sa vypočítava výška odvodov do Sociálnej poisťovne, sa od 1. júla zmení väčšine živnostníkov. Od júla teda budú platiť odvody v novej výške. Poistné do Sociálnej poisťovne za júl 2015 je potrebné zaplatiť do 10. augusta 2015 (8. august pripadá na sobotu, preto sa termín posúva na najbližší pracovný deň).

Vymeriavací základ na sociálne poistenie SZČO sa určí ako podiel jednej dvanástiny základu dane z príjmov SZČO nezníženého o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné nemocenské poistenie, poistné na povinné dôchodkové poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa platia spolu s poistným na starobné poistenie z povinného dôchodkového poistenia, poistné do rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo poistenej SZČO a upraveného o príjmy a výdavky, ktoré sa nezahŕňajú do vymeriavacieho základu a koeficientu 1,486.

Článok pokračuje pod reklamou

Kalkulačku na informatívny výpočet poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú SZČO za obdobie od 1. júla 2015 nájdete na stránke Sociálnej poisťovne.

Príklad: Živnostník dosiahol v roku 2014 príjmy z podnikania vo výške 57 000 eur, teda je aj od 1. 7. 2015 povinne poistenou osobou na účely sociálneho poistenia. Po odpočítaní výdavkov je jeho čiastkový základ dane z podnikania vo výške 17 421,27 eura. Počas roka 2014 zaplatil preddavky na zdravotné poistenie vo výške 949,26 eura, nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania zdravotného poistenia vo výške 2 969,16 eura a poistné na sociálne poistenie vo výške 6 201,47 eura. Aká bude výška odvodov do Sociálnej poisťovne od júla 2015?

Odvody do Sociálnej poisťovne od 1.7.2015

A Čiastkový základ dane z podnikania za rok 2014 (riadok 43 daňového priznania k dani z príjmov FO) 17421,27
B Zaplatené preddavky na zdravotné poistenie v roku 2014 vrátane zaplateného nedoplatku z ročného zúčtovania 3918,42
C Zaplatené poistné na účely sociálneho poistenia v roku 2014 6201,47
D Spolu zaplatené odvody  (B+C) 10119,89
E Upravený základ dane z príjmov za rok 2014 (A+D) 27541,16
F Koeficient platný pre obdobie od 1.7.2015 1,486
G Mesačný vymeriavací základ (E/F)/12 1544,47

Rozpis poistného (odvodov) do Sociálnej poisťovne od 1.7.2015

    Sadzba Suma v €
I. Poistné na nemocenské poistenie 4,40% 67,95
II. Dôchodkové - starobné 18,00% 278,00
III. Dôchodkové - invalidné 6,00% 92,66
IV. Poistné do rezervného fondu solidarity 4,75% 73,36
V. Sociálne odvody - celkom 33,15% 511,97

Minimálne a maximálne sociálne odvody SZČO v roku 2015

Pripomíname, že od 1. januára 2015 je SZČO (živnostník) povinný platiť do Sociálnej poisťovne minimálne 136,57 eura. Naopak, maximálne sociálne odvody sú vo výške 1 365,78 eura mesačne.

Viac informácií o sumách sociálnych aj zdravotných odvodov od 1. 1. 2015 nájdete v tomto článku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2024 v roku 2025

Do určitej výšky ročných príjmov nie sú živnostníci či iné SZČO povinné platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Aká je táto hranica pre rok 2024 a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2025?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky