Zmeny v ePN a nemocenských dávkach od 1.1.2024

Dočasnú PN potvrdia aj špecialisti či zubári, materské dostanú aj absolventky strednej a vysokej školy, nová výška ošetrovného. Súhrn podstatných noviniek.

Poistencov čakajú od nového roka viaceré novinky v nemocenských dávkach či potvrdzovaní práceneschopnosti. Na čo sa pripraviť?

ePN od 1.1.2024: rozšírenie potvrdzovania aj na lekármi špecialistami a zubármi

Od 1. januára 2024 bude dočasnú pracovnú neschopnosť v rámci elektronickej dočasnej PN (ePN) okrem v súčasnosti oprávnených lekárov uznávať aj lekár so špecializáciou v inom špecializačnom odbore alebo zubný lekár, pri poskytovaní špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Rozšíri sa tak okruh lekárov, ktorí budú povinne vystavovať ePN. Okrem v súčasnosti oprávnených všeobecných lekárov, gynekológov a  lekárov ústavnej zdravotnej starostlivosti  sa do systému od nového roka zapoja aj ambulantní lekári-špecialisti, vrátane lekárov poskytujúcich zubno-lekársku starostlivosť.

Vystavenie ePN je zároveň žiadosťou o dávku nemocenské, ktorú Sociálna poisťovňa poistencom automaticky posúdi a v prípade splnenia zákonných podmienok aj automaticky vyplatí bez potreby návštevy pobočky a osobitnej žiadosti.

ePN je služba Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) a Sociálnej poisťovne, ktorá nahradila papierové tlačivo potvrdzujúce práceneschopnosť. Potvrdzuje ju oprávnený lekár. ePN nahradila donedávna používané päťdielne papierové tlačivo, ktoré poistenec doručoval zamestnávateľovi a Sociálnej poisťovni a znamená výlučne elektronickú komunikáciu medzi lekárom, NCZI, Sociálnou poisťovňou, poistencom a zamestnávateľom. Poistencovi v prípade zdravotných problémov postačuje len návšteva lekára a následne sa odchádza liečiť. Všetky údaje a dokumenty si lekár a inštitúcie vymenia elektronicky. Poistenec má všetky údaje o svojej dočasnej práceneschopnosti prístupné v Elektronickom účte poistenca (EUP). EUP majú klienti Sociálnej poisťovne zriadený automaticky, stačí si k nemu aktivovať prístup buď osobne v pobočke alebo elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk.

Oprávnení lekári mohli ePN vystaviť od 1. júna 2022 dobrovoľne. Duálne obdobie vystavovania papierových a elektronických potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti sa skončilo 31. mája 2023 a odvtedy oprávnení lekári pacientom vystavujú doklad o práceneschopnosti elektronicky povinne.

Rozšírenie nároku na materské pre absolventky stredných a vysokých škôl od 1.1.2024

Od 1. januára 2024 sa do obdobia 270 dní trvania nemocenského poistenia pri nároku nemocensky poistených matiek (poistenkyne, ktoré sú nemocensky poistené alebo spĺňajú podmienky ochrannej lehoty)  na materské započíta aj doba štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole, ktorá sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie, ak poistenkyňa týmto štúdiom získala príslušný stupeň vzdelania. 

Ak dôvod na poskytnutie materského vznikne po 31. decembri 2023, do obdobia 270 dní nemocenského poistenia na účely nároku na materské je možné započítať obdobie štúdia. Sociálna poisťovňa si bude overovať obdobie štúdia na slovenských školách sama. Obdobie štúdia v zahraničí a doklad o ukončení štúdia predkladajú žiadateľky.

Táto zmena pomôže bývalým študentkám, ktoré sú síce nemocensky poistené, ale nedosiahli  270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch. Bude sa to týkať tých bývalých študentiek, ktorým dôvod na poskytnutie materského (6 - 8 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu) vznikne po 31. decembri 2023.

Príklad nároku na materské v prípade absolventky štúdia

Ak má žena očakávaný deň pôrodu stanovený na 11. február 2024 a skôr, doba štúdia sa jej nezapočíta, keďže 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu pripadne na 31. december 2023 a skôr.

Ak má žena očakávaný deň pôrodu stanovený na 12. február 2024 a neskôr a o materské požiada 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, doba štúdia sa jej započíta.

Sociálna poisťovňa podotýka, že musí ísť o úspešne ukončené štúdium. Stále však platí, že základnou podmienkou nároku na materské je existencia nemocenského poistenia alebo plynutie ochrannej lehoty v deň vzniku dôvodu na poskytnutie materského. Podmienka 270 dní nemocenského poistenia sa sleduje až následne.

Článok pokračuje pod reklamou

Nové maximálne výšky nemocenských dávok – nemocenské, tehotenské, materské, ošetrovné v roku 2024

V roku 2024 budú poistenci po splnení zákonných podmienok dostávať zo Sociálnej poisťovne vyššie maximálne sumy štyroch druhov nemocenských dávok: nemocenské, materské, tehotenské a ošetrovné.

Vyplýva to z každoročného zvýšenia všeobecného vymeriavacieho základu, z ktorého sa odvíja výška poistného na nemocenského poistenie a na základe ktorého rastie aj maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa nemocenské dávky vypočítavajú. Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikne v období od 1. januára do 31. decembra 2024, denný vymeriavací základ, pravdepodobný denný vymeriavací základ a úhrn denných vymeriavacích základov alebo pravdepodobných denných vymeriavacích základov nesmú byť vyššie ako 85,7425 eur. Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikne v období od 1. januára do 31. decembra 2024, pravdepodobný denný vymeriavací základ určený z minimálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného je 21,7334 eur. 

Znamená to, že ak sa poistenec stane dočasne práceneschopným v roku 2024, maximálna výška jeho nemocenského na deň bude predstavovať 47,15837500 eur. Pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci tak Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 1 414, 80 eur a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to bude 1 462 eur.

Maximálne denné materské dosiahne hodnotu 64,30687500 eur. Znamená to, že materské bude Sociálna poisťovňa vyplácať maximálne vo výške 1 929,30 eur mesačne pri 30-dňovom mesiaci alebo 1 993,60 eur mesačne pri 31-dňovom mesiaci.

Podobne vzrastie aj maximálna výška dávky tehotenské. Jej maximálna denná suma bude predstavovať 12,86137500 eur, to znamená, že budúce mamičky dostanú najviac 385,90 eur mesačne pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci, resp. 398,80 eur mesačne pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci.

Maximálne denné ošetrovné v roku 2024 predstavuje hodnotu 47,15837500 eur. Dávka ošetrovné, ktorú Sociálna poisťovňa podľa zákona vypláca najviac za 14 dní, tak dosiahne maximálnu výšku 660,30 eur. Pri dlhodobom ošetrovnom, ktoré môže Sociálna poisťovňa po splnení zákonných podmienok vyplácať najviac 90 dní, bude jeho maximálna výška 1 414, 80 eur mesačne pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci), resp. 1 462 eur mesačne pri 31 kalendárnom mesiaci.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Dávka Maximálna denná dávka od 1.1.2024 Suma pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci Suma pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci
Nemocenské 47,15837500 eur 1 414,80 eur 1 462 eur
Materské 64,30687500 eur 1 929,30 eur 1 993,60 eur
Tehotenské 12,86137500 eur 385,90 eur 398,80 eur
Ošetrovné 47,15837500 eur 1 414,80 eur 1 462 eur

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dobrovoľné sociálne poistenie

Občan sa môže zabezpečiť v prípade neočakávaných situácií platením dobrovoľného sociálneho poistenia. Aká je jeho výška a ktoré z balíkov si občania môžu vybrať, sa dočítate v článku.

OČR cez prázdniny 2024: aké sú podmienky a kto má nárok?

Ktorí rodičia môžu o ošetrovné požiadať, na ako dlho a čo to znamená z hľadiska ich príjmu? Podstatné informácie aj žiadosť na stiahnutie.

Dávka (podpora) v nezamestnanosti pre majiteľa firmy

Podnikanie a poberanie dávky v nezamestnanosti. Je možné, aby sa tieto dva pojmy kryli? Môže spoločník, príp. konateľ s.r.o. či SZČO obdobie bez príjmu preklenúť dávkou v nezamestnanosti?

Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky