Ošetrovné – rozdiely medzi OČR a pandemickou OČR

Aký je rozdiel medzi „bežnou“ OČR-kou a pandemickou OČR-kou? Aké podmienky musí splniť osoba, ktorá žiada o dávku ošetrovné?

Ošetrovné je nemocenskou dávkou zo sociálneho poistenia, ktorú upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“). Skrátene túto nemocenskú dávku nazývame aj „OČR“, čo znamená „ošetrovanie člena rodiny“.

V súvislosti so stále prebiehajúcou pandémiou koronavírusu (COVID-19) je potrebné rozlíšiť to, v ktorých prípadoch je možné požiadať o „bežnú“ OČR a kedy o tzv. pandemickú OČR, aké podmienky nároku je potrebné splniť pri každej z nich a aké sú podstatné rozdiely medzi nimi.

Nárok na „bežné“ ošetrovné (OČR-ku) – kedy vzniká?

Podľa § 39 zákona o sociálnom poistení vzniká poistencovi nárok na bežnú OČR-ku, ak osobne a celodenne:

1. ošetruje chorého príbuzného v priamom rade (rodiča, starého rodiča, dieťa, vnúča), choré dieťa, ktoré nie je príbuzný v priamom rade, chorého súrodenca, chorého manžela, chorú manželku alebo chorého rodiča manžela alebo manželky, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára:

 • nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou, alebo
 • vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou z dôvodu potreby poskytovania osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby, ak neprejavil písomný súhlas s vykonávaním ošetrovania poistencom (tzv. „dlhodobé ošetrovné“),

2. sa stará o dieťa do dovŕšenia 11-teho roku veku , alebo do dovŕšenia 18-teho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak:

 • dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenia alebo izolácia,
 • predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu, alebo
 • fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.

Vyššie uvedené karanténne opatrenie alebo izolácia sa myslí v prípade iných chorôb, než je ochorenie COVID-19 (napr. kvôli chrípke), nakoľko pre prípad COVID-19 slúži pandemická OČR.

Príklad – vznik nároku na „bežnú“ OČR-ku z dôvodu choroby:

Trojročné dieťa, ktoré navštevuje materskú školu, ochorelo na črevnú virózu a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára si zdravotný stav dieťaťa vyžaduje ošetrovanie inou osobou počas doby siedmich dní. Z uvedeného dôvodu jeden z rodičov dieťaťa s ním zostane doma a bude ho celodenne a osobne ošetrovať. Týmto mu vznikne nárok na bežnú OČR-ku.

Príklad – vznik nároku na „bežnú“ OČR-ku z dôvodu karantény:

Sedemročné dieťa navštevuje základnú školu, ktorá bola zatvorená z rozhodnutia zriaďovateľa školy z dôvodu vysokého počtu nakazených detí hepatitídou A. Jeden z rodičov preto zostane doma s dieťaťom a bude sa ho neho osobne a celodenne starať. Týmto mu vznikne nárok na bežnú OČR-ku.

Nárok na „pandemické“ ošetrovné (pandemickú OČR-ku) – kedy vzniká?

Podľa § 293er ods. 3 zákona o sociálnom poistení v čase krízovej situácie vzniká poistencovi nárok na pandemickú OČR-ku, ak osobne a celodenne:

1. sa stará o dieťa do dovŕšenia 11-teho roku veku , alebo do dovŕšenia 18-teho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak:

 • jasle, materská škola alebo škola je uzatvorená na základe rozhodnutia príslušného orgánu,
 • dieťaťu bola nariadená karanténa alebo izolácia,
 • osoba, ktorá sa inak o dieťa stará ochorela, bola jej nariadená karanténa alebo izolácia alebo bola hospitalizovaná,

2. ošetruje dieťa do dovŕšenia 16 rokov veku, ktorého zdravotný stav na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára takéto ošetrovanie nevyhnutne vyžaduje a dieťa nie je fyzicky alebo mentálne schopné sa postarať o seba,

3. sa stará o blízkeho príbuzného (dieťa, manžel, či manželka, súrodenec, vnúča, starý rodič, svokrovci), ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa inak blízkemu príbuznému poskytuje sociálna služba ambulantne alebo pobytovou formou bolo uzatvorené rozhodnutím príslušného orgánu alebo, ak sa poistenec rozhodne nedať blízkeho príbuzného do tohto zariadenia z obavy pred koronavírusom.

Rodičia detí majú nárok na pandemickú OČR-ku aj v prípade, ak sa deti učia online z dôvodu uzatvorenia školy, či triedy, ak je napr. v triede pozitívny žiak.

Príklad – vznik nároku na pandemickú OČR-ku:

Sedemročné dieťa navštevuje prvý ročník základnej školy. V tejto triede mali pozitívneho žiaka na ochorenie COVID-19, a preto celá trieda má nariadenú karanténu. Z uvedeného dôvodu s týmto dieťaťom zostane doma jeden s rodičov a bude sa o neho osobne a celodenne starať. Týmto mu vznikne nárok na pandemickú OČR-ku.

Podmienky nároku na OČR-ku („bežnú“ aj pandemickú“) – aké musíte splniť?

Podmienky, ktoré musí splniť poistenec, aby mu vznikol nárok na OČR-ku sú rovnaké v prípade „bežnej“ OČR-ky, ako aj pandemickej OČR-ky.

Nárok na „bežnú“ OČR-ku a pandemickú OČR má teda:

 1. nemocensky poistený zamestnanec,
 2. povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO),
 3. dobrovoľne nemocensky poistená osoba,
 4. fyzická osoba, ktorej vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti po zániku nemocenského poistenia (spravidla ide o sedemdňovú lehotu po skončení nemocenského poistenia, napr. po skončení pracovného pomeru).
Prečítajte si tiež

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že nárok na OČR- ku (bežnú, pandemickú) má tá osoba, ktorá je nemocensky poistená osoba a platí toto poistenie Sociálnej poisťovni. To znamená, že napr. živnostník, ktorému ešte nevznikla odvodová povinnosť a teda neplatí odvody do Sociálnej poisťovne, nie je aktívne nemocensky poistený a nemá nárok na OČR-ku (bežnú, pandemickú).

Upozorňujeme, že v prípade:

 • povinne nemocensky poistenej SZČO musí byť splnená podmienka nároku, ktorou je zaplatené poistné na nemocenské poistenie v správnej sume za obdobie posledných 5 rokov, pričom dlžná suma nepresahujúca 5 eur sa neráta,
 • dobrovoľne nemocensky poistenej osoby musí byť splnená podmienka nároku, ktorou je zaplatené poistné na nemocenské poistenie v správnej sume za obdobie posledných 5 rokov, pričom dlžná suma nepresahujúca 5 eur sa neráta a existencia 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom potreby ošetrovania, resp. starostlivosti.
Článok pokračuje pod reklamou

Doba poskytovania ošetrovného (bežnej a pandemickej OČR-ky)

Ošetrovné (bežná, aj pandemická OČR-ka) sa poskytuje za konkrétne dni, pričom doba poskytovania OČR-ky vzniká od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti.

Nárok na „bežnú“ OČR-ku zaniká najneskôr uplynutím:

 • 14 dní od vzniku potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa,
 • 14 dní od vzniku potreby osobného a celodenného ošetrovania osoby,
 • 90 dní trvania nároku na výplatu ošetrovného v úhrne všetkým poistencom, ak ide o tzv. dlhodobé ošetrovné (účinné od apríla 2021).
Prečítajte si tiež

Nárok na pandemickú OČR-ku zaniká skončením krízovej situácie, ktorá podmienila vznik nároku na pandemickú OČR-ku (napr. otvorenie škôl po karanténe).

Výška ošetrovného – je rozdielna v prípade bežnej a pandemickej OČR-ky?

Suma bežnej OČR-ky a pandemickej OČR-ky, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa na deň je vo výške 55 % z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo 55 % z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ). To znamená, že výška týchto dávok sa nelíši a je rovnaká (pozor v apríli 2021 bola suma pandemickej OČR-ky vo výške 75 % DVZ alebo pravdepodobného DVZ).

Denným vymeriavacím základom (DVZ) je pritom podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia. Rozhodujúce obdobie  podľa § 54 zákona o sociálnom poistení môže byť:

 • predchádzajúci kalendárny rok,
 • obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom vznikol nárok na OČR,
 • a iné podľa typu poistenca a doby trvania nemocenského poistenia.
Prečítajte si tiež

Pravdepodobný denný vymeriavací základ (PDVZ) je upravený v § 57 zákona o sociálnom poistení a používa sa predovšetkým v prípadoch, ak poistenec bol nemocensky poistený veľmi krátko, či ak nemal nepretržite príjem na platenie nemocenského poistenia.

Upozorňujeme však, že vypočítaný denný vymeriavací základ (DVZ) nesmie byť vyšší ako maximálny DVZ, ktorý je v roku 2021 vo výške 71,8028 €/deň. Uvedené znamená, že maximálna výška denného ošetrovného v roku 2021 môže byť 39,49154 €. Viac informácií sa dozviete v článku Maximálne nemocenské dávky v roku 2021 (PN, OČR, materské).

Uplatnenie nároku na bežnú OČR-ku – ako na to?

Poistenec si uplatní nárok na bežnú OČR-ku predložením tlačiva Sociálnej poisťovni, ktoré má k dispozícii lekár a ktorý ho vystaví pri vzniku potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo starostlivosti. Uvedené tlačivo pre potreby uplatnenia nároku na bežnú OČR  má 2 časti:

 1. časť – žiadosť o ošetrovné potvrdzuje lekár a osoba v ňom vyplní príslušné údaje o sebe vrátane toho, akým spôsobom si žiada dávku vyplatiť. Ak je poistenec aj zamestnancom, žiadosť o ošetrovné predloží zamestnávateľovi na potvrdenie. Po potvrdení zamestnávateľom a vyplnení príslušných údajov je potrebné tlačivo doručiť Sociálnej poisťovni,
 2. časť – potvrdenie o skončení potreby ošetrovania/starostlivosti – v tejto časti lekár uvedie dátum skončenia OČR. Poistenec toto tlačivo musí doručiť Sociálnej poisťovni,

pričom obe časti tlačiva je potrebné doručiť do piateho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa ošetrovné vypláca.

Uplatnenie nároku na pandemickú OČR-ku – ako na to?

Poistenec si môže uplatniť nárok na pandemickú OČR-ku 2 spôsobmi:

 1. vyplnením formulára Žiadosť o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie), a to iba raz počas celej krízovej situácie,
 2. prostredníctvom vyhlásenia na origináli Žiadosti o ošetrovné potvrdenej ošetrujúcim lekárom.
Prečítajte si tiež

Na to, aby bola pandemická OČR-ka poistencovi aj vyplatená, musí poistenec na konci každého kalendárneho mesiaca, v ktorom osobne a celodenne ošetroval alebo sa osobne a celodenne staral o dieťa, resp. inú zákonom stanovenú osobu, zaslať príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. V tomto čestnom vyhlásení poistenec oznamuje skutočnosti potrebné pre posúdenie nároku na výplatu pandemickej OČR.

Žiadosť a čestné vyhlásenie pre uplatnenie pandemickej OČR-ky môže poistenec zaslať:

 • elektronicky, a to zaslaním elektronického formulára,
 • e-mailom,
 • poštou alebo vhodením do schránky pobočky.

Sociálna poisťovňa však výrazne žiada, aby poistenci využívali elektronickú formu odovzdania žiadosti a čestného vyhlásenia.

Výplata ošetrovného – aká je lehota ?

Sociálna poisťovňa vyplatí OČR-ku do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa ošetrovné vypláca. Uvedené platí len v prípade, ak boli včas a správne doručené požadované doklady.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy: ako postupovať?

Ako požiadať o OČR, ak je škola či škôlka uzavretá? Ako správne vyplniť žiadosť a kto ju musí potvrdiť? Prehľad podstatných informácií.

Rodičovský príspevok v roku 2024

Prehľad informácií o rodičovskom príspevku v roku 2024 – kto je oprávnenou osobou, v akej výške sa vypláca, aké sú podmienky na vznik nároku a kedy nárok zaniká.

Maximálne nemocenské dávky v roku 2024 (PN, OČR, materské, tehotenské)

Aká je v roku 2024 maximálna výška nemocenských dávok – nemocenského, materského, tehotenského a ošetrovného? Pozrite si prehľad denných aj mesačných maximálnych súm.

Odvody a daň z príjmov z dohody od 1.1.2024

Zamestnávateľ i dohodár sú povinní z odmeny platiť sociálne a spravidla aj zdravotné odvody – v akej výške sa platia od 1.1.2024, do kedy sú splatné a aké zvýhodnenia platia pre študentov a dôchodcov?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky