Znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné

Pri pandemickom ošetrovnom môže poistenec požiadať o znovurozhodnutie o jeho nároku. Sociálna poisťovňa informuje, kedy je to možné a pripája tiež praktické príklady.

Vzhľadom na viaceré nezrovnalosti vyskytujúce sa v praxi pri podávaní žiadosti o znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné Sociálna poisťovňa opätovne pripomína základné podmienky podávania tejto žiadosti.

Požiadať o znovurozhodnutie je možné len pri pandemickom ošetrovnom (OČR)

Poistenec môže podať žiadosť o znovurozhodnutie výlučne iba pri dávke pandemické ošetrovné. Tí poistenci, ktorí poberali napr. pandemické nemocenské, nežiadajú o znovurozhodnutie, keďže tejto dávky sa znovurozhodnutie netýka.

Ktorí poistenci môžu požiadať o nové rozhodnutie nároku na pandemické ošetrovné (OČR)

Žiadosť o znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné môžu podať poistenci, ktorým už bol pred podaním žiadosti o znovurozhodnutie nárok na pandemické ošetrovné počas krízovej situácie (od 03/2020) priznaný alebo bol nárok zamietnutý.

Využiť možnosť požiadať o nové rozhodnutie o nároku na túto dávku môže využiť poistenec, ktorému pôvodne:

  • nebol priznaný nárok na pandemické ošetrovné pre nesplnenie podmienok nároku na túto dávku (napr. nebol poistený, nemal ako SZČO zaplatené poistné a pod.), pričom v súčasnosti tieto podmienky už spĺňa,
  • bol priznaný nárok na pandemické ošetrovné, avšak v sume, ktorá nezodpovedá aktuálnym príjmom.

V akom termíne má poistenec požiadať o znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné (OČR)

S účinnosťou od 9. apríla 2021 môžu poistenci požiadať o znovurozhodnutie. Následne môžu požiadať o znovurozhodnutie iba dvakrát ročne – vždy k prvému dňu ošetrovania/starostlivosti po 31. decembri a 30. júni príslušného kalendárneho roka. Príslušná pobočka Sociálnej poisťovne prehodnotí nárok na pandemické ošetrovné k prvému dňu potreby osobnej a celodennej starostlivosti/ošetrovania (dátum, ku ktorému sa nárok prehodnotí si poistenec nemôže vybrať, vždy ide o prvý deň potreby osobnej a celodennej starostlivosti/ošetrovania) nasledujúcom po:

  • 31. decembri alebo
  • 30. júni.

Ktorí poistenci nežiadajú o nové rozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné (OČR)

Poistenci,  ktorí nikdy nepoberali pandemické ošetrovné počas krízovej situácie a ani im nebol pôvodne zamietnutý nárok na dávku. Ak takíto poistenci podajú žiadosť, spôsobujú zbytočnú záťaž referentov pobočiek, ktorí vyplácajú dávky, keďže pobočky musia takúto žiadosť spracovať.

Prečítajte si tiež

Upozornenie: V prípade, ak na základe žiadosti o znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné nárok na túto dávku nevznikne, Sociálna poisťovňa rozhodne o nepriznaní nároku na dávku a dávka nebude vyplácaná (napr. ak poistenec už nebude nemocensky poistený).

Článok pokračuje pod reklamou

Praktické príklady týkajúce sa znovurozhodnutia o nároku na pandemické ošetrovné (OČR)

Príklad na znovurozhodnutie, ak poistencovi bolo v minulosti priznané pandemické ošetrovné a došlo k zmene vymeriavacích základov

Poistencovi bolo prvýkrát priznané pandemické ošetrovné počas krízovej situácie od 15. 10. 2022 do 25. 10. 2022. Pandemické ošetrovné mu bolo priznané z vymeriavacích základov, ktoré dosiahol v roku 2021 (rozhodujúce obdobie). Následne si uplatnil ďalšie pandemické ošetrovné od 12. 2. 2023 do 20. 2. 2023. Keďže v roku 2022 mal vyššie vymeriavacie základy ako v roku 2021, môže podať žiadosť o znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné. Pandemické ošetrovné za obdobie od 12. 2. 2023 (prvý deň potreby ošetrovania po 31. 12. 2022) sa mu prehodnotí a nanovo sa určí jeho výška z vymeriavacích základov, ktoré dosiahol v roku 2022. Pandemické ošetrovné v novo určenej výške sa bude vyplácať až do zániku nároku na dávku alebo kým poistenec opätovne nepožiada o znovu rozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné (najskôr po 30. 6. 2023).

Príklad na znovurozhodnutie, ak poistencovi v minulosti nevznikol nárok na pandemické ošetrovné

Poistenec si uplatnil prvýkrát pandemické ošetrovné počas krízovej situácie od 20. 2. 2021. Keďže poistenec k tomuto dňu  nebol nemocensky poistený a ani nebol v ochrannej lehote, nárok na pandemické ošetrovné mu nevznikol.  Od 1. 1. 2022 mu vznikol nový pracovný pomer a od 15. 4. 2022 si uplatnil opäť nárok na pandemické ošetrovné. V takomto prípade poistenec požiada o znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné po 31.12. 2021. Keďže ku dňu 15. 4. 2022 (prvý deň potreby ošetrovania po 31 .12. 2021) už je nemocensky poistený ako zamestnanec, nárok na pandemické ošetrovné mu vznikne.

Príklad na znovurozhodnutie, ak poistencovi (SZČO) bolo v minulosti priznané pandemické ošetrovné

Poistencovi bolo prvýkrát priznané pandemické ošetrovné počas krízovej situácie od 10. 9. 2022 do 15. 9. 2022 ako povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe. Od 20. 2. 2023 si opäť uplatnil nárok na pandemické ošetrovné a zároveň si podal žiadosť o znovurozhodnutie (po 31. 12. 2022). Z uvedeného dôvodu sa nárok na pandemické ošetrovné posúdi nanovo k 20. 2. 2023. Ak by k tomuto dátumu poistenec nesplnil podmienky nároku na dávku (napr. nemal by zaplatené poistné v správnej výške a včas), nárok by mu nevznikol.

Informácie o dávke pandemické ošetrovné, vrátane ďalších podrobností o možnosti podať žiadosť o znovurozhodnutie, sú verejne prístupné na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Podpora (dávka) v nezamestnanosti v roku 2024

Nezamestnaným môže byť priznaný nárok na podporu v nezamestnanosti. Aké je výška a podmienky priznania dávky v roku 2024, a ako o ňu požiadať, sa dočítate v článku.

Rodičovský dôchodok v roku 2024: komu, kedy a koľko sa vyplatí?

Rodičovský dôchodok (bonus) dostane v tomto roku 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude 338,40 eur za rok. Vyplatený bude jednorazovo v júni 2024.

Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy: ako postupovať?

Ako požiadať o OČR, ak je škola či škôlka uzavretá? Ako správne vyplniť žiadosť a kto ju musí potvrdiť? Prehľad podstatných informácií.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky