Aké odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne platí začínajúci živnostník?

Aké odvody a v akej výške platí začínajúci živnostník? Aký je rozdiel v odvodoch živnostníka, ktorý podniká prvý krát v porovnaní s takým, ktorý už živnosť v minulosti mal? V čom sa odlišuje ich výška, ak živnostník podniká popri štúdiu, či zamestnaní či dôchodku?

Výška odvodov začínajúceho živnostník závisí od konkrétnej situácie, v ktorej sa nachádza. V praxi totiž dochádza k rôznym kombináciám, ktoré ovplyvňujú aj odvody začínajúceho živnostníka. Je rozdiel či sa živnosti venujete naplno, alebo sa rozhodnete založiť si živnosť popri materskej, či rodičovskej dovolenke, privyrábať si formou živnosti popri štúdiu, či dôchodku a pod.

1. Odvody začínajúceho živnostníka do Sociálnej a zdravotnej poisťovne

Odvody začínajúceho živnostníka do Sociálnej poisťovne

Začínajúci živnostník, ktorý po prvýkrát začal podnikať, na začiatku svojho podnikania neplatí povinné poistné a príspevky na sociálne poistenie.

V prípade, ak začínajúci živnostník nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov, t. j. podá daňové priznanie za rok 2018 do 1.4.2019 (31.3.2019 pripadne na deň pracovného pokoja) a dosiahne za rok 2018 príjem vyšší ako je suma 5 724 Eur (t. j. 5724,01 Eur a viac), vznikne mu povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 1.7.2019.

Ak si však začínajúci živnostník predĺži lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018, t. j. podá daňové priznanie za rok 2018 po 1.4.2019 a dosiahne za rok 2018 príjem vyšší ako je spomínaná suma – 5 724 Eur, vznikne mu povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 1.10.2019.

Živnostníkovi, ktorý dosiahne za rok 2018 príjmy nižšie ako je suma 5 724 Eur, nevznikne povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

To, či živnostníkovi vzniká alebo nevzniká povinnosť platiť povinné poistenie do Sociálnej poisťovne od 1.7., resp. od 1.10. nasledujúceho kalendárneho roka po založení živnosti, oznámi Sociálna poisťovňa listom. V uvedenom liste sa živnostník dozvie v prípade prekročenia príjmu vymeriavací základ pre platenie poistného ako aj výšku poistného, ktorú bude povinný mesačne platiť.

Poznámka: Pre kalendárny rok 2019 platí mesačný minimálny vymeriavací základ pre platenie poistného vo výške 477 Eur, t. j. minimálne mesačné poistné do Sociálnej poisťovne bude vo výške 158,12 Eur.

Je dôležité aj poznamenať, že začínajúci živnostník, ktorý nemá povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne, môže tak urobiť dobrovoľne. Získa tým možný nárok napríklad na nemocenskú dávku, či v tomto období si sporí na dôchodok.

Príklad na posúdenie vzniku odvodovej povinnosti do Sociálnej poisťovne:

František podá prvýkrát daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018, a to v termíne do 1.4.2019. Príjmy, ktoré dosiahol zo živnosti budú vo výške 5 900 Eur. Vzniká mu povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne?

František v roku 2018 dosiahol príjmy, ktoré sú vyššie ako je suma 5 724 Eur a preto mu vznikne odvodová povinnosť voči Sociálnej poisťovni od 1.7.2019. Výšku mesačných odvodov na sociálne poistenie sa dozvie František z listu, ktorý mu zašle Sociálna poisťovňa.

Odvody začínajúceho živnostníka do zdravotnej poisťovne

Začínajúci živnostník je povinný platiť preddavky do zdravotnej poisťovne hneď od začiatku vykonávania svojej činnosti.

To, že ste začali podnikať na základe živnosti nemusíte do príslušnej zdravotnej poisťovne nahlasovať, nakoľko oznámenie o tom, že ste živnostník doručí do príslušnej zdravotnej poisťovne už živnostenský úrad (ak ste si splnili oznamovaciu povinnosť prostredníctvom Jednotného kontaktného miesta na živnostenskom úrade).

Začínajúci živnostník platí do zdravotnej poisťovne minimálny mesačný preddavok na zdravotné poistenie, ktorý pre rok 2018 je vo výške 63,84 Eur (pre rok 2019 vo výške 66,78 Eur), prípadne ak ste SZČO so zdravotným postihnutím, potom musíte platiť polovičnú výšku minimálneho mesačného preddavku, t. j. pre rok 2018 vo výške 31,92 Eur.

Príslušná zdravotná poisťovňa vykoná začínajúcemu živnostníkovi v nasledujúcom roku po založení živnosti ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, v ktorom porovnáva zaplatené preddavky na zdravotné poistenie a výšku poistného, ktoré sa vyráta z vymeriavacieho základu živnostníka s použitím príslušnej sadzby poistného.

Výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia vám oznámi príslušná zdravotná poisťovňa listom alebo prostredníctvom elektronickej pobočky. V oznámení výsledku ročného zúčtovania bude uvedený aj vypočítaný mesačný preddavok, ktorý bude začínajúci živnostník povinný platiť od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka po vykonanom ročnom zúčtovaní (napr. Peter si založí živnosť a začne podnikať v septembri 2018, v roku 2019 mu zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2018 a zároveň mu oznámi aj výšku mesačného preddavku na zdravotné poistenie od 1.1.2020).

Viac informácií o ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia si môžete prečítať v článku Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia v roku 2018.

2. Odvody živnostníka a zároveň zamestnanca do Sociálnej a zdravotnej poisťovne

Odvody živnostníka a zároveň zamestnanca do Sociálnej poisťovne

Rovnako ako u začínajúceho živnostníka bez zamestnania aj tu platí, že na začiatku živnosti nie je živnostník povinný platiť povinné poistné a príspevky do Sociálnej poisťovne.

Živnostník od založenia živnosti až do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka po založení živnosti neplatí odvody do Sociálnej poisťovne. Odvodová povinnosť mu však môže vzniknúť od 1. júla nasledujúceho kalendárneho roka po založení živnosti alebo od 1. októbra (ak si predĺži lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov), ak v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom založil živnosť budú jeho príjmy vyššie ako je suma 5 724 Eur, t. j. 5 724,01 Eur a viac (za rok 2018).

Odvody živnostníka a zároveň zamestnanca do zdravotnej poisťovne

Živnostník, ktorý je zároveň aj zamestnancom má oproti začínajúcemu živnostníkovi výhodu, a to takú, že nie je povinný platiť minimálny mesačný preddavok na zdravotné poistenie, ktoré je pre rok 2018 vo výške 63,84 Eur (pre rok 2019 vo výške 66,78 Eur).

V priebehu kalendárneho roka, v ktorom ste si založili živnosť, si môžete v príslušnej zdravotnej poisťovni určiť mesačný preddavok na zdravotné poistenie aj vo výške 0 Eur.

V nasledujúcom roku po založení živnosti vykoná príslušná zdravotná poisťovňa ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, ktorého výsledkom môže byť nedoplatok alebo preplatok. V prípade, ak si živnostník neplatil preddavky na zdravotné poistenie je výsledkom ročného zúčtovania obvykle nedoplatok.

V liste od príslušnej zdravotnej poisťovne, kde bude uvedený výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia, bude vyčíslená aj výška mesačných preddavkov na zdravotné poistenie, ktoré je povinný živnostník platiť od 1.januára nasledujúceho kalendárneho roka po doručení ročného zúčtovania. U živnostníka, ktorý je zároveň aj zamestnaný dochádza k súbehu platiteľov poistného, a preto sa na neho nevzťahuje minimálny vymeriavací základ. Príslušná zdravotná poisťovňa môže takému živnostníkovi vypočítať teda mesačný preddavok na zdravotné poistenie aj vo výške nižšej ako je minimálny preddavok, a to pre rok 2019 vo výške 66,78 Eur, t.j. napríklad aj 5 Eur.

3. Odvody živnostníka a zároveň študenta do Sociálnej a zdravotnej poisťovne

Odvody živnostníka a zároveň študenta do Sociálnej poisťovne

Podmienky pre vznik odvodovej povinnosti do Sociálnej poisťovne je pre každý typ živnostníka – začínajúceho živnostníka, živnostníka a zároveň zamestnanca a živnostníka, ktorý je zároveň študentom rovnaké, to znamená, že ani študent – živnostník nie je povinný na začiatku svojho podnikania platiť povinné poistné a príspevky do Sociálnej poisťovne.

Študent – živnostník bude povinný platiť odvody do Sociálnej poisťovne až od 1.7., resp. 1.10. (ak si predĺži lehotu na podanie daňového priznania) nasledujúceho kalendárneho roka po založení živnosti, ak jeho príjmy za rok 2018 budú vyššia ako je suma 5 724 Eur (t. j. 5 724,01 Eur a viac).

Rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch, vznik aj zánik odvodovej povinnosti mu Sociálna poisťovňa oznámi listom, v ktorom v prípade vzniku odvodovej povinnosti bude uvedená aj výška povinného poistného, ktoré bude živnostník – študent platiť v mesačnej pravidelnosti. Minimálne mesačné poistné pre rok 2019 bude vo výške 158,12 Eur.

Článok pokračuje pod reklamou

Odvody živnostníka a zároveň študenta do zdravotnej poisťovne

Živnostník, ktorý je zároveň aj študentom sa považuje za osobu, ktorej platiteľom zdravotného poistenia je štát. Ide pritom o:

  • študenta strednej školy (štúdium dennou alebo externou formou),
  • študenta vysokej školy do 26 rokov (štúdium dennou alebo externou formou) do získania vysokoškolského vzdelania II. stupňa,
  • študenta denného štúdia vo veku do 30 rokov do získania vysokoškolského vzdelania II. stupňa,
  • doktoranda vo veku do 30 rokov, ktorý študuje v dennej forme štúdia a nie dlhšie ako je štandardná dĺžka doktorandského štúdia a nezískal ešte vzdelanie tretieho stupňa.

Nakoľko za študenta platí preddavky na zdravotné poistenie štát, dochádza tu k súbehu platiteľov a znamená to, že študent na začiatku podnikania nie je povinný platiť preddavky do zdravotnej poisťovne, ani v minimálnej výške. Z uvedeného vyplýva, že sa na študenta – živnostníka sa nevzťahuje minimálny vymeriavací základ.

Prečítajte si tiež

To, či bude živnostník – študent platiť preddavky na zdravotné poistenie v nasledujúcom kalendárnom roku po založení živnosti závisí od výšky jeho príjmov, ktoré dosiahne. Príslušná zdravotná poisťovňa vykoná na základe podaného daňového priznania ročné zúčtovanie zdravotného poistenia a zároveň oznámi študentovi aj to, či je povinný platiť mesačné preddavky na zdravotné poistenie a taktiež aj ich výšku. Nakoľko sa na študenta nevzťahuje minimálny vymeriavací základ je možné (podľa výšky príjmu), že bude platiť mesačné preddavky, ktoré budú nižšie ako je výška minimálneho mesačného preddavku (pre rok 2018: 63,84 Eur, pre rok 2019: 66,78 Eur).

Viac informácií o podnikaní študenta si môžete prečítať v článku Živnostenské podnikanie študenta v roku 2017.

4. Odvody živnostníka a zároveň študenta, ktorý je dôchodcom, či matky na rodičovskej alebo materskej dovolenke alebo dôchodcu do Sociálnej a zdravotnej poisťovne

Rovnako ako u študenta, ktorý je zároveň aj živnostníkom alebo u zamestnanca, ktorý je zároveň aj živnostníkom platí, že povinné poistné a príspevky na sociálne poistenie platí takýto živnostník až od 1.7., resp. 1.10. nasledujúceho kalendárneho roka po založení živnosti, ak jeho príjmy budú vyššie ako zákonom stanovená hranica (v roku 2018 príjmy vyššie ako suma 5 724 Eur).

Ako sme už spomínali pri predošlých typoch živnostníkov (kde je súbeh platiteľov), je platiteľom zdravotného poistenia štát. Z uvedeného dôvodu tento typ živnostníkov neplatí na začiatku preddavky na zdravotné poistenie. Povinnosť platiť mesačné preddavky môže vzniknúť až po vykonaní ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

Viac informácií o založení živnosti a o povinnostiach s tým súvisiacich si môžete prečítať v článku Založenie živnosti počas materskej a rodičovskej dovolenky v roku 2018.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2024 v roku 2025

Do určitej výšky ročných príjmov nie sú živnostníci či iné SZČO povinné platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Aká je táto hranica pre rok 2024 a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2025?

Priemerná mesačná mzda v roku 2023 a jej dôsledky

Štatistický úrad zverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde zamestnanca za rok 2023. Aká je jej výška, ktoré odvetvia či kraje zarábajú najviac a aké veličiny v roku 2025 táto suma ovplyvní?

Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky