Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia v roku 2018

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia v roku 2018 vykonávajú príslušné zdravotné poisťovne. Komu a v akom termíne je zdravotná poisťovňa povinná vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia v roku 2018 a aké sú lehoty na zaplatenie nedoplatku či vrátenie preplatku?

Čo je to ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (poistného)?

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia slúži zdravotnej poisťovni na porovnanie zaplatených preddavkov na zdravotné poistenie, ktoré v priebehu kalendárneho roka uhrádzal platiteľ zdravotného poistenia a výšky poistného, ktoré sa vyrátava z vymeriavacieho základu platiteľa za celý predchádzajúci kalendárny rok s použitím príslušnej sadzby poistného.

To znamená, že v zúčtovaní zdravotného poistenia v roku 2018 sa porovnávajú zaplatené preddavky na zdravotné poistenie v roku 2017 s výškou poistného na zdravotné poistenie z vymeriavacieho základu za rok 2017.

Do kedy je zdravotná poisťovňa povinná vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia v roku 2018?

Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2017 do 30.9.2018. V prípade, že mal platiteľ poistného predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017, termín na vykonanie ročného zúčtovania je 31.10.2018.

Aké podmienky platia pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia v roku 2020, nájdete v článku Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2019 (v roku 2020).

Komu je zdravotná poisťovňa povinná vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia v roku 2018?

Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia v roku 2018 tomu poistencovi, ktorý bol k 31.12.2017 poistencom príslušnej zdravotnej poisťovne.

Zdravotná poisťovňa vykonáva ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za svojich poistencov. V prípade, že títo poistenci mali aj zamestnávateľa, ktorý za nich platil zdravotné poistenie, zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia aj za tohto zamestnávateľa.

Zdravotná poisťovňa vykoná v roku 2018 ročné zúčtovanie zdravotného poistenia týmto poistencom alebo platiteľom:

 • zamestnancovi, ktorého príjem v niektorom mesiaci presiahol 4 415 Eur,
 • zamestnancovi, ktorý mal v roku 2017 len jedného zamestnávateľa a jeho príjem vo všetkých mesiacoch presiahol 4 415 Eur, ale nebol zamestnancom 12 mesiacov,
 • zamestnancovi, ktorý mal v roku 2017 viacerých zamestnávateľov a príjem u všetkých za všetky mesiace bol menší ako 4 415 Eur, ale celkovo je väčší ako maximálny vymeriavací základ,
 • zamestnancovi, ktorý mal v roku 2017 viacerých zamestnávateľov a príjem u všetkých za všetky mesiace bol väčší ako 4 415 Eur,
 • zamestnancovi, ktorý vykonával zárobkovú činnosť a ktorého vymeriavací základ bol nižší ako 6 840 Eur, ktorý je zamestnaný v pracovnom, štátnozamestnaneckom, služobnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu (t. j. nie dohodárovi) a aspoň v jednom mesiaci si neuplatnil odpočítateľnú položku,
 • zamestnancovi, ktorý vykonával zárobkovú činnosť a ktorého vymeriavací základ bol vyšší ako 6 840 Eur, ktorý je zamestnaný v pracovnom, štátnozamestnaneckom, služobnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu (t. j. nie dohodárovi) a aspoň v jednom mesiaci si uplatnil odpočítateľnú položku,
 • zamestnancovi, ktorý vykonával zárobkovú činnosť a ktorého vymeriavací základ bol nižší ako 6 840 Eur, ktorý je zamestnaný v pracovnom, štátnozamestnaneckom, služobnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu (t. j. nie dohodárovi) a zároveň bol zamestnancom u viacerých zamestnávateľov alebo bol zamestnancom u jedného zamestnávateľa, ale nebol zamestnaný u tohto zamestnávateľa počas celého roka,
 • samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO) – t. j. poistenec, ktorý bol aspoň jeden deň v roku 2017 považovaný za samostatne zárobkovú činnú osobu,
 • poistencovi štátu, ktorý mal príjem z kapitálového majetku a ostatné príjmy alebo príjmy z dividend vyššie ako 0 Eur,
 • poistencovi štátu, ak mal príjmy zo zárobkovej činnosti a splnil aspoň jednu podmienku na vykonanie ročného zúčtovania,
 • poistencovi, ak bol časť roka zdravotne poistený v cudzine a časť roka bol poistený v Slovenskej republike a mal príjmy zo zárobkovej činnosti a zároveň splnil aspoň jednu z podmienok na vykonanie ročného zúčtovania,
 • poistencovi, ktorý sa stal v rozhodujúcom období osobou so zdravotným postihnutím a zároveň splnil aspoň jednu podmienku na vykonanie ročného zúčtovania,
 • poistencovi, ktorý mal príjem z kapitálového majetku a ostatné príjmy alebo príjmy z dividend vyplatené za účtovné obdobie rokov 2011 - 2016 (každému poistencovi, bez ohľadu či bol v roku 2017 zamestnancom, SZČO, samoplatiteľom, či poistencom štátu),
 • poistencovi, ktorý mal súbeh jednotlivých zárobkových činností.

Zdravotná poisťovňa môže vykonať ročné zúčtovanie aj v iných ako uvedených prípadoch, ak je predpoklad, že výsledkom ročného zúčtovania môže byť preplatok, resp. nedoplatok.

Ako oznámi zdravotná poisťovňa výsledok ročného zúčtovania?

Zdravotná poisťovňa oznámi informáciu o vykonaní ročného zúčtovania v roku 2018:

 • výkazom nedoplatkov (v prípade, že je výsledkom ročného zúčtovania nedoplatok), alebo
 • oznámením o výsledku ročného zúčtovania (v prípade, že je výsledkom ročného zúčtovania preplatok).
Prečítajte si tiež

Oznámenie a výkaz nedoplatkov obsahujú najmä:

 • údaj o výsledku ročného zúčtovania zdravotného poistenia (údaj o výške preplatku, resp. nedoplatku),
 • údaje, z ktorých zdravotná poisťovňa vychádzala pri výpočte,
 • u SZČO údaj o výške preddavku na poistné, ktorý je SZČO povinná odvádzať od 01.01.2019,
 • poučenie o možnosti podať nesúhlasné stanovisko alebo námietky voči oznámeniu výsledku resp. výkazu nedoplatkov (platiteľ poistného môže do 15 dní odo dňa doručenia podať námietky voči výkazu nedoplatkov alebo podať nesúhlasné stanovisko voči oznámeniu o výsledku ročného zúčtovania).

Výsledok ročného zúčtovania bude vo väčšine prípadov doručený priamo poistencovi, t. j. napríklad danej SZČO alebo zamestnancovi, ktorý nie je k 30.9.2018, resp. 31.10.2018 zamestnaný u žiadneho zo svojich posledných zamestnávateľov z roku 2017.

Výsledok ročného zúčtovania za zamestnávateľa bude poslaný aj zamestnávateľovi. V prípade, že pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa stále trvá, ročné zúčtovanie zamestnanca aj ročné zúčtovanie zamestnávateľa bude zaslané tomuto zamestnávateľovi.

Ak výška nedoplatku alebo preplatku nepresiahne sumu 5 Eur, zdravotná poisťovňa nie je povinná vrátiť preplatok a nevzniká ani povinnosť odviesť nedoplatok. Zdravotná poisťovňa v tomto prípade oznámi poistencovi a platiteľovi poistného do 31.12.2018 výsledok ročného zúčtovania.

Do kedy je potrebné uhradiť nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia?

Platiteľ poistného je povinný uhradiť nedoplatok príslušnej zdravotnej poisťovni v lehote do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov.

Je potrebné upozorniť na to, že odo dňa prebratia zásielky (výkazu nedoplatkov) plynie lehota 15 dní na podanie námietky. Ak nepodáte námietku, tak výkaz nedoplatkov nadobudne právoplatnosť 15-tym dňom odo dňa prevzatia zásielky. Do 45 dní od tohto dátumu ste povinný uhradiť nedoplatok. To znamená, že nedoplatok je splatný najneskôr 60 dní odo dňa doručenia výkazu nedoplatkov.

Napríklad: Zdravotná poisťovňa zašle výkaz nedoplatkov do 30.9.2018 a vy ho preberiete dňa 3.10.2018. Od tohto dátumu máte 15 dní nárok na podanie námietky voči výkazu, t. j. do 18.10.2018. Dňom 18.10.2018 je výkaz nedoplatkov právoplatný a vy ste do 45 dní povinný zaplatiť nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

Informujeme, že za deň doručenia výkazu nedoplatkov sa považuje aj deň, kedy ste písomnosť odmietli prijať.

Článok pokračuje pod reklamou

Kedy zdravotná poisťovňa vráti preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia?

Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná vrátiť preplatok platiteľovi poistného/poistencovi v lehote do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska voči oznámeniu alebo doručenia nového oznámenia.

V prípade, že poistenec/platiteľ poistného nepodá nesúhlasné stanovisko, bude mu preplatok vrátený do 60 dní odo dňa doručenia výsledku ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

Preplatok vracia zdravotná poisťovňa po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.

Príklady na výpočet ročného zúčtovania zdravotného poistenia v roku 2018 (za rok 2017)

Príklad – ročné zúčtovanie za rok 2017 u začínajúceho živnostníka: Peter začal podnikať od 1.3.2017, v priebehu roka 2017 poskytoval služby v oblasti poradenstva a účtovníctva. Nakoľko ešte len začal podnikať, platil len minimálne mesačné preddavky na zdravotné poistenie vo výške 61,81 Eur/mesačne. Od začiatku podnikania sa mu darilo a jeho základ dane bol vo výške 38 000 Eur. Aký bude výsledok jeho ročného zúčtovania zdravotného poistenia v roku 2018?

Výpočet ročného zúčtovania zdravotného poistenia:

Položka Suma v eurách Výpočet (poznámka)
Základ dane 38 000 Z riadku 43 daňového priznania za rok 2017
Zaplatené poistné na zdravotné poistenie 618,10 61,81 Eur * 10 mesiacov (od 1.3.2017 do 31.12.2017)
Vymeriavací základ  25 987,95 (38 000 + 618,10) / 1,486
Poistné na zdravotné poistenie za rok 2017 vypočítané podľa vymeriavacieho základu 3 638,31 14 % z VZ = 14 % z 25 987,95 = 3638,31
Výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia v roku 2018 3 020,21 nedoplatok 3 638,31 (poistné, ktoré mal zaplatiť) – 618,10 (poistné, ktoré zaplatil)

Peter má povinnosť uhradiť výkaz nedoplatkov do 60 dní odo dňa jeho doručenia na bankový účet s uvedením variabilného symbolu, ktorý má uvedený vo výkaze nedoplatkov od príslušnej zdravotnej poisťovne.

Príklad – ročné zúčtovanie za rok 2017 u dlhšie podnikajúceho živnostníka: Marián podnikal celý rok 2017 a vykonával murárske práce. Na základe podaného daňového priznania za rok 2015 platil v roku 2017 preddavky na zdravotné poistenie vo výške 85,30 Eur/mesačne. Odvody na sociálne poistenie zaplatil v roku 2017 vo výške 2100 Eur. V roku 2017 získal väčší počet zákaziek ako v minulom roku a jeho základ dane z podaného daňového priznania za rok 2017 dosiahol výšku 25 000 Eur. Aký bude výsledok jeho ročného zúčtovania zdravotného poistenia v roku 2018?

Výpočet ročného zúčtovania zdravotného poistenia:

Položka Suma v eurách Výpočet (poznámka)
Základ dane 25 000 Z riadku 43 daňového priznania za rok 2017
Zaplatené poistné na zdravotné poistenie 1 023,60 85,30 Eur * 12 mesiacov
Zaplatené poistné na sociálne poistenie 2 100  
Vymeriavací základ  21 876,40 (25 000 + 1 023,6 + 2 100) / 1,486
Poistné na zdravotné poistenie za rok 2017 vypočítané podľa vymeriavacieho základu 3 062,69 14 % z VZ = 14 % z 21 876,40
Výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia v roku 2018 2 039,09 nedoplatok 3 062,69 (poistné, ktoré mal zaplatiť) – 1 023,60 (poistné, ktoré zaplatil)

Marián má povinnosť uhradiť výkaz nedoplatkov do 60 dní odo dňa jeho doručenia na bankový účet s uvedením variabilného symbolu, ktorý má uvedený vo výkaze nedoplatkov od príslušnej zdravotnej poisťovne.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Konsolidačný balíček mení dane, odvody aj poplatky od roku 2024

Konsolidačný balíček opätovne zavádza daňové licencie pre právnické osoby, zvyšuje daň z dividend aj odvody zamestnávateľov a SZČO. Aké ďalšie zmeny čakajú podnikateľov v roku 2024?

Vyššie dane, odvody aj poplatky, zrušenie dňa voľna: ako vláda naplní štátnu kasu?

Vláda schválila opatrenia na ozdravenie štátneho rozpočtu. Na zmeny by sa od začiatku roku mali pripraviť najmä firmy a živnostníci.

Minimálne zdravotné odvody zamestnanca od roku 2023

Novela zákona zavádza od roku 2023 minimálne poistné na zdravotné poistenie. Dotkne sa niektorých zamestnancov, ktorých príjmy sú nízke. Do minima si zamestnanec doplatí sám.

Zmena zdravotnej poisťovne v kocke: otázky a odpovede

Ako si vybrať správnu poisťovňu? Dokedy podať prihlášku a ako postupovať? Kedy môže žiadateľ začať čerpať benefity od novej poisťovne? Odpovede na najdôležitejšie otázky.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky