Zrušenie kolkov už o pol roka. Predlžuje sa obdobie ich predaja

Zrušenie kolkov už o pol roka. Predlžuje sa obdobie ich predaja
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Tradičné listinné kolkové známky od roku 2015 zaniknú.

V súčasnosti možno platiť správne poplatky alebo súdne poplatky kolkovými známkami, v hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Platiť kolkovými známkami bude možné len do 31. decembra 2014.

Kolkové známky, ako aj iné ceniny, podliehajú riziku ich falšovania i napriek tomu, že sú chránené ochrannými prvkami (kontrola pri UV svetle, ochrana metalickým holografickým prúžkom a iné). Zníženiu, resp. zamedzeniu falšovania zvyšovaním ochrany kolkových známok prináša dodatočné náklady na ich výrobu. Ďalšími dôvodmi zrušenia kolkových známok je poskytovanie kvalitnejších služieb štátnymi orgánmi (najmä rýchlejším vybavením podaní) a elektronizácia výkonu verejnej moci.

Zakúpenie a použitie kolkových známok v roku 2014

Tradičné listinné kolky bude možné zakúpiť do 30. novembra 2014. Informácie o zrušení predaja kolkových známok od 1. júla 2014 nie sú aktuálne. Zákonom č. 152/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení a dopĺňa aj zákon č. 381/2011 Z. z. o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zrušení kolkových známok“) a tak sa zároveň posunulo aj niekoľko termínov. Dôvodom predĺženia obdobia používania kolkových známok je využitie existujúcich zásob kolkových známok, nakoľko už boli vynaložené finančné prostriedky na ich tlač. Nepredané kolkové známky by boli v konečnom dôsledku zničené.

Kolkové známky sú ceniny a právo na ich vydávanie má len Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Na predaj listinných kolkov sú oprávnené príslušné orgány (napr. katastrálne úrady, dopravné inšpektoráty) a distribútor (Slovenská pošta, akciová spoločnosť). Od 1. decembra 2014 (pôvodne od 1. júla 2014) už nebudú oprávnené predávať kolkové známky.

Vrátenie (refundácia) nepoužitých listinných kolkových známok

Nepoužité listinné kolkové známky bude možné vrátiť v období od 1. decembra 2014 do 30. novembra 2015 na základe písomnej žiadosti adresovanej a prijatej Slovenskou poštou. Ak je žiadateľom fyzická osoba, uvedie meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, a ak je žiadateľom právnická osoba, uvedie názov a sídlo a číslo účtu, na ktorý sa má suma vrátiť. K žiadosti musí žiadateľ (právnická osoba aj fyzická osoba) pripojiť:

  • kolkové známky, ktoré predkladá na vrátenie a
  • zoznam, v ktorom sa uvedie:
    • počet kolkových známok podľa ich nominálnych hodnôt a
    • celková suma predložených kolkových známok.

Slovenská pošta, akciová spoločnosť overí pravosť kolkových známok. Do 30 dní odo dňa overenia vyplatí žiadateľovi nominálnu hodnotu tých kolkových známok, pri ktorých sa potvrdí pravosť.

Poznámka: Zákon o zrušení kolkových známok neustanovuje pre Slovenskú poštu, akciová spoločnosť lehotu na vykonanie overenia pravosti kolkových známok po ich predložení žiadateľom.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Ako platiť správne poplatky vo finančnej správe

Finančná správa dnes spustila riadnu prevádzku platobného systému E-KOLOK pri úhrade správnych poplatkov na všetkých daňových a colných úradoch na Slovensku, ako aj na príslušných útvaroch Finančného riaditeľstva SR.

E-kolky a ďalšie spôsoby úhrady správnych a súdnych poplatkov od roku 2015

Z dôvodu plynulého prechodu z klasických kolkov na platobný systém E-KOLOK bolo na úhradu správnych a súdnych poplatkov zavedené aj tzv. „Potvrdenie pre evidenciu poplatku“. Existujú však aj iné možnosti úhrady týchto poplatkov.

Ako platiť správne poplatky na finančnej správe?

Do konca roka 2014 môžu občania na daňových a colných úradoch používať tak papierové kolkové známky ako aj Potvrdenia pre evidenciu poplatku. Na úradoch finančnej správy nebudú umiestnené samoobslužné platobné terminály (kiosky), no občania budú môcť využiť kiosky umiestnené na úradoch Ministerstva vnútra SR (MVSR) v blízkosti daňových a colných úradov.

Ako s kolkami na daňových a colných úradoch?

Klasické papierové kolky sa na daňových a colných úradoch budú prijímať do 31. 12. 2014. Od dnes je ale možné uhradiť správne poplatky aj novozavedeným „Potvrdením o úhrade poplatku“. Jednotlivé formy však nie je možné kombinovať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky