Zrušenie prevádzkarne

Ak máte prevádzkareň a plánuje ju zrušiť, nemali by ste zabudnúť aj na niekoľko povinností, ktoré by ste si mali v tejto súvislosti splniť.

Zrušenie prevádzkarne je podnikateľ povinný oznámiť:

  • živnostenskému úradu,
  • daňovému úradu,
  • v predstihu oznamom v prevádzkarni,
  • obci, na ktorej území je prevádzkareň umiestnená,
  • ostatným inštitúciám.

Aké povinnosti plynú podnikateľovi pri zrušení prevádzkarne, nájdete v článku Povinnosti pri zrušení prevádzkarne.

Oznámenie o zrušení prevádzkarne živnostenskému úradu

Povinnosťou podnikateľa je podľa § 49 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov aj nahlasovanie všetkých zmien uvedených v ohlásení živnostenského podnikania. Jednou zo zmien je aj zrušenie prevádzkarne, ktoré je podnikateľ povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu do 15 dní od jej zrušenia. Povinnosť oznámiť zrušenie prevádzkarne sa vzťahuje tiež na združené prevádzkarne a na priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti, pokiaľ ide o priestory určené na uskladnenie surovín a tovaru a na výstavné priestory a vzorkové predajne.

Okrem toho, ak má podnikateľ pre prevádzkareň, ktorú plánuje zrušiť, ustanoveného aj zodpovedného zástupcu, mal by živnostenský úrad súčasne s oznámením o zrušení prevádzkarne informovať aj o ukončení funkcie zodpovedného zástupcu. Túto skutočnosť je potrebné oznámiť živnostenskému úradu tiež v lehote do 15 dní od ukončenia výkonu funkcie zodpovedného zástupcu. Za nesplnenie vyššie uvedených povinností hrozí podnikateľom pokuta vo výške do 663 eur.

Oznámenie o zrušení prevádzkarne daňovému úradu

Vo vzťahu k daňovému úradu vzniká podnikateľom v zmysle § 67 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov povinnosť oznamovať aj zmeny údajov uvedených v registrácii na daň z príjmov alebo daň z pridanej hodnoty. Jedným z údajov uvádzaných v tlačive Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty je aj informácia o názve a umiestnení miesta podnikania alebo prevádzkarne. Z tohto dôvodu vzniká podnikateľom pri zrušení prevádzkarne oznamovacia povinnosť voči daňovému úradu.

Túto povinnosť je potrebné si splniť v lehote do 30 dní od zrušenia prevádzkarne. Oznámenie daňovému úradu o zrušení prevádzkarne je možné si splniť aj na živnostenskom úrade v postavení jednotného kontaktného miesta, kde zrušenie prevádzkarne tiež musíte ohlásiť. Daňový úrad potom už navštevovať nemusíte, jednotné kontaktné miesto mu zrušenie prevádzkarne oznámi za vás. Treba si však dať pozor na to, že na živnostenskom úrade je lehota na oznámenie zrušenia prevádzkarne len 15 dní a na daňovom úrade 30 dní. Nesplnenie oznamovacej povinnosti voči daňovému úradu sa považuje za správny delikt s pokutou od 30 eur do 3 000 eur.

Prečítajte si tiež

Ak ste vo svojej prevádzkarni používali elektronickú registračnú pokladnicu a rozhodli ste sa prestať podnikať úplne alebo už pokladnicu z iného dôvodu používať vôbec neplánujete , máte povinnosť to oznámiť daňovému úradu. V zmysle § 15 ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov je podnikateľ povinný oznámiť ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice daňovému úrad najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po ukončení jej prevádzky . Daňový úrad zruší daňový kód elektronickej registračnej pokladnice a túto skutočnosť zaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice. Pri ukončení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice servisná organizácia údaje z fiškálnej pamäte uloží na dátové médium, ktoré odovzdá podnikateľovi. Neoznámenie ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice daňovému úradu sa považuje za správny delikt s hrozbou pokuty vo výške od 100 do 3 300 eur.

Oznámenie o zrušení prevádzkarne v predstihu oznamom v prevádzkarni a obci

Zrušenie prevádzkarne je podľa § 15 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov predávajúci povinný oznámiť najneskôr sedem dní pred zrušením prevádzkarne umiestnením oznamu v prevádzkarni na mieste, kde je uvedená prevádzková doba. Informácia musí obsahovať to, kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom, najmä kde môže spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu a dátum zrušenia prevádzkarne. Okrem toho musí predávajúci o zrušení prevádzkarne písomne informovať obec, na ktorej území je prevádzkareň umiestnená. V oznámení obci podnikateľ tiež uvedie dátum zrušenia prevádzkarne, informáciu o tom, kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom, najmä kde môže spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu. Tieto informácie je obec povinná na požiadanie poskytnúť spotrebiteľovi.

Oznámenie o zrušení prevádzkarne ostatným inštitúciám

Ak ste sa zaoberali výrobou potravín, ich spracovaním alebo predajom, podľa § 6 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov je okrem uvedenia priestorov do prevádzky potrebné regionálnej veterinárnej a potravinovej správyoznámiť aj ukončenie prevádzkarne. Vzory tlačiva pre toto oznámenie nájdete na internetovej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR v sekcii „Potraviny“ v časti „Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych prevádzkarní“.

Okrem vyššie spomínaných inštitúcii v článku je vhodné oboznámiť o zrušení prevádzkarne aj všetkých vašich obchodných partnerov vrátane dodávateľov energií, telekomunikačných služieb a podobne. Samozrejme, že ak sa zaoberáte špecifickým predmetom podnikania, vaša oznamovacie povinnosti v súvislosti so zrušením prevádzkarne môžu byť osobitnými predpismi definované podstatne širšie.

Okrem povinností pri zrušovaní prevádzkarne sa problematike prevádzkarní venujeme v rámci celej série článkov. V článku Prevádzkareň môžete nájsť informácie o tom, ktoré priestory sa považujú za prevádzkareň a ktoré nie. O povinnostiach pri zriaďovaní prevádzkarne sa dozviete v článku Zriadenie prevádzkarne. Prehľad povinností podnikateľa, ktorých dodržiavanie sa vyžaduje počas celého fungovania prevádzkarne nájdete v článku Prevádzkareň a povinnosti spojené s jej fungovaním.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Zvýšenie obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH (návrh)

Do parlamentu bola predložená poslanecká novela zákona o DPH, ktorá má zvýšiť obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH. V prípade jej schválenia by nadobudla účinnosť budúci rok.

Zápis s. r. o. do obchodného registra notárom: odpovede na časté otázky

Bude zápisy vykonávať každý notár? Koľko bude zápis do obchodného registra cez notára stáť a ako dlho bude trvať? A môžu notári odmietnuť s. r. o. zapísať?

Nájom vs kúpa kancelárie – prečo sa oplatí uvažovať nad vlastným priestorom?

Menšie a stredné firmy majú problém nájsť kvalitné kancelárie v dobrej lokalite. Riešením môže byť kúpa priestorov v ZWIRN OFFICE. O čo ide a aké výhody ponúkajú?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky