Zrušenie prevádzkarne

Ak máte prevádzkareň a plánuje ju zrušiť, nemali by ste zabudnúť aj na niekoľko povinností, ktoré by ste si mali v tejto súvislosti splniť.

Zrušenie prevádzkarne je podnikateľ povinný oznámiť:

  • živnostenskému úradu,
  • daňovému úradu,
  • v predstihu oznamom v prevádzkarni,
  • obci, na ktorej území je prevádzkareň umiestnená,
  • ostatným inštitúciám.

Aké povinnosti plynú podnikateľovi pri zrušení prevádzkarne, nájdete v článku Povinnosti pri zrušení prevádzkarne.

Oznámenie o zrušení prevádzkarne živnostenskému úradu

Povinnosťou podnikateľa je podľa § 49 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov aj nahlasovanie všetkých zmien uvedených v ohlásení živnostenského podnikania. Jednou zo zmien je aj zrušenie prevádzkarne, ktoré je podnikateľ povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu do 15 dní od jej zrušenia. Povinnosť oznámiť zrušenie prevádzkarne sa vzťahuje tiež na združené prevádzkarne a na priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti, pokiaľ ide o priestory určené na uskladnenie surovín a tovaru a na výstavné priestory a vzorkové predajne.

Okrem toho, ak má podnikateľ pre prevádzkareň, ktorú plánuje zrušiť, ustanoveného aj zodpovedného zástupcu, mal by živnostenský úrad súčasne s oznámením o zrušení prevádzkarne informovať aj o ukončení funkcie zodpovedného zástupcu. Túto skutočnosť je potrebné oznámiť živnostenskému úradu tiež v lehote do 15 dní od ukončenia výkonu funkcie zodpovedného zástupcu. Za nesplnenie vyššie uvedených povinností hrozí podnikateľom pokuta vo výške do 663 eur.

Oznámenie o zrušení prevádzkarne daňovému úradu

Vo vzťahu k daňovému úradu vzniká podnikateľom v zmysle § 67 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov povinnosť oznamovať aj zmeny údajov uvedených v registrácii na daň z príjmov alebo daň z pridanej hodnoty. Jedným z údajov uvádzaných v tlačive Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty je aj informácia o názve a umiestnení miesta podnikania alebo prevádzkarne. Z tohto dôvodu vzniká podnikateľom pri zrušení prevádzkarne oznamovacia povinnosť voči daňovému úradu.

Túto povinnosť je potrebné si splniť v lehote do 30 dní od zrušenia prevádzkarne. Oznámenie daňovému úradu o zrušení prevádzkarne je možné si splniť aj na živnostenskom úrade v postavení jednotného kontaktného miesta, kde zrušenie prevádzkarne tiež musíte ohlásiť. Daňový úrad potom už navštevovať nemusíte, jednotné kontaktné miesto mu zrušenie prevádzkarne oznámi za vás. Treba si však dať pozor na to, že na živnostenskom úrade je lehota na oznámenie zrušenia prevádzkarne len 15 dní a na daňovom úrade 30 dní. Nesplnenie oznamovacej povinnosti voči daňovému úradu sa považuje za správny delikt s pokutou od 30 eur do 3 000 eur.

Prečítajte si tiež

Ak ste vo svojej prevádzkarni používali elektronickú registračnú pokladnicu a rozhodli ste sa prestať podnikať úplne alebo už pokladnicu z iného dôvodu používať vôbec neplánujete , máte povinnosť to oznámiť daňovému úradu. V zmysle § 15 ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov je podnikateľ povinný oznámiť ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice daňovému úrad najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po ukončení jej prevádzky . Daňový úrad zruší daňový kód elektronickej registračnej pokladnice a túto skutočnosť zaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice. Pri ukončení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice servisná organizácia údaje z fiškálnej pamäte uloží na dátové médium, ktoré odovzdá podnikateľovi. Neoznámenie ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice daňovému úradu sa považuje za správny delikt s hrozbou pokuty vo výške od 100 do 3 300 eur.

Oznámenie o zrušení prevádzkarne v predstihu oznamom v prevádzkarni a obci

Zrušenie prevádzkarne je podľa § 15 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov predávajúci povinný oznámiť najneskôr sedem dní pred zrušením prevádzkarne umiestnením oznamu v prevádzkarni na mieste, kde je uvedená prevádzková doba. Informácia musí obsahovať to, kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom, najmä kde môže spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu a dátum zrušenia prevádzkarne. Okrem toho musí predávajúci o zrušení prevádzkarne písomne informovať obec, na ktorej území je prevádzkareň umiestnená. V oznámení obci podnikateľ tiež uvedie dátum zrušenia prevádzkarne, informáciu o tom, kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom, najmä kde môže spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu. Tieto informácie je obec povinná na požiadanie poskytnúť spotrebiteľovi.

Oznámenie o zrušení prevádzkarne ostatným inštitúciám

Ak ste sa zaoberali výrobou potravín, ich spracovaním alebo predajom, podľa § 6 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov je okrem uvedenia priestorov do prevádzky potrebné regionálnej veterinárnej a potravinovej správyoznámiť aj ukončenie prevádzkarne. Vzory tlačiva pre toto oznámenie nájdete na internetovej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR v sekcii „Potraviny“ v časti „Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych prevádzkarní“.

Okrem vyššie spomínaných inštitúcii v článku je vhodné oboznámiť o zrušení prevádzkarne aj všetkých vašich obchodných partnerov vrátane dodávateľov energií, telekomunikačných služieb a podobne. Samozrejme, že ak sa zaoberáte špecifickým predmetom podnikania, vaša oznamovacie povinnosti v súvislosti so zrušením prevádzkarne môžu byť osobitnými predpismi definované podstatne širšie.

Okrem povinností pri zrušovaní prevádzkarne sa problematike prevádzkarní venujeme v rámci celej série článkov. V článku Prevádzkareň môžete nájsť informácie o tom, ktoré priestory sa považujú za prevádzkareň a ktoré nie. O povinnostiach pri zriaďovaní prevádzkarne sa dozviete v článku Zriadenie prevádzkarne. Prehľad povinností podnikateľa, ktorých dodržiavanie sa vyžaduje počas celého fungovania prevádzkarne nájdete v článku Prevádzkareň a povinnosti spojené s jej fungovaním.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Registrácia na DPH od roku 2023

Kedy vzniká od roku 2023 povinnosť registrácie na daň z pridanej hodnoty (DPH)? Aké typy registrácií na Slovensku existujú a aká zmena nastala v registrácii na DPH od roku 2023?

Zmenu občianskeho preukazu už nebude potrebné hlásiť obchodnému registru

Ministerstvo spravodlivosti navrhuje zrušenie povinnosti zápisu dokladu totožnosti u konečných užívateľov výhod.

Registračný poplatok za zápis vozidla: zmeny od 1.7.2023

Parlament schválil ďalšiu úpravu zákona o správnych poplatkoch, tá z februára ešte ani nevstúpila do platnosti. Ako sa od júla 2023 vypočíta registračný poplatok?

Registračný poplatok za zápis vozidla: zmeny od 1.4.2023

Poplatok za zápis držiteľa vozidla od apríla 2023 už nebude ovplyvňovať vek auta, ale jeho ekologický koeficient. Priplatia si aj majitelia elektromobilov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky