Dobrovoľná registrácia pre DPH v roku 2016

Od 1.1.2016 nadobudli účinnosť ustanovenia zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ktoré mali vplyv aj na dobrovoľnú registráciu pre daň z pridanej hodnoty (DPH). V nasledujúcom článku sa dozviete o dobrovoľnej registrácii pre DPH, o zmenách vplývajúcich na dobrovoľnú registráciu pre DPH, ako aj o procese dobrovoľnej registrácie pre DPH.

Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len “zákon o DPH”) môže žiadosť o registráciu pre daň podať zdaniteľná osoba, ktorá nedosiahla obrat pre povinnú registráciu. Obrat pre povinnú registráciu pre DPH je vo výške 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Viac o povinnej registrácii pre DPH sa dozviete v článku Povinná registrácia na DPH v roku 2015.

Kto môže požiadať o dobrovoľnú registráciu pre DPH v roku 2016

Základnou podmienkou na dobrovoľnú registráciu pre DPH je to, že žiadateľ musí byť zdaniteľnou osobou so sídlom, miestom podnikania, prevádzkarňou, bydliskom v tuzemsku alebo zdaniteľnou osobou, ktorá sa v tuzemsku obvykle zdržiava.

Zdaniteľnou osobou podľa § 3 zákona o DPH je každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti.

Ak je žiadateľ o dobrovoľnú registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, daňový úrad ho zaregistruje, vydá mu osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí mu identifikačné číslo pre daň (IČ DPH). Daňový úrad má zákonom stanovené dve lehoty na registráciu žiadateľov o DPH, a to v závislosti od toho, či má žiadateľ povinnosť zložiť zábezpeku na DPH alebo nie.

Daňový úrad zaregistruje žiadateľa o registráciu pre DPH do:

  • 21 dní od doručenia žiadosti o registráciu pre DPH, ak nemá žiadateľ povinnosť zložiť zábezpeku na DPH,
  • 60 dní od doručenia žiadosti o registráciu pre DPH, ak má žiadateľ povinnosť zložiť zábezpeku na DPH.

Žiadateľ sa stáva platiteľom DPH dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre DPH . Vo väčšine prípadov sa dokáže žiadateľ dohodnúť s daňovým úradom na konkrétnom dátume, od ktorého chce byť platiteľom DPH. Ak napr. žiadateľ podal žiadosť o dobrovoľnú registráciu pre DPH 15.6.2016 a nemá povinnosť zložiť zábezpeku na DPH, daňový úrad ho zaregistruje do 6.7.2016. Žiadateľ DPH sa môže dohodnúť s daňovým úradom, že platiteľom DPH sa stane od 1.7.2016.

Ako postupovať pri dobrovoľnej registrácii pre platiteľa DPH nájdete v článku Dobrovoľná registrácia za platiteľa DPH

Zábezpeka na DPH pri dobrovoľnej registrácii pre DPH v roku 2016

Do konca roku 2015 mali povinnosť zložiť zábezpeku na DPH pri registrácii pre DPH aj začínajúci podnikatelia, ktorí ešte nevykonávali ekonomickú činnosť, ale sa len pripravovali na podnikanie. Od 1.1.2016 sa povinnosť zložiť zábezpeku na DPH pri registrácii pre DPH pre začínajúcich podnikateľov zrušila.

Povinnosť zložiť zábezpeku na DPH majú stále “rizikové subjekty”, ktoré sú resp. boli subjektom alebo sú/boli ekonomicky (spoločník) alebo personálne prepojené (konateľ) so subjektom, ktorý mal nedoplatky na dani 1 000 eur a viac, resp. mu bola zrušená registrácia na DPH z dôvodu neplnenia si svojich zákonných povinností voči daňovému úradu.

Viac o tom, kto je povinný zložiť zábezpeku na DPH, v akej výške sa skladá zábezpeka na DPH a o ďalších informáciách o zábezpeke na DPH sa dozviete v článku Zábezpeka na DPH v roku 2015 .

V prípade, že žiadateľ o dobrovoľnú registráciu pre DPH nezloží zábezpeku na DPH alebo ju zloží v nižšej sume, daňový úrad ho napriek tomu zaregistruje pre DPH. Od platiteľa DPH bude zábezpeku na DPH vymáhať aj po registrácii pre DPH.

Podľa ustanovenia zákona o DPH platného do 31.12.2015 nebol žiadateľ o dobrovoľnú registráciu pre DPH zaregistrovaný na DPH v prípade nezloženia zábezpeky na DPH alebo v prípade zloženia zábezpeky na DPH v nižšej sume.

Článok pokračuje pod reklamou

Pre koho je výhodná dobrovoľná registrácia pre DPH v roku 2016 a pre koho nie

Dobrovoľná registrácia pre DPH je výhodná pre osoby, ktoré:

  • potrebujú pre svoje podnikanie technológie náročné na financie,
  • nakupujú veľa vstupov od platiteľov DPH,
  • prijímajú služby od zahraničných osôb, pri ktorých sú povinné platiť daň,
  • nadobúdajú tovary z iných členských štátov, pri ktorých sú povinné platiť daň.

Dobrovoľná registrácia pre DPH nie je výhodná pre osoby, ktorých hlavným zdrojom príjmov je ich vlastná práca, prípadne práca ich zamestnancov. Nemusí byť výhodná ani pre osoby, ktoré predávajú svoje produkty, resp. poskytujú služby neplatiteľom DPH - napr. konečným spotrebiteľom.

Ako prebieha proces dobrovoľnej registrácie pre DPH v roku 2016

Proces dobrovoľnej registrácie pre DPH prebieha v niekoľkých krokoch. Prvým krokom k začatiu procesu dobrovoľnej registrácie pre DPH je podanie žiadosti o registráciu pre DPH. Žiadosť o registráciu pre DPH sa podáva na štandardizovanom tlačive, ktoré nájdete na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky. Tlačivo, ktoré je nutné vyplniť a podať sa nazýva Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty.

Po podaní žiadosti na registráciu pre DPH nasleduje príprava na miestne zisťovanie, ktorá obvykle začína telefonátom z miestne príslušného daňového úradu o tom, aké dokumenty sú potrebné na miestne zisťovanie, napr. vystavené faktúry, došlé faktúry, zmluvy s odberateľmi, bankové výpisy.

Ďalším krokom je zloženie zábezpeky na DPH v prípade, ak táto povinnosť vyplýva žiadateľovi.

Posledným krokom je zaregistrovanie žiadateľa na platiteľa DPH.

Viac o tom, ako prebieha proces dobrovoľnej registrácie pre DPH sa dozviete v článku Ako sa pripraviť na registráciu DPH v roku 2015.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zvýšenie obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH (návrh)

Do parlamentu bola predložená poslanecká novela zákona o DPH, ktorá má zvýšiť obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH. V prípade jej schválenia by nadobudla účinnosť budúci rok.

Oneskorená registrácia na DPH a zmeny od roku 2023

Neskoro ste zistili, že ste prekročili obrat na DPH? Ako postupovať v prípade, ak podávate žiadosť o registráciu na DPH oneskorene, akú DPH je potrebné doplatiť či si možno odpočítať a čo sa zmenilo od roku 2023?

Registrácia na DPH od roku 2023

Kedy vzniká od roku 2023 povinnosť registrácie na daň z pridanej hodnoty (DPH)? Aké typy registrácií na Slovensku existujú a aká zmena nastala v registrácii na DPH od roku 2023?

Oneskorená registrácia na DPH: čo robiť?

Ako postupovať v prípade oneskorenej registrácie pre DPH? Ako sa vypĺňa mimoriadne daňové priznanie k DPH za obdobie, v ktorom mala byť osoba platiteľom DPH?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky