Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Dňa 24.04.2024 bola v parlamente schválená novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“), ktorá prináša mnohé zásadné zmeny, a to najmä v oblasti registrácie pre DPH, zavedenia inštitútu samozdanenia pri dovoze tovaru z tretích štátov, odpočtu DPH pri registrácii platiteľa a iné. Cieľom väčšiny zmien je transpozícia smernice rady Európskej únie. Z legislatívneho procesu ostáva už len podpísanie zákona prezidentkou, kde sa predpokladá, že dôjde k podpísaniu schváleného zákona. Prinášame prehľad tých najdôležitejších zmien.

Zmeny v registrácii pre DPH od 01.01.2025 (§ 4 zákona o DPH)

Jednou z najdôležitejších zmien, ktorá nadobudne účinnosť od 01.01.2025 je stanovenie nových podmienok pri registrácii platiteľov DPH. Paragraf 4 zákona o DPH dostane úplne nové znenie, pričom po novom sa zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, stáva platiteľom dane:

  1. prvým dňom kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý hodnota bez dane dodaných tovarov alebo služieb touto osobou presiahla 50 000 eur,
  2. dodaním tovaru alebo služby, ktorým hodnota bez dane dodaných tovarov alebo služieb touto osobou v prebiehajúcom kalendárnom roku presiahne 62 500 eur,
  3. dňom, v ktorom sa táto osoba stala právnym nástupcom platiteľa, ktorý zanikol bez likvidácie,
  4. dňom nadobudnutia podniku alebo jeho časti,
  5. dňom účinnosti premeny pri odštiepení,
  6. dňom, v ktorom táto osoba dodá stavbu, časť stavby alebo stavebný pozemok, ak sa z dodania má presiahnuť obrat, okrem dodania stavby, časti stavby alebo stavebného pozemku, ktoré sú oslobodené od dane,
  7. dňom, v ktorom táto osoba prijme platbu pred dodaním tovaru podľa písmena f),
  8. dňom dodania tovaru s miestom dodania v tuzemsku, ak ide o zdaniteľnú osobu, ktorá uľahčuje dodanie tovaru na území Európskej únie,
  9. dodaním tovaru alebo služby, ktorá je predmetom dane, uskutočneným zdaniteľnou osobou, ktorá má v tuzemsku výlučne prevádzkareň, ak nejde o malý podnik zahraničnej osoby, ktorý uplatňuje oslobodenie od dane.

Do obratu sa bude zahŕňať hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem hodnoty tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane (§ 28 až 36 a § 40 až 42). Hodnota dodaných poisťovacích služieb a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane, sa nezahŕňa do obratu, ak tieto služby sú dodané pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňa hodnota príležitostne dodaného hmotného majetku okrem zásob a hodnota príležitostne dodaného nehmotného majetku.

Dôležité zmeny teda sú, že:

 • sa nebude sledovať 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov, ale kalendárny rok,
 • opätovne vzniká povinnosť registrácie aj daňovníkom, ktorí dosahujú obrat výlučne z oslobodených plnení v oblasti finančných a poisťovacích služieb,
 • menia sa sumy pre sledovanie obratu (a budú dve).

Daňovníci, ktorým vznikne povinnosť registrácie, budú musieť podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň, a to už do 5 pracovných dní, kedy splnili niektorú z vyššie uvedených podmienok. V žiadosti o registráciu daňovník uvedie skutočnosť, na základe ktorej podáva túto žiadosť a deň, kedy táto skutočnosť nastala. Daňový úrad preverí žiadosť o registráciu a následne vydá rozhodnutie o registrácii pre daň najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Prečítajte si tiež

Daňovníci budú môcť aj naďalej podať dobrovoľnú žiadosť o registráciu pre DPH, pričom musí byť splnené, že ide o zdaniteľnú osobu, ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava. V prípade dobrovoľnej registrácie pre daň, daňový úrad preverí žiadosť o registráciu a najneskôr do 21 dní vydá rozhodnutie.

V prípade, že daňovník podá žiadosť o registráciu pre daň pri presiahnutí obratu 50 000 eur a následne do 31. decembra prebiehajúceho kalendárneho roka presiahne obrat 62 500 eur, bezodkladne oznámi túto skutočnosť daňovému úradu. V oznámení uvedie deň, kedy k tejto skutočnosti došlo. Ak daňový úrad ku dňu oznámenia ešte nevydal rozhodnutie o registrácii pri prekročení obratu 50 000 eur, vydá rozhodnutie o registrácii pre daň pri prekročení obratu 62 500 eur.

Príklad na registráciu pre DPH od 01.01.2025

Novo založená spoločnosť ABC bude predávať vo svojich kamenných predajniach na Slovensku topánky. Spoločnosť dňa 10.03.2025 presiahne obrat 50 000 eur z takéhoto predaja. Kedy je spoločnosť povinná podať žiadosť o registráciu a od kedy bude mať status platiteľa DPH? Čo v prípade, že spoločnosť presiahne do 31.12.2025 obrat 62 500 eur?

Spoločnosť ABC je povinná najneskôr do 17.03.2025 podať žiadosť o registráciu pre DPH daňovému úradu, pričom daňový úrad v lehote do 10 dní od doručenia žiadosti preverí všetky uvedené skutočnosti a pridelí spoločnosti IČ DPH. Daňový úrad zároveň zaregistruje spoločnosť ako platiteľa DPH od 01.01.2026, ak spoločnosť nevyznačí v žiadosti o registráciu, že sa chce registrovať ako platiteľ ešte pred týmto dátumom. V prípade, že spoločnosť po podaní žiadosti o registráciu pri presiahnutí obratu 50 000 eur ešte do konca kalendárneho roka presiahne obrat 62 500 eur, príp. iný dôvod zakladajúci povinnosť registrácie, je povinná túto skutočnosť bezodkladne oznámiť daňovému úradu a stáva sa platiteľom DPH skôr.

Podrobné informácie nájdete v článku Registrácia pre DPH od roku 2025.

Zmeny v registrácii pre DPH zahraničných osôb od 01.01.2025 (§ 5 zákona o DPH)

Zároveň od 01.01.2025 vchádza do platnosti aj nové znenie § 5 zákona o DPH, ktoré presne vymedzuje, kedy vzniká zahraničným osobám povinnosť registrácie.

Zdaniteľná osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiava, sa stáva platiteľom:

  1. dodaním tovaru alebo služby, ktoré je predmetom dane (okrem vymedzených dodaní tovarov alebo služieb),
  2. prijatím platby pred dodaním tovaru alebo služby podľa písmena a),
  3. nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ktoré je predmetom dane, ak nejde o malý podnik zahraničnej osoby, ktorý uplatňuje oslobodenie od dane, a ak nejde o nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ktoré sa považuje za zdanené.

Zahraničná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň Daňovému úradu Bratislava, a to do 5 pracovných dní odo dňa, kedy sa stala platiteľom. Daňový úrad Bratislava po preverení žiadosť, zaregistruje daňovníka, pridelí mu identifikačné číslo pre daň a vydá rozhodnutie o registrácii pre daň najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň.

V znení účinnom do 31.12.2024 sa zahraničné osoby musia registrovať pre daň Daňovému úradu Bratislava pred začatím vykonávania činnosti, ktorá je predmetom dane. Po novom sa tieto zahraničné osoby musia registrovať až keď nastane jedna z vyššie uvedených skutočností.

Článok pokračuje pod reklamou

Zmena v mieste dodania služieb od 01.01.2025 (§ 16 ods. 3 zákona o DPH)

Novela prináša aj doplnenie § 16 ods. 3 zákona o DPH, ktorá definuje miesto dodania kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných a podobných služieb v prípade, že sa vysielajú alebo iným spôsobom virtuálne sprístupňujú. Miestom dodania týchto služieb, vrátane s nimi súvisiacich doplnkových služieb a vstupu na tieto podujatia, je miesto, kde osoba iná ako zdaniteľná osoba má sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava.

Príklad na miesto dodania vysielaného online koncertu od 01.01.2025

Spoločnosť ABC bude dňa 25.03.2025 vysielať koncert online, teda zákazník (končený spotrebiteľ) si bude môcť kúpiť online vstupenku na tento koncert a sledovať ho z pohodlia domova. Kde bude miesto dodania takejto služby?

Miestom dodania takejto služby bude štát, kde má konečný zákazník (nezdaniteľná osoba, spotrebiteľ) sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava.

Zmeny pri oneskorenej registrácii a odpočte dane pri registrácii od 01.01.2025 (§ 55 zákona o DPH)

Ďalšou dôležitou zmenou bude od 01.01.2025 zmena § 55 zákona o DPH, ktorá okrem iného, sprísňuje aj podmienky pri oneskorenej registrácii, nakoľko podľa Finančnej správy aktuálne nastavenie nebolo dostatočne motivujúce, efektívne ani spravodlivé.

Po novom bude môcť platiteľ uplatniť právo na odpočítanie dane viažucej sa k tovarom a službám, ktoré nadobudol alebo prijal v postavení zdaniteľnej osoby pred dňom, keď sa stal platiteľom výlučne v prvom zdaňovacom období. Zároveň je platiteľ povinný zohľadniť v tomto daňovom priznaní opravu odpočítanej dane podľa § 53b (záväzok po splatnosti viac ako 100 dní), ktorú by bol povinný vykonať pred dňom, keď sa stal platiteľom, ak by mal postavenie platiteľa.

Prečítajte si tiež

Daňovník, ktorý si nesplní včas registračnú povinnosť, bude povinný podať za každý mesiac, kedy mal byť už v postavení platiteľa DPH daňové priznanie a kontrolný výkaz. Nebude už teda možné podať jedno úhrnné DPH priznanie a kontrolný výkaz za takéto obdobie.

Príklad na odpočítanie dane pri registrácii za platiteľa DPH

Spoločnosť ABC sa od 01.01.2026 stane platiteľom DPH. Za mesiac 01/2026 bude podávať svoje prvé DPH priznanie. Ako bude spoločnosť ABC postupovať?

Spoločnosť ABC si môže odpočítať DPH z tovarov a služieb, ktoré nadobudla pred registráciou výlučne v DPH priznaní za 01/2026. V prípade, že spoločnosť nemá uhradené záväzky viac ako 100 dní z takýchto tovarov alebo služieb, je zároveň povinná vykonať v tomto DPH priznaní opravu odpočítanej dane podľa § 53b zákona o DPH.

Samozdanenie pri dovoze tovaru od 01.07.2025 (§ 84a zákona o DPH)

Na nový § 84a zákona o DPH čakalo zrejme mnoho daňovníkov, nakoľko zavádza režim samozdanenia pri dovoze tovaru do tuzemska. Podľa aktuálne platných predpisov, si daňovník môže uplatniť odpočet DPH z tovarov dovozených do tuzemska až po vyrubení a úhrade dane colnému úradu. Po novom už bude možné za splnenia zákonom stanovených podmienok uplatniť režim samozdanenia, tak ako je tomu pri tovaroch a službách z členských krajín EÚ.

Prečítajte si tiež

Daň pri dovoze nevyrubuje colný úrad, ak daňová povinnosť vznikla prepustením tovaru do voľného obehu alebo prepustením tovaru do colného režimu dočasného použitia ak platiteľ, na účet ktorého sa podáva colné vyhlásenie, má v čase vzniku daňovej povinnosti:

 • sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, má v tuzemsku bydlisko,
 • pridelené identifikačné číslo pre daň podľa § 4 alebo § 4b,
 • účinné povolenie, ktorým sa udeľuje status schváleného hospodárskeho subjektu podľa colných predpisov.

Platiteľ, na účet ktorého bolo podané colné vyhlásenie na tovar, pri ktorom vznikla daňová povinnosť, je povinný daň pri dovoze tovaru vypočítať a uviesť do daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Takýto platiteľ je osobou povinnou zaplatiť túto daň. V daňovom priznaní platiteľ uvedie aj dovoz tovaru, ktorý je oslobodený od dane.

Ďalšie zmeny v zákone o DPH

Schválená novela priniesla mnoho zmien, ktoré budú vstupovať do platnosti postupne, a to odo dňa vyhlásenia až do 01.01.2026. Medzi nemenej dôležité zmeny, ktoré sa schválili v tomto balíku je napríklad:

 • zníženie limitu pre možnosť vystaviť zjednodušenú faktúru z 1 000, resp. 1 600 eur na 400 eur (účinné od 01.01.2025),
 • úprava limitu pri žiadosti o zrušenie registrácie, kde sa po novom nesmie presiahnuť v predchádzajúcom kalendárnom roku suma 50 000 eur (účinné od 01.01.2025),
 • zavedenie definície malého podniku, ktorá má zjednodušiť dodávky do členských štátov EÚ (účinné od 01.01.2025),
 • úprava vymedzenia lehoty pri oprave odpočítanej dane pri záväzkoch po splatnosti, a to z „uplynulo 100 dní“ na „nastal 101. deň“ (účinné od 01.01.2025)
 • a ďalšie iné legislatívne úpravy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daň zo sladených nápojov od 1. 1. 2025: návrh

Plánovaná daň sa dotkne rôznych nápojov sladených nielen cukrom. Výrobcovia, dovozcovia aj obchodníci v návrhu vidia niekoľko problémov. Na čo upozorňujú a ako reaguje rezort financií?

Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky