Právo a legislatíva

Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca a povinnosti zamestnávateľa
Michal Kurnota | 31.08.2015

Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca a povinnosti zamestnávateľa

Ako má postupovať zamestnanec a zamestnávateľ a aké sú následky ukončenia pracovného pomeru z vôle zamestnanca.

Zrušenia a zánik občianskeho združenia
Michal Kurnota | 29.08.2015

Zrušenia a zánik občianskeho združenia

Občianske môže zaniknúť  dvoma spôsobmi.  Prvým spôsobom je zlúčenie alebo splynutie s iným združením - v takom prípade celý jeho majetok a všetky povinnosti prechádzajú na právneho nástupcu. Druhým spôsobom je zrušenie na základe rozhodnutia samotného občianskeho združenia (zákon používa termín dobrovoľné rozpustenie občianskeho združenia).

Stanovy občianskeho združenia
Michal Kurnota | 28.08.2015

Stanovy občianskeho združenia

Stanovy občianskeho združenia sú najdôležitejším dokumentom upravujúcim vnútorné vzťahy v združení a oprávnenia orgánov združenia konať voči tretím osobám.

Povinnosti občianskeho združenia
Michal Kurnota | 28.08.2015

Povinnosti občianskeho združenia

Každé občianske združenie má rôzne povinnosti. Ide o povinnosti voči štátu, orgánom územnej samosprávy a voči svojím členom.

Ako postúpiť pohľadávku, záväzok alebo zmluvu?
Petra Kubinská | 26.08.2015

Ako postúpiť pohľadávku, záväzok alebo zmluvu?

Svoje práva a povinnosti zo zmluvy môžete previesť na ďalšiu osobu. Pozrite sa, ako postupovať, ak chcete postúpiť pohľadávku, záväzok či celú zmluvu. 

Ako postupovať pri vymáhaní pohľadávky
Michal Kurnota | 24.08.2015

Ako postupovať pri vymáhaní pohľadávky

Na čo má nárok podnikateľ ako veriteľ, ktorému nebola uhradená pohľadávka, aké sú náklady súdneho konania, aké sú možné riziká spojené s vymáhaním pohľadávky na súde a kedy nemá vymáhanie pohľadávok zvyčajne zmysel.

Spoločenská zmluva s.r.o.
Michal Kurnota | 21.08.2015

Spoločenská zmluva s.r.o.

Spoločenská zmluva je zmluvou, na základe ktorej vzniká spoločnosť s ručením obmedzeným. Musí byť podpísaná všetkými zakladateľmi a pravosť ich podpisov musí byť úradne osvedčená. Ak spoločenskú zmluvu podpisuje v mene niektorého spoločníka splnomocnenec, aj splnomocnenie musí byť úradne osvedčené. Toto splnomocnenie sa pripojí ku spoločenskej zmluve.
Povinnosti zamestnávateľa pri pracovnom úraze
Norbert Seneši | 17.08.2015

Povinnosti zamestnávateľa pri pracovnom úraze

Povinnosťou zamestnávateľa je predchádzať pracovným úrazom. Ak sa ale zamestnancovi pracovný úraz stane, vyplývajú zamestnávateľovi v oblasti BOZP viaceré povinnosti.