ESG audit: kto ho môže robiť a ako prebieha?

ESG audit: kto ho môže robiť a ako prebieha?
Zdroj: Pixabay.com
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Každý ESG report musí prejsť kontrolou od audítora. Na čo dať pozor pri jeho výbere, prečo by tendrovanie audítora nemali firmy odkladať a čo o ESG audite treba vedieť?

Novela zákona o účtovníctve, ktorá zabezpečuje transpozíciu smernice EÚ o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD), je schválená. Od roku 2025 sa tak bude týkať viacerých firiem na Slovensku povinnosť ESG vykazovania. Výnimku budú mať podniky s materskou spoločnosťou v inom štáte EÚ – zostavenie konsolidovanej správy o udržateľnosti v súlade s CSRD totiž bude na jej pleciach.

Firmy, ktorých sa ESG vykazovanie zo zákona týka, by mali myslieť na to, že každý report musí byť overený nezávislým audítorom. Čo o tejto povinnosti treba vedieť?

Téma udržateľnosti nie je novinkou, no ESG vykazovanie bude pre firmy náročné

ESG report alebo vykazovanie informácií o udržateľnosti bude od roku 2025 povinné pre tie firmy na Slovensku, ktoré splnia aspoň dve z troch kritérií:

  • majú aktíva v hodnote 25 miliónov eur,
  • obrat nad 50 miliónov eur,
  • počet zamestnancov nad 250.

Téma udržateľnosti pritom nie je novinkou. Doteraz len nešlo o povinnosť, no ako uvádza poradenská spoločnosť Grant Thornton, ESG už dlho mení pohľad firiem na stratégiu a celkové fungovanie a mnohé spoločnosti si v rôznej forme zvykli prezentovať dosahované ESG informácie. Implementácia smernice CSRD, ktorá kladie veľkým firmám povinnosť od roku 2024 zbierať dáta a od roku 2025 zostavovať a zverejňovať svoje ESG reporty, však prináša zásadnú zmenu v kvalite ESG reportovania.

Vytvorené sú ESRS štandardy, ktoré striktne definujú, čo musia firmy sledovať a vykazovať. „Podobne ako účtovná závierka, aj vykazovanie informácií o udržateľnosti – tzv. ESG report –, bude musieť nasledovať vykazovacie štandardy, ktoré definujú pravidlá, postupy, oblasti aj spôsob reportovania dát. Ide o bezpochyby dobrú správu pre zákazníkov a obchodných partnerov firiem, keďže kritériá budú štandardizované a informácie potvrdené externým audítorom budú mať výrazne vyššiu informačnú hodnotu a kredibilitu. Zároveň ide o náročné zadanie pre samotné firmy vyžadujúce serióznu prípravu,“ hovorí audítor Filip Tichý, partner poradenskej spoločnosti Grant Thornton.

Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS) však oponuje a nepovažuje ESG reporting za bezpochyby dobrú správu, ale podnikatelia naopak kritizujú množstvo zbytočnej byrokracie, ktorá nie je najefektívnejšou cestou napĺňania stanovených cieľov. Podľa ZPS ide o ďalší legislatívou garantovaný biznis pre konzultačné spoločnosti, ktorý zaplatia firmy a ich zákazníci.

Na administratívnu záťaž poukazovala aj časť europoslancov vo svojej námietke, ktorú voči ESG vykazovaniu vzniesli. Komisia totiž pol roka po schválení smernice (teda v polovici roka 2023) prišla s tzv. delegovaným aktom prostredníctvom ktorého dodefinovala štandardy - čo konkrétne budú musieť firmy vykazovať. Ak má Európskyparlament k delegovanému aktu výhrady, môže ho za určitých podmienok namietať. V tomto prípade sa tak udialo a časť europoslancov kritizovala veľkú byrokraciu, no tiež to, že záťaž sa bude týkať aj menších firiem. Námietka ale bola parlamentom odmietnutá a do smernice sa navrhované úpravy nedostali. Ku kritickým hlasom sa pridala tiež Nadácia pre rodinné firmy a politiku, ktorej správnu radu tvorí viac ako 50 akcionárov renomovaných nemeckých rodinných podnikov. Nadácia vníma situáciu tak, že namiesto sústredenia sa na podnikanie a zákazníkov musia firmy venovať čoraz viac času administratíve a plniť narastajúce množstvo oznamovacích povinností, ktoré vyplývajú z regulácií EÚ. Nedostatočná praktickosť mnohých regulácií navyše vytvára očividné právne riziká a vedie k vysokým administratívnym nákladom.

Prečítajte si tiež

Peter Szabó, audítor zo spoločnosti LeitnerLeitner, si myslí, že pre spoločnosti ide o pomerne náročnú úlohu, pričom najzložitejší v celom procese bude zber dát. „Aby bol zber údajov štruktúrovaný, je v prvom rade potrebné si stanoviť, ktoré údaje potrebuje firma zbierať. Následne je potrebné si nastaviť interný systém zberu dát a spôsob, kde, odkedy a v akých intervaloch sa budú informácie zapisovať,“ vysvetľuje.

No nielen so samotným zberom dát, ale aj s výberom audítora treba začať čím skôr.

Výber audítora netreba odkladať

Firmy, ktoré musia absolvovať finančný aj nefinančný (ESG) audit, je podľa spoločnosti Grant Thorton ideálne a pravdepodobne aj finančne najlepšie riešenie, ak oba audity vykoná rovnaká audítorská spoločnosť/audítor. Odborníci zároveň odporúčajú vybrať audítora finančnej závierky aj audítora pre audit ESG reportu pre rok 2024 čo najskôr. „Proces auditovania totiž začína už v 2. polroku 2024 a kapacity audítorov budú aj kvôli novému ESG auditu vyťažené viac ako v minulosti.“

Článok pokračuje pod reklamou

Priebeh ESG auditov

Aj keď ešte nie sú audítorské štandardy na overenie informácií o udržateľnosti finálne a zverejnený bol iba návrh štandardu ISSA 5000, a ten sa ešte môže meniť, už je však podľa F. Tichého zrejmé, že audity ESG reportov sa budú podobať klasickým finančným auditom. „Procedúry na stanovanie rizika, ktoré sa zvyčajne vykonávajú v rámci predauditov, diskusia s manažmentom, zhodnotenie interného kontrolného systému, toto všetko sa bude vykonávať aj pri auditoch ESG reportov. Rovnako ako pri finančných auditoch budú firmy predkladať audítorovi pripravenú správu o udržateľnosti (ESG report) spolu s príslušnými podkladmi, čiže výpočtami, certifikátmi, meraniami a záznamami, externými potvrdeniami a podobne,“ vysvetľuje. Taktiež dodáva, že niektoré firmy sa mylne domnievajú, že audítor bude namiesto spoločnosti merať alebo počítať napríklad emisie CO2. „Nie je to tak, rovnako ako audítor nepočíta namiesto auditovaného subjektu opravné položky alebo rezervy,“ uvádza F. Tichý. 

Taktiež je dôležité zdôrazniť, že pravidlá o nezávislosti audítorov zakazujú, aby rovnaká spoločnosť alebo dve firmy z rovnakej siete zostavovali ESG report a následne ho aj auditovali.

V čom sa bude nefinačný audit líšiť od toho finančného?

Hoci sa v mnohom budú tieto audity podobať, zároveň typy informácií, ktoré sa budú v ESG audite overovať, budú výrazne odlišné. Pôjde o informácie o procesoch, stratégii či cieľoch firmy v oblasti ESG. Ako uvádza Grant Thorton, audítori budú tiež posudzovať, či informácie o udržateľnosti nie sú vykázané zavádzajúco, či neboli dôležité informácie vynechané a podobne. Pre audítorov pôjde do veľkej miery o úplne novú disciplínu. „Audit ESG reportov nebude mať za cieľ hodnotiť dopad opatrení na výkonnosť firmy. Naopak, pôjde o veľmi exaktnú snímku kvantitatívneho plnenia konkrétnych parametrov, napríklad pomeru mužov a žien medzi zamestnancami. Tieto oblasti vykazovania presne vymenúva štandard ESRS. Zároveň budú predmetom auditu aj informácie kvalitatívneho charakteru, ktoré popisujú stratégiu a ciele firmy pre zmenu spomenutých parametrov, napríklad dosiahnutie stanovených zníženia emisií do konkrétneho roku,“ popisuje spôsob auditovania Filip Tichý.

Audit ESG reportu bude prebiehať tak, že audítor bude analyzovať a skúmať predložené informácie a bude zisťovať, či poskytujú verný a pravdivý obraz o spoločnosti. Na istých vzorkách bude kontrolovať, či sú vykázané informácie správne a či sa zakladajú na reálnych a pravdivých informáciách. Ako uvádza poradenská spoločnosť Grant Thorton, napríklad v prípade vypočítanej uhlíkovej stopy bude audítor kontrolovať (aj s pomocou príslušného experta) všetky kalkulácie a merania firmy. V prípade vykazovaných informácií týkajúcich sa napr. platovej rovnosti, bude zasa audítor výpočty kontrolovať cez zoznamy zamestnancov a výplatné pásky. Ak pôjde o spotrebu energií, údaje sa overia na úrovni predmetných záznamov meračov a podobne.

Audítor musí byť na audit ESG reportu vyškolený

Peter Szabó zo spoločnosti LeitnerLeitner uvádza, že firmy by si pri voľbe audítora mali dávať špeciálne pozor na to, aby boli na oblasť ESG vyškolení. „Aby mohol audítor overovať údaje o udržateľnosti, musí mať samostatnú licenciu,“ vysvetľuje. Audítori sa preto teraz musia vzdelávať - v prvej fáze nemusia robiť z auditu ESG reportu ešte skúšky, stačí absolvovať školenia.

Spoločnosť Grant Thorton ešte dodáva, že tak, ako je ESG veľkou výzvou pre firmy, ide o obrovskú výzvu aj pre audítorov. „Táto zmena vyžaduje veľa vzdelávania, vytváranie expertných skupín, nábor zameraný na nové profily talentov, ale tiež prehĺbenie spolupráce s klientmi,“ uvádza v tlačovej správe. 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


ESG reporting na Slovensku od roku 2025

Ako bude ESG vykazovanie prebiehať v praxi, koho sa (ne)týka a čo robiť, aby firma mala lepší ESG rating? Približuje špecialista na oblasť ESG vykazovania Peter Szabó.

Uhlíkové poľnohospodárstvo: čo to je a ako ho využiť pre biznis?

Zelené politiky EÚ nie sú späté len s novými povinnosťami, ale aj s novými príležitosťami – príkladom je uhlíkové poľnohospodárstvo. Čo firmám ponúka?

Námietka voči ESG vykazovaniu: názory europoslancov sa rozchádzajú

Skupina poslancov Európskeho parlamentu vzniesla námietku voči smernici o ESG vykazovaní. Čo považujú za najväčšie problémy a ako hlasovali slovenskí europoslanci?

Uhlíkové clo v praxi: na čo by sa mali podnikatelia pripraviť?

Prvá fáza zavedenia uhlíkového cla začala 1. októbra 2023. Dovozcovia z tretích krajín majú nové povinnosti, čakajú ich aj poplatky. O čo ide a aký dopad má novinka na firmy v EÚ?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky