Odstúpenie od kúpnej zmluvy: zmeny od 1. 7. 2024

V akej lehote môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa, účinný od 1. 7. 2024, modernizuje spotrebiteľskú problematiku a zosúlaďuje ju s európskymi právom. Prináša zmeny, ktoré sa dotýkajú predaja tovarov a služieb medzi firmami a konečnými spotrebiteľmi, teda tzv. B2C (Business-to-Customer).

Jednou z najvýznamnejších zmien, ktorú nový zákon prináša v prospech spotrebiteľov je predĺženie lehoty na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu. Aké ďalšie novinky a pravidlá zavedie, nájdete v článku Novela zákona o ochrane spotrebiteľa od 1. 7. 2024 – stručný prehľad.

Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa predĺži na 30 dní

Zmenou v prospech spotrebiteľov je predĺženie lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, zo 14 dní na 30 dní, a to:

  • pri zmluvách uzavretých pri predajnej akcii alebo v súvislosti s ňou,
  • pri nevyžiadanej návšteve obchodníka v domácnosti (tzv. podomový predaj) alebo v súvislosti s ňou.

Nová predĺžená lehota sa teda vzťahuje iba na uvedené špecifické prípady – na predaj v rámci predajnej akcie alebo na predaj v rámci nevyžiadanej návštevy v domácnosti spotrebiteľa, t. j. napríklad od podomového predajcu.

Predajnou akciou sa v zmysle nového zákona rozumie podujatie, ktoré sa koná mimo prevádzkových priestorov obchodníka a domácnosti spotrebiteľa, je určené pre obmedzený počet spotrebiteľov s prístupom na základe adresovaného oznámenia, z ktorého je zrejmé, že ide o pozvanie, a ktorého predmetom je najmä prezentácia, ponuka, predaj alebo poskytnutie produktu, ak obchodník počas podujatia alebo do 15 pracovných dní po uskutočnení podujatia uzavrie so spotrebiteľom zmluvu.

Čiže, zmluva uzavretá počas predajnej akcie medzi obchodníkom a spotrebiteľom je považovaná za zmluvu uzavretú mimo prevádzkových priestorov obchodníka (napr. mimo prevádzkarne).

Upozornenie: Za predajnú akciu nemožno považovať predaj na verejnej dražbe alebo podujatie, ktorého predmetom je výlučne ochutnávka a konzumácia potravín a nápojov spojená s ich predajom alebo predvedenie a predaj kozmetických výrobkov, ak nie sú predvádzané, ponúkané a predávané aj iné produkty.

Nevyžiadaná návšteva je podľa nového zákona charakterizovaná ako návšteva obchodníka alebo osoby konajúcej v jeho mene u spotrebiteľa, o ktorú spotrebiteľ vopred obchodníka nepožiadal alebo s ňou vopred výslovne nesúhlasil. Spravidla sa jedná o tzv. po­domový predaj (zákon tento pojem nepoužíva), ktorým je predaj tovarov alebo poskytovanie slu­žieb spotrebiteľovi v jeho domácnosti, teda mimo prevádzkových priestorov obchodníka. Aj podomový predaj sa podobne ako predaj pri predajnej akcii realizuje na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka.

Článok pokračuje pod reklamou

Dôvodom predĺženia lehoty na odstúpenie od zmluvy uzavretej pri predajnej akcii alebo pri nevyžiadanej návšteve bez udania dôvodu je aj fakt, že vo viacerých prípadoch spotrebiteľ až dodatočne (neskôr) zistí, že nákup tovaru alebo služby nebol reálne taký výhodný, ako to prezentoval obchodník.

Upozornenie: Pri nákupe cez e-shop (ako nákupe na diaľku) ostáva zákonná lehota na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu 14 dní – tá sa nepredlžuje. Avšak obchodník môže zákazníkom naďalej dobrovoľne poskytnúť aj dlhšiu lehotu na odstúpenie (viac ako 14 dní).

Prehľad lehôt na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru a peňazí a ich zmien

Zdroj: Vlastné spracovanie
Do 30.6.2024 Od 1.7.2024
Nákup v e-shope 14 dní 14 dní
Nákup počas predajnej akcie (podujatia) 14 dní 30 dní
Nákup v rámci podomového predaja 14 dní 30 dní

Na kúpne zmluvy uzavreté do 30. 6. 2024 sa vzťahujú predpisy platné do 30. 6. 2024

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa v rámci prechodných ustanovení uvádza, že jeho ustanovenia sa použijú iba na zmluvy uzavreté po 30. 6. 2024, t. j. od 1. 7. 2024 (od jeho účinnosti). To znamená, že predĺžená 30-dňová lehota na odstúpenie sa vzťahuje len na kúpne zmluvy uzavreté pri predajnej akcii alebo pri nevyžiadanej návšteve od júla 2024.

Vznik právnych vzťahov zo zmlúv uzavretých do 30. 6. 2024, t. j. pred 1. 7. 2024 a nároky vzniknuté z týchto zmlúv sa posudzujú podľa právnych predpisov účinných do 30. 6. 2024, čiže podľa starého zákona o ochrane spotrebiteľa. Teda na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej pri predajnej akcii alebo pri nevyžiadanej návšteve do konca júna 2024 platí 14-dňová lehota.

Príklad na odstúpenie od zmluvy pri predajnej akcii podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa od 1. 7. 2024:

V júli 2024 organizuje obchodník ABC s.r.o. v kultúrnom dome mesta Ružomberok predajné podujatie, v rámci ktorého ponúka na predaj široký sortiment textilu, domácich potrieb i elektroniky za výhodné ceny (teda organizuje tzv. predajnú akciu). Dňa 10. 7. 2024 (t. j. po účinnosti nového zákona) si Igor na tejto predajnej akcii kúpil vysávač, čím ako spotrebiteľ uzavrel v tento deň s obchodníkom ABC s.r.o. kúpnu zmluvu. Igor môže od tejto zmluvy odstúpiť a zakúpený vysávač vrátiť späť obchodníkovi do 30 dní, t. j. do 9. 8. 2024.   .

Príklad na odstúpenie od zmluvy pri predajnej akcii podľa starého zákona o ochrane spotrebiteľa do 30. 6. 2024:

Obchodník ABC s.r.o. organizuje na prelome júna a júla 2024 predajné podujatie v kultúrnom dome mesta Ružomberok, kde ponúka na predaj široký sortiment rôzneho tovaru vrátane elektroniky za výhodné ceny (teda organizuje tzv. predajnú akciu). Dňa 28. 6. 2024 (t. j. pred účinnosťou nového zákona) si Igor na tejto predajnej akcii kúpil vysávač, čím ako spotrebiteľ uzavrel v tento deň s obchodníkom kúpnu zmluvu. Igor môže od tejto zmluvy odstúpiť a zakúpený vysávač vrátiť späť obchodníkovi iba do 14 dní (nie do 30 dní), t. j. do 12. 7. 2024.

Za porušenie zákonných povinnosti hrozí obchodníkovi pokuta

Orgán dohľadu (napr. Slovenská obchodná inšpekcia) môže uložiť obchodníkovi za porušenie zákonnej povinnosti týkajúcej sa neposkytnutia 30 dňovej lehoty spotrebiteľovi na odstúpenie od zmluvy uzavretej pri predajnej akcii alebo pri nevyžiadanej návšteve v domácnosti, pokutu vo výške od 200 eur do 2 % obratu dohliadanej osoby za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 200 000 eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Zákon o pobyte cudzincov na Slovensku: zmeny od 15.7.2024

Širšie možnosti pri udeľovaní národných víz, prísnejšie podmienky zmeny účelu pobytu aj zmeny pri uznávaní odbornej kvalifikácie. Prehľad navrhovaných noviniek pri zamestnávaní cudzincov z tretích krajín.

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky