Zákon o pobyte cudzincov na Slovensku: zmeny od 15.7.2024

Zákon o pobyte cudzincov na Slovensku: zmeny od 15.7.2024
Zdroj: Pixabay.com
Veronika Front ImmiCo.

Právnička a zakladateľka spoločnosti ImmiCo., ktorá sa venuje konzultačnej činnosti v imigračnej oblasti. V spolupráci s obchodnými partnermi z tretích krajín a Európy sa podieľa na projektoch, ktoré sa týkajú úspešnej relokácie cudzincov na slovenský pracovný trh.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Širšie možnosti pri udeľovaní národných víz, prísnejšie podmienky zmeny účelu pobytu aj zmeny pri uznávaní odbornej kvalifikácie. Prehľad navrhovaných noviniek pri zamestnávaní cudzincov z tretích krajín.

Návrh zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov je v legislatívnom procese a čaká na finálne schválenie v parlamente. Týmto návrhom by sa mala zosúladiť slovenská legislatíva so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1883 z 20. októbra 2021 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania. Čo sa zmení?

Zmeny v udeľovaní národných víz pre cudzincov od 15.7.2024

V znení zákona o pobyte cudzincov, ktoré je platné do 14.7.2024, sa povoľuje udeliť národné vízum:

  • ak je to potrebné v súvislosti s už udeleným pobytom v Slovenskej republike,
  • ak je to potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv,
  • a ak je to v záujme Slovenskej republiky.

Novelou zákona sa od 15.7.2024 rozšíri možnosť udelenia národného víza o také, ktoré:

  • môže byť udelené za účelom podania žiadosti o prechodný pobyt, napríklad na účel zamestnania, štúdia, zlúčenia rodiny, výskumu a vývoja, osobitnej činnosti (neplatí pre udelenie národného víza v súvislosti s podaním žiadosti o prechodný pobyt na účel podnikania);
  • podáva štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je starší ako 15 rokov a je prijatý na jazykové vzdelávanie v jazykovej škole v rozsahu najmenej 25 vyučovacích hodín týždenne.

Štátny príslušník tretej krajiny bude môcť podať žiadosť o udelenie prechodného pobytu na zastupiteľskom úrade akreditovanom pre štát, v ktorom má bydlisko, alebo prostredníctvom externého poskytovateľa služieb určeného ministerstvom zahraničných vecí pre štát, v ktorom má bydlisko.

Žiadosť bude musieť obsahovať všetky povinné dokumenty (každý druh víza či žiadosti si vyžaduje zadováženie inej skupiny dokumentov) v opačnom prípade nebude prijatá.

Pri vyhodnocovaní žiadosti sa budú zohľadňovať aj ďalšie faktory, vrátane toho, či je účel pobytu deklarovaný štátnym príslušníkom tretej krajiny v súlade so skutočným účelom pobytu a či to zároveň vyhovuje zahraničnopolitickým záujmom Slovenskej republiky. Napríklad, či prísľub do zamestnania nebol cudzincom sfalšovaný, alebo firma, ktorej zamestnancom sa má cudzinec stať, reálne existuje.

Zastupiteľský úrad do národného víza zapíše účel prechodného pobytu, o ktorý bude štátny príslušník tretej krajiny na policajnom útvare žiadať. Ak štátny príslušník tretej krajiny bude na policajnom útvare žiadať o prechodný pobyt za účelom zamestnania, zastupiteľský úrad do národného víza zapíše aj názov a identifikačné číslo zamestnávateľa.

Sprísnenie pravidiel pri zmene účelu pobytu cudzinca

V aktuálne platnom znení zákona o pobyte cudzincov štátny príslušník tretej krajiny nemôže požiadať o zmenu účelu pobytu, ak má udelený prechodný pobyt za účelom sezónneho zamestnania.

V aplikačnej praxi sa však vyskytli  situácie, kedy štátny príslušníci tretích krajín úmyselne požiadali o zmenu účelu prechodného pobytu zo zamestnania na podnikanie, pričom naďalej vykonávali obdobnú prácu, ale prostredníctvom živnosti. Z uvedeného dôvodu sa do zákona dopĺňa ustanovenie, ktoré umožňuje zmeniť účel pobytu zo zamestnania na podnikanie až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa udelenia pobytu.

V praxi sa tiež vyskytli situácie, kedy štátni príslušníci tretích krajín v snahe o jednoduchšie získanie pobytu na území Slovenskej republiky žiadajú o jeho udelenie za účelom štúdia a následne po získaní pobytu zmenia účel na podnikanie alebo zamestnanie.

Štátny príslušník tretej krajiny s udeleným prechodným pobytom na účel štúdia na strednej alebo vysokej škole tak bude od 15.7.2024 môcť zmeniť účel udeleného prechodného pobytu až po úspešnom ukončení predchádzajúceho alebo súčasného štúdia na území Slovenskej republiky.

Vydávanie modrých kariet pre cudzincov od 15.7.2024

Modrá karta je typ prechodného pobytu, ktorý sa vydáva štátnym príslušníkom tretích krajín na účel vysokokvalifikovaného zamestnania. Základnou podmienkou na jej získanie je vyššia odborná kvalifikácia v podobe vysokoškolského vzdelania. Modrá karta oprávňuje vstúpiť, zdržiavať sa, pracovať na území SR, a tiež cestovať do zahraničia a späť.

Do 14.7.2024 môže o modrú kartu požiadať len cudzinec, ktorý má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. To sa však prijatou novelou zmení. Pre výkon vysokokvalifikovaného zamestnania bude postačujúce vysokoškolské vzdelanie I. stupňa.

Novela zákona ma tiež zaviesť uznanie odbornej kvalifikácie ako kritéria pre vydanie modrej karty (pri vybraných zamestnaniach z oblasti informačných a komunikačných technológií budú postačovať vyššie odborné zručnosti, ktoré sa preukazujú odbornou praxou vykonávanou vo vysokokvalifikovanom zamestnaní).

Zavedie sa možnosť udelenia modrej karty na 5 rokov (oproti predchádzajúcim max. 4 rokom), čím dochádza k zmene dĺžky pobytu. V praxi to bude znamenať, že potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta bude vydávané príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na o rok dlhšie obdobie.

Návrh zákona ďalej upraví aj výšku mesačného príjmu vysokokvalifikovaného zamestnanca z 1,5-násobku na 1,2-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej štatistickým úradom za ten kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podáva žiadosť o vydanie modrej karty.

Ak v roku 2024 bude cudzinec požiadať o udelenie modrej karty,  bude musieť príslušnej cudzineckej polícii deklarovať výšku príjmu najmenej 1 716 eur mesačne.

Článok pokračuje pod reklamou

Ďalšie zmeny zákone o pobyte cudzincov na Slovensku od 15.7.2024

Zavedenie systému ETIAS

Novelou zákona o pobyte cudzincov sa zavedie nový elektronický systém ETIAS. Pôjde o systém poskytovania cestovného povolenia pre štátnych príslušníkov tretích krajín oslobodených od vízovej povinnosti, a tiež občanov Európskej únie a tretích krajín, ktorí majú právo na voľný pohyb medzi štátmi a nevlastnia pobytový preukaz. Štátne orgány budú môcť posudzovať či konkrétny cudzinec nepredstavuje bezpečnostné riziko, riziko z hľadiska nelegálnej migrácie alebo vysoké epidemiologické riziko. Systém tiež bude slúžiť ako platforma na výmenu informácií medzi všetkými členskými štátmi.

Zmeny po udelení pobytu

Zavedie sa možnosť zaslania písomného oznámenia o udelení pobytu aj elektronickou formou (v súčasnosti sa oznámenie zasiela len prostredníctvom pošty). 

Novelou zákona sa zruší doterajšia povinnosť správneho orgánu vydať doklad „Dodatočné údaje o zamestnaní“. V praxi sa totiž stáva, že cudzinecká polícia príliš dlho vydáva tento dokument, ktorý spolu s pobytovou kartou tvorí dôkaz o existencii povolenia na pobyt.

Pobytová karta sa bude automaticky zasielať na cudzincom zadanú adresu. V súčasnosti je možné okrem zaslania dokumentu na konkrétnu adresu, prevziať si kartu priamo na cudzineckej polícii.

Zmena postupu pri podávaní žiadosti o prechodný pobyt za účelom zamestnania

Podľa navrhovanej úpravy bude môcť cudzinec podať žiadosť o udelenie prechodného pobytu za účelom zamestnania až po vydaní súhlasného stanoviska príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny k možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.

V súčasnosti o súhlasné stanovisko žiada cudzinecká polícia. Úpravou zákona sa tak zníži administratívna činnosť pracovníkom oddelenia cudzineckej polície, pretože cudzinci budú môcť požiadať o prechodný pobyt, až keď obdržia súhlasné stanovisko.

Skráti sa taktiež lehota na rozhodnutie o žiadosti za účelom zamestnania (pracovné miesto na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta) z 90 dní na 60 dní.

Zmena pri získavaní dlhodobého pobytu

Novela zákona od 15.7.2024 taktiež zavádza nové pravidlo, že ak bude občan tretej krajiny žiadať o udelenie dlhodobého pobytu, bude musieť preukázať znalosť slovenského jazyka (stupňa A2). Znalosť jazyka sa bude overovať vykonaním jazykovej skúšky za účasti zástupcu ministra vnútra. 

Možnosť podnikať so statusom dočasného útočiska

V súčasnosti platí, že štátny príslušník tretej krajiny, ktorý ma udelený tolerovaný pobyt nemôže na území Slovenskej republiky podnikať. Na základe novely zákona toto ustanovenie nebude platiť, ak pôjde o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko na území Slovenskej republiky.

Predpokladaná účinnosť navrhovaných zmien je 15. júla 2024.                     

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Veronika Front title_company
Veronika Front ImmiCo.

Právnička a zakladateľka spoločnosti ImmiCo., ktorá sa venuje konzultačnej činnosti v imigračnej oblasti. V spolupráci s obchodnými partnermi z tretích krajín a Európy sa podieľa na projektoch, ktoré sa týkajú úspešnej relokácie cudzincov na slovenský pracovný trh.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Národné víza v záujme SR: kto ich potrebuje a ako ich vybaviť?

Aké víza potrebuje zamestnanec z tretej krajiny a čo ak s ním prichádza aj rodina? Kedy sa (ne)vyžaduje vysokoškolský diplom a ako dlho národné vízum platí? Podstatné informácie v kocke.

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Odstúpenie od kúpnej zmluvy: zmeny od 1. 7. 2024

V akej lehote môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky