Rozvod manželstva a vyporiadanie hypotéky

Patrí hypotéka manželov vždy do bezpodielového spoluvlastníctva? Aké sú možnosti riešenia spoločnej hypotéky po rozvode manželstva?

Majetok a záväzky po uzavretí manželstva

Majetok (napr. nehnuteľnosť - byt), ktorý manželia nadobudli počas trvania svojho manželstva, sa stáva ich spoločným vlastníctvom – teda patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej aj ako „BSM“). To neplatí, ak ide o majetok získaný darom alebo dedením – ten patrí do výlučného vlastníctva jedného z manželov, ktorý majetok zdedil alebo mu bol darovaný. Výnimkami je tiež zúženie BSM (notárom) alebo zrušenie BSM (súdnou cestou).

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je teda taká forma majetkových práv, ktorá môže vzniknúť iba medzi manželmi, t. j. vzniká už momentom uzatvorenia manželstva.

Záväzky (napr. hypotéka na byt), ktoré manželom vznikli počas trvania manželstva, patria do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov rovnako ako spoločne nadobudnutý majetok. Preto, ak sa manželia rozhodnú pre hypotéku od banky, musia do nej vstúpiť obidvaja, t. j. obaja sa stanú  dlžníkmi banky. 

Príklad na majetok a záväzky patriace do BSM

Adam a Zuzana uzavreli manželstvo v máji 2020 a o rok neskôr si kúpili spoločný byt z vlastných finančných prostriedkov. Keďže túto nehnuteľnosť nadobudli spolu po uzavretí manželstva, patrí do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov (každý z manželov má podiel 1/1).   

Adam a Zuzana uzavreli manželstvo v máji 2020 a o rok neskôr si kúpili byt, ktorý financovali hypotékou od banky. Keďže hypotéku na bývanie brali spoločne ako manželia po svadbe, byt a záväzky plynúce z hypotéky patria do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Každý z manželov je dlžníkom banky.     

Majetok a záväzky pred uzavretím manželstva

Ak bol majetok (napr. byt) nadobudnutý jedným z manželov ešte pred uzavretím manželstva treba rozlišovať tieto dve situácie:

  1. majetok nadobudol jeden z partnerov (budúcich manželov) pred manželstvom alebo
  2. majetok nadobudli obaja partneri (budúci manželia) pred manželstvom.

Ak jeden z partnerov nadobudol nejaký majetok pred uzavretím manželstva, tento nepatrí do BSM (pretože to vzniká až momentom uzavretia manželstva), ale je vo výlučnom osobnom vlastníctve tohto jedného partnera (budúceho manžela).

Ak obidvaja partneri nadobudli nejaký majetok spoločne avšak pred uzavretím manželstva (pred svadbou), tento rovnako nepatrí do BSM, ale je v podielovom spoluvlastníctve obidvoch partnerov (budúcich manželov, napríklad s rovnakým podielom každého z nich 1/2).

Upozornenie: Majetok, ktorý bol nadobudnutý pred manželstvom nepatrí do BSM ani po svadbe.

Aj pri záväzkoch vzniknutých pred uzavretím manželstva (napr. pri hypotéke) treba rozlišovať, či záväzok vznikol jednému z partnerov alebo obom partnerom pred uzavretím manželstva.

Pokiaľ jedenému z partnerov vznikli nejaké záväzky (napr. hypotéka na byt) ešte pred uzavretím manželstva, zodpovedá za ne sám (t. j. sám je dlžníkom banky). Takéto záväzky v žiadnom prípade nepatria do BSM.

Ak obidvom z partnerov spoločne vznikli nejaké záväzky (napr. hypotéka na rodinný dom) ešte pred uzavretím manželstva, zodpovedajú za ne spoločne a nerozdielne (t. j. každý z nich je dlžníkom banky). Takéto záväzky taktiež nepatria do BSM. 

Upozornenie: Záväzky plynúce z hypotéky, vzniknuté pred manželstvom, nepatria do BSM, a to ani vtedy, keď hypotéku splácajú spoločne manželia po svadbe z prostriedkov patriacich do ich BSM (napr. z ich príjmu).

Pozor ale na refinancovanie hypotéky na kúpu nehnuteľnosti uzatvorenej ešte pred uzavretím manželstva. Po refinancovaní nastane situácia, že nehnuteľnosť naďalej nepatrí do BSM (patrí len jednému z manželov), ale z pôvodnej hypotéky, ktorá bola taktiež iba na jedného z manželov, sa refinancovaním stala spoločná hypotéka - záväzok, t.j. druhý z manželov sa stal automaticky spoludlžníkom. 

Príklady na majetok a záväzky nepatriace do BSM

Adam kúpil byt v januári 2020 a následne v máji 2020 uzavrel manželstvo so Zuzanou. Keďže túto nehnuteľnosť nadobudol sám z vlastných finančných prostriedkov a pred uzavretím manželstva, patrí do jeho výlučného osobného vlastníctva.

Adam a Zuzana spoločne kúpili byt v januári 2020 a v máji 2020 uzavreli manželstvo. Túto nehnuteľnosť nadobudli spolu, každý z vlastných finančných prostriedkov, ale pred uzavretím manželstva, takže patrí do ich podielového spoluvlastníctva (s rovnakým podielom 1/2).

Adam získal od banky v januári 2020 hypotéku na kúpu bytu. V máji 2020 uzavrel manželstvo so Zuzanou. Keďže si hypotéku na bývanie vzal pred uzavretím manželstva zodpovedá za ňu a záväzky z nej plynúce sám (jeho manželka Zuzana nie je dlžníkom banky). Byt je v jeho výlučnom vlastníctve.  

Adam a Zuzana získali spoločne od banky v januári 2020 hypotéku na kúpu bytu. V máji 2020 uzavreli manželstvo. Nakoľko si hypotéku vzali spolu pred uzavretím manželstva, zodpovedajú za ňu spoločne a nerozdielne, t. j. obaja sú už aj ako manželia spoludlžníkmi banky. Banka ako veriteľ môže žiadať zaplatenie hypotéky od ktoréhokoľvek manžela (dlžníka) a on je povinný ju splatiť. Byt ostáva aj po svadbe v podielovom spoluvlastníctve manželov (nepatrí do BSM).

Článok pokračuje pod reklamou

Vyporiadanie záväzkov (hypotéky) po rozvode manželstva

Keď zanikne manželstvo (napr. rozvodom alebo smrťou jedného z manželov), zanikne aj BSM. Čiže, rozvodom manželstva dochádza k zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ak BSM zanikne, treba vykonať vyporiadanie podľa zásad uvedených v Občianskom zákonníku. Ten vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké a každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Zároveň sa má prihliadať na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí (s tým, že pri určení miery pričinenia treba brať ohľad na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti).

Vyporiadanie sa môže realizovať:

  1. dohodou manželov (manželia sú povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali),
  2. rozhodnutím súdu (na návrh jedného z manželov, ak sa manželia nevedia dohodnúť – napr. prikázaním veci jednému z bývalých manželov),
  3. priamo zo zákona, tzv. fikciou (ak do troch rokov od zániku BSM nedošlo k dohode manželov alebo ak BSM nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu).

Ak si hypotéku vzal jeden z manželov pred uzavretím manželstva

Ak si hypotéku na bývanie vzal iba jeden z manželov ešte pred svadbou (t. j. nepatrí do BSM), a po uzavretí manželstva ju platil zo spoločných prostriedkov patriacich do BSM (napr. zo svojho platu, ktorý počas trvania manželstva patrí do BSM), tak po rozvode manželstva naďalej zodpovedá za hypotéku a záväzky z nej plynúce sám (iba tento manžel ostáva dlžníkom banky). Keďže hypotéku mal len jeden z manželov pred svadbou, spravidla aj po rozvode naďalej ostáva na jeho mene.

Po rozvode manželstva môže, v rámci vyporiadania BSM, jeden manžel od druhého žiadať polovicu uhradených splátok. Vyplýva to z Občianskeho zákonníka, ktorý hovorí, že podiely oboch manželov sú rovnaké a každý z nich je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a súčasne je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok.

Upozornenie: Po rozvode manželstva sú predmetom vyporiadania BSM iba splátky hypotéky na bývanie uhrádzané zo spoločných prostriedkov patriacich do BSM, nie samotná nehnuteľnosť, na ktorú bola vzatá hypotéka (táto nehnuteľnosť je totižto vo výlučnom vlastníctve toho manžela, ktorý si pred svadbou vzal hypotéku - čiže, aj po rozvode ju naďalej vlastní tento manžel).

Príklad na vyporiadanie hypotéky vzatej jedným z manželov pred svadbou

Adam získal od banky v januári 2020 hypotéku na kúpu bytu. V máji 2020 uzavrel manželstvo so Zuzanou a spolu sa nasťahovali do jeho bytu. Tento byt nepatrí do BSM, ale je vo výlučnom vlastníctva Adama. Adam však ďalej splácal hypotéku zo svojho príjmu, ktorý už po svadbe patril do BSM. V apríli 2023 sa manželia rozviedli. Keďže si Adam vzal hypotéku pred uzavretím manželstva, zodpovedá za ňu a záväzky z nej plynúce sám (jeho manželka Zuzana nie je dlžníkom banky). Predmetom vyporiadania BSM po rozvode budú iba splátky hypotéky na byt (nie samotný byt), pretože tie boli platené z prostriedkov patriacich do BSM - manželka Zuzana je oprávnená žiadať od Adama, aby jej vrátil jednu polovicu uhradených splátok (pretože akoby investovala do cudzej, iba Adamovej, nehnuteľnosti aj napriek tomu, že boli v tom čase manželia).   

Ak si hypotéku vzali obaja manželia po uzavretí manželstva

Ak si hypotéku na bývanie vzali obaja manželia po uzavretí manželstva (t. j. patrí do BSM), tak po rozvode manželstva naďalej zodpovedajú za hypotéku a záväzky z nej plynúce obidvaja bývalí manželia (obaja ostávajú spoludlžníkmi banky s povinnosťou splácať hypotéku).

Upozornenie: Predmetom vyporiadania BSM po rozvode manželstva je aj nehnuteľnosť, na ktorú bola vzatá hypotéka, pretože táto nehnuteľnosť bola nadobudnutá po svadbe, teda patrí do BSM.

V takomto prípade prichádza do úvahy viacero možností ako vyporiadať hypotéku po rozvode, napríklad do úvahy prichádza:

  1. spoločné splácanie hypotéky
  2. prenesenie hypotéky na jedného z manželov
  3. predaj nehnuteľnosti kúpenej na základe hypotéky a jej predčasné splatenie.

Keďže banku nezaujíma, v akom vzťahu sú jej dlžníci (či sú manželia alebo rozvedení), mali by sa bývalí manželia dohodnúť, kto bude ďalej hypotéku splácať (napr. obaja bývalí manželia alebo iba jeden z nich, ktorý v nehnuteľnosti ostane bývať) alebo či ju predčasne splatia z prostriedkov získaných z predaja nehnuteľnosti.

Z ekonomických dôvodov alebo z dôvodov ťažšej komunikácie sa niekedy sa stáva, že bývalí manželia nemajú na výber a musia spoločne pokračovať v splácaní hypotéky (aj keď už nehnuteľnosť spolu nevyužívajú), resp. dohodnú sa, že hypotéku spláca jeden (príp. mu druhý na splácanie prispieva). Takáto situácia v praxi prináša problém, že ak hypotéka nie je splácaná podľa v súlade so zmluvou, zhoršuje sa bonita obom. Napr. exmanželka, ktorá žije v domnienke, že sa hypotéka riadne spláca príde na problém so splácaním, až vtedy, keď žiada banku o novú hypotéku (napr. s novým partnerom) a tá ju zamietne kvôli problémom so splácaním pôvodnej hypotéky.

Ak nechcú využívať spoločnú nehnuteľnosť, môžu ju napríklad prenajať a z nájomného potom uhrádzať splátky hypotéky. S prenájmom ale musia súhlasiť obaja bývalí manželia. V praxi ale táto situácia nastáva len zriedka.

Ak si po rozvode chce jeden z manželov nechať nehnuteľnosť a pokračovať sám v splácaní hypotéky, musia obaja požiadať banku o zmenu úverovej zmluvy (o vyňatie spoludlžníka). Banke treba predložiť právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a notárom overenú dohodu o vyporiadaní BSM (alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vyporiadaní BSM). Banka potom preverí výšku príjmu tohto manžela, teda či je spôsobilý splácať hypotéku sám. Pokiaľ tento manžel nemá dostatočný príjem, banka mu zmenu nepovolí. V takom prípade  musia bývalí manželia aj po rozvode ďalej splácať hypotéku spoločne. Ak však banka zmenu povolí, hypotéku prepíše len na jedného manžela, ktorý ju bude potom splácať sám.  

Za predpokladu, že bývalí manželia nechcú využívať spoločnú nehnuteľnosť kúpenú na základe hypotéky alebo sa nedohodnú na tom, kto ju bude ďalej splácať, prichádza do úvahy predaj a predčasné splatenie hypotéky. To je možné len so súhlasom banky, ktorá hypotéku manželom poskytla. Z predaja potom vyplatia spoločnú hypotéku, ktorej sa tak zbavia a prípadnú zvyšnú časť kúpnej ceny si rozdelia na polovicu.

V prípade, že manželia nadobudli majetok (napr. byt) po svadbe z vlastných finančných prostriedkov (bez hypotéky), tak po rozvode si ho vyporiadajú podľa zásad týkajúcich sa BSM uvedených v Občianskom zákonníku.

Ak si hypotéku vzali obaja manželia pred uzavretím manželstva

Ak si hypotéku na bývanie vzali obaja manželia ešte pred svadbou (t. j. nepatrí do BSM), a po uzavretí manželstva ju platili spoločne z prostriedkov patriacich do BSM (napr. každý platil rovnakú časť zo svojho platu, ktorý počas trvania manželstva patrí do BSM), tak po rozvode manželstva naďalej zodpovedajú za hypotéku a záväzky z nej plynúce obidvaja manželia spoločne a nerozdielne (obaja ostávajú spoludlžníkmi banky s povinnosťou splácať hypotéku).

Hypotéku spoločne vzatú pred svadbou si môžu bývalí manželia po rozvode vyporiadať napríklad tak, že ju budú ďalej spoločne splácať alebo ju prenesú na jedného z nich, prípadne predajú nehnuteľnosť kúpenú na základe hypotéky a hypotéku predčasne splatia (čiže podobne ako pri vzatí hypotéky po svadbe).

Upozornenie: Po rozvode nie predmetom vyporiadania BSM samotná nehnuteľnosť, na ktorú bola vzatá hypotéka, pretože tá aj po svadbe zostala manželom v ich podielovom spoluvlastníctve. Môžu si ju teda vyporiadať v rámci vyporiadania podielového spoluvlastníctva (napr. nehnuteľnosť predajú, predčasne splatia hypotéku a zvyšok ceny z predaja si rozdelia).

Ak partneri spoločne nadobudli majetok (napr. byt) pred svadbou z vlastných finančných prostriedkov (bez hypotéky), tak po rozvode si ho vyporiadajú podľa zásad týkajúcich sa podielového spoluvlastníctva uvedených v Občianskom zákonníku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Príspevok na zvýšenú splátku úveru: postup a podmienky

Od 2. 1. 2024 možno žiadať o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie. Čo treba vedieť? Podrobnosti aj žiadosť na stiahnutie.

Daňový bonus na zaplatené úroky a nové podmienky pre rok 2023

Už za rok 2023 je možné uplatniť si daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie. Koho sa tento bonus týka a kto si uplatní daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky po starom?

Príspevok na hypotéku: štát bude ľuďom kompenzovať vyššie splátky

Niektorí dlžníci budú môcť žiadať o príspevok na splácanie úveru na bývanie. Koľko maximálne možno získať, aké sú podmienky a ako bude dávka vyplácaná?

Financovanie podnikania cez úver, dlhopisy či akcie: čo sa oplatí?

Žiadať o úver z banky, získať financie od investorov formou dlhopisov alebo ísť do vydania akcií? Čo zvážiť pri výbere a ako postupovať, priblížil riaditeľ Burzy cenných papierov v Bratislave.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky