Obchodné meno firmy a jeho právna ochrana

Ako zvoliť obchodné meno pre podnikanie (názov firmy), aby zodpovedalo zákonným požiadavkám a ako sa brániť pred jeho neoprávneným používaním?

Zásady tvorby obchodného mena (názvu firmy)

Obchodné meno je názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva svoju činnosť. Hoci naša právna úprava používa pojem obchodné meno, historicky je zažívaný aj pojem „firma“, ktorý sa v hovorovej reči používa dodnes. Pri tvorbe obchodného mena (mena firmy) je potrebné dodržiavať nasledovné zásady:

 • zásada nezameniteľnosti – obchodné meno (názov firmy) nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľského subjektu a taktiež nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete jeho podnikania. Obchodné meno by nemalo byť zameniteľné s iným obchodným menom nielen v písanej forme, ale aj foneticky.
 • zásada pravdivosti a úplnosti – Obchodné meno by malo poskytnúť pravdivý obraz o podnikateľovi a jeho podnikateľskej činnosti a zároveň ho podnikateľ musí uvádzať tak, ako to vyžaduje zákon.
  Tieto zásady sa prejavujú napríklad v povinnosti fyzických osôb používať ako súčasť obchodného mena svoje meno a priezvisko v nezmenenej podobe, v prípade právnických osôb povinnosť používať dodatok obchodného mena, označujúci právnu formu (napr. Podnikajte.sk, s.r.o.). Ide taktiež o povinnosť používať ako súčasť obchodného mena dodatok ako „v likvidácii“ alebo „v konkurze“, ak ide o spoločnosti postihnuté týmito skutočnosťami.
 • zásada jednotnosti – každý podnikateľ môže mať len jedno obchodné meno, pod ktorým bude vyvíjať podnikateľské aktivity. Takéto obchodné meno je povinný používať v takej podobe, v akej je zapísané v príslušnom registri.

Požiadavky na obchodné meno (názov firmy) stanovuje obchodný zákonník

Obchodný zákonník stanovuje vo svojej prvej časti (v § 8 a nasl.) týkajúcej sa všeobecných ustanovení aj požiadavky, ktoré musí dodržať každý podnikateľ pri tvorbe obchodného mena. V týchto požiadavkách sú legislatívne zakotvené vyššie uvedené všeobecné požiadavky na obchodné meno, ktoré:

 1. nesmie byť zameniteľné a
 2. vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo predmete jeho podnikania.

Živnostenský register alebo registrový súd (v prípade obchodných spoločností) pri zápise kontrolujú, či podnikateľ nenavrhuje zapísať obchodné meno, ktoré je totožné s už zapísaným obchodným menom, napríklad v prípade s.r.o. kontroluje registrový súd, či v obchodnom registri už existuje iný podnikateľský subjekt s rovnakým menom. Predmetom skúmania však už nie je podobnosť navrhovaného obchodného mena s už zapísaným obchodným menom. Posúdenie nezameniteľnosti je subjektívnou otázkou, ktorá môže byť predmetom súdneho konania medzi poškodeným podnikateľom a podnikateľom, ktorého obchodného meno je zameniteľné.

Obchodné meno podnikateľa fyzickej osoby

Obchodný zákonník stanovuje, že obchodné meno fyzickej osoby tvorí jej meno a priezvisko. Fyzická osoba – podnikateľ, tak nemá možnosť vymyslieť si akékoľvek obchodné meno, ako je tomu v prípade právnických osôb (napr. s.r.o., či a.s.).

Pri tvorbe obchodného mena fyzických osôb podnikateľov treba rozlišovať, či ide o fyzickú osobu, ktorá bude podnikať ako živnostník alebo pôjde o fyzickú osobu, ktorá patrí to skupiny regulovaných slobodných povolaní (advokáti, daňoví poradcovia, architekti a pod.). V prípade regulovaných slobodných povolaní totiž okrem právnej úpravy obchodného zákonníka treba brať pri tvorbe obchodného mena do úvahy aj špecifické požiadavky zákona upravujúceho výkon konkrétneho povolania alebo predpisy komory, ktorá dané povolanie reguluje.

Prečítajte si tiež

Pokiaľ ide o živnostníkov, tí môžu svoje obchodné meno pozostávajúce z mena a priezviska doplniť o dodatok. Tento dodatok je dobrovoľnou súčasťou obchodného mena, no existujú situácie, kedy ho bude živnostenský register pri zápise vyžadovať povinne (napr. ak majú podnikatelia rovnaké meno a zároveň miesto podnikania). Ak majú živnostníci rovnaké meno a priezvisko, no miesto podnikania je odlišné, tak je to z hľadiska zákonných požiadaviek dostačujúce. Podrobnejšie sa obchodnému menu fyzických osôb – podnikateľov, ako aj špecifickým situáciám, ako napríklad zmena priezviska živnostníka z dôvodu uzatvorenia manželstva, venujeme v samostatnom článku Obchodné meno živnostníka a inej SZČO.

Obchodné meno právnickej osoby (obchodnej spoločnosti)

Naproti živnostníkom, obchodné meno právnickej osoby (obchodnej spoločnosti akou je napríklad s.r.o.) je názov, pod ktorým bola zapísaná do obchodného registra. Súčasťou obchodného mena je vždy aj dodatok, ktorý označuje právnu formu spoločnosti (napr. s.r.o., a.s., v.o.s. alebo aj celý názov spoločnosť s ručením obmedzeným). Treba však zdôrazniť, že na odlíšenie jednej obchodnej spoločnosti od inej nestačí rozdielne označenie právnej formy (napr. obchodné meno Podnikajte.sk, a.s. by nebolo v poriadku, ak už existuje spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o.)

Pri právnických osobách, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra (napr. občianske združenia, nadácie), obchodným menom je názov, pod ktorým bola táto právnická osoba zriadená.

Článok pokračuje pod reklamou

Ochrana pred neoprávneným používaním obchodného mena

Ak sa stane, že jeden podnikateľ sa zaregistruje pod obchodným menom, ktoré bude zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa, tak platí právo prednosti zápisu. Podnikateľ, ktorý sa zaregistroval skôr, má možnosť domáhať sa na nápravy, teda zmeny obchodného mena podnikateľa, ktorý sa zaregistroval neskôr. Tohto práva sa môže domáhať nielen právnická osoba voči inej právnickej osobe (napríklad jedna s.r.o. voči inej), ale aj voči fyzickej osobe – podnikateľovi a naopak (napríklad s.r.o. voči živnostníkovi).

Ochrany obchodného mena sa však môže domáhať len ten podnikateľ, ktorý sám používa obchodné meno oprávnene. Ak by podnikateľ nemal právo prednosti, a teda by existoval ďalší podnikateľský subjekt, ktorý si skôr zaregistroval rovnaké alebo zameniteľné obchodné meno, právo prednosti by mal tento podnikateľ.

Podnikateľ, ktorého práva boli dotknuté alebo ohrozené neoprávneným používaním obchodného mena, sa môže domáhať ochrany proti neoprávnenému užívateľovi. Tento podnikateľ môže od neoprávneného užívateľa požadovať, aby odstránil závadný stav (teda aby zmenil obchodné meno). Súd však:

Prečítajte si tiež
 1. nemôže určiť, aké ma byť nové obchodné meno a taktiež
 2. nemôže uložiť zákaz používať doterajšie obchodné meno, pretože podnikateľ je povinný pri svojej činnosti používať také meno, ktoré má zapísané v registri.

Príklad na zmenu obchodného mena spoločnosti:

Na trhu funguje spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o.. Popri nej vznikne spoločnosť Podnikajte.sk, a.s.. Konateľ spoločnosti Podnikajte.sk, s.r.o. sa môže domáhať toho, aby súd uložil spoločnosti Podnikajte.sk, a.s., povinnosť si zmeniť obchodné meno na ľubovoľne iné. Konateľ Podnikajte.sk, s.r.o. sa ale nemôže domáhať, aby súd uložil spoločnosti Podnikajte.sk, a.s., povinnosť zmeniť si obchodné meno na iný konkrétny názov, napr. na „Podnikanievpraxi.sk, s.r.o.“ a taktiež ani nemôže žiadať, aby súd zakázal používanie obchodného mena Podnikajte.sk, a.s., keďže obchodná spoločnosť musí používať také meno, aké má zapísané v obchodnom registri.

Poškodený podnikateľ môže od toho, kto neoprávnene používa obchodné meno požadovať najmä, aby:

 1. boli zničené neoprávnene vyhotovené tovary porušujúce právo k obchodnému menu alebo boli stiahnuté z obehu;
 2. boli zničené materiály a nástroje používané pri neoprávnenom porušení alebo hrozbe porušenia práva k obchodnému menu alebo boli stiahnuté z obehu;
 3. boli poskytnuté informácie o pôvode a distribúcii tovaru alebo služby porušujúcej právo k obchodnému menu, vrátane údajov o vlastníkovi, výrobcovi, distribútorovi alebo dodávateľovi tovaru alebo poskytovateľovi služby porušujúcej právo k obchodnému menu a údajov o vyrobenom, dodanom a poskytnutom množstve a cene tovaru alebo služby porušujúcej právo k obchodnému menu.

Okrem toho však môže ten, koho právo na obchodné meno bolo porušené alebo ohrozené, požadovať aj:

 1. vydanie bezdôvodného obohatenia,
 2. náhradu škody a
 3. primerané zadosťučinenie (najčastejšie formou ospravedlnenia). Do úvahy prichádza aj primerané zadosťučinenie v peniazoch, no niekedy je ťažké určiť výšku škody, preto Obchodný zákonník stanovuje fikciu, v zmysle ktorej sa poškodený podnikateľ môže domáhať takej odmeny, ktorá by bola zvyčajná podľa licenčnej zmluvy.

Rozdiel medzi obchodným menom a ochrannou známkou

Obchodné meno podnikateľa je potrebné odlišovať od ochrannej známky. Tá predstavuje akékoľvek označenie, najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, farby, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky, ak je toto označenie spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby a byť vyjadrené v registri ochranných známok. Funkciou obchodného mena je odlíšenie podnikateľa. Funkciou ochrannej známky je rozlíšiť tovary a služby jedného podnikateľa od tovarov a služieb iných podnikateľov.

Prečítajte si tiež

Obchodné meno je možné ochrániť aj ochrannou známkou. Musí byť však používané na výrobkoch, reklamných materiáloch alebo poskytovaných službách. Súčasne je potrebné dodržať to, že obchodné meno musí byť rozlíšiteľné a nesmie obsahovať označenia, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo zaužívaných zvyklostiach. Registrovať obchodné meno ako ochrannú známku je vhodné najmä vtedy, keď je napr. obchodné meno súčasťou loga podnikateľa.

Ak chce podnikateľ chrániť obchodné meno ochrannou známkou, je povinný podať žiadosť o zápis ochrannej známky do príslušného registra. V rámci prihlášky musí uviesť aj zoznam tovarov a služieb, ktoré budú chránené týmto označením.

Tipy pre výber obchodného mena

Na záver vám prinášame tipy, ktoré pomôžu pri tvorbe obchodného mena:

 1. Pred ohlásením živnosti navštívte webovú stránku www.zrsr.sk. Ide o živnostenský register. Lustráciou v ňom ľahko zistíte, či vami zamýšľané obchodné meno už nie je obsadené, príp. koľko používateľov používa podobné mená.
 2. Pred založením obchodnej spoločnosti navštívte webovú stránku www.orsr.sk. Ide o obchodný register, kde ľahko zistíte, či už existuje obchodná spoločnosť s vami zvažovaným obchodným menom.
 3. Okrem registrov firiem je pri tvorbe obchodného mena myslieť aj na názov internetovej domény a spolu s menom firmy vybrať aj vhodnú doménu, ktorej dostupnosť je potrebné overiť vopred.

Obchodné meno by malo byť jednoduché, ľahko zapamätateľné a originálne – nie nadarmo sa hovorí, že v jednoduchosti je krása. Jednoduchšie názvy si zákazník skôr zapamätá a rýchlejšie si ich osvojí. Ak sa chystáte podnikať aj na zahraničných trhoch, je dôležitý aj význam daného mena v cudzom jazyku a jednoduchosť jeho hláskovania v cudzej reči. Obchodné meno má totiž okrem právneho významu aj nezanedbateľnú marketingovú úlohu.

Na čo je potrebné dbať pri výbere obchodného mena s.r.o. a aké požiadavky stanovuje legislatíva približujeme v článku Obchodné meno s.r.o. a iných obchodných spoločností.

Aký je postup spoločnosti pre zmene mena, si prečítate v článku Povinnosti pri zmene obchodného mena spoločnosti.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako vytvoriť názov pre firmu?

Dobrý názov by mal spĺňať určité kritériá a pri jeho tvorbe pomáhajú viaceré pravidlá. Aké to sú? A kde si overiť, či vytvorené meno firmy možno používať?

Obchodné meno živnostníka a inej SZČO

Aké meno firmy si môže zvoliť fyzická osoba, ktorá si založí živnosť alebo bude podnikať ako slobodné povolanie?

Obchodné meno s.r.o. a iných obchodných spoločností

Na čo je potrebné dbať pri výbere obchodného mena s.r.o. a aké požiadavky stanovuje na obchodné meno s.r.o. legislatíva?

Najbláznivejšie názvy slovenských firiem

Vymyslieť dobrý názov firmy nie je len tak. Zvyčajne mu predchádzajú dlhé dni až týždne analýz a brainstormingu. Niekedy však stačí k názvu pristupovať s vtipom a originálne meno je na svete.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky