Získanie prechodného pobytu cudzinca na účely podnikania

Ak chce cudzinec na Slovensku prevádzkovať živnostenské podnikanie, je jednou z podmienkou aj získanie prechodného pobytu na účely podnikania, ak tu nemá trvalý pobyt.

Postup začatia podnikania cudzinca v závislosti od typu jeho pobytu na Slovensku

V článku Cudzinec (zahraničná osoba) a podnikanie na Slovensku ste sa mohli dočítať, že ak chce cudzinec podnikať na Slovensku, môže si zvoliť, či bude podnikať ako fyzická osoba (napríklad živnostník) alebo ako právnická osoba (napríklad s. r. o.). O obidvoch formách podnikania ste si mohli prečítať aj postup, ako v nich začať podnikať. Spomínali sme, že ak chce cudzinec na Slovensku prevádzkovať živnostenské podnikanie ako fyzická osoba, spôsob vybavenia osvedčenia o živnostenskom oprávnení závisí hlavne od typu jeho pobytu na Slovensku. Zjednodušené zhrnutie o tom nájdete aj v nižšie uvedenej tabuľke.

Typ pobytu cudzinca Postup začatia prevádzkovania živnosti
občan členského štátu Európskej únie alebo členského štátu OECD získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
občan tretej krajiny a má na Slovensku trvalý pobyt získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
občan tretej krajiny a má na Slovensku prechodný pobyt umožňujúci podnikanie získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, zápis do obchodného registra
občan tretej krajiny a nemá na Slovensku ani trvalý ani prechodný pobyt ustanovenie zodpovedného zástupcu, získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, získanie trvalého alebo prechodného pobytu umožňujúceho podnikanie, zápis do obchodného registra

Ak teda cudzinec nie je občanom členského štátu Európskej únie alebo občanom členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a chce na Slovensku prevádzkovať živnosť, musí si tu vybaviť trvalý alebo aspoň prechodný pobyt umožňujúci podnikanie. Najjednoduchšou cestou je získanie prechodného pobytu na účely podnikania a celému postupu jeho vybavenia je venovaný práve tento článok.

Akceptované druhy prechodného pobytu cudzincov na účely podnikania

Ak má cudzinec na Slovensku trvalý pobyt, môže tu podnikať bez ďalších podmienok, pretože sa považuje za slovenskú osobu. Ak ale cudzinec trvalý pobyt na Slovensku nemá, jedinou možnosťou ako môže na Slovensku podnikať, je získanie aspoň prechodného pobytu na Slovensku, ktorý mu dovoľuje na Slovensku podnikať. Získavanie prechodného pobytu cudzincov na Slovensku je upravené v zákone č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“). Získanie trvalého alebo prechodného pobytu sa na účely podnikania nevyžaduje od občana členského štátu Európskej únie alebo členského štátu OECD.

Zákon o pobyte cudzincov (zahraničných osôb) hovorí, že získanie prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny na Slovenku je viazané na konkrétny jeden účel. Pri zmene účelu prechodného pobytu je potrebné podávať novú žiadosť o udelenie prechodného pobytu. Jedným z účelov udelenia prechodného pobytu je aj podnikanie. Prechodný pobyt na účel podnikania sa udeľuje štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý podniká alebo bude podnikať na území Slovenskej republiky ako fyzická osoba (živnostník alebo iná samostatne zárobkovo činná osoba), alebo koná alebo bude konať v mene obchodnej spoločnosti alebo družstva a nie je v pracovnoprávnom vzťahu. Prechodný pobyt na účel podnikania sa udeľuje na predpokladaný čas podnikania, najviac však na tri roky, potom ho je možné obnoviť najviac na ďalšie tri roky.

Okrem prechodného pobytu na účel podnikania je možné podnikať na Slovensku aj vtedy, ak Vám bol udelený prechodný pobyt na účel štúdia, prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja, prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny alebo ste príslušník tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí.

TIP: Chcete si vybaviť špeciálne povolenia, licencie alebo registrovácie? Informujte sa o službách v oblasti vybavenia povolení, licencií a registrácií pre váš podnik.

Získanie prechodného pobytu cudzinca na Slovensku na účely podnikania

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účely podnikania cudzinec podáva v zahraničí na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v štáte (veľvyslanectvo SR v zahraničí), ktorý mu vydal cestovný doklad (cestovný pas) alebo v ktorom má bydlisko . Inak na zastupiteľskom úrade určenom Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR po dohode s Ministerstvom vnútra SR. Cudzinec, ktorý je na Slovensku oprávnene, môže žiadosť o udelenie prechodného pobytu podať aj na oddelení hraničnej a cudzineckej polície príslušnej podľa miesta jeho pobytu na Slovensku. O žiadosti o udelenie prechodného pobytu bude rozhodnuté do 90 dní odo dňa je podania.

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účely podnikania sa podáva na úradnom tlačive určenom Ministerstvom vnútra SR. Za udelenie žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účely podnikania sa platí správny poplatok vo výške 232 eur. K žiadosti sa tiež prikladajú dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm, platný cestovný doklad a doklady nie staršie ako 90 dní potvrdzujúce:

 1. účel pobytu,
 2. bezúhonnosť,
 3. finančné zabezpečenie pobytu,
 4. finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti,
 5. zabezpečenie ubytovania.
Článok pokračuje pod reklamou

Doklady predkladané na získanie prechodného pobytu na účely podnikania

Dokladom potvrdzujúcim účel pobytu je v prípadne prechodného pobytu na účely podnikania:

 • podnikateľský zámer v podobe ako pri žiadosti o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov alebo
 • osvedčenie o živnostenskom oprávnení alebo iný doklad potvrdzujúci oprávnenie na podnikanie.

Dokladom potvrdzujúcim bezúhonnosť je:

 • výpis z registra trestov štátu, ktorého je žiadateľ štátnym príslušníkom a štátu, v ktorom sa žiadateľ v posledných troch rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov alebo
 • ak sa taký výpis v tomto štáte nevydáva, možno ho nahradiť rovnocennou listinou vydanou príslušným súdnym alebo administratívnym orgánom krajiny pôvodu alebo ho možno nahradiť čestným vyhlásením, ktoré vykoná žiadateľ pred príslušným súdnym alebo administratívnym orgánom, prípadne notárom krajiny pôvodu alebo posledného bydliska.

Dokladom potvrdzujúcim finančné zabezpečenie pobytu je v prípadne prechodného pobytu na účely podnikania potvrdenie o zostatku na účte vedenom v banke na meno žiadateľa. Zostatok na účte musí byť vo výške platného životného minima na každý mesiac pobytu (ak je dĺžka pobytu viac ako jeden rok, vo výške dvanásťnásobku platného životného minima).

Dokladom potvrdzujúcim finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti je potvrdenie o zostatku na účte vedenom v banke zriadenom na účely podnikania vo výške dvadsaťnásobku životného minima (musí ísť o iný účet ako účet, ktorým sa preukazuje finančné zabezpečenie pobytu).

Dokladom potvrdzujúcim zabezpečenie ubytovania je potrebné preukázať, že žiadateľ má zabezpečené ubytovanie na najmenej šesť mesiacov prechodného pobytu (ak žiada o kratší prechodný pobyt, tak počas celého prechodného pobytu) a môže ísť o:

 1. list vlastníctva alebo výpis z listu vlastníctva z katastra nehnuteľností vydaný na meno žiadateľa,
 2. nájomná zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti a výpis z listu vlastníctva alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti,
 3. potvrdenie ubytovacieho zariadenia (napríklad hotel alebo ubytovňa) o poskytnutí ubytovania alebo
 4. čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania žiadateľovi na Slovensku a výpis z listu vlastníctva alebo doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti.

Kvalitatívne požiadavky na doklady predkladané na získanie prechodného pobytu

Všetky doklady vydané v cudzom jazyku predkladané v konaní o udelenie prechodného pobytu na účely podnikania musia byť predložené v úradnom preklade do slovenského jazyka v origináli alebo v osvedčenej kópii. Úradný preklad z cudzieho do Slovenského jazyka môže vykonať len osoba zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý je dostupný na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Všetky podpisy na čestných vyhláseniach, splnomocneniach a nájomných zmluvách musia byť úradne osvedčené (notárom alebo pracovníkom mestského alebo obecného úradu).

Pravosť dokladov vydaných orgánmi iných štátov musí byť overená doložkou vyššieho overenia, to znamená apostiláciou alebo konzulárnou superlegalizáciou. Apostilácia je jednoduchšia forma overenia, ktorá sa používa pri štátoch, ktoré sú zmluvnou stranou Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overovania zahraničných verejných listín. Osvedčenie vykonáva kompetentné ministerstvo v štáte, v ktorom bol doklad vydaný a opatrí ho „apostilom“ (osvedčením). Konzulárna superlegalizácia je zložitejšia forma overenia, ktorá sa používa pri dokladoch zo štátov, ktoré nie je zmluvnou stranou vyššie spomínaného dohovoru o apostile. Postup je taký, že doklad najskôr overuje príslušné ministerstvo štátu, v ktorom bol doklad vydaný a následne zastupiteľský úrad SR v danom štáte. Pri štátoch, ktoré majú so Slovenskom uzatvorenú zmluvu o právnej pomoci, nie je potrebné žiadne doklady overovať.

Povinnosti cudzinca po udelení prechodného pobytu na účely podnikania

Zo zákona o pobyte cudzincov vyplývajú cudzincovi po udelení prechodného pobytu na účely podnikania tieto povinnosti:

 • do 180 dní odo dňa udelenia prechodného pobytu vstúpiť na územie Slovenskej republiky,
 • do troch pracovných dní hlásiť oddeleniu hraničnej a cudzineckej polície začiatok pobytu,
 • uzatvoriť zdravotné poistenie najneskôr do troch pracovných dní od prevzatia povolenia na prechodný pobyt,
 • odovzdať oddeleniu hraničnej a cudzineckej polície do 30 dní od prevzatia povolenia na prechodný pobyt doklad potvrdzujúci zdravotné poistenie,
 • odovzdať oddeleniu hraničnej a cudzineckej polície do 30 dní od prevzatia povolenia na prechodný pobyt lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie,
 • odovzdať oddeleniu hraničnej a cudzineckej polície do 60 dní od prevzatia povolenia na prechodný pobyt výpis z obchodného registra fyzickej osoby – podnikateľa.

Dobrá rada: Ak sa chystáte na Slovensku začať podnikať, využite služby a založenia spoločnosti na kľúč alebo služby predaja a kúpy už založenej firmy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.

Založenie živnosti v roku 2024

Kedy je potrebné mať živnosť, aké živnosti existujú, aj stručný návod, ako je možné si živnosť založiť svojpomocne a s akými poplatkami rátať v roku 2024, sa dočítate v článku.

Založenie živnosti v roku 2023

Ako si v roku 2023 svojpomocne založiť živnosť a aké povinnosti so založením živnosti súvisia? Prinášame postup spolu s praktickými radami a tipmi.

Zoznam voľných živností pre rok 2023

V článku prinášame zoznam odporúčaných označení voľných živností pre rok 2023. Zoznam ministerstva vnútra bol aktualizovaný vo februári 2023.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky