Výpoveď zo strany zamestnanca v roku 2020 a jej vzor

Čo musí výpoveď zamestnanca obsahovať a na čo by si mal dať pri jej podávaní pozor?

Ako možno skončiť pracovný pomer?

Pracovný pomer je možné ukončiť viacerými spôsobmi. Môže byť ukončený:

 • výpoveďou – tú môže dať zamestnanec aj zamestnávateľ, avšak zamestnanec tak môže urobiť kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu a pracovný pomer sa skončí až uplynutím výpovednej doby,
 • dohodou – v ktorej sa musia zamestnávateľ so zamestnancom písomne dohodnúť, ku ktorému dňu bude pracovný pomer ukončený, pričom nie je potrebné uvádzať dôvody jeho ukončenia,
 • okamžitým skončením – tento spôsob je ojedinelý a využíva sa len v krajných prípadoch, napríklad ak zamestnanec nemôže zo zdravotných dôvodov na základe lekárskeho posudku aj naďalej vykonávať danú prácu a podobne,
 • uplynutím dohodnutej doby – ak sa pracovný pomer uzatvára na dobu určitú, skončí sa jej uplynutím, pričom zamestnanec ani zamestnávateľ nemusia vopred oznámiť, že zmluvu nechcú predĺžiť,
 • skončením v skúšobnej dobe – skúšobná doba je dojednaná jedine písomne a jej skončenie sa nepovažuje ani za výpoveď ani za okamžité skončenie a podobne.

Podanie výpovede zo strany zamestnanca

Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu. Môže ísť napríklad o nevyhovujúce pracovné podmienky, nekorektné zaobchádzanie zo strany zamestnávateľa, lepšiu pracovnú ponuku a podobne. Vo výpovedi však zamestnanec nemusí uvádzať žiadne dôvody.

Výpoveď môže zamestnanec podať aj v ochrannej lehote. V nej môže byť napríklad vtedy, ak je dočasne práceneschopný, pričom práceneschopnosť si nespôsobil sám, ani pod vplyvom omamných látok či alkoholu. Ak podáva výpoveď zamestnanec, nevzťahujú sa na neho ustanovenia o zákaze výpovede v ochrannej dobe, ktoré stanovuje Zákonník práce.

Na to, aby bola výpoveď platná, musí spĺňať povinné náležitosti, ktoré určuje Zákonník práce. Ide o nasledovné:

 • výpoveď musí byť písomná,
 • zamestnanec ju musí doručiť zamestnávateľovi.

Výpoveď môže zamestnanec doručiť zamestnávateľovi buď osobne alebo doporučenou zásielkou. V prípade, že ju podáva osobne, je potrebné vyhotoviť výpoveď dvakrát, pričom jeden exemplár si ponecháva zamestnanec a druhý zostáva zamestnávateľovi. Je potrebné, aby výpoveď zamestnávateľ podpísal.

Výpoveď sa považuje za doručenú vtedy, keď ju zamestnávateľ prevezme alebo len čo ju poštový podnik vrátil zamestnancovi ako nedoručiteľnú.

Príklad na platnú výpoveď zo strany zamestnanca:

Zamestnanec sa rozhodol ukončiť pracovný pomer výpoveďou a zamestnávateľovi písomne oznámil, že po uplynutí výpovednej doby už do práce nenastúpi. Dôvod, kvôli ktorému chce ukončiť pracovný pomer, neuviedol. Zamestnávateľ písomnú výpoveď prevzal a podpísal. Takáto výpoveď je považovaná za platnú. Ak by však zamestnanec svojmu zamestnávateľovi podanie výpovede oznámil iba ústne, vtedy by bola výpoveď neplatná.

Viac o správnom doručení sa dočítane v článku Doručenie výpovede - možnosti a príklady.

Čo musí obsahovať výpoveď?

Vo výpovedi musia byť uvedené predovšetkým:

 1. osobné údaje zamestnanca (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a pod.),
 2. údaje o zamestnávateľovi,
 3. pozícia, na ktorej zamestnanec momentálne pracuje,
 4. musí byť uvedené, že ide o výpoveď z pracovného pomeru,
 5. deň nástupu do pracovného pomeru a deň jeho ukončenia,
 6. dátum, miesto a vlastnoručný podpis zamestnanca

Na stiahnutie vám ponúkame vzor výpovede zo strany zamestnanca.

Výpovedná doba a odstupné pri podaní výpovede v roku 2020 zo strany zamestnanca

K skončeniu pracovného pomeru nedochádza v deň podania výpovede, ale až po uplynutí určitého časového úseku, ktorý sa nazýva výpovedná doba.

Prečítajte si tiež

Dĺžka výpovednej doby je najmenej jeden mesiac. Zo zákona je však najdlhšie stanovená na tri mesiace, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak.

Ak podáva výpoveď zamestnanec, ktorého pracovný pomer trval menej ako rok, výpovedná doba je jeden mesiac. Ak jeho pracovný pomer trval dlhšie, je výpovedná doba dva mesiace.

Dĺžka pracovného pomeru Výpovedná doba
menej ako jeden rok jeden mesiac
viac ako jeden rok dva mesiace

Zamestnanec má často mylnú predstavu o tom, že odstupné mu pri skončení pracovného pomeru prináleží vždy. Zákon presne vymedzuje, kedy zamestnanec nárok na odstupné má a kedy naopak nie. Ak zamestnanec končí pracovný pomer výpoveďou z vlastnej vôle, nárok na odstupné nemá.

Detaily si môžete prečítať v článku Výpovedná doba a odstupné.

Článok pokračuje pod reklamou

Kedy je výpoveď v roku 2020 neplatná?

V prvom rade by si mal dať zamestnanec pozor na to, aby jeho výpoveď spĺňala všetky potrebné náležitosti. Musí mať písomnú formu a musí byť doručená zamestnávateľovi buď osobne na pracovisku alebo poštou. V opačnom prípade bude neplatná.

Ak zamestnanec neplatne skončil pracovný pomer a zamestnávateľ mu oznámil, že trvá na tom, aby naďalej vykonával prácu, jeho pracovný pomer sa nekončí. V prípade, že napriek tomu nenastúpi do práce, má zamestnávateľ nárok postupovať tak, ako keby mal zamestnanec neospravedlnenú absenciu. Rovnako vzniká zamestnávateľovi nárok na náhradu škody spôsobenej jeho neprítomnosťou.

Všeobecne sa pojem „škoda“ chápe ako majetková ujma poškodeného a je možné vyjadriť ju v peniazoch. Pri vzniku škody je potrebné, aby sa uhradila skutočná škoda a ušlý zisk. Skutočná škoda predstavuje ujmu na majetku poškodeného. Ušlý zisk predstavuje to, čo poškodenému „ušlo“, resp. stratu očakávaného výnosu.

Náhrada škody má zabezpečiť poškodenému plnú kompenzáciu spôsobenej ujmy. Ak zamestnanec dlhšie nechodí do práce a má neospravedlnené absencie môže od neho zamestnávateľ požadovať náhradu škody za čas, ktorý nepracoval. Jej výšku si stanovuje zamestnávateľ.

Prečítajte si tiež

Príklad na neplatnú výpoveď:

Pán Jozef pracoval vo výrobnej spoločnosti. Na konci augusta sa rozhodol ukončiť so zamestnávateľom pracovný pomer. Dňa 31.08. zamestnávateľovi telefonicky oznámil, že dáva výpoveď. Jeho postup však nie je v súlade so zákonom, a preto je takýto spôsob ukončenia pracovného pomeru neplatný. Aby bol platný, musí pán Jozef výpoveď vyhotoviť písomne a doručiť ju zamestnávateľovi buď osobne na pracovisku alebo poštou.

Ostatné formy skončenia pracovného pomeru v roku 2020

Okamžité skončenie pracovného pomeru

Ak pracovný pomer zamestnanec končí zo dňa na deň, t. j. okamžitou výpoveďou, môže tak urobiť len zo zákonom presne definovaných dôvodov. Podľa Zákonníka práce sú to nasledovné:

 • ak zamestnanec nemôže ďalej vykonávať danú prácu na základe lekárskeho posudku,
 • ak zamestnávateľ nevyplatil zamestnancovi mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej PN a pod.,
 • ak je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie zamestnanca.

Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel. Má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného platu za výpovednú dobu dvoch mesiacov. Okamžité skončenie pracovného pomeru musí byť písomné a musí byť v stanovenej lehote doručené zamestnávateľovi.

Ukončenie pracovného pomeru dohodou

Na tom, že pracovný pomer bude ukončený k určitému dňu, sa môžu zamestnanec so zamestnávateľom písomne dohodnúť. Nie je potrebné, aby sa v dohode uvádzali dôvody, kvôli ktorým sa pracovný pomer končí. Uvádzajú sa jedine vtedy, ak:

Prečítajte si tiež

Keď zamestnanec predloží zamestnávateľovi návrh dohody, zamestnávateľ sa k nemu nemusí vyjadriť a rovnako ho nemusí ani akceptovať. V takom prípade bude pracovný pomer stále trvať a zamestnanec, ak chce stále ukončiť pracovný pomer, bude musieť podať výpoveď. To isté platí aj v prípade, ak návrh dohody predkladá zamestnávateľ zamestnancovi.

Príklad na neakceptovanie ukončenia pracovného pomeru dohodou zo strany zamestnávateľa v roku 2020:

Zamestnanec si našiel lepšiu pracovnú pozíciu. V pôvodnej práci však potreboval čo najskôr ukončiť pracovný pomer, a tak sa chcel so zamestnávateľom dohodnúť. Zamestnávateľ však takéto ukončenie pracovného pomeru odmietol, teda dohodu neakceptoval. Preto musí zamestnanec štandardne podať výpoveď a odpracovať výpovednú dobu.

Výpoveď v skúšobnej dobe v roku 2020

Zamestnanec v skúšobnej dobe nepodáva výpoveď, ale iba oznámenie o ukončení pracovného pomeru, ktoré musí byť písomné a zamestnanec ho musí doručiť zamestnávateľovi.

V oznámení musí uviesť deň, kedy končí. V prípade, že tak neurobí, platí, že končí dňom, kedy oznámenie doručil svojmu zamestnávateľovi. Nie je pritom potrebné, aby uvádzal dôvody, kvôli ktorým sa rozhodol vo výkone práce ďalej nepokračovať. Zamestnanec však musí doručiť zamestnávateľovi písomné oznámenie aspoň tri dni pred dňom ukončenia pracovného pomeru. Preto nie je možné, aby z práce odišiel zo dňa na deň.

Príklad na ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe zo strany zamestnanca:

Pani Anna bola prijatá do zamestnania s tým, že v pracovnej zmluve si zo zamestnávateľom dohodla trojmesačnú skúšobnú dobu. Po mesiaci však zistila, že ju daná práca nebaví a rozhodla sa odísť. Svojmu zamestnávateľovi dňa 25.07.2020 doručila písomné oznámenie o ukončení pracovného pomeru a 28.07.2020 z práce odišla.

Výpoveď zo strany zamestnanca a PN

Zamestnanec môže dať výpoveď aj počas PN a výpovedná doba vtedy začne plynúť od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

V prípade, že výpoveď dáva zamestnanec sám, nemá nárok na odstupné. Nárok na odstupné ani na žiadnu náhradu mzdy zamestnancovi nevzniká ani vtedy, ak sa pracovný pomer skončil dohodou na základe žiadosti alebo návrhu zamestnanca.

Viac sa o ďalších formách ukončenia pracovného pomeru dočítate v článku Skončenie pracovného pomeru.    

Aké možnosti má zamestnávateľ, ak ho situácia, napríklad pri koronakríze prinútila prepúšťať zamestncov, nájdete v článku Koronavírus (COVID-19) a skončenie pracovného pomeru.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Súčasné trendy v riadení ľudských zdrojov: toto nezanedbajte

Ak namiesto umelej inteligencie a robotov ešte stále využívate vo firme zastarané spôsoby manažovania, riadenia a vzdelávania zamestnancov, je ideálny čas to zmeniť.

Pravidelné testovanie vo firme je benefit na nezaplatenie

Testovanie vo vašej firme si viete objednať na kľúč. Nepotrebujete nič riešiť, profesionáli všetko zabezpečia za vás. Prečítajte si, ako takéto testovanie vyzerá v praxi.

Covid testy môžu byť firemným benefitom aj cestou do normálu

Keď testovanie nie je za trest, ale za odmenu. Ako vo vašej firme povinné covid testy otočiť na cenný benefit?

Pandemická PN a OČR: vyššie dávky za apríl a prehodnotenie nároku

Ako získať vyššiu pandemickú PN či OČR? Kto môže požiadať o prehodnotenie nároku na pandemickú OČR a akým spôsobom?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky