Čo (ne)patrí do BSM?

Čo všetko môže byť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov a čo do neho, naopak nepatrí?

Inštitút bezpodielového spoluvlastníctva manželov upravuje majetkové vzťahy medzi manželmi a týka sa vecí, ktoré manželia nadobudli počas trvania manželstva, buď spoločne alebo ich nadobudol iba jeden z nich. Účel a predmet BSM upravuje zákon č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v §143 až §147.

Podstata bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov môže vzniknúť len medzi manželmi priamo zo zákona, a to uzavretím manželstva. Podstatou BSM je taká úprava majetkových vzťahov manželov, ktorá obom manželom po ekonomickej stránke zabezpečí rovnoprávne postavenie. V zmysle zákona sa inštitút BSM riadi zásadou, že do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva, teda to, čo skutočne existuje, je uchopiteľné a čo nadobudol niektorý z manželov počas trvania manželstva.

Dá sa meniť BSM?

Od zákonnej úpravy režimu BSM je možné sa odchýliť, a to prostredníctvom tzv. modifikácie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, na základe dohody uzavretej medzi manželmi, ktorou môžu rozšíriť alebo zúžiť rozsah BSM. Aby však bola takáto dohoda platná musí mať nevyhnutne formu notárskej zápisnice. Pokiaľ sa zmeny týkajú nehnuteľnosti, vyžaduje sa okrem písomnej formy na nadobudnutie účinnosti vklad do katastra nehnuteľností. V zmysle judikatúry však môže dohoda podľa § 143 Občianskeho zákonníka upravovať len režim nadobúdania vecí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov do budúcnosti, ale sama o sebe nemôže byť právnym titulom pre zmenu vlastníckych vzťahov manželov založených pred jej uzavretím.

Príklad na rozšírenie rozsahu BSM:

Manželka počas trvania manželstva, dňa 01.04.2021 zdedila auto po svojich rodičoch. Podľa Občianskeho zákonníka však dedičstvo do BSM nepatrí. Keďže chcela, aby bol vlastníkom aj jej manžel, uzavreli dňa 10.04.2021 dohodu vo forme notárskej zápisnice a do BSM zahrnuli aj predmetné vozidlo, ktoré sa stala jeho súčasťou. Takto rozšírili ich bezpodielového spoluvlastníctvo o to, čo do neho inak zo zákona nepatrí, teda o zdedenú vec.

Príklad na zúženie rozsahu BSM:

Manželia sú v rozvodovom konaní. Nakoľko manžel už nechce žiť s manželkou v jednej domácnosti, rozhodne sa kúpiť si sám pre seba byt. Zatiaľ však nie sú rozvedení a preto by mal byt patriť do BSM. Manžel však nechce, aby naň mala manželka nárok aj po rozvode a preto sa s ňou dohodne , že formou notárskej zápisnice zúžia ich BSM o predmetnú nehnuteľnosť. Musia tak však urobiť ešte pred jej nadobudnutím a za trvania manželstva. Takýmto spôsobom je možné vyňať z bezpodielového spoluvlastníctva majetok, ktorý by do neho inak patril.

Rozsah užívania BSM

Všetky veci v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov sú oprávnení užívať obaja manželia spoločne a spoločne aj uhrádzať náklady, ktoré sa na ne vzťahujú. Platí, že každý z manželov je úplným vlastníkom veci, ktorá je v BSM a majú rovnaké právo užívať ju. Na spôsobe užívania jednotlivých vecí sa môžu manželia dohodnúť. Ak manželia spolu nežijú v spoločnej domácnosti, ale ich manželský zväzok stále trvá, majú stále práva a povinnosti k všetkým veciam, ktoré sú v ich bezpodielovom spoluvlastníctve.

Čo patrí a nepatrí do BSM?

BSM nemá určené podiely spoluvlastníkov. Všetko, čo manželia nadobudli od momentu vzniku manželstva až do jeho skončenia spoločne alebo to nadobudol len jeden z manželov, patrí do ich bezpodielového spoluvlastníctva. Ide najmä o:

  • všetky príjmy z pracovného alebo iného obdobného pracovného vzťahu oboch manželov,
  • úspory,
  • príjmy a zisky z podnikateľskej činnosti,
  • výnosy z majetku manželov a ďalšie.
Prečítajte si tiež

Do BSM naopak nepatria veci, ktoré získal niektorý z manželov dedičstvom, darovaním, veci slúžiace podľa povahy osobnej potrebe len jedného z manželov alebo veci slúžiace výkonu povolania len jedného z manželov. Okrem toho sem rovnako nepatria ani veci vydané v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Ďalej nie sú predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov ani:

  • veci, ktoré nadobudol jeden z nich alebo obaja pred uzavretím manželstva (napríklad dom chata, auto a pod.),
  • veci, ktoré slúžia pre osobnú potrebu len jednému z manželov (napríklad kozmetika, šperky, oblečenie a pod.),
  • veci, ktoré získal niektorý z nich na základe darovacej zmluvy alebo na základe dedičského rozhodnutia, t. j. darom alebo zdedením (napríklad auto, nehnuteľnosť, starožitnosti, umelecké diela a pod.),
  • veci, ktoré slúžia len jednému z nich pri výkone jeho povolania (napríklad automobil, počítač, stroje, náradie a pod.),
  • veci, ktoré sa nachádzajú vo vlastníctve štátu a nemôžu byť ani predmetom súkromného vlastníctva (napr. lesy, rieky, nerastné suroviny a pod.),
  • bolestné alebo náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia niektorého z manželov.

V článku sa detailnejšie zameriame na časté situácie, pri ktorých nastávajú otázky v súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov – mzda, dedičstvo, auto, výhra, či dary a ich zahrňovanie do BSM.

Patrí mzda do BSM?

Všetky príjmy z pracovného alebo iného obdobného pracovného vzťahu  jednoznačne patria do BSM a sú jeho hlavným zdrojom. Príjmy tvorí mzda a všetky príjmy z pracovnej činnosti, t. j. honoráre, prémie, odmeny a podobne a tiež príjmy zo sociálneho poistenia. Pri všetkých príjmoch manželov platí zásada, že príjem sa stane predmetom BSM až vtedy, keď ho oprávnený manžel prevezme. Okrem mzdy patria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov aj príjmy z podnikania a zisky dosiahnuté v rámci podnikania.

Článok pokračuje pod reklamou

Dedičstvo a BSM

Podľa §143 Občianskeho zákonníka platí, že veci, ktoré nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva dedičstvom do BSM nepatria. Zdedené veci nadobúda manžel, ktorý je dedičom po poručiteľovi do svojho výlučného vlastníctva. Ak by rovnakú vec zdedili obaja manželia spoločne, napríklad závetom, bola by táto vec predmetom podielového spoluvlastníctva a nie predmetom BSM. To znamená, že sa určí miera ich účasti na právach a povinnostiach k zdedenej veci a bude vyjadrená v číselných podieloch.

Príklad na vzťah dedičstva a BSM:

Rodičia pani Anny zomreli a zanechali po sebe závet. V ňom odkázali pani Anne obrazy a šperky. Ďalej odkázali jej aj jej manželovi Adamovi nehnuteľnosť. Obrazy a šperky, ktoré Anna zdedila zostanú v jej výlučnom vlastníctve. Nehnuteľnosť, hoci bude patriť obom, sa nestane predmetom BSM, ale manželia ju budú mať v podielovom spoluvlastníctve.

Patrí auto do BSM?

Skutočnosť, či auto bude patriť do BSM alebo nie ovplyvňuje viacero faktorov a situácií. Vo všeobecnosti však platí, že pokiaľ bolo auto nadobudnuté za trvania manželstva a zo spoločných prostriedkov, hoci aj len z časti týchto prostriedkov, bude patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Iným prípadom je vozidlo nadobudnuté len jedným z manželov ešte pred uzavretím manželstva. Vtedy sa nestane predmetom BSM a bude vo výlučnom vlastníctve toho, kto ho nadobudol. V prípade, že manžel alebo manželka získa auto počas trvania manželstva na základe dedičského konania alebo darom, ani vtedy nebude patriť do ich bezpodielového spoluvlastníctva, keďže dary a veci získané dedením zákon z BSM vylučuje. Ďalej môže ísť o prípad, keď auto nadobudli manželia zo spoločných prostriedkov počas trvania manželstva, avšak slúži iba jednému z nich a to na účely výkonu povolania. Ani v tomto prípade ho nebude možné do BSM zaradiť.

Príklad, kedy auto patrí do BSM:

Manželia Jana a Ivan sa rozhodli kúpiť motorové vozidlo zn. Škoda v sume 10 000 eur, ktoré má slúžiť v prípade potreby im obom na bežné používanie či rodinné výlety. Na jeho kúpu im prispeli rodičia Jany sumou 6 000 eur a zvyšných 4 000 eur doplatili zo spoločného rodinného rozpočtu. Hoci na kúpu vozidla použili iba časť spoločných finančných prostriedkov, auto bude patriť do ich bezpodielového spoluvlastníctva.

Príklad, kedy auto nepatrí do BSM:

Peter sa rozhodol, že začne podnikať v oblasti taxi služieb. Po tom, ako si založil živnosť, rozhodol sa obstarať aj nové auto, ktoré mu nevyhnutne bude slúžiť k výkonu jeho povolania ako taxikára. Po dohode z manželkou použil z rodinného rozpočtu na jeho kúpu sumu 8 000 eur. Toto firemné vozidlo, hoci bolo obstarané za spoločné financie, nebude patriť do BSM, pretože slúži len Petrovi na výkon jeho povolania.

Patria dary do BSM?

Občiansky zákonník dary z bezpodielového spoluvlastníctva manželov vylučuje. V prípade darovania sa vždy sleduje úmysel darcu. Najčastejším príkladom sú najmä svadobné dary pri ktorých býva zvykom, že úmyslom darcu je obdarovať obidvoch manželov. To znamená, že všetky takéto dary budú mať manželia v podielovom vlastníctve, nie v BSM. Pri dokazovaní úmyslu darcu pritom nie je rozhodujúce, či bude dar slúžiť len jednému z nich alebo obom. Inou situáciou je darovanie medzi manželmi. Tu však platí, že manžel môže obdarovať toho druhého len takým darom, ktorý je v jeho výlučnom vlastníctve. Vec, ktorá patrí do BSM, nemôže byť použitá ako dar.

Príklad, kedy dary patria a nepatria do BSM:

Dana a Ján vlastnili nehnuteľnosť, rodinný dom, ktorý bol predmetom ich BSM. Keďže sa blížili manželkine narodeniny, Ján sa rozhodol, že celý rodinný dom daruje len Dane, ktorá sa stane jeho výlučnou vlastníčkou. Tento postup je však neprípustný a takýto právny úkon by bol absolútne neplatný, keďže dom, ktorý je v ich bezpodielovom spoluvlastníctve nemôže byť predmetom darovania. Ak by však Ján dal Dane k narodeninám napríklad zlatý náhrdelník bolo by darovanie medzi manželmi prípustné a predmetný náhrdelník by nepatril do BSM, ale stal by sa výlučným vlastníctvom Dany.

Patrí výhra do BSM?

V prípade výhry je to obdobné ako s autom. Odpoveď na otázku, či výhra bude alebo nebude patriť do BSM, závisí od situácie, kedy sa niektorý z manželov zapojil do súťaže, ktorá by mu mohla priniesť výhru a tiež od toho, kedy bola výhra získaná. Ide teda predovšetkým o časové hľadisko ovplyvňujúce túto skutočnosť. Ak sa jeden z manželov zapojil do súťaže ešte pred uzavretím manželstva, vyhral a výhru získal pred tým, ako bolo manželstvo uzavreté, patrí výhra automaticky iba jemu, keďže ani samotné bezpodielové spoluvlastníctvo ešte neexistuje. V prípade, že by sa však do súťaže zapojil pred uzavretím manželstva, ale výhru získa až počas jeho trvania, bude patriť do BSM. To isté platí aj vtedy, ak vyhral a sa do súťaže zapojil už počas trvania manželstva.

Príklad, kedy výhra patrí a nepatrí do BSM:

Zuzana podala športku dňa 02.04.2021. O tri dni neskôr sa dozvedela, že bola úspešná a vyhrala 1 500 eur. Následne dňa 10.04.2021 uzavrela manželstvo s Igorom. Peňažná suma, ktorú vyhrala jej bola vyplatená 15.04.2021, teda už počas trvania manželstva. Na základe tejto skutočnosti bude výhra patriť do ich BSM, pretože je rozhodujúci deň vyplatenia výhry a zároveň existencia manželstva. Ak by jej však bola výhra vyplatená, napríklad 09.04.2021, vtedy by sa predmetom ich bezpodielového spoluvlastníctva nestala.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Rozvod manželstva a vyporiadanie hypotéky

Patrí hypotéka manželov vždy do bezpodielového spoluvlastníctva? Aké sú možnosti riešenia spoločnej hypotéky po rozvode manželstva?

Spoluvlastnícky podiel – čo to je a ako sa počíta

Veci môžu byť vo vlastníctve viacerých vlastníkov. Čo predstavuje spoluvlastnícky podiel, ako sa počíta a čo z neho spoluvlastníkom vyplýva?

Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)

Vyporiadať BSM je možné tromi spôsobmi. Jedným z nich je dohoda – kto ju môže uzavrieť, čo musí obsahovať a ako vôbec možno majetok v BSM rozdeliť?

Rozvod či smrť podnikateľa – ako zúženie BSM ovplyvní nárok na majetok?

Aké riziká pre firmu predstavuje rozvod alebo smrť jej zakladateľa a ako sa im vyvarovať, priblížil odborník na rodinné firmy, Michal Šubín.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky