Ako zistiť výšku a stav exekúcie?

Kde sa dá vyhľadať stav a výška exekúcie a ako je prístup k týmto informáciám spoplatnený.

Čo je návrh na vykonanie exekúcie a ako ho podať?

Exekučné konanie sa začína podaním, resp. doručením návrhu na vykonanie exekúcie na súd. Návrh na vykonanie exekúcie môže podať samotný oprávnený, jeho zástupca alebo môže byť podaný prostredníctvom súdneho exekútora. Podáva sa výlučne elektronicky, a to prostredníctvom elektronického formuláru do elektronickej schránky Okresného súdu Banská Bystrica, ktorý je exekučným súdom. Tento formulár je možné nájsť:

 1. na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v časti eŽaloby alebo
 2. na portáli slovensko.sk.

Na to, aby bol návrh platný je potrebné opatriť ho elektronickým podpisom, v opačnom prípade sa naň nebude prihliadať. Následne exekučný súd doručený návrh preskúma a poverí príslušného exekútora vykonaním exekúcie do 15 dní od podania návrhu. Pokiaľ sú na to dôvody, exekučný súd návrh zamietne. Môže tak však urobiť len ak ide o niektorý z dôvodov taxatívne stanovených v Exekučnom poriadku (§ 53 ods. 3 písm. a – h), a to napríklad ak: 

 • je návrh na zastavenie exekúcie alebo exekučný titul v rozpore s Exekučným poriadkom,
 • oprávnený alebo povinný nie sú právnymi nástupcami osoby, ktorá je uvedená v exekučnom titule,
 • existujú dôvody, pre ktoré by exekúcia musela byť zastavená,
 • sa navrhuje vykonanie exekúcie na podklade exekučného titulu, ktorým je notárska zápisnica, ktorá nespĺňa zákonné náležitosti alebo záväzok v nej obsiahnutý odporuje zákonu alebo je v rozpore s dobrými mravmi.

Ako prebieha exekučné konanie u súdneho exekútora?

Po tom, ako je súdnemu exekútorovi doručené poverenie na vykonanie exekúcie zo strany exekučného súdu je súdny exekútor povinný upovedomiť účastníkov konania, t. j. oprávneného a povinného o začatí exekúcie, a to tak, že im doručí do vlastných rúk upovedomenie o začatí exekúcie. V prípade, že sa upovedomenie doručuje fyzickej osobe platí, že upovedomenie jej nie je možné doručiť náhradným spôsobom, resp. na doručenie nie je možné použiť fikciu doručenia.

Pozn.: Fikcia doručenia je situácia, kedy sa listina považuje sa doručenú aj vtedy, ak ju adresát neprebral, príp. sa nedozvedel o jej doručení. Takýto spôsob doručenia je však možné použiť len v prípadoch, ktoré stanovuje zákon.

Doručenie upovedomenia o začatí exekúcie právnickej osobe a SZČO

Pokiaľ sa doručuje upovedomenie o začatí exekúcie právnickej osobe, t. j. živnostníkovi alebo firme, je možné použiť fikciu doručenia, keďže v zmysle Exekučného poriadku sa písomnosť považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky exekútorovi za doručenú, a to aj vtedy, ak sa fyzická osoba oprávnená podnikať alebo ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu o tejto skutočnosti nedozvie. Po doručení upovedomenia o začatí exekúcie môže následne oprávnený do 15 dní podať návrh na zastavenie exekúcie, splniť vymáhaný nárok v plnom rozsahu alebo môže požiadať o splátky.

Príklad: Pán Milan bol v exekučnom konaní v postavení povinného, pričom výška vymáhanej sumy predstavovala 1500 eur. Milan si dňa 01.06.2021 prevzal upovedomenie o začatí exekúcie. Keďže má pomerne nízky príjem, rozhodol sa požiadať súdneho exekútora o splátkový kalendár. Musel by tak však urobiť do 15 dní od doručenia tohto upovedomenia, t. j. v tomto prípade najneskôr dňa 16.06.2021.

Článok pokračuje pod reklamou

Ktoré veci nepodliehajú exekúcií?

Zo zákona vyplýva, že nie každý majetok môže byť predmetom exekučného konania. Exekútor v rámci svojej činnosti nesmie porušiť práva povinného. V zmysle §61q Exekučného poriadku nesmie byť exekúciou postihnutý majetok alebo právo, ktoré podľa Exekučného poriadku alebo iného osobitného predpisu nepodlieha exekúcii alebo je z exekúcie vylúčené, príp. je naň exekúcia neprípustná. Podľa zákonných ustanovení sú z exekúcie vylúčené, resp. exekúcii nepodliehajú najmä:

 • príjmy zo štátneho rozpočtu,
 • dávky v hmotnej núdzi,
 • náhradné výživné,
 • podpora pri narodení dieťaťa,
 • príspevok na pohreb,
 • štátne sociálne dávky,
 • veci nevyhnutné na uspokojovanie hmotných potrieb povinného a jeho rodiny,
 • veci potrebné k výkonu povolania.
Prečítajte si tiež

Pozn.: Veci, ktoré nemôžu byť predmetom exekúcie presne vymedzuje §115. Zaujímavosťou je, že exekútor nemôže siahnuť napríklad na odevy a obuv, hračky, nevyhnutné vybavenie domácnosti ako posteľ povinného a členov jeho rodiny, stôl, stoličky podľa počtu členov jeho rodiny, chladnička, sporák, varič, vykurovacie teleso, palivo, práčka, periny a posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad či rádioprijímač. Okrem toho exekúcii nepodliehajú peniaze v hotovosti do sumy 99,58 eura, obrúčka, snubný prsteň a študijná literatúra.

Kde sa dá vyhľadať stav exekúcie

Osoba, ktorá si nesplnila svoj záväzok, nadobúda v exekučnom konaní status povinného. Stav exekúcie možno zistiť prostredníctvom Centrálneho registra exekúcií alebo cez Register poverení na vykonanie exekúcie. Centrálny register exekúcií je verejný zoznam, ktorý obsahuje údaje o každej právoplatne neskončenej exekúcii a je dostupný na webovej stránke Slovenskej komory exekútorov. Nahliadnuť do neho môže ktokoľvek, kto potrebuje zistiť, či je voči nemu vedená exekúcia, v akom je stave a v akej je výške, ktorý exekútor ju vykonáva či o aký vymáhaný nárok ide.

Čo je Register poverení na vykonanie exekúcie?

Register poverení je taktiež verejným registrom, avšak spravuje ho Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Dajú sa v ňom vyhľadať všetky poverenia, ktoré boli vydané Okresným súdom Banská Bystrica ako exekučným súdom, t. j. tie, ktoré boli vydané po 1. apríli 2017. Ide však len o prebiehajúce exekučné konania. Vyhľadávať potrebné informácie sa v ňom dá buď podľa čísla poverenia alebo podľa údajov o povinnom. Ak sa rozhodnete vyhľadávať podľa údajov o povinnom, ktorý je fyzickou osobou je potrebné vyplniť meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia. Pokiaľ ide o právnickú osobu alebo živnostníka (SZČO) je potrebné vedieť IČO a názov. 

Ako zistiť výšku exekúcie

V Centrálnom registri exekúcií (CRE) je možné vyhľadávať podľa priezviska a dátumu narodenia či bydliska, názvu alebo obchodného mena, identifikačného čísla (IČO) alebo spisovej značky súdu, ktorý udelil poverenie na exekúciu. Za správnosť údajov obsiahnutých v CRE zodpovedá súdny exekútor, ktorý bol poverený na výkon exekúcie. Ten vykonáva zápis alebo zmenu údajov o právoplatne neskončenej exekúcii do registra exekúcií do siedmich dní od právoplatnosti rozhodnutia. Z toho vyplýva, že výšku exekúcie a jej stav je možné overiť si aj priamo u konkrétneho súdneho exekútora. Kontakt na neho je možné zistiť na webovej stránke Slovenskej komory exekútorov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako sa vyhnúť daňovej exekúcii?

Občania či podnikatelia sa môžu dostať do situácie, že nedokážu zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne im daňový nedoplatok. Čo v takej situácii robiť?

Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024

Za podanie návrhu na súd či do obchodného registra od 1. 4. 2024 podnikatelia zaplatia viac. Zmeny v súdnych a správnych poplatkoch sú súčasťou tzv. konsolidačného balíčka.

Ako sa vyhnúť neuhradeným faktúram? Firmy môžu zabojovať proti dlžníkom

Nielen v ťažkých časoch je vhodné zamyslieť sa nad poistením pohľadávok. V akej výške môže firma v prípade škody získať plnenie a aké sú ďalšie výhody?

Nové donucovacie opatrenia a vyššie pokuty v exekúcii od roku 2023

Novela Exekučného poriadku od 1. 4. 2023 priniesla nové mechanizmy, ktoré majú zrýchliť vedenie exekúcií. Dlžníkom sa tak sťažuje situácia.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky