Exekúcie – často kladené otázky

Ako podať návrh na exekúciu, ako sa proti exekúcii brániť, čo môže a nemôže byť predmetom exekučného konania, či ako a kde vyhľadať konkrétnu exekúciu. Odpovede na časté otázky v súvislosti s exekúciami.

1. Ako sa podáva návrh na vykonanie exekúcie?

Návrh na vykonanie exekúcie je možné podať vtedy, keď dlžník nesplnil dobrovoľne to, čo mu uložil exekučný titul. Návrh sa podáva iba elektronicky a to prostredníctvom elektronického formulára do elektronickej schránky Okresného súdu Banská Bystrica, ktorý je exekučným súdom. To znamená, že návrh v listinnej-papierovej forme nie je možné podať. Aby bol návrh platný musí obsahovať všetky zákonom stanovené náležitosti. Je potrebné, aby v ňom bolo v zmysle § 39 Exekučného poriadku uvedené najmä:

 • označenie súdu, ktorému je návrh adresovaný,
 • označenie toho, kto návrh podáva a voči komu smeruje, resp. označenie oprávneného a povinného
 • označenie súdneho exekútora, ak sa návrh podáva prostredníctvom neho,
 • označenie vykonateľného exekučného titulu,
 • uvedenie vymáhaného nároku,
 • dátum podania.

Na to, aby bol návrh platný musí byť doložený overeným elektronickým podpisom. Návrh môže podať fyzická aj právnická osoba. V prípade, že ho podáva fyzická osoba je potrebné uviesť jej meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia, príp. iný identifikačný údaj. Pokiaľ návrh podáva právnická osoba je potrebné uviesť jej názov, resp. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo. Podnikateľ môže návrh podať aj sám, avšak v praxi sa väčšinou obráti na svojho právneho zástupcu alebo priamo na exekútora.

Pozn.: Exekučným titulom je podľa zákona vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k určitej povinnosti alebo postihuje majetok. Najčastejším exekučným titulom je rozsudok, uznesenie či platobný rozkaz. Okrem nich to môže byť aj osvedčenie o dedičstve, platobný výmer, notárska zápisnica, výkaz nedoplatkov vo veci daní a poplatkov alebo vo veciach sociálneho zabezpečenia, rozhodnutie orgánov EÚ a ďalšie.

2. Čo môže byť predmetom exekučného konania?

Predmetom exekúcie môže byť peňažné, ale aj nepeňažné plnenie. V prípade peňažného plnenia sa exekúcia vykoná zrážkami zo mzdy alebo z iných príjmov, prikázaním pohľadávky, predajom hnuteľných vecí, predajom cenných papierov, predajom nehnuteľnosti alebo predajom podniku, pokiaľ sa u povinného preukáže dostatok majetku. Nepeňažné plnenie je naopak možné uskutočniť vyprataním, odobratím veci, rozdelením spoločnej veci alebo uskutočnením prác a výkonov. Účelom nepeňažného plnenia je prinútiť povinného, aby niečo konal, dal, niečoho sa zdržal alebo niečo strpel.

Príklad na peňažné plnenie: Pani Zuzana, ktorá je momentálne zamestnaná na trvalý pracovný pomer ako pomocná sila v kuchyni, mala nedoplatok na zdravotnom poistení v dôsledku čoho sa dostala do exekučného konania. Keďže má dostatočný príjem, exekúcia sa jej bude vykonávať zrážkami zo mzdy a to tak, že súdny exekútor prikáže platiteľovi mzdy, aby jej odo dňa doručenia príkazu na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy vykonával z jej platu zrážku a nevyplácal jej zrazenú sumu. Jej zamestnávateľ je potom povinný odo dňa doručenia exekučného príkazu vyplácať oprávnenému (resp. veriteľovi, v tomto prípade poisťovni, ktorej vznikol nárok na plnenie) danú sumu zrazenú z jej mzdy.

Príklad na nepeňažné plnenie: Nepeňažným plnením môže byť napríklad exekučný príkaz na vykonanie nejakých prác, napr. oprava strechy, zateplenie domu a pod. V tomto prípade sa rozlišuje medzi zastupiteľným plnením, ktoré môže vykonať aj tretia osoba a nie priamo povinný a nezastupiteľným plnením, ktoré sa viaže priamo na osobu povinného.

3. Na čo exekútor nemôže siahnuť?

Zo zákona vyplýva, že exekúciu je možné vykonať len v rozsahu pohľadávky vyplývajúcej z exekučného titulu, jej príslušenstva a trov exekúcie. Veci, ktoré nepodliehajú exekúcii upravuje §114, § 114a a §115 Exekučného poriadku. V jeho zmysle nemôžu byť predmetom exekučného konania:

 • veci, ktorých predaj je podľa osobitných predpisov zakázaný alebo ktoré podľa osobitných predpisov exekúcii nepodliehajú (napr. cenné papiere vo vlastníctve štátu, prostriedky na bežnom účte štátnej rozpočtovej organizácie, nehnuteľný majetok štátu v správe správcu a pod.)
 • veci, ktoré povinný nevyhnutne potrebuje na uspokojovanie hmotných potrieb svojich a svojej rodiny alebo na plnenie svojich pracovných úloh alebo na svoje podnikanie, ani iných vecí, ktorých predaj by bol v rozpore s morálnymi zásadami (napr.: bežné súčasti odevov, bielizeň a obuv, veci povinného slúžiace na plnenie jeho pracovných úloh alebo na podnikanie do výšky 331,94 eura, nevyhnutné vybavenie domácnosti, snubný prsteň a obrúčka, hotové peniaze do sumy 99,58 eura, študijná literatúra, hračky a iné).

V prípade, že sa má exekúciou siahnuť na hnuteľné veci dlžníka (osoby, ktorá bola povinná splniť svoj dlh, ale neurobila tak), ktoré slúžia priamo na podnikateľskú činnosť alebo súvisia s podnikaním, exekútor je povinný postupovať tak, aby exekúciou neohrozil podnikateľskú činnosť dlžníka (povinného) nad nevyhnutnú mieru.

4. Čo ak si dlžník nepreberie upovedomenie o začatí exekúcie?

Upovedomenie o začatí exekúcie sa povinnému doručuje do vlastných rúk. Úložná doba zásielky je 18 dní. Pokiaľ sa súdnemu exekútorovi zásielka vráti naspäť ako neprevzatá, zisťuje, či náhodou nedošlo k zmene pobytu povinného, a to predovšetkým lustráciou v Registri obyvateľov, ale aj u zamestnávateľa, na obecnom úrade, na Sociálnej poisťovni a podobne. Ak novú adresu nezistí, doručí upovedomenie náhradným spôsobom, a to jeho zverejnením na úradnej tabuli alebo na webovej stránke príslušného súdu. V takomto prípade sa upovedomenie o začatí exekúcie považuje za doručené uplynutím 15 dní odo dňa jeho zverejnenia. 

5. Exekúcia a dedičstvo

Často sa stáva, že povinný, ktorý je v exekučnom konaní zomrie a jeho dedičia nevedia, či dlhy, ktoré má prechádzajú na nich alebo nie. Dlhy poručiteľa (zomrelého) sú rovnakou súčasťou dedičstva ako jeho majetok. Rozhodujúce však je, či dlh existoval aj ku dňu smrti poručiteľa. Pokiaľ áno, tak v zmysle Občianskeho zákonníka za dlhy zodpovedajú dedičia len do výšky nadobudnutého dedičstva. V zmysle §470 ods. 2 OZ platí, že ak je dedičov viac, zodpovedajú za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. Ak by dedič nenadobudol po poručiteľovi žiadne dedičstvo nebude ani zodpovedať za dlhy, ktoré po ňom zostali.

Pozn.: Ak dedič vie o poručiteľových dlhoch a chce sa vyhnúť problémom s nimi môže dedičstvo odmietnuť, a to písomne zaslaním na súd alebo ústne priamo na súde, pričom musí dodržať zákonnú lehotu a urobiť tak do jedného mesiaca odo dňa, kedy sa dozvedel o možnosti odmietnutia dedičstva. Takéto rozhodnutie však nie je možné vziať späť.

Príklad: Pán Jozef mal viacero exekúcií, ktoré spolu dosahovali výšku asi 150 000 eur. Keď zomrel dedičmi sa stali jeho deti – dcéra Eva a syn Peter, ktorí po ňom zdedili majetok v hodnote asi 10 000 eur.  Nakoľko bol dlh pomerne vysoký a nevedeli ho vyrovnať, rozhodli sa dedičstva vzdať. Obaja doručili súdu písomné vyhlásenie o vzdaní sa dedičstva po poručiteľovi, ich otcovi.

V takomto prípade treba rátať s tým, že na ich miesto pri dedení nastupujú ich deti, vnuci a vnučky a pod., ktoré pokiaľ neodmietnu dedičstvo tiež, stávajú sa zodpovednými za dlhy poručiteľa, ak dedia jeho majetok.

6. Exekúcia a nehnuteľnosť

Exekúciu je možné vykonať len na základe vykonateľného exekučného titulu, pričom veriteľova pohľadávka môže byť uspokojená aj predajom nehnuteľnosti, avšak takýto spôsob výkonu exekúcie býva zväčša poslednou možnosťou. Na to, aby bolo možné exekúciu vykonať takýmto spôsobom, zákon vyžaduje predovšetkým, aby takáto nehnuteľnosť vôbec existovala, aby k nej mal povinný preukázateľné vlastnícke právo. Okrem toho je pri vykonaní exekúcie predajom nehnuteľnosti nevyhnutnou podmienkou aj to, aby oprávnený s takýmto spôsobom výkonu exekúcie súhlasil.

Ak ide o drobnú exekúciu, t. j. exekúciu pohľadávky do 2000 eur a povinný v nehnuteľnosti má evidovaný trvalý alebo prechodný pobyt, nemožno exekúciu predajom nehnuteľnosti vykonať. Výnimkou je exekúcia na vymoženie pohľadávky na výživnom alebo výnimočný prípad, kedy výkon exekúcie predajom nehnuteľnosti musí schváliť súd, a to v prípade, ak ide o viacero exekúcií v súčte prevyšujúcich 2000 eur a pohľadávka nemôže byť vymožená iným spôsobom. 

Ak sú tieto podmienky splnené je následne súdny exekútor pred dražbou povinný doručiť upovedomenie o začatí exekúcie týmto subjektom:

 • povinnému do vlastných rúk,
 • prípadným spoluvlastníkom nehnuteľnosti do vlastných rúk,
 • osobám, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné alebo iné vecné právo do vlastných rúk,
 • oprávnenému,
 • okresnému úradu, v ktorého územnom obvode má povinný trvalé bydlisko,
 • obci, v obvode ktorej je nehnuteľnosť,
 • daňovému úradu,
 • Úradu vládneho auditu,
 • spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových priestorov, príp. správcovi bytového domu.

Ďalej sa pri výkone exekúcie predajom nehnuteľnosti bude postupovať podľa § 136 a nasl. zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok).

Článok pokračuje pod reklamou

7. Ako sa brániť proti exekúcii?

Ak sa dlžník dostal v dôsledku nesplnenia nejakého záväzku do exekučného konania a bolo mu súdnym exekútorom doručené upovedomenie o začatí exekúcie môže využiť viacero spôsobov ako sa proti začatej exekúcii brániť. Predovšetkým by sa mal pokúsiť dohodnúť s oprávneným, resp. veriteľom o spôsobe uhradenia pohľadávky. Pokiaľ k dohode nedôjde sú prípustné nasledovné spôsoby obrany voči začatej exekúcii:

 • žiadosť o splátky,
 • žiadosť o odklad exekúcie,
 • návrh na zastavenie exekúcie,
 • podanie žaloby na vylúčenie vecí z exekúcie alebo žaloby o určenie vlastníctva
 • splnenie záväzkov vyplývajúcich z exekučného titulu,
 • sťažnosť na exekútora.

Do apríla 2017 bolo možné aj podanie námietok povinného voči exekúcii, avšak tento inštitút obrany už nie je prípustný. Namiesto neho, ale povinný môže podať návrh na zastavenie exekúcie. Musí tak však urobiť do 15 dní odo dňa, kedy mu bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie, pričom takýto návrh môže smerovať voči zastaveniu celej exekúcie alebo len jej časti. Návrh na zastavenie exekúcie sa podáva u súdneho exekútora. Po jeho podaní musí exekútor bezodkladne vyzvať oprávneného, aby sa vyjadril k návrhu v lehote nie kratšej ako desať dní. V prípade, že oprávnený súhlasí so zastavením exekúcie, vydá následne súdny exekútor upovedomenie o zastavení exekúcie, ktoré je povinný doručiť účastníkom konania a príslušnému súdu.

Pozn.: Návrh na zastavenie exekúcie nie je možné podať vždy. Zákon totiž presne stanovuje okolnosti, za akých sa návrh podáva (§ 61k ods. 1 EP). Ak je dôvod na zastavenie exekúcie, súd exekúciu zastaví a rozhodne o trovách exekúcie vrátane určenia ich výšky, v opačnom prípade návrh zamietne.

Ďalšou možnosťou obrany voči exekúcii je jej odklad, o ktorý môže povinný požiadať. Vtedy vydá exekútor upovedomenie o odklade exekúcie, ktoré doručí účastníkom konania, platiteľovi mzdy povinného, banke, dlžníkovi povinného alebo iným osobám dotknutým exekúciou. K odkladu však môže dôjsť len ak bola splnená niektorá z podmienok, ktoré pre odklad stanovuje zákon, a to ak povinný v priebehu exekučného konania zomrel, podal žiadosť o odklad exekúcie a vyhlásil, že sa bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky, pokiaľ ide o fyzickú osobu alebo sú dodržané ďalšie podmienky uvedené v § 61h ods. 1 EP. 

Vylúčenie vecí z exekúcie je prípustné vtedy, keď tretia osoba tvrdí, že má k veci patriacej do exekúcie vlastnícke alebo iné právo. V takom prípade vydá súdny exekútor upovedomenie o zastavení exekúcie týkajúce sa iba dotknutej veci, pokiaľ s tým oprávnený súhlasí alebo sa nevyjadrí do 15 dní od doručenia upovedomenia. Sťažnosť na exekútora je možné podať, ak sa povinný domnieva, že súdny exekútor nepostupoval v súlade so zákonom a tým porušil niektorú zo svojich povinností. Sťažnosť môže podať ústne, písomne do zápisnice alebo elektronicky a následne ju bezodkladne prešetrí Slovenská komora exekútorov. 

8. Kedy a ako je možné podať žiadosť o splátkový kalendár?

Dlžník (povinný) má podľa zákona právo podať žiadosť o splátkový kalendár, avšak iba vtedy, ak je splnených niekoľko nasledovných podmienok:

 • povinný musí byť fyzickou osobou,
 • musí mať prevzaté upovedomenie o začatí exekúcie,
 • nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní,
 • zaplatí prvú splátku aspoň vo výške 50 eur do 15 dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a zároveň vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky,
 • vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2 000 eur,
 • povinný vymáhaný nárok nespochybňuje.

Pozn.: Tieto podmienky však nemusia byť splnené vtedy, ak veriteľ (oprávnený) so splátkami súhlasí.

Príklad na podanie žiadosti o splátkový kalendár: Voči pani Anne bolo vedené exekučné konanie, ktorého vymáhaný nárok predstavoval sumu 1850 eur spolu s príslušenstvom. Nakoľko pani Anna mesačne zarábala 650 eur a nevedela uhradiť celú sumu naraz, požiadala súdneho exekútora, ktorý exekučné konanie viedol o splátkový kalendár. Keďže išlo v danom exekučnom konaní o prvú žiadosť, výška pohľadávky presahovala minimálnu mzdu a nepresiahla 2000 eur a zároveň boli dodržané všetky ďalšie zákonné požiadavky uvedené v § 61g ods. 2 EP je jej žiadosť oprávnená a súdny exekútor jej musí splátky povoliť.

9. Kde sa dajú vyhľadať informácie o prebiehajúcej exekúcii?

Informácie o nových exekučných konaniach, ale aj neukončených exekučných konaniach, vedených na príslušnom exekútorskom úrade je možné vyhľadať v Centrálnom registri exekúcií, ktorý vedie Slovenská komora exekútorov na svojom webovom sídle a ide o verejne dostupný zoznam. Výška poplatku sa určuje na základe prístupov, ktoré môžu byť založené na individuálnom vyhľadávaní alebo na nepretržitom sledovaní exekúcie, pričom je možné v ňom nájsť len informácie o povinnej fyzickej a právnickej osobe. Za prístupy do Centrálneho registra exekúcií je odmena, ktorá patrí Slovenskej komore exekútorov nastavená nasledovne:

 • do 500 prístupov – 2 eurá
 • od 501 do 1 000 prístupov – 1 euro
 • od 1001 do 10 000 prístupov – 0,50 eura
 • od 10 001 do 500 000 prístupov – 0,25 eura
 • od 500 001 a viac – 0,20 eura

Výška poplatkov sa určuje v závislosti od počtu prístupov jedného používateľa, pričom poplatok sa uhrádza až po tom, ako je užívateľovi vystavená zálohová faktúra s príslušným variabilným symbolom, ktorú je povinný uhradiť prevodom na účet a po dobití kreditu môže následne vyhľadávať v registri potrebné informácie.

Obdobným registrom je Register poverení na vykonanie exekúcie, ktorý je verejne dostupný a bezplatný register vedený Ministerstvom spravodlivosti SR. Obsahuje všetky poverenia na vykonanie exekúcie od 1.4.2017. Na rozdiel od Centrálneho registra exekúcií, v ktorom sú informácie o prebiehajúcich exekúciách, v registri poverení na vykonanie exekúcie sú informácie o vydaných povereniach, na základe ktorých exekútori začali exekúciu. 

10. Aké poplatky sú spojené s exekučným konaním?

Nútený výkon súdneho rozhodnutia, ktorý sa realizuje prostredníctvom exekučného konania sa začína na návrh. Podanie návrhu na vykonanie exekúcie je spoplatnené sumou 16,50 eura, pričom táto suma je stanovená fixne.

Okrem istiny, ktorá sa exekúciou vymáha, môžu byť dlžníkovi účtované aj úroky z omeškania v prípade, že nebude plniť, resp. neuhradí istinu včas. Úroky z omeškania v tomto prípade predstavujú určitú sankciu za neskoré plnenie. Ich výška sa odvíja od zmluvy, ktorou boli úroky dohodnuté alebo je určená na základe zákona, s prihliadnutím na úrokovú sadzbu stanovenú Európskou centrálnou bankou na príslušný rok. Aby mohli byť vymáhané exekútorom, musia byť priznané v rozsudku.

Ďalšími poplatkami spojenými s exekučným konaním sú trovy exekúcie, ktoré zahŕňajú všetky výdavky, ktoré exekútorovi vznikli počas konania. Tvorí ich odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času. Základom pre určenie odmeny exekútora je výška vymoženého plnenia a tvorí spravidla 20% z jej základu. Ak však dlžník (povinný) zaplatí do 14 dní bude výška odmeny pre exekútora len polovičná, teda 10%.

Príklad na odmenu pre exekútora: Súdny exekútor vymohol v exekučnom konaní pohľadávku vo výške 1000 eur. V tomto prípade má nárok na odmenu vo výške 10% z vymoženej sumy, t. j. 100 eur. Ak ale dlžník uhradí odmenu do 14 dní bude patriť exekútorovi odmena len vo výške 50 eur, teda polovica.

Okrem odmeny a paušálnych výdavkov si exekútor môže účtovať aj ďalšie poplatky, napríklad odmenu za zriadenie exekučného záložného práva, ktorá je vo výške 30 eur, poplatok za spísanie návrhu na vykonanie exekúcie do zápisnice vo výške 16,50 eura, odmenu za odobratie veci vo výške 30 eur jednotlivo za každú vec a ďalšie, ktoré upravuje vyhláška o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako sa vyhnúť daňovej exekúcii?

Občania či podnikatelia sa môžu dostať do situácie, že nedokážu zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne im daňový nedoplatok. Čo v takej situácii robiť?

Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024

Za podanie návrhu na súd či do obchodného registra od 1. 4. 2024 podnikatelia zaplatia viac. Zmeny v súdnych a správnych poplatkoch sú súčasťou tzv. konsolidačného balíčka.

Nové donucovacie opatrenia a vyššie pokuty v exekúcii od roku 2023

Novela Exekučného poriadku od 1. 4. 2023 priniesla nové mechanizmy, ktoré majú zrýchliť vedenie exekúcií. Dlžníkom sa tak sťažuje situácia.

Exekučné zrážky od 1.7.2023

Zmena sumy životného minima ovplyvňuje, okrem iného, aj výpočet sumy, z ktorej možno vykonať exekúciu zrážkou zo mzdy. Aké hodnoty platia od 1.7.2023?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky