Centrálny register exekúcií – čo to je a ako v ňom vyhľadávať?

Ako funguje register exekúcií, čo sa v ňom dá nájsť a aké poplatky sú spojené s výpisom z registra exekúcií? Ako v ňom vyhľadať potrebné informácie?

Exekučné konanie predstavuje nútený výkon súdnych alebo iných rozhodnutí, ktoré vykonáva súdny exekútor na základe poverenia súdu a pristupuje tak k vynúteniu peňažného alebo nepeňažého plnenia. Takéto konanie sa začína na návrh, ktorý oprávnený zašle súdnemu exekútorovi a počas jeho procesu je nutné riadiť sa ustanoveniami zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, resp. Exekučného poriadku. V prípade, že potrebujete zistiť informácie o určitej exekúcii môžete ich vyhľadať v registri exekúcií. Poradíme ako.

Čo je centrálny register exekúcií?

Register exekúcií alebo aj centrálny register exekúcií bol v Slovenskej republike zriadený v zmysle § 211a zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v roku 2016. Predstavuje verejne dostupný zoznam, do ktorého sa zapisujú údaje o každej právoplatne neskončenej exekúcii a ktorý je možné nájsť v elektronickej podobe na webe Slovenskej komory exekútorov. Evidujú sa do neho najmä nasledovné údaje:

 • označenie súdu, ktorý vydal poverenie na vykonanie exekúcie,
 • spisová značka príslušného súdu,
 • označenie exekútora, ktorému je poverenie udelené
 • spisová značka, pod ktorou exekútor vedie dané exekučné konanie,
 • vymáhaný nárok,
 • označenie účastníkov konania – povinného a oprávneného, resp. meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia alebo obchodné meno, sídlo a IČO v prípade, že ide o právnickú osobu.

Pre lepšie pochopenie toho, kto je v exekučnom konaní povinný a kto oprávnený  prinášame v tabuľke nižšie krátke porovnanie:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Oprávnený: Povinný:
 • je účastníkom konania
 • je účastníkom konania
 • ten, kto podáva návrh na vykonanie exekúcie,
 • osoba, ktorá je povinná niečo plniť
 • osoba, ktorej bolo priznané právo na plnenie prostredníctvom vykonateľného exekučného titulu
 • je proti nemu vedené exekučné konanie
 • podáva návrh na vykonanie exekúcie vtedy,
  keď povinná osoba nie je ochotná dobrovoľne splniť svoj záväzok
 • proti upovedomeniu o začatí exekúcie môže podať námietky, ktoré predstavujú nesúhlas so začatím exekučného konania
 • Ako funguje register exekúcií a ako v ňom vyhľadávať?

  Do centrálneho registra exekúcií môžu nahliadať verejné orgány, podnikatelia aj iní občania. Nájsť v ňom môžu údaje o súde, ktorý udelil poverenie na vykonanie exekúcie, meno príslušného exekútora, príslušné dátumy k exekúcii aj označenie vymáhaného nároku. V registri exekúcií nie je možné nájsť údaje o exekúciách vedených daňovými úradmi, justičnou pokladnicou, orgánmi štátnej správy a samosprávy. Naopak, dajú sa v ňom nájsť všetky nové exekučné konania a tiež neukončené exekučné konania, ktoré vedie konkrétny exekútorský úrad. Pokiaľ sa chystáte vyhľadávať v registri exekúcií musíte postupovať nasledovne:

  1. zaregistrovať sa na oficiálnej stránke Slovenskej komory exekútorov,
  2. vyplniť údaje,
  3. zaplatiť príslušný poplatok,
  4. do formulára zadať vyhľadávacie kritériá,
  5. vytvoriť zostavu.

  V registri možno hľadať len informácie o povinnej fyzickej a právnickej osobe. Informácie o veriteľovi nie sú dostupné verejne, ale je možné si ich overiť u konkrétneho súdneho exekútora.

  Článok pokračuje pod reklamou

  Poplatky spojené s vyhľadávaním v Centrálnom registri exekúcií

  Prístup do registra exekúcií pre verejnosť zabezpečuje Slovenská komora exekútorov. Súdni exekútori a orgány verejnej moci do neho majú na základe písomnej žiadosti bezplatný prístup. Výška poplatku sa určuje na základe prístupov, ktoré môžu byť založené na individuálnom vyhľadávaní (t. j. vyhľadanie konkrétneho údaju o exekúcií a pod.) alebo na nepretržitom sledovaní exekúcie. Výšku odmeny za prístup do Centrálneho registra exekúcií upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti z ktorej kontextu vyplýva, že za každý prístup do registra exekúcií patrí Slovenskej komore exekútorov odmena, ktorej výška sa určuje v závislosti od počtu prístupov jedného používateľa v období kalendárneho roka nasledovne:

  Zdroj: Vlastné spracovanie
  do 500 prístupov 2 eurá
  501 – 1 000 prístupov 1 euro
  1 001 – 10 000 prístupov 0,50 eura
  10 001 – 500 000 prístupov 0,25 eura
  od 500 001 prístupov 0,20 eura

  Úhrade poplatku predchádza vystavenie zálohovej faktúry, dobitie kreditu pod svojím profilom a následná úhrada administratívneho poplatku podľa variabilného symbolu prevodom na účet komory. Z uvedeného vyplýva, že po registrácii nie je možné vyhľadať informácie v registri okamžite, teda obratom online, ale vybavenie tejto žiadosti trvá niekoľko pracovných dní po úhrade faktúry. Spôsob vybavenia žiadosti je buď listinný, t. j. faktúra a žiadosť budú žiadateľovi doručené poštovou zásielkou alebo elektronicky, t. j. budú doručené e-mailom. Pokiaľ ide o vydanie výpisu z registra exekúcií alebo potvrdenia o tom, že určitý zápis v registri exekúcií nie je, má komora nárok na odmenu vo výške 2,50 eura za každú stranu. Výpis a potvrdenie o tom, že určitý zápis v registri exekúcií nie je sa považujú za verejné listiny preukazujúce stav evidovaný v registri exekúcií ku dňu ich vydania a preto je možné sa na údaje v nich uvedené dovolávať dovtedy, pokiaľ sa nepreukáže opak, tak ako to vyplýva zo zákona (Exekučného poriadku). Obe listiny sú použiteľné na právne úkony.

  Príklad: Chcem vedieť, či je voči mne vedená nejaká exekúcia, preto sa rozhodnem navštíviť stránku Slovenskej komory exekútorov a prostredníctvom záložky CRE sa dostanem do Centrálneho registra exekúcií. Vyplním svoje osobné údaje a prihlásim sa. Nakoľko chcem zistiť len danú informáciu, pri prihlasovaní uhradím po vygenerovaní faktúry kredit 2 eurá zodpovedajúci limitu do 500 prístupov počas kalendárneho roka a následne môžem v registri vyhľadávať.

  Poznámka: Široká verejnosť a podnikatelia, ktorí chcú v registri exekúcií vyhľadať len určitú informáciu a nepotrebujú doň vstupovať pravidelne, teda v zmysle vyššie uvedeného potrebujú 500 a menej prístupov počas jedného kalendárneho roka a musia uhradiť kredit vo výške 2 eurá, ktorý bude platiť do konca daného kalendárneho roka, počas ktorého bol uhradený. 

  Aké údaje obsahuje výpis a potvrdenie z registra exekúcií a ako oň požiadať?

  Vo výpise z registra exekúcií možno žiadať o informácie ohľadom označenia súdu, ktorý udelil poverenie na vykonanie exekúcie a spisovej značky súdu, označenie exekútora, ktorému súd udelil poverenie na vykonanie exekúcie, vydania uznesenia o povolení odkladu exekúcie, vydania uznesenia o zastavení exekúcie, ak sa exekúcia zastavila v časti, označenia vymáhaného nároku, na ktorého vymáhanie poveril exekútora súd a tiež informácie týkajúce sa povinného. Potvrdenie obsahuje informácie o tom, že neexistujú záznamy vedené v registri exekúcií, t. j. preukazuje negatívne výsledky vyhľadávania exekučných konaní).  Ak máte záujem o výpis alebo potvrdenie z CRE je nutné oň požiadať cez formulár dostupný na oficiálnej stránke Slovenskej komory exekútorov prostredníctvom e-mailovej komunikácie alebo poštou, nakoľko takúto žiadosť nie je možné vybaviť na počkanie, t. j. ihneď.

  Kto zodpovedá za správnosť zápisov v CRE?

  Súdny exekútor, ktorý bol poverený na vykonanie exekúcie je zodpovedný aj za správnosť údajov obsiahnutých v CRE. Rovnako je za správnosť údajov v ňom zodpovedný jeho zástupca, nástupca alebo náhradník. Exekútor vykonáva do siedmich dní od právoplatnosti rozhodnutia do registra exekúcií zápis alebo zmenu údajov o právoplatne neskončenej exekúcii. Záznam o právoplatne ukončenej exekúcii je povinný z registra vymazať do 14 dní. V určitých prípadoch, pokiaľ si exekútor nesplní svoju povinnosť, vykonáva zápis, zmenu alebo výmaz údajov z CRE Slovenská komora exekútorov, pokiaľ disponuje potrebnými informáciami.

  Je možné podať sťažnosť proti zápisu do registra exekúcií?

  Proti zápisu do registra exekúcií je možné podať sťažnosť a to vtedy, keď povinný zistí, že údaje uvedené v ňom nie sú pravdivé. V takom prípade musí sťažnosť doručiť Slovenskej komore exekútorov, ktorá je povinná postupovať podľa Exekučného poriadku a zaoberať sa jej vybavením najneskôr do 14 dní od jej doručenia.

  Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


  Príspevok na stravné a (prípadná) exekúcia

  Môže byť príspevok na stravovanie predmetom exekúcie? Za akých okolností naň môže exekútor siahnuť?

  Prihlasovanie pohľadávok v reštrukturalizácii

  Jednou z osobitostí reštrukturalizačného konania je aj režim pohľadávok v tomto konaní. V článku sa dozviete ako a kde pohľadávky prihlásiť, aké musí mať prihláška náležitosti a ďalšie praktické otázky s prihlasovaním pohľadávok v reštrukturalizácii.

  Exekúcia a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM)

  Kedy sa exekúcia týka aj spoločného majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) a čo robiť, ak exekúcia postihuje majetok patriaci do výlučného vlastníctva manžela nedlžníka?

  Dočasná ochrana podnikateľov od 01.01.2021

  Komu je dočasná ochrana podnikateľov vo finančných ťažkostiach určená, ako funguje a aké má práva a povinnosti podnikateľ, ktorý ju využije? Praktické zhrnutie kľúčových informácií o dočasnej ochrane.
  To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky