Centrálny register exekúcií – čo to je a ako v ňom vyhľadávať?

Ako funguje register exekúcií, čo sa v ňom dá nájsť a aké poplatky sú spojené s výpisom z registra exekúcií? Ako v ňom vyhľadať potrebné informácie?

Exekučné konanie predstavuje nútený výkon súdnych alebo iných rozhodnutí, ktoré vykonáva súdny exekútor na základe poverenia súdu a pristupuje tak k vynúteniu peňažného alebo nepeňažného plnenia. Takéto konanie sa začína na návrh, ktorý oprávnený zašle exekučnému súdu – Okresnému súdu Banská Bystrica a počas jeho procesu je nutné riadiť sa ustanoveniami zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, resp. Exekučného poriadku. V prípade, že potrebujete zistiť informácie o určitej exekúcii môžete ich vyhľadať v registri exekúcií. Poradíme ako. 

Čo je centrálny register exekúcií?

Register exekúcií alebo aj centrálny register exekúcií bol v Slovenskej republike zriadený v zmysle § 211a zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v roku 2016. Predstavuje verejne dostupný zoznam vedeným Slovenskou komorou exekútorov, do ktorého sa zapisujú údaje o každej právoplatne neskončenej exekúcii a ktorý je možné nájsť v elektronickej podobe na webe Slovenskej komory exekútorov. Evidujú sa do neho najmä nasledovné údaje: 

 • označenie súdu, ktorý vydal poverenie na vykonanie exekúcie,
 • spisová značka príslušného súdu,
 • označenie exekútora, ktorému je poverenie udelené
 • spisová značka, pod ktorou exekútor vedie dané exekučné konanie,
 • vymáhaný nárok,
 • označenie účastníkov konania – povinného a oprávneného, resp. meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia alebo obchodné meno, sídlo a IČO v prípade, že ide o právnickú osobu.

Pre lepšie pochopenie toho, kto je v exekučnom konaní povinný a kto oprávnený  prinášame v tabuľke nižšie krátke porovnanie:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Oprávnený: Povinný:
je účastníkom konania je účastníkom konania
ten, kto podáva návrh na vykonanie exekúcie osoba, ktorá je povinná niečo plniť
osoba, ktorej bolo priznané právo na plnenie prostredníctvom vykonateľného exekučného titulu je proti nemu vedené exekučné konanie
podáva návrh na vykonanie exekúcie vtedy,
keď povinná osoba nie je ochotná dobrovoľne splniť svoj záväzok

Ako funguje register exekúcií a ako v ňom vyhľadávať?

Do centrálneho registra exekúcií môžu nahliadať verejné orgány, podnikatelia aj iní občania. Nájsť v ňom môžu údaje o súde, ktorý udelil poverenie na vykonanie exekúcie, meno príslušného exekútora, príslušné dátumy k exekúcii aj označenie vymáhaného nároku. V registri exekúcií nie je možné nájsť údaje o exekúciách vedených daňovými úradmi, justičnou pokladnicou, orgánmi štátnej správy a samosprávy. Naopak, dajú sa v ňom nájsť všetky nové exekučné konania a tiež neukončené exekučné konania, ktoré vedie konkrétny exekútorský úrad. Pokiaľ sa chystáte vyhľadávať v registri exekúcií musíte postupovať nasledovne:

 1. zaregistrovať sa na oficiálnej stránke Slovenskej komory exekútorov,
 2. vyplniť údaje,
 3. zaplatiť príslušný poplatok,
 4. do formulára zadať vyhľadávacie kritériá,
 5. vytvoriť zostavu.

V registri možno hľadať len informácie o povinnej fyzickej a právnickej osobe. Informácie o veriteľovi nie sú dostupné verejne, ale je možné si ich overiť u konkrétneho súdneho exekútora.

Článok pokračuje pod reklamou

Poplatky spojené s vyhľadávaním v Centrálnom registri exekúcií

Prístup do registra exekúcií pre verejnosť zabezpečuje Slovenská komora exekútorov. Súdni exekútori a orgány verejnej moci do neho majú na základe písomnej žiadosti bezplatný prístup. Výška poplatku sa určuje na základe prístupov, ktoré môžu byť založené na individuálnom vyhľadávaní (t. j. vyhľadanie konkrétneho údaju o exekúcií a pod.) alebo na nepretržitom sledovaní exekúcie.

Výšku odmeny za prístup do Centrálneho registra exekúcií upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti z ktorej kontextu vyplýva, že za každý prístup do registra exekúcií patrí Slovenskej komore exekútorov odmena vo výške 1,60 eura.

Prečítajte si tiež

Úhrade poplatku predchádza vystavenie zálohovej faktúry, dobitie kreditu pod svojím profilom a následná úhrada administratívneho poplatku podľa variabilného symbolu prevodom na účet komory. Z uvedeného vyplýva, že po registrácii nie je možné vyhľadať informácie v registri okamžite, teda obratom online, ale vybavenie tejto žiadosti trvá niekoľko pracovných dní po úhrade faktúry. Spôsob vybavenia žiadosti je buď listinný, t. j. faktúra a žiadosť budú žiadateľovi doručené poštovou zásielkou alebo elektronicky, t. j. budú doručené e-mailom. Pokiaľ ide o vydanie výpisu z registra exekúcií alebo potvrdenia o tom, že určitý zápis v registri exekúcií nie je, má komora nárok na odmenu vo výške 2,50 eura za každú stranu. Výpis a potvrdenie o tom, že určitý zápis v registri exekúcií nie je sa považujú za verejné listiny preukazujúce stav evidovaný v registri exekúcií ku dňu ich vydania a preto je možné sa na údaje v nich uvedené dovolávať dovtedy, pokiaľ sa nepreukáže opak, tak ako to vyplýva zo zákona (Exekučného poriadku). Obe listiny sú použiteľné na právne úkony.

Príklad: Chcem vedieť, či je voči mne vedená nejaká exekúcia, preto sa rozhodnem navštíviť stránku Slovenskej komory exekútorov a prostredníctvom záložky CRE sa dostanem do Centrálneho registra exekúcií. Vyplním svoje osobné údaje a prihlásim sa. Nakoľko chcem zistiť len danú informáciu, pri prihlasovaní uhradím po vygenerovaní faktúru za predplatený  kredit a následne môžem v registri vyhľadávať.

Aké údaje obsahuje výpis a potvrdenie z registra exekúcií a ako oň požiadať?

Vo výpise z registra exekúcií možno žiadať o informácie ohľadom označenia súdu, ktorý udelil poverenie na vykonanie exekúcie a spisovej značky súdu, označenie exekútora, ktorému súd udelil poverenie na vykonanie exekúcie, vydania uznesenia o povolení odkladu exekúcie, vydania uznesenia o zastavení exekúcie, ak sa exekúcia zastavila v časti, označenia vymáhaného nároku, na ktorého vymáhanie poveril exekútora súd a tiež informácie týkajúce sa povinného. Potvrdenie obsahuje informácie o tom, že neexistujú záznamy vedené v registri exekúcií, t. j. preukazuje negatívne výsledky vyhľadávania exekučných konaní).  Ak máte záujem o výpis alebo potvrdenie z CRE je nutné oň požiadať cez formulár dostupný na oficiálnej stránke Slovenskej komory exekútorov prostredníctvom e-mailovej komunikácie alebo poštou, nakoľko takúto žiadosť nie je možné vybaviť na počkanie, t. j. ihneď.

Kto zodpovedá za správnosť zápisov v CRE?

Súdny exekútor, ktorý bol poverený na vykonanie exekúcie je zodpovedný aj za správnosť údajov obsiahnutých v CRE. Rovnako je za správnosť údajov v ňom zodpovedný jeho zástupca, nástupca alebo náhradník. Exekútor vykonáva do siedmich dní od právoplatnosti rozhodnutia do registra exekúcií zápis alebo zmenu údajov o právoplatne neskončenej exekúcii. Záznam o právoplatne ukončenej exekúcii je povinný z registra vymazať do 14 dní. V určitých prípadoch, pokiaľ si exekútor nesplní svoju povinnosť, vykonáva zápis, zmenu alebo výmaz údajov z CRE Slovenská komora exekútorov, pokiaľ disponuje potrebnými informáciami.

Je možné podať sťažnosť proti zápisu do registra exekúcií?

Proti zápisu do registra exekúcií je možné podať sťažnosť a to vtedy, keď povinný zistí, že údaje uvedené v ňom nie sú pravdivé. V takom prípade musí sťažnosť doručiť Slovenskej komore exekútorov, ktorá je povinná postupovať podľa Exekučného poriadku a zaoberať sa jej vybavením najneskôr do 14 dní od jej doručenia.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako sa vyhnúť daňovej exekúcii?

Občania či podnikatelia sa môžu dostať do situácie, že nedokážu zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne im daňový nedoplatok. Čo v takej situácii robiť?

Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024

Za podanie návrhu na súd či do obchodného registra od 1. 4. 2024 podnikatelia zaplatia viac. Zmeny v súdnych a správnych poplatkoch sú súčasťou tzv. konsolidačného balíčka.

Ako sa vyhnúť neuhradeným faktúram? Firmy môžu zabojovať proti dlžníkom

Nielen v ťažkých časoch je vhodné zamyslieť sa nad poistením pohľadávok. V akej výške môže firma v prípade škody získať plnenie a aké sú ďalšie výhody?

Nové donucovacie opatrenia a vyššie pokuty v exekúcii od roku 2023

Novela Exekučného poriadku od 1. 4. 2023 priniesla nové mechanizmy, ktoré majú zrýchliť vedenie exekúcií. Dlžníkom sa tak sťažuje situácia.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky