Výpoveď počas PN a OČR

Môže byť pracovný pomer skončený výpoveďou počas trvania práceneschopnosti zamestnanca alebo ošetrovania člena rodiny? Odpovede na tieto i ďalšie dôležité otázky.

V dôsledku šírenia ochorenia COVID-19 a v tejto súvislosti prijatých štátnych opatrení počas korona pandémie sa mnohí zamestnanci stali dočasne práceneschopnými (PN) alebo ostali doma s deťmi na tzv. OČR (ošetrovanie člena rodiny). Práceneschopnosť a ošetrovane člena rodiny predstavujú dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca, počas ktorých je zamestnávateľ povinný ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci.

Výpoveď je jedným zo spôsobov ukončenia pracovného pomeru. Prichádza do úvahy zo strany zamestnávateľa i zamestnanca. Podmienkou je, že musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. V prípade výpovede pracovný pomer nekončí hneď, ale až uplynutím výpovednej doby ustanovenej Zákonníkom práce. Je však možné dať výpoveď aj počas PN-ky alebo OČR zamestnanca?

Zákaz výpovede zo strany zamestnávateľa počas PN zamestnanca

Ak je zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo úraz, nemôže mu zamestnávateľ počas trvania PN dať výpoveď, t. j. zamestnanec na PN-ke (maródke) nemôže byť z práce prepustený. Vyplýva to z toho, že zamestnanec je počas práceneschopnosti v tzv. ochrannej dobe, kedy sa na neho vzťahuje zákaz výpovede (§ 64 Zákonníka práce). Podmienkou je však to, že zamestnanec si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok.

Inak povedané, zamestnávateľ nemôže so zamestnancom rozviazať pracovný pomer len na základe jeho dočasnej PN-ky. Avšak práceneschopnému zamestnancovi môže byť daná výpoveď z organizačných dôvodov (napr. keď sa zamestnávateľ zrušuje alebo keď sa zamestnávateľ premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou miesta výkonu práce). Ide o zákonné výnimky zo zákazu výpovede v ochrannej dobe.

Zamestnanec je počas PN v ochrannej dobe a zamestnávateľ mu nemôže dať výpoveď.

Práceneschopný zamestnanec môže dať výpoveď

Zákaz výpovede v ochrannej dobe sa nevzťahuje na výpoveď danú zo strany zamestnanca. To znamená, že v prípade, ak zamestnanec, ktorý je na PN, má záujem o ukončenie pracovného pomeru výpoveďou, môže ju dať kedykoľvek a bez udania dôvodu.

Netreba ale zabudnúť na dodržanie výpovednej doby a na to, že PN-ka v priebehu výpovednej doby túto dobu nepredlžuje. Teda, ak práceneschopný zamestnanec dá výpoveď, výpovedná doba sa nepredlžuje o čas trvania PN, t. j. pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby (aj v prípade, ak je zamestnanec stále PN).  

Viac o tomto spôsobe skončenia pracovného pomeru si prečítajte v článku Výpoveď zo strany zamestnanca v roku 2020 a jej vzor.

Výpoveď počas PN v skúšobnej dobe zamestnanca

Prečítajte si tiež

Zákonník práce ustanovuje, že počas trvania skúšobnej doby môže zamestnávateľ alebo zamestnanec kedykoľvek skončiť pracovný pomer, a to z akéhokoľvek dôvodu, aj bez jeho uvedenia. Preto, ak sa zamestnanec v skúšobnej dobe stane dočasne práceneschopným, môže mu zamestnávateľ dať výpoveď kedykoľvek a bez udania dôvodu. To samozrejme platí aj opačne, ak by chcel dať výpoveď sám zamestnanec.

Zamestnávateľ nemôže dať zamestnancovi výpoveď počas OČR v čase mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu  

Vo všeobecnosti platí, že zamestnávateľ je povinný akceptovať OČR zamestnanca. Za normálnych okolností (napr. keď nie je vyhlásená mimoriadna situácia alebo núdzový stav) sa doba ošetrovania člena rodiny podľa Zákonníka práce, na rozdiel od doby PN-ky, nepovažuje za ochrannú dobu, počas ktorej by zamestnanec nemohol dostať výpoveď, tzn., že na zamestnanca na OČR sa za normálnych okolností nevzťahuje zákaz výpovede. Počas doby ošetrovania člena rodiny je teda možné dať zamestnancovi výpoveď, za predpokladu, že tomu nebránia iné zákonné dôvody, na ktoré sa vzťahuje zákaz výpovede (napr. ak zamestnankyňa na OČR je súčasne osamelou zamestnankyňou, ktorá sa stará o dieťa mladšie ako tri roky, vzťahuje sa na ňu zákaz výpovede v ochrannej dobe).

Prečítajte si tiež

Novelou Zákonníka práce účinnou od 4. apríla 2020 sa v dôsledku štátnych opatrení v boji proti koronavírusu ustanovilo, že zamestnanec, ktorý má dôležitú osobnú prekážku v práci z dôvodu osobného alebo celodenného ošetrovania chorého člena rodiny sa na účely zákazu výpovede (§ 64) posudzuje ako zamestnanec, ktorý je uznaný dočasne za práceneschopného.

To znamená, že v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní nemôže zamestnávateľ dať zamestnancovi na OČR výpoveď, pretože tento zamestnanec je v tzv. ochrannej dobe, kedy sa na neho vzťahuje zákaz výpovede. Avšak môže mu byť daná výpoveď z organizačných dôvodov.

Zákaz výpovede pre zamestnanca na OČR tak predstavuje odchýlku (výnimku), ktorá sa bude uplatňovať len v čase:

  • mimoriadnej situácie    
  • núdzového stavu
  • výnimočného stavu       
  • ďalšie dva mesiace po ich odvolaní.
Článok pokračuje pod reklamou

Zamestnanec na OČR môže dať výpoveď

Rovnako ako pri PN aj pri OČR platí, že zamestnanec ošetrujúci člena rodiny môže dať výpoveď kedykoľvek a bez udania dôvodu.

Bližšie informácie o OČR v súvislosti s koronavírusom sa dočítate v článku OČR a zatvorené školy a škôlky pre koronavírus.

Stručný prehľad možností výpovede počas PN a OČR

Je možná výpoveď zo strany zamestnávateľa počas PN zamestnanca? NIE (okrem zákonných výnimiek)
Je možná výpoveď zo strany zamestnanca počas jeho PN? ÁNO
Predlžuje PN výpovednú dobu pri výpovedi zo strany zamestnanca? NIE
Je možná výpoveď zo strany zamestnávateľa počas PN zamestnanca v skúšobnej dobe? ÁNO
Je možná výpoveď zo strany zamestnanca počas jeho PN v skúšobnej dobe? ÁNO
Je možná výpoveď zo strany zamestnávateľa počas OČR zamestnanca? ÁNO (za normálnych okolností) NIE (počas mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní)
Je možná výpoveď zo strany zamestnanca počas jeho OČR? ÁNO

Ako postupovať a na čo si dať pozor, aby ste vyhli neplatnosti výpovede, či súdnym sporom, nájdete v článku Ako dať výpoveď zamestnancovi bez súdnych dohier.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Výpovedná doba a odstupné – tabuľka

Pri skončení pracovného pomeru výpoveďou nasleduje výpovedná doba. V niektorých prípadoch má zamestnanec pri skončení pracovného pomeru nárok aj na odstupné. Prehľadné tabuľky týkajúce sa výpovednej doby a odstupného v článku.

Odstupné a odchodné zamestnanca v roku 2024

Odstupné a odchodné predstavujú odlišné peňažné kompenzácie pre zamestnanca v súvislosti s ukončením pracovného pomeru. Kedy má nárok na odstupné či odchodné a v akej výške?

Výpoveď a výpovedná doba zamestnanca v roku 2024

Kedy je možné skončiť pracovný pomer výpoveďou a aká je dĺžka výpovednej doby, ak je výpoveď daná zamestnávateľom v porovnaní s výpoveďou zo strany zamestnanca?

Pandemická OČR končí: od 1.9.2023 sa už nebude vyplácať

Sociálna poisťovňa prestane od 1.9.2023 poskytovať pandemické ošetrovné. Čo bude zrušenie tejto dávky znamenať v praxi?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky