Vstupná lekárska prehliadka zamestnanca

Kto musí pri nástupe do zamestnania absolvovať vstupnú lekársku prehliadku, koľko stojí a kto ju zaplatí?

Úlohou vstupnej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci, je posúdiť zdravotnú spôsobilosť zamestnanca na danú prácu. Výsledky lekárskej prehliadky určia, či môže zamestnanec danú prácu vykonávať,. Zamestnávateľ by mal tieto výsledky v plnom rozsahu rešpektovať, čím predíde vážnym poškodeniam zdravia pracovníka

Kto musí absolvovať vstupnú lekársku prehliadku

Povinnosť absolvovať lekársku preventívnu prehliadku pri nástupe do zamestnania, závisí od kategórie prác, v ktorej sú zamestnanci zaradení.

Povinne musia absolvovať vstupnú lekársku prehliadku zamestnanci zaradení do 3. a 4. kategórie prác. Okrem zamestnancov zaradených do 3. a 4. kategórie prikazuje zákon č. 355/2007 Z. z. absolvovať lekársku prehliadku pri nástupe do zamestnania v prípade, ak zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis, napríklad pri práci so zobrazovacou jednotkou (počítačom),

U zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do 1. a 2. kategórie prác nie je zákonom stanovená povinná vstupná lekárska prehliadka. Zamestnávateľ ju teda môže, ale aj nemusí zabezpečiť a vyžadovať. Výnimkou je už spomínaná situácia, ak to vyžaduje osobitný predpis. Typickým príkladom sú zamestnanci v kanceláriách, ktorí celý deň pracujú s počítačom

Pri  nástupe dohodára je vstupná preventívna prehliadka povinná v prípade, že nastupuje na pracovisko a profesiu, ktorá spĺňa vyššie spomenuté podmienky. Keďže podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP sa aj dohodár považuje za zamestnanca a teda je zamestnávateľ povinný zaraďovať zamestnancov „na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, najmä výsledku posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnostiam, na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci”, musí k nemu pristupovať rovnako ako k riadnemu zamestnancovi.

Lekárske prehliadky mimo nástupu do zamestnania

Aj keď je vstupná lekárska preventívna prehliadka kľúčová z hľadiska prijímania do pracovného pomeru, nie je zďaleka posledná, ktorú musia zamestnanci počas trvania pracovného pomeru absolvovať.

Zákon č. 355/2007 Z. z. definuje tieto druhy preventívnych prehliadok:

  1. vstupné lekárske preventívne prehliadky (LPP),
  2. LPP v súvislosti s výkonom práce (periodické),
  3. LPP pred každou zmenou pracovného zaradenia,
  4. LPP pri skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu alebo pri skončení výkonu práce fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, zo zdravotných dôvodov,
  5. LPP po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, ak o to zamestnanec požiada bývalého zamestnávateľa, u ktorého vykonával prácu s rizikovými faktormi s neskorými následkami na zdravie.
  6. mimoriadne LPP, ktoré nariaďuje zamestnávateľovi úrad verejného zdravotníctva v prípade, ak sa výrazne zmenia faktory práce a pracovného prostredia alebo zdravotné riziko alebo dôjde k závažným zmenám zdravotného stavu zamestnancov.
Prečítajte si tiež

Periodické lekárske preventívne prehliadky je v prípade 3. kategórie potrebné opakovať každé dva roky. U 4. kategórie, každý rok. U tzv. nerizikových prácach (1. a 2. kategória), nie je zákonom daná periodicita prehliadok. U kategórie 2 sa však odporúča interval každé 3 roky.

Okrem uvedených situácií je potrebné lekárske prehliadky vykonať  ešte v dvoch prípadoch:

  1. pri opakovanom výskyte choroby z povolania u rovnakej profesie na tom istom pracovisku,
  2. pri zamestnancoch zaradených do druhej, tretej  alebo štvrtej kategórie, ak túto prácu zamestnanec nevykonával viac ako šesť mesiacov zo zdravotných dôvodov. 

Koľko stojí lekárska prehliadka a kto ju platí?

Výška poplatku za vstupnú lekársku preventívnu prehliadku je rôzna a závisí od cenníka konkrétneho lekára. Ceny u špecialistov, lekárov pracovnej zdravotnej služby, bývajú častokrát vyššie ako u bežných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a to aj z dôvodu rozsiahlejších vyšetrení. Ceny sa zväčša pohybujú v rozmedzí od 15 do 35 eur.

Náklady, ktoré vznikli za účelom posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu, uhrádza podľa zákona č. 355/2007 Z. z. zamestnávateľ. Keďže ide o povinnosť, ktorá je zamestnávateľom ustanovená osobitným predpisom, sú tieto náklady uznaným daňovým výdavkom.

V prípade 1. a 2. kategórie prác, kde nie je stanovená povinnosť vykonávať preventívne prehliadky, je na zamestnávateľovi, či tieto výdavky uhradí, alebo nie. Ak sú lekárske prehliadky ustanovené v kolektívnej zmluve, pracovnej zmluve alebo inom internom predpise spoločnosti, nastáva pre zamestnanca povinnosť ich absolvovať a pre zamestnávateľa nastáva povinnosť ich uhradiť. V tomto prípade, si náklady s tým spojené môže zamestnávateľ uznať ako daňové výdavky.

Forma vstupných lekárskych prehliadok

Pri prijímaní uchádzača na pracovné miesto sa okrem iných predpokladov posudzujú aj výsledky lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca, čiže výsledky vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky.

Pri lekárskej prehliadke zamestnanec oznámi svojmu všeobecnému lekárovi, prípadne lekárovi pracovnej zdravotnej služby, všetky okolnosti dôležité na predchádzanie vzniku a šírenia ochorení a informácie dôležité pre posudzovanie ochorení vo vzťahu k vykonávanej práci (napríklad zamestnanec, ktorý sa uchádza o pozícii, kde je potrebná ručná manipulácia s ťažkými bremenami, by mal svojho ošetrujúceho lekára oboznámiť so svojimi problémami s chrbticou).

Prečítajte si tiež

Uchádzač o zamestnanie alebo zamestnanec ďalej k preventívnej lekárskej prehliadke doručí svoju zdravotnú dokumentáciu od svojho ošetrujúceho lekára zmluvnému lekárovi, ktorý vykonáva posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie, v prípade, že sa toto posúdenie nevykonáva u ošetrujúceho všeobecného lekára.

Zamestnávateľ poskytne pracovnej zdravotnej službe (prípadne všeobecnému lekárovi u kategórie 1 a 2) potrebné informácie o výkone konkrétnych pracovných činností jednotlivých zamestnancov, kategorizáciu zdravotných rizík spojených s výkonom konkrétneho zamestnanca.

Po vykonaní všetkých vyšetrení lekár vyplní zamestnancovi tlačivo „Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu“, ktorý následne doručí zamestnávateľovi. Kópie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu doručí zamestnancovi a lekárovi, s ktorým má zamestnanec uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Vzor lekárskeho posudku je uvedený v prílohe zákona č. 355/2007 Z. z.

Článok pokračuje pod reklamou

Kto vykonáva vstupné lekárske preventívne prehliadky?

Zákon č. 355/2007 Z. z. hovorí, že lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci „vykonávajú lekári pracovnej zdravotnej služby so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo špecializačnom odbore služby zdravia pri práci“, ak ide o práce zaradené v 3. a 4. kategórií prác. Na požiadanie lekára pracovnej zdravotnej služby, sa  môžu rámci lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci, vykonať aj ďalšie potrebné doplnkové vyšetrenia. Tie vykonávajú lekári iných príslušných špecializačných odborov (pr. gynekológia).

Zákon ďalej hovorí, že v prípade 1. a 2. kategórií prác „lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci môžu okrem lekárov pracovnej zdravotnej služby so špecializáciou v špecializačných odboroch vykonávať aj lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria poskytujúci všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast“.

Kto môže vykonávať zdravotné prehliadky zamestnancov:

(Riziková) kategória prác Kto môže vykonať lekársku preventívnu prehliadku (LPP)
prvá a druhá kategória prác Všeobecný lekár
tretia a štvrtá kategória prác lekár – špecialista v odbore pracovné lekárstvo a toxikológia (lekár pracovnej zdravotnej služby)
prvá až štvrtá kategória prác lekár – špecialista v odbore pracovné lekárstvo a toxikológia (lekár pracovnej zdravotnej služby)

Záver

Zákon definuje povinné vstupné LPP pre zamestnancov vykonávajúcich práce v 3. a 4. rizikovej kategórii. Pri druhej kategórii je vstupná LPP odporúčaná, no sú prípady, kedy môže byť aj povinná, napríklad ak zamestnanec celý deň pracuje s počítačom. Aj dobrovoľne vykonané LPP však majú svoj zmysel. Okrem benefitu pre zamestnancov je to aj ochrana pre zamestnávateľa. Ak totiž zamestnanec absolvuje LPP pri nástupe do zamestnania a rovnako pri ukončení pracovného pomeru, tak je v budúcnosti pomerne ľahké preukázať alebo vyvrátiť, v ktorom zamestnaní vznikla prípadná choroba z povolania. 


PZS – odborne, komplexne a na kľúč, kontaktujte nás

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku od overeného poskytovateľa PZS.       

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť ENDORF s.r.o., IČO: 50403184. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Požiar fotovoltiky na firme alebo dome: ako mu predísť?

Ako požiarnu ochranu fotovoltických panelov rieši legislatíva, na čo treba dbať pri inštalácii a ako postupovať v prípade vzniku požiaru? Tipy a rady odborníkov z praxe.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky