Hygienické opatrenia na pracovisku a COVID-19

Hygienici vydali pravidlá na dezinfekciu pracovísk, používanie výťahov či klimatizácie. Prehľad opatrení na pracovisku pri návrate do bežného pracovného režimu.

Na Slovensku sa aj naďalej uvoľňujú opatrenia, otvárajú kúpaliská, zmierňujú podmienky v nosení rúšok, otvárajú hranice... Aj keď je súčasná situácia viac než priaznivá, nesmieme naďalej zabúdať na základné preventívne hygienické opatrenia a to nielen doma ale aj v práci. Preto Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal usmernenie, ktoré ustanovuje základné bezpečnostné opatrenia na pracovisku.

Nosenie rúška na pracovisku

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (rúškom, šálom, šatkou) má každá fyzická osoba v súlade s aktuálne vydaným opatrením. To najnovšie je s účinnosťou od 3. júna 2020. Ako udáva vydané usmernenie o bezpečnostných opatreniach na pracovisku, povinnosť nosiť rúško má každá osoba, bez ohľadu na zamestnanecký status, funkciu a služobné postavenie pracovníka.

Zamestnávateľ, ďalej nie je povinný poskytnúť rúško zamestnancom, u ktorých nie je zvýšené riziko vystavenia zamestnanca biologickým faktorom (baktériám, vírusom ...) a kde to nevyžadujú osobitné predpisy. To znamená, že pracovníkom v nemocniciach, laboratóriách a pod., musí byť rúško poskytnuté, keďže ide o osobný ochranný pracovný prostriedok. U zamestnancov, pracujúcich napr. v kanceláriách sa rúško klasifikuje ako osobný ochranný prostriedok fyzickej osoby a teda zamestnávateľ nie je povinný ho zamestnancom poskytnúť. Povinnosť zamestnancov nosiť rúško v kanceláriách však naďalej ostáva.

Dezinfekcia pracovísk

Zásady správnej, častej a dôkladnej dezinfekcie a umývania rúk, sú známe od začiatku pandémie. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť dezinfekčné prostriedky tak, aby bol dávkovač s dezinfekčným prostriedkom dostupný pri vchode na pracovisko, resp. pri vchode do budovy a zamestnávateľ ho musí pravidelne dopĺňať.

Okrem dezinfekcie rúk je povinné vykonávať pravidelnú dezinfekciu podláh a dotykových plôch (kľučky, stoly, klávesnice, dotykové plochy zábradlia a schodiska, tlačidlá, výťahy a pod.). Usmernenie bližšie nedefinuje spôsob dezinfekcie ani dezinfekčný prostriedok, ktorý má byť použitý. Dôležité je však, aby mali dostatočný virucídny účinok.

Na toaletách musí byť zabezpečený prívod tečúcej vody, tekuté mydlo a jednorazové papierové utierky. Dezinfekcia zariadení na osobnú hygienu sa musí vykonávať minimálne raz denne.

Dodržiavanie odstupov a predchádzanie zhromažďovaniu osôb

Aj na pracoviskách je potrebné zabezpečiť, aby bola dodržiavaná primeraná vzdialenosť medzi zamestnancami alebo zamestnancom a klientom (minimálne 2 m), vyplývajúca z priestorového usporiadania prevádzky. V súvislosti s týmto opatrením je potrebné prehodnotiť pracovné postupy tak, aby bolo umožnené dodržiavanie bezpečných odstupov, napríklad rozptýlením zamestnancov v priestore, striedaním zamestnancov alebo skrátením času, ktorí zamestnanci strávia v menšom odstupe.

V prípade tzv. open space pracovísk usmernenie odporúča, aby zamestnávateľ vykonal režimové (organizačné) opatrenie a umožnil tak časti zamestnancom vykonávať prácu z domu – home office.

Pri práci s klientmi usmernenie odporúča, aby sa tam, kde je to možné obmedzil fyzický kontakt s klientmi využitím on-line technológií alebo telefonickej komunikácie. V prípade, že nie je možné zabezpečiť online rokovanie, by sa malo zvážiť prijímanie klientov alebo rokovanie s nimi v oddelených (samostatných) priestoroch tak, aby sa zredukovala frekvencia a počet kontaktov na najnižšiu mieru, napr. 1 zamestnanec a 1 klient.

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby na pracoviskách nedochádzalo k nadbytočnému združovaniu zamestnancov v čase prestávok, príchodu alebo odchodu. Zabrániť zvýšenej koncentrácii osôb na pracovisku môže posun začiatku resp. skončenia prestávky a pracovnej doby.

prevádzkach vybavených výťahom sa odporúča v maximálnej možnej miere obmedziť jeho používanie alebo zníženie počtu osôb na 1⁄4 maximálne povoleného počtu osôb.

Klimatizácia na pracovisku

Keďže sú klimatizačné zariadenia považované za média prenosu ochorenia COVID-19 je potrebné, čo najviac využívať prirodzené vetranie oknami. Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva odporúča, aby sa pri vstupe do miestnosti otvorili okná cca na 15 minút a to najmä vtedy, keď sa tam predtým zdržiavalo väčšie množstvo ľudí.

V budovách, kde nie je možné vylúčiť používanie klimatizačných zariadení sa odporúča:

  • pri zabezpečovaní vetrania vzduchotechnickým zariadením zvýšiť výmenu vzduchu vo všetkých priestoroch a zabezpečiť jeho trvalý chod,
  • vzduchotechniku nastaviť na nominálny prietok vzduchu cca 2 hodiny pred začiatkom prevádzky a nastaviť na nižší prietok vzduchu cca 2 hodiny po skončení prevádzky; v čase, keď budova nie je používaná, nevypínať vetranie, ale ho udržiavať v prevádzke pri nižšom prietoku vzduchu,
  • ak bola vzduchotechnika počas posledných dvoch mesiacov mimo prevádzky, odporúča sa zabezpečiť vetranie priestorov vzduchotechnickým zariadením minimálne 24 hod. pred otvorením prevádzky,
  • vyhnúť sa otváraniu okien na toaletách, ak sú odvetrávané núteným vetraním, - nepoužívať rotačné výmenníky tepla alebo sa uistiť, že nevykazujú netesnosti, ktoré by umožňovali prienik odpadového vzduchu do privádzaného vzduchu.

Uvedené odporúčania na používanie klimatizačných zariadení boli vydané Úradom verejného zdravotníctva dňa 19.5.2020.

Článok pokračuje pod reklamou

Meranie telesnej teploty a príznaky možného ochorenia

Usmernenie neprikazuje zamestnávateľom vykonávať povinné meranie teploty pri vstupe na pracovisko. Zisťovanie telesnej teploty zamestnancov (klientov/návštevníkov) má iba odporúčací charakter.

Zamestnanci s príznakmi respiračného ochorenia a podozrením na COVID-19 (zvýšená teplota, ťažkosti s dýchaním, kašeľ...), by mali zostať doma a vyhýbať sa úzkemu kontaktu s inými ľuďmi vrátane členov rodiny. Pri podozrení na ochorenie COVID-19 má zamestnanec kontaktovať svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, prípadne regionálny úrad verejného zdravotníctva a uviesť podrobnosti o poslednom pohybe a príznakoch. Usmernenie nariaďuje, aby v prípade objavenia sa príznakov počas pracovnej doby zamestnanec o tejto skutočnosti informoval svojho nadriadeného.

Test na alkohol dychovou skúškou

V súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. je zamestnávateľ povinný vykonávať sústavnú kontrolu zamestnanca, či nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu. Rovnako, podľa tohto zákona, je zamestnanec povinný podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy.

Ako usmernenie informuje, doteraz neboli zistené prípady infikovania sa počas alebo v dôsledku dychovej skúšky na alkohol. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu by mal však zamestnávateľ zvážiť odôvodnenosť takého testovania a riziká, ktoré sú s tým spojené.

Ak k testovaniu na alkohol dôjde, musí sa uskutočniť za dodržania všetkých príslušných bezpečnostných a hygienických zásad (ako je napríklad používanie jednorazových náustkov vybavených spätnou záklopkou, ktorá zabráni subjektu nasávať vzduch späť cez náustok, nedotýkať sa prístroja, osoba vykonávajúca testovanie musí byť vybavená príslušnými OOPP).

Záver

Pri súčasnej rozmanitosti prevádzok, spoločností, organizácií nie je možné vytvoriť jednotný „návod“ na bezpečné fungovanie pracoviska. Je preto na zodpovednosti zamestnávateľa, ktoré z opatrení uvedie do praxe tak, aby sa zabezpečilo efektívne fungovanie pracoviska a znížilo riziko šírenia infekcie. Ideálne je, ak sa opatrenia kombinujú (napr. nariadiť časti zamestnancov pracovať z domu a zvyšným zamestnancom zabezpečiť dostatok pracovného priestoru, za súčasného zabezpečenia základných hygienických opatrení – dezinfekcia rúk, plôch), aby sa tak vytvorilo bezpečné pracovné prostredie. 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Požiar fotovoltiky na firme alebo dome: ako mu predísť?

Ako požiarnu ochranu fotovoltických panelov rieši legislatíva, na čo treba dbať pri inštalácii a ako postupovať v prípade vzniku požiaru? Tipy a rady odborníkov z praxe.

Pandemická OČR končí: od 1.9.2023 sa už nebude vyplácať

Sociálna poisťovňa prestane od 1.9.2023 poskytovať pandemické ošetrovné. Čo bude zrušenie tejto dávky znamenať v praxi?

Bezpečie a pohodlie pre tehotné zamestnankyne pracujúce v priemysle

Austrálčanka využila dieru na trhu a začala podnikať s pracovným oblečením pre ženy pracujúce v mužských odvetviach. K nápadu ju priviedla negatívna skúsenosť tehotnej kolegyne.

Znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné

Pri pandemickom ošetrovnom môže poistenec požiadať o znovurozhodnutie o jeho nároku. Sociálna poisťovňa informuje, kedy je to možné a pripája tiež praktické príklady.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky