Dokumentácia (smernice) BOZP

Aké dokumenty (smernice) je potrebné mať spracované v oblasti BOZP? Kto musí mať spracovanú BOZP dokumentáciu a čo musia obsahovať konkrétne smernice?

Kto (ne)musí mať BOZP dokumentáciu (smernice)

Dokumentácia BOZP patrí medzi základné vnútorné predpisy (smernice) firiem. Povinnosť mať ju spracovanú má každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva už aj jedného zamestnanca. Týka sa to aj zamestnancov pracujúcich na dohodu, či firiem, ktoré zamestnávajú len svojich konateľov.

Z toho vyplýva, že BOZP dokumentáciu (BOZP smernice) nemusia mať len:

 • konatelia s.r.o. firiem, ktorí v spoločnosti pôsobia na základe zmluvy o výkone funkcie a nemajú žiadnych zamestnancov,
 • živnostníci, ktorí nemajú žiadnych zamestnancov.

Smernice BOZP vypracováva (spravidla) bezpečnostný technik, prípadne autorizovaný bezpečnostný technik a ich obsah je potrebné pravidelne aktualizovať raz ročne, prípadne pri každej zmene organizácie práce, ktorá by  mohla mať vplyv na bezpečnosť a zdravie zamestnancov. Zákon však neprikazuje, že smernice musí vypracúvať bezpečnostný technik alebo autorizovaný bezpečnostný technik. Ak si zamestnávateľ trúfa, môže si ich vypracovať aj sám, príp. využiť vzory na internete. 

Bezpečnostný technik môže byť podľa zákona 124/2006 Z. z. osoba, ktorá:

a) má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, absolvovala odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na základe vykonanej skúšky získala osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika,

b) získala odborné vzdelanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a osvedčenie bezpečnostného technika na základe vykonanej skúšky v rámci stredoškolského alebo vysokoškolského štúdia na oprávnenej škole.

Služby bezpečnostného technika si firma môže zabezpečiť dvomi spôsobmi:

 1. dodávateľsky alebo
 2. prostredníctvom vlastného, firemného bezpečnostného technika.

BOZP dokumentácia (smernice) by mala byť vypracovaná na konkrétne podmienky firmy. Jej obsah závisí od veľkosti firmy, počtu zamestnancov, ich profesijných zameraní a od možných rizík a ich veľkosti. Za neúplnú BOZP dokumentáciu môže inšpektorát uložiť pokutu vo výške od 1 000 eur do 200 000 eur.

Čo má obsahovať BOZP dokumentácia?

Obsah BOZP dokumentácie vo všeobecnosti závisí od druhu prevádzok a činností, ktoré sa v nich vykonávajú. Ide o sadu BOZP smerníc, z ktorých každá musí obsahovať:

 • definíciu základných pojmov (napr. definíciu rizika, prevencie a pod.),
 • vymenovanie skratiek a ich významov,
 • výpis použitých právnych predpisov,
 • účel danej smernice, čiže dôvod jej vypracovania,
 • oblasť pôsobnosti, čiže vymedzenie osôb, ktorých sa obsah dokumentu týka.

Základná BOZP dokumentácia (sada BOZP smerníc) pozostáva z nasledovných častí:

 1. smernica definujúca BOZP politiku na pracovisku,
 2. traumatologický plán,
 3. smernica pre pracovné úrazy s evidenciou pracovných úrazov, nebezpečných udalostí a evidenciou chorôb z povolania/ohrození chorôb z povolania,
 4. školenia BOZP,
 5. smernica pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP).

Ďalšie smernice sa vypracovávajú na základe konkrétneho zamerania firmy a rizík, ktoré zamestnancom v oblasti bezpečnosti pri práci hrozia.

BOZP Smernica č. 1 -  BOZP politika na pracovisku

Prvou zo sady základných BOZP smerníc je smernica upravujúca BOZP politiku na pracovisku. Táto smernica obsahuje stručný popis prostriedkov, postupov a spôsobov sa riadenia BOZP na pracovisku. Zahrňujú:

 1. organizáciu BOZP (kto v danej firme zabezpečuje BOZP, kto je za BOZP zodpovedný, kto vykonáva školenia a pod.),
 2. plán prostriedkov na elimináciu, čiže zníženie rizík pracovných úrazov a chorôb z povolania na pracovisku (všeobecné spôsoby dosiahnutia bezpečnosti a predchádzanie poškodení zdravia na danom pracovisku, napríklad zohľadňovať schopnosti zamestnancov s ohľadom na ich zdravie alebo používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov),
 3. popis spôsobu kontroly dodržiavania pravidiel BOZP na pracovisku, popis metód vzdelávania pracovníkov a realizácie navrhnutých opatrení (kedy sa robia kontroly, kto ich vykonáva a pod.).

V tejto časti dokumentácie sa zvyčajne uvádza aj termín, do kedy musia byť zamestnanci oboznámení s pravidlami BOZP, politikou BOZP a s programom jej realizácie.

BOZP Smernica č. 2 - Traumatologický plán

Účelom traumatologického plánu v BOZP dokumentácii je, aby si zamestnanci osvojili postupy a zásady poskytovania prvej pomoci v prípade, že si to situácia vyžaduje. Zamestnávateľ je vo všeobecnosti povinný nielen oboznamovať zamestnancov s traumatologickým plánom, ale aj určiť a odborne vzdelávať dostatočný počet zamestnancov v oblasti poskytovania prvej pomoci.

Traumatologický plán obsahuje:

 • prostriedky na poskytovanie prvej pomoci (napríklad lekárnička),
 • zabezpečenie transportu (napríklad služobné motorové vozidlo),
 • postup činností na mieste pracovného úrazu (napríklad vyslobodenie postihnutého z miesta nehody),
 • vymenovanie základných povinností zamestnancov a vedúcich zamestnancov (napríklad povinnosť poskytnúť prvú pomoc),
 • charakteristika a postup poskytnutia prvej pomoci pri jednotlivých stavoch poškodenia zdravia (prvá pomoc pri: krvácaní, pri bezvedomí, pri otrave, pri zásahu elektrickým prúdom, pri zástave dýchania, zlomeninách, dusení)
 • súčasťou traumatologického plánu je aj vymenovanie obsahu lekárničky.

BOZP smernica č. 3  -  Vnútorný predpis pre pracovné úrazy

Smernica (vnútorný predpis) o pracovných úrazoch zahŕňa okrem všeobecných údajov, ktoré sú záväzné pre všetky smernice, aj postupy a povinnosti zamestnanca pri zistení pracovného úrazu. Napríklad, že každý zamestnanec má povinnosť nahlásiť pracovný úraz, bezprostredne po jeho vzniku. Dôležitou súčasťou tejto BOZP smernice sú všetky povinnosti zamestnávateľa pri pracovnom úraze, ako aj postup pri vzniku registrovaného pracovného úrazu.

Súčasťou kvalitne vypracovanej BOZP dokumentácie musia byť aj evidencie. Tieto evidencie sú zvyčajne prispôsobené potrebám konkrétnej firmy. Zvyčajne majú papierovú podobu. Ide o:

 • Evidenciu pracovného úrazu, kde sa značí dátum, čas a miesto udalosti, meno a priezvisko zraneného, stručný popis udalosti, ako došlo k úrazu, popis zranenej časti tela, meno, priezvisko prípadne pracovná pozícia svedka udalosti a podpis osoby, ktorá zápis vykonala.
 • Evidenciu nebezpečných udalostí, kde sa okrem časových údajov, svedka udalosti a podpisu osoby, ktorý zápis vykonala, zaznamenáva krátky popis nebezpečnej udalosti, príčina jej vzniku a popis prijatého opatrenia na zabránenie opätovného vzniku udalosti.
 • Evidenciu chorôb z povolania a ohrození chorôb z povolania (CHzP), kedy sa do tejto časti zapíše dátum uznania CHzP, prípadne dátum ohrozenia CHzP, meno a priezvisko postihnutej osoby, profesia postihnutej osoby, názov, adresa a IČO poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý znal CHzP prípadne ohrozenie CHzP, zápis diagnózy a podpis osoby, ktorá zápis vykonala.

Spomínané údaje v evidenciách sú iba orientačné, záleží na bezpečnostnom technikovi, aký postup na vedenie evidencie zvolí a aké údaje sa budú zapisovať.

BOZP Smernica č. 4 - Školenia BOZP

Smernica o BOZP školeniach v sebe zahŕňa predovšetkým povinnosti zamestnávateľa, pri oboznamovaní zamestnancov so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Uvádza spôsoby, obsah a intervaly jednotlivých školení. 

Prečítajte si tiež

Ukážka popisu v BOZP smernici:

Vstupné školenie sa vykonáva pri nástupe zamestnanca, ktorého obsahom má byť základné poučenie o pravidlách BOZP a oboznámenie s internými predpismi. Súčasťou, je aj praktické oboznámenie sa s pracoviskom, s pracovnými prostriedkami, s údržbou strojov a pod. Toto školenie sa uskutočňuje pri každom prijatí nového zamestnanca.

K smernici sa najčastejšie ako príloha doplní hárok s podpismi zamestnancov, ktorí sú s pravidlami BOZP oboznámení a zaškolení.

Článok pokračuje pod reklamou

BOZP smernica č. 5 - Smernica pre poskytovanie OPPP

Smernica pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) popisuje rozsah a podmienky poskytovania OOPP, na základe posúdenia a vyhodnotenia rizík pracovného prostredia. Ustanovuje podmienky poskytovania OOPP, povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov (Napríklad zamestnanec je povinný nosiť/používať pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky).

Súčasťou smernice je zoznam poskytovaných OOPP, spolu s konkrétnym systémom poskytovania OOPP, spracovaný na mieru konkrétnej firme.

Pri spracovaní zoznamu sa berie do úvahy:

 • detailné zhodnotenie potenciálnych rizík, na základe ktorých sa stanovia používané OOPP,
 • spôsob a periodicita poskytovania OOPP (napríklad raz ročne),
 • pravidlá a postupy ako sa majú jednotlivé OOPP používať,
 • postupy, ako majú zamestnanci OOPP skladovať a evidovať.

Neoddeliteľnou súčasťou smernice OOPP je evidenčný list, ktorý obsahuje:

 • osobné údaje zamestnanca, ktorému boli OOPP pridelené,
 • profesia daného zamestnanca,
 • zoznam poskytnutých OOPP (dôvod pridelenia napr. ochrana hlavy, názov, množstvo a typ OOPP),
 • dátum pridelenia a dobu životnosti OOPP,
 • podpis zamestnanca, ktorý prijal OOPP,
 • meno a podpis osoby, ktorá OOPP vydala.

Okrem týchto základných piatich BOZP smerníc, môže mať firma aj ďalšie, tie už závisia od konkrétnych podmienok. Nižšie uvádzame niekoľko takých, ktoré sa používaj relatívne často.

BOZP smernica - Vnútorný predpis o ochrane nefajčiarov a predpis pre kontrolu požitia alkoholu, omamných alebo psychotropných látok

Smernica o ochrane nefajčiarov je zmeraná na povinnosti zamestnávateľa a zamestnancov vo vzťahu k ochrane zdravia nefajčiarov. Popisuje škodlivé účinky a dopady fajčenia na organizmus a prevenciu fajčenia. Smernica informuje o povinnostiach týkajúcich sa značenia priestorov vyhradených fajčiarom, značenia zákazu fajčenia na pracovisku a pojednáva a pokutách za nedodržiavanie nariadení.

Smernica pre kontrolu požitia alkoholu, omamných a psychotropných látok určuje postupy a metódy pri vykonávaní kontrol – ako je vyšetrenie na zistenie alkoholu, omamných alebo psychotropných látok, povinnosti zamestnancov a zamestnávateľa vo vzťahu k týmto kontrolám.

Ukážka popisu v smernici:

Vyšetrenie na zistenie alkoholu sa vykonáva:

a) dychovou skúškou pomocou prístroja, ktorým sa určí objemové percento alkoholu v krvi,

b) formou lekárskeho odberu a následným laboratórnym vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu, 

c) posúdením odborného lekára, ktorý podľa medicínskych klinických príznakov určí stupeň opitosti.  

Viac si o fajčení na pracovisku a o tom, ako má zamestnávateľ postupovať, keď zamestnanec príde do práce pod vplyvom alkoholu si môžete prečítať v článkoch Zákaz fajčenia na pracovisku alebo Alkohol na pracovisku - kontrola a sankcie.

BOZP smernica - Vnútorný predpis pre zabezpečenie pitného režimu

Účelom tejto smernice je zadefinovať podmienky, povinnosti a rozsah poskytovania pitného režimu na pracoviskách. Upravuje požiadavky na nápoje poskytované zamestnávateľom (Napríklad nápoje poskytované na pracovisku s nadmernou záťažou teplom alebo chladom musia byť vhodné a pre danú pracovnú činnosť primerane zdravotne nezávadné), vymenováva nápoje vhodné na podávanie.

BOZP smernica - Zoznam prác a pracovísk  zakázaných mladistvým a tehotným ženám

Smernica upravuje požiadavky na práce a pracoviská, ktoré sú zakázané mladistvým, tehotným ženám, matkám do konca 9. mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, z dôvodu možného negatívneho dopadu na ich organizmus, prípadne organizmus dieťaťa.

Okrem konkrétnych zoznamov zakázaných prác, obsahuje aj povinnosti pri zamestnávaní mladistvých a žien.

Ukážka popisu v BOZP smernici:

Zamestnávateľ je povinný pri všetkých prácach a na pracoviskách, spojených so špecifickým rizikom vystavenia tehotnej ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacej ženy pôsobeniu škodlivých faktorov, vplyvov, procesov alebo pracovných podmienok, posúdiť charakter, stupeň a trvanie takého vystavenia.

Príklad zakázaných prác tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám:

 • činnosti vedúce k ožiareniu v kontrolovaných pásmach pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
 • práce v poľnohospodárstve, pri ktorých sa vykonáva starostlivosť o plemenného žrebca, plemenného býka, plemenného kanca, plemenného barana, plemenného capa, iného divokého živočícha alebo jedovatého živočícha, pri ktorej dochádza k bezprostrednému kontaktu s ním.

BOZP smernica - Predpis o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

Účelom smernice je popísať a poukázať na správnu manipuláciu s bremenami a tým predchádzať poškodeniam chrbtice. Dokument obsahuje povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k manipulácii s bremenami, popis faktorov, ktoré súvisia s rizikom poškodenia zdravia (napríklad vlastnosť bremena – príliš ťažké bremeno, ťažko uchopiteľné, nestabilné, nepravidelných tvarov a pod.) a popis správnej manipulácie s bremenami.

Prečítajte si tiež

Súčasne sa uvádzajú aj smerné hmotnostné hodnoty, ktoré vyjadrujú „vhodnosť určitej činnosti zamestnanca vykonávanej v závislosti od veku a pohlavia a od hmotnosti bremena vo vzťahu k frekvencii úkonov a dĺžke trvania“, čiže súbor tabuliek, ktoré určujú koľko kilogramov maximálnej hmotnosti bremena môže zodvihnúť žena vo veku 30 rokov, za priaznivých podmienok.

Záver

BOZP dokumentáciu môže vypracovať zamestnávateľ aj sám, ale zvyčajne ju vypracúva odborne spôsobilá osoba - bezpečnostný technik. Odborne vypracovaná dokumentácia BOZP zaisťuje zdravé a bezpečné pracovné prostredie pre zamestnancov a zároveň chráni zamestnávateľov pred sankciami. Cena za dodávateľsky spracovanú dokumentáciu sa pohybuje od cca 100 do 1000 € a závisí od konkrétnych podmienok firmy a zároveň cenníka bezpečnostného technika.

Pokuty za nedodržiavanie opatrení ustanovených v dokumentácii sa pohybujú vo výškach od 1 000 eur do 200 000 eur, rovnako aj, ak vám bude táto dokumentácia chýbať.


BOZP a PO - rýchlo a bez starostí, kontaktuje nás

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku od overeného poskytovateľa BOZP a PO.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť ENDORF s.r.o., IČO: 50403184. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Požiar fotovoltiky na firme alebo dome: ako mu predísť?

Ako požiarnu ochranu fotovoltických panelov rieši legislatíva, na čo treba dbať pri inštalácii a ako postupovať v prípade vzniku požiaru? Tipy a rady odborníkov z praxe.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky