Kto má povinnosť nosiť rúško

Kto je povinný dodržiavať nosenie rúšok? Ako je to v prevádzkach či kanceláriách? Aká pokuta hrozí pri nerešpektovaní nosenia rúšok?

Povinnosť nosiť rúško, šál alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčok do okolia, bola zavedená 24.3.2020 Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Opatrenie o povinnom prekrytí horných dýchacích ciest s platnosťou do odvolania, prešlo za túto dobu menšími zmenami a uvoľňovaním.

Nosenie rúška a výnimky

Povinnosť nosiť rúško alebo iné prekrytie horných dýchacích ciest má každá osoba na území Slovenskej republiky, ktorá sa nachádza mimo svojho bydliska. To znamená, že aj osoby vracajúce sa do svojich zamestnaní po uvoľnení opatrení, sú povinné dodržiavať nosenie rúška alebo iného prekrytia horných dýchacích ciest, vychádzajúc tak § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Zákon hovorí, že zamestnávateľ je povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pričom k všeobecným zásadám prevencie patrí aj vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika, ako aj posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť.

Dňa 20.4.2020 bolo prijaté opatrenie, ktoré upravuje výnimky používania a nosenia rúška alebo iného prekrytia horných dýchacích ciest. 

Hlavný hygienik udelil výnimku v povinnosti nosiť rúško (alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek do okolia) mimo svojho bydliska pre tieto skupiny ľudí:

 1. deti do 2 rokov,
 2. osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
 3. osoby v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti,
 4. vodičov verejnej dopravy, ktorí sú  sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na  prepravu osôb,
 5. osoby žijúce v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich vzdialenost‘ od iných osôb minimálne 20 metrov,
 6. osoby nežijúce v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzájomná vzdialenosť minimálne 20 metrov.

Tieto výnimky boli upravené novým opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR, vydaným dňa 19. 05. 2020. Nové opatrenie zároveň upravuje postup pred prekrytím horných dýchacích ciest:

Prečítajte si tiež
 1. umyť ruky mydlom a vodou alebo použiť dezinfekciu na báze alkoholu,
 2. pri nasadení je potrebné si zakryť  nos a ústa tak, aby medzi tvárou a rúškom neboli žiadne medzery.

Zároveň bolo 11.5.2020 prijaté opatrenie, ktoré udeľuje výnimku na nosenie rúšok účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonným umelcom pri podávaní umeleckého výkonu. Podmienkou je však splnenie všetkých bezpečnostných opatrení uvedených v dokumente.

Opatrenie týkajúce sa nosenia rúšok od 19. mája 2020

Prechodom do štvrtej fázy uvoľňovania opatrení, bolo 19.05.2020 Úradom verejného zdravotníctva SR vydané opatrenie, ktoré ustanovuje zmeny v nosení rúšok (alebo iných prostriedkov, ktoré bránia šíreniu kvapôčok do okolia). Toto opatrenie upravuje a dopĺňa výnimky z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Nosenie rúšok sa netýka:

 1. osôb žijúcich v jednej domácnosti, pri pobyte v exteriéri, ak ich vzdialenosť je od iných osôb minimálne 5 metrov (od 03.06.2020 minimálne 2 metre), 
 2. osôb nežijúcich v jednej domácnosti, pri pobyte v exteriéri, ak ich vzájomná vzdialenosť je minimálne 5 metrov (od 03.06.2020 minimálne 2 metre), 
 3. pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
 4. žiakov základnej školy v interiéri a exteriéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu,
 5. detí v interiéri a exteriéri materskej školy a jaslí,
 6. osôb pri výkone športu na vnútorných či vonkajších športoviskách,
 7. fotografovaných osôb na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania.

Aktualizácia výnimiek pri povinnosti nosenia rúšok od 28.5.2020

Výnimky z nosenia rúška alebo iného prekrytia nosa a úst sa rozširujú aj o:

 1. osoby nevesty a ženícha pri svadbe,
 2. žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania,
 3. poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok.

Nosenie rúšok v prevádzkach

Nosenie rúška u zamestnancov zariadení verejného stravovania:

Obsluhujúci personál, rovnako aj personál, ktorý jedlo vydáva, musí používať tvárové rúška. Obsluhujúci personál musí okrem iného, medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonávať aj dezinfekciu rúk.

Zamestnanci zariadení starostlivosti o ľudské telo a rúška

Zamestnanci vykonávajúci starostlivosť o telo zákazníka musia používať ochranný štít tváre.

Nosenie rúšok u vodičov

Zamestnanci taxislužieb, prepravujúci osoby, musia mať vhodným spôsobom prekrytý nos a ústa. To isté pravidlo platí aj pre inštruktorov autoškôl a vodičov.

Výnimku u tzv. vodičov z povolania, tvoria iba vodiči verejnej dopravy, ktorí sú  sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na  prepravu osôb.

Nosenie rúšok u zamestnancov, ktorí neprichádzajú do styku so zákazníkmi

I keď určitá skupina zamestnancov, ako napríklad skupina stavebných pracovníkov, zamestnanci skladov, výrobných hál, neprichádza do priameho styku so zákazníkom, opatrenie o povinnom nosení rúška (alebo iného prostriedku, ktoré bráni síreniu kvapôčok do okolia) sa týka rovnako aj ich, pretože títo zamestnanci síce nechránia širšiu verejnosť, ale chránia seba navzájom.

Rúška u zamestnancov ostatných prevádzok (potraviny, galantérie, záhradkárstva, drogérie a pod.)

Aj naďalej platí sprísnené dodržiavanie opatrení v obchodných prevádzkach, ako je nosenie rúšok, dezinfekcia rúk (prípadne používanie rukavíc), dvojmetrové odstupy medzi zákazníkmi,  25 metrov štvorcových na zákazníka. Povinnosť nosiť rúško, vykonávať dezinfekciu rúk (prípadne nosiť rukavice) platí nielen pre zákazníkov, ale aj pre všetkých zamestnancov obchodných prevádzok.

Článok pokračuje pod reklamou

Rúška u zamestnancov v kanceláriách

Práca v kancelári je z pohľadu opatrení proti COVID-19 mierne špecifická z dôvodu, že nedochádza k častej koncentrácii veľkého množstva neznámych osôb, keďže na jednom mieste pracujú 8 a viac hodín prevažne tie isté osoby. Povinnosť dodržiavať opatrenia prevencie proti COVID-19, vrátene povinného nosenia rúška, sa však týka aj zamestnancov v kanceláriách! V prípade pracovníkov v kanceláriách je potrebné, určiť si jednoznačné pravidlá pre situácie, kedy si zamestnanec potrebuje zložiť rúško na nevyhnutne dlhý čas, napríklad pri jedení. V takýchto prípadoch je možné dohodnúť sa na striedaní obedujúcich zamestnancov, udržiavať 2 metrové odstupy pri jedení, prípadne odobrať sa do prázdnej miestnosti.

Ďalším dôležitým preventívnym opatrením k zabráneniu šírenia ochorenia je pravidelné umývanie a dezinfekcia rúk. K udržiavaniu čistoty na pracovisku v čase pandémie prispeje aj tzv. clean desk policy, čiže úplne vyčistenie plochy pracovného stola, vždy na konci dňa. Zodpovednosť za organizáciu práce a dodržiavanie preventívnych opatrení v čase koronavírusu, nie je iba záležitosťou zamestnávateľa, ktorý za zamestnancov zodpovedá, ale aj záležitosťou každého zamestnanca samostatne. Jedine spoluprácou a vzájomnou ohľaduplnosťou, je možné docieliť efektívne fungujúce pracovné prostredie, bez ohľadu na veľkosť pracoviska alebo počtu pracujúcich zamestnancov.

Záver

Aj keď je nosenie tvárového rúška pre mnohých ľudí značne obmedzujúca záležitosť, z hľadiska prevencie zohráva neodmysliteľnú úlohu, keďže bráni šíreniu kvapôčok do okolia a na ďalšie osoby. Navyše nedodržiavanie opatrenia o prekrytí horných dýchacích ciest, vás môže stáť nemalé peniaze. Na základe zákona č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, môže polícia udeliť blokovú pokutu až do výšky 1 000 Eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Národný program reforiem: na čo sa pripraviť?

Návrat k eFaktúre, efektívnejšie plnenie daňových povinností, podpora inovácií či jednoduchšie zamestnávanie cudzincov. Súhrn opatrení, ktoré reagujú na odporúčania EÚ.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Aplikovať botox nemôže hocikto: aké sú pravidlá v estetickej medicíne?

Kedy môže zväčšovať pery alebo vyhladzovať vrásky kozmetička a kedy to musí robiť lekár? Môže botox aplikovať zdravotná sestra? Čo hovorí zákon a kto kontroluje jeho dodržiavanie?

Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2024

Ukončenie roka so sebou prináša množstvo povinností. Čo všetko musia podnikatelia, príp. ich účtovníci stihnúť (spravidla) do 31. januára 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky