Bezpečnosť pri práci s elektrickými zariadeniami – spotrebičmi

Aké pokyny dodržiavať pri práci s elektrickým prúdom a aké povinnosti má zamestnávateľ? Čo hrozí pri zásahu organizmu elektrickým prúdom a čo robiť, ak takáto situácia nastane na pracovisku?

Účinky elektrického prúdu na organizmus

Pôsobenie elektrického prúdu na nechránenú osobu má široké účinky pôsobenia. Od slabých prejavov potrasenia môže viesť až k bezvedomiu a smrti. K náhlym a  na prvý pohľad viditeľným príznakom zásahu elektrickým prúdom patria kŕče, otvorené rany, popáleniny, šok, zastavenie dýchania a srdca, čo vedie k smrti.

Existujú prípady, kedy dochádza k neskorším prejavom pôsobenia elektrického prúdu, ktoré sa spravidla prejavujú až po určitom čase. K takýmto prejavom patrí hlavne porucha nervovej sústavy a srdcového rytmu.

Veľkosť zdravotného dopadu záleží od hodnoty elektrického prúdu, ktorý prejde telom človeka. Hodnoty do 2 mA, inak nazývané aj prah citlivosti, dokáže organizmus spracovať a na pôsobenie elektrického prúdu reaguje iba slabými prejavmi. Pri vyšších hodnotách sú prejavy nasledovné:

Veľkosť el. prúdu Prejavy na organizmus
1 – 3 mA mravenčenie, jemné brnenie vo svaloch
od 10 mA ochrnutie svalov ovládaných vôľou
20 mA ochrnutie dýchacích svalov
nad 30 mA ochrnutie a zástava srdca

K dôležitým faktorom, ktoré ovplyvňujú následky úrazu elektrickým prúdom, je celkový fyzický stav poškodeného a doba, počas ktorej prúd prechádza telom.

Činnosti, pri ktorých hrozí zásah elektrickým prúdom

K úrazu elektrickým prúdom dochádza nielen v pracovnom prostredí, ale časté sú úrazy spôsobené zlou manipuláciou so zariadeniami v domácnostiach.

K najrizikovejším činnostiam patrí:

 • úraz el. prúdom pri bežnej činnosti v prípade, že časti elektrických zariadení nie sú zaistené,
 • pri poruche izolácie, teda v prípade, ak dôjde k dotyku so živými alebo neživými časťami elektrických zariadení, ktoré sa stali živými následkom negatívnych okolností,
 • pri dotyku vodivých konštrukcií s kovovými predmetmi,
 • priblíženie osoby k vodičom elektrického vedenia pri manipulácií s mechanizmami a predmetmi,
 • pri vytrhnutiu prívodnej šnúry nesprávnou obsluhou alebo zakázanou manipuláciou,
 • pri mechanickom poškodení izolácie,
 • pri použití predlžovacej šnúry bez ochranného vodiča. 

Aby v pracovnom prostredí nedochádzalo k týmto udalostiam, je potrebné podľa vyhlášky 508/2009 Z. z. (§20), aby s elektrotechnickými zariadeniami manipulovala osoba bez elektrotechnického vzdelania iba v prípade, že bola o rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámená a poučená o zásadách BOZP pri práci, o činnosti daného elektrotechnického zariadenia a o zásadách poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

Ďalej môže činnosti na elektrotechnickom zariadení podľa tejto vyhlášky vykonávať:

 • elektrotechnik s elektrotechnickým vzdelaním (§21),
 • samostatný elektrotechnik (§22),
 • elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky (§23)
 • a revízny technik (§24).

Príklad na činnosť, pri ktorej hrozí zásah el. prúdom a ako sa má po správnosti k nej pristupovať:

Zamestnanec Milan si pri príprave a kontrole vŕtacieho zariadenia všimol, že prívodná šnúra nie je dobre izolovaná. V takomto prípade, musí Peter použiť na prácu iné vŕtacie zariadenie a poruchu okamžite nahlásiť vedúcemu.

Aké pokyny sa musia dodržiavať pri práci s elektrickým prúdom?

Na predchádzanie úrazov elektrickým prúdom uvádzame jednoduché a všeobecné pokyny, ktoré je potrebné dodržiavať pri práci s ktorýmkoľvek elektrickým zariadením, či už na pracovisku alebo v domácnosti.

 1. Činnosti s elektrickým zariadením venujte vždy stopercentnú pozornosť, rovnako nepracujte s elektrinou ani v prípade, že cítite nevoľnosť, prípadne únavu.
 2. V žiadnom prípade nepracujte s elektrickými zariadeniami, ak ste pod vplyvom alkoholu alebo drog. Podobný zákaz sa týka aj liekov, ktoré majú tlmiace vlastnosti na nervovú sústavu, prípadne lieky s vedľajšími účinkami, ktoré by mohli ovplyvniť vašu bezpečnosť.
 3. Nedotýkajte sa nekrytých častí elektrického obvodu ani v prípade, keď sa domnievate, že v ňom žiadna elektrina neprúdi.
 4. Pri práci s novým zariadením si poriadne preštudujte bezpečnostné pokyny. V prípade zložitejších zariadení, prenechajte túto činnosť na osoby, ktoré sú na to odborne spôsobilé.
 5. Venujte pozornosť prostrediu, v ktorom s elektrinou pracujete. Voda a veľmi vlhké prostredie nie je na prácu s elektrinou vhodné.
 6. Dodržujte pravidlá BOZP a požiarnej ochrany o ktorých je zamestnávateľ povinný svojich zamestnancov pravidelne informovať a školiť.

Príklad na nesprávne zaobchádzanie s el. prúdom:

Marek sa chystá namontovať novú zásuvku. Prišiel ale pred chvíľou z vonku, kde výdatne prší. Má mokré ruky a na zemi sa okrem toho začína tvoriť mláka z kvapiek vody, ktoré mu stekajú po montérkach. Nikdy nemanipulujte s elektrickým zariadením, ak máte mokré ruky, alebo ak stojíte na mokrej zemi. Uistite sa, že máte ruky riadne osušené a stojíte na suchej podlahe.

Čomu sa vyhýbať pri manipulácii s elektrickými zariadeniami

Pri práci s elektrickými zariadeniami je dôležité vyhýbať sa tzv. zakázaným činnostiam, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ochranu a bezpečnosť zdravia zamestnancov.

 1. Pri práci s elektrickými zariadeniami sa vyhýbajte takej činnosti, na ktorú nemáte dostatočnú kvalifikáciu alebo školenie.
 2. Nezasahujte do elektrického zariadenia, nesnažte sa ho opravovať, neodstraňujte kryty a nedotýkajte sa živých častí vedenia.
 3. Elektrické zariadenie presúvajte iba v prípade, že je odpojené zo siete.
 4. Akékoľvek menšie údržby elektrických zariadení nevykonávajte, pokiaľ sa neuistíte, že je zariadenie vypnuté.
 5. Nikdy sa nepribližujte a nedotýkajte pretrhnutých alebo padnutých káblov elektrického vedenia.
Článok pokračuje pod reklamou

Zásady BOZP pri práci s elektrickými zariadeniami

Dosiahnuť najvyšší stupeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s elektrickými zariadeniami je možné iba v prípade vykonania technických organizačných a tzv. výchovných opatrení, ktoré sú založené na pravidelnom oboznamovaní zamestnancov s pravidlami BOZP a následným dodržiavaním predpisov. Medzi ďalšie druhy opatrení zaraďujeme:

 • kontrola celkového stavu elektrického zariadenia,
 • u väčších zariadení zabezpečiť vhodne navrhnuté zábrany, ochrany a kryty,
 • zabezpečiť dostatočné osvetlenie priestoru,
 • používanie pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Zamestnávateľ je pri prevádzke elektrických zariadení povinný viesť sprievodnú technickú dokumentáciu zariadení, vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach, kontrolách a skúškach. Zabezpečiť, aby bola pravidelne vykonávaná kontrola elektrických zariadení a vykonávať pravidelné školenie zamestnancov, zamerané na BOZP pri práci s elektrickým zariadením. Oblasť a periodicitu školení zamestnancov definuje zákon 124/2006 Z. z.

Podľa neho je zamestnávateľ povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s predpismi na zaistenie BOZP, správnymi zásadami práce a bezpečného správania sa na pracovisku, s dopadmi na zdravie zamestnancov a overovať si ich znalosti v oblasti BOZP. Povinnosť oboznámiť zamestnancov sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, vrátane novoprijatých, zamestnancov preložených na iné pracovisko, pri zavedení nových technológií alebo pri kúpe nového pracovného prostriedku. Minimálna periodicita školení je vo väčšine prípadov stanovená na interval raz za 2 roky.

Prečítajte si tiež

Zamestnávateľ môže na školenie v oblasti BOZP využiť buď dodávateľské službu, v tomto prípade školenie vykonáva na to oprávnená osoba, alebo môže svojich zamestnancov školiť sám osobne. Treťou možnosťou, ktorá je využívaná hlavne vo väčších prevádzkach je školenie vlastnými zamestnancami, tzv. zástupcom pre bezpečnosť. Tohto zamestnanca volia ostatní zamestnanci spomedzi seba, prípadne odbory, ak sú v spoločnosti zriadené.

Na udržanie funkčného stavu zariadenia a zabezpečenie bezproblémového používania sa vykonávajú pravidelné revízie, ktorými sa kontroluje stav bezpečnosti daného zariadenia počas jeho používania, ktoré môže vykonávať iba oprávnená osoba na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce. Rozsah revízií a lehoty, v ktorých sa majú vykonávať, upravujú slovenské technické normy (STN), ktoré vydáva Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Zaobstaranie slovenských technických noriem je však spoplatnené. Minimálne lehoty vykonávania revízií sa určujú podľa charakteristík elektrických zariadení, ich použitia a prostredia (typu prostredia, vonkajšieho vplyvu a druhu priestoru).

Čo hrozí zamestnávateľovi a zamestnancom, ak nedodržia zásady BOZP pri práci s elektrickými zariadeniami a prúdom?

Zákon 125/2006 Z. z. upravuje výkon inšpekcie práce, ktorá má za úlohu zabezpečiť ochranu zamestnancov pri práci a výkon štátnej správy v oblasti inšpekcie. Inšpektori práce dozerajú na dodržiavanie všetkých stanovených požiadaviek na dané pracovisko, kontrolujú zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pod. Tento zákon tiež stanovuje sankcie za nesplnenie povinností na zaistenie BOZP, a to nasledovne:

 • zamestnávateľovi pri nedodržaní požiadaviek na zaistenie BOZP alebo za porušenie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv, hrozia sankcie až do výšky 100 000 eur, a ak v dôsledku tohto porušenia vznikol pracovný úraz, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, najmenej 33 000 eur,
 • zamestnancovi alebo osobám oprávneným robiť právne úkony za zamestnávateľa uloží poriadkovú pokutu, ak v určenej lehote nesplnili povinnosti dané Inšpektorátom práce alebo ak bezodkladne neohlásili vznik pracovného úrazu, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, hrozí pokuta vo výške od 100 eur do 1 000 eur a to aj opakovane.

Prvá pomoc pri zásahu elektrickým prúdom

Poskytnutie prvej pomoci je morálnou a sociálnou povinnosťou každého občana. Rýchla a správne poskytnutá pomoc vie podstatne zvýšiť šancu na prežitie.

Postup správneho poskytnutia prvej pomoci je teda nasledovný:

 1. Vyslobodenie postihnutého z dosahu prúdu. Avšak pozor! Aj pri tomto bode je potrebné dodržiavať správny postup a maximálnu opatrnosť. Prerušiť prúdenie elektrického prúdu môžeme dosiahnuť vypnutím spínača, odtlačením postihnutého z dosahu vodiča napr. uchopením za nevodivú časť odevu, alebo pomocou nevodivého predmetu prerušíme dotyk postihnutého s vodičom.
 2. Zisťovanie a kontrola stavu postihnutého.
 3. Privolanie záchranky (155 alebo 112).
 4. Ak postihnutý nedýcha, je potrebné podať neodkladne kardiopulmonálnu resuscitáciu.
 5. Ak dýcha, uložiť do stabilizovanej polohy a počkať na príchod lekára.
 6. Zabezpečiť ošetrenie ľahkých zranení.
 7. Nahlásiť pracovný úraz.

Postup pri poskytnutí prvej pomoci po zásahu elektrickým prúdom:

Ako postupovať po úraze elektrickým prúdom
Ako postupovať po úraze elektrickým prúdom

Zhrnutie na záver

Nech už pracujete s akýmkoľvek elektrickým zariadením, vždy si pred začiatkom práce nezabudnite zariadenie skontrolovať, či sa na ňom nenachádzajú viditeľné vady. Pri práci venujte maximálnu pozornosť elektrickému zariadeniu, s ktorým pracujete.

Nesnažte sa vykonávať opravy, na ktoré nie ste spôsobilý, ale poruchu okamžite nahláste a nepracujte s takýmto zariadením. Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny stanovené v predpisoch, manuáloch a pokyny, s ktorými ste sa oboznámili v rámci pravidelných školení.


BOZP a PO - rýchlo a bez starostí, kontaktuje nás

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku od overeného poskytovateľa BOZP a PO.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť ENDORF s.r.o., IČO: 50403184. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Veronika Andrašiová
Veronika Andrašiová

Absolvovala štúdium v odbore verejné zdravotníctvo a už počas štúdia pracovala v pracovnej zdravotnej službe. V súčasnosti pôsobí ako verejný zdravotník a bezpečnostný technik.


Požiar fotovoltiky na firme alebo dome: ako mu predísť?

Ako požiarnu ochranu fotovoltických panelov rieši legislatíva, na čo treba dbať pri inštalácii a ako postupovať v prípade vzniku požiaru? Tipy a rady odborníkov z praxe.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Pracovná zmluva – náležitosti a informovanie o pracovných podmienkach

Zákonník práce upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a povinnosť informovať aj o ďalších podmienkach. Čo musí obsahovať každá pracovná zmluva a o čom môže zamestnávateľ informovať aj mimo nej?

Prvý zamestnanec: povinnosti zamestnávateľa

Aké povinnosti čakajú podnikateľa, ak sa rozhodne prijať do firmy prvého zamestnanca? Prehľad úkonov súvisiacich so začatím zamestnávania nájdete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky