Školenie zamestnancov v oblasti BOZP

Jednou z povinností zamestnávateľa na úseku BOZP je povinné školenie zamestnancov. Kedy musí zamestnávateľ školiť zamestnancov? Čo by malo byť obsahom školenia?

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, skrátene BOZP, predstavuje neoddeliteľnú súčasť každého pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Pre mnohých zamestnávateľov táto skratka evokuje množstvo povinností, ktoré musia dodržiavať. Právna úprava BOZP je obsiahnutá v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Stručný prehľad povinností zamestnávateľa v oblasti BOZP si môžete prečítať v článku BOZP - povinnosti zamestnávateľa.

Povinné školenie zamestnancov o BOZP

Zamestnávateľ na úseku BOZP má aj povinnosť informovať a oboznamovať svojich zamestnancov. Táto povinnosť je známa aj ako pravidelné školenie zamestnancov o BOZP. Je upravená v § 7 zákona č. 124/2006 o BOZP.

Zamestnávateľ má tri možnosti, ako vykonať školenie zamestnancov. Môže tak urobiť sám osobne, prostredníctvom svojich vlastných zamestnancov alebo prostredníctvom dodávateľa. Ním môže byť iba fyzická alebo právnická osoba, ktorá je na to oprávnená Národným inšpektorátom práce. Nie je teda nevyhnutné, aby zamestnávateľ uzatvoril zmluvu s dodávateľom na školenie svojich zamestnancov. Zamestnávateľ môže poveriť na školenie aj svojho zamestnanca, napr. zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť. Tohto zamestnanca volia odbory, prípadne samotní zamestnanci, ak odbory vo firme nie sú zriadené.

Zamestnávateľ musí vo vnútornom predpise upraviť spôsob vykonania školenia BOZP, ako aj požiadavky na odbornú spôsobilosť zamestnancov vykonávajúcich školenie. Okrem toho musí vo vnútornej smernici určiť pravidelnosť školení tak, aby sa školenie vykonávalo najmenej raz za dva roky.

Obsah školenia BOZP

Zákon upravuje aj to, čo by malo byť obsahom školenia zamestnancov na úseku BOZP. Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne informovať zamestnancov:

 • s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť,
 • s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi, ktoré môžu pôsobiť na zdravie, a s ochranou pred nimi,
 • so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca,
 • so zoznamom prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám; ktoré sú spojené so špecifickým rizikom pre tieto ženy alebo ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom mladším ako 18 rokov,
 • o nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia rizika,
 • o preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré zamestnávateľ vykonal na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ktoré sa vzťahujú všeobecne na zamestnancov a na nimi vykonávané práce na jednotlivých pracoviskách,
 • o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie,
 • o preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach navrhnutých a nariadených príslušným inšpektorátom práce,
 • o pracovných úrazoch, chorobách z povolania a o ostatných poškodeniach zdravia z práce, ktoré sa vyskytli u zamestnávateľa, vrátane výsledkov zisťovania príčin ich vzniku a o prijatých a vykonaných opatreniach.

Tri požiadavky na školenie BOZP

Z uvedeného vyplývajú tri požiadavky na školenie BOZP. Prvou požiadavkou na školenie je jeho pravidelnosť. Zákon ustanovuje povinnosť školiť zamestnancov najmenej raz za dva roky, ak nie je v právnych predpisoch uvedené inak. Ako je vyššie uvedené, zamestnávateľ je navyše povinný upraviť vnútorným predpisom (napr. smernicou BOZP) pravidelnosť opakovaného oboznamovania zamestnancov. Zamestnávateľ môže v smernici určiť, aby sa školenie BOZP vykonávalo aj v kratších intervaloch, napr. každý rok alebo polrok.

Zamestnávateľ je povinný upraviť pravidelnosť školení BOZP vnútorným predpisom.

Druhou požiadavkou je zrozumiteľnosť školenia. Školenia by mali byť vykonávané tak, aby im rozumel každý jeden zamestnanec. Pri školení je vhodné používať praktické ukážky, zvoliť primerané tempo a jednoduché vetné konštrukcie. Tým sa zvýši pravdepodobnosť porozumenia poskytnutých informácií všetkými zamestnancami.

Poslednou požiadavkou na školenie BOZP je jeho preukázateľnosť. Táto požiadavka znamená, že o školení BOZP by mal zamestnanec podpísať záznam, ktorý preukáže, že sa školenia zúčastnil.

Článok pokračuje pod reklamou

Intervaly školenia BOZP

Zamestnávateľ je povinný školiť zamestnancov v oblasti BOZP vždy pri nástupe do práce a potom najmenej raz za dva roky.

Zamestnávateľ má povinnosť informovať zamestnanca o BOZP pravidelne. Školenie zamestnanca pri jeho prijatí nie je jediným a posledným školením zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný oboznámiť a informovať zamestnanca o BOZP pri:

 • prijatí do zamestnania,
 • preložení na iné pracovisko,
 • zaradení alebo prevedení na inú prácu,
 • zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku,
 • a najmenej raz za dva roky, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia neustanovujú kratší čas.

Príklad:

Stanislav bol dňa 1.1.2015 zamestnaný na pozíciu skladníka vo firme A, s.r.o.. Pri nástupe do práce sa zúčastnil školenia BOZP. Ďalšie školenie musí absolvovať do 1.1.2017 (raz za dva roky). Stanislav absolvoval školenie dňa 29.12.2016 Od 1.6.2018 sa dohodol so zamestnávateľom na preradenie na iné pracovisko. Napriek tomu, že Stanislav bol naposledy školený dňa 29.12.2016 a teda neuplynuli dva roky od posledného školenia, z dôvodu preloženia na iné pracovisko je potrebné, aby sa Stanislav opätovne zúčastnil školenia v oblasti BOZP.

Pre úplnosť je potrebné dodať, že školenie zamestnancov sa musí vykonať v rámci ich pracovného času. Za čas, kedy sa zamestnanci zúčastnili školenia, im patrí aj mzda.

Príklad:

A, s.r.o. zamestnáva zamestnancov so štandardnou pracovnou dobou od 9:00 do 17:00. Konateľ A, s.r.o. nariadil zamestnancom, aby dňa 10.12.2018 ostali v práci dlhšie o hodinu, t.j. do 18:00, a to z dôvodu absolvovania školenia BOZP, ktoré sa má uskutočniť od 17:00 do 18:00, po skončení pracovnej doby. Konateľ A s.r.o. nepostupoval správne, ak nariadil školenie BOZP mimo pracovný čas. Konateľ A, s.r.o. však môže zamestnancom nariadiť prácu nadčas (ak sú splnené zákonné podmienky) v trvaní jednej hodiny, teda aby napr. dňa 10.12.2018 pracovali do 18:00, pričom v priebehu tohto dňa absolvujú aj školenie BOZP. Aj napriek školeniu tak zamestnanci odpracujú toľko hodín, ako v bežný pracovný deň.

Školenie v oblasti BOZP je aj povinnosťou zamestnancov

Školenie zamestnancov v oblasti BOZP nie je len povinnosťou zamestnávateľa. Sú to aj zamestnanci, ktorí majú povinnosť zúčastňovať sa školenia o BOZP. V prípade, ak by sa školenia nezúčastnili napriek pokynu zamestnávateľa, môže byť takéto odmietnutie považované za porušenie pracovnej disciplíny. Zamestnancovi tak môže byť napr. krátená dovolenka, prípadne uložená finančná sankcia v podobe zníženia odmien.

Školenie BOZP sa nerovná povinnosti absolvovať aktualizačnú prípravu

Niektorí zamestnanci, ktorí absolvujú školenie BOZP, musia absolvovať aj aktualizačnú prípravu. Tá sa vzťahuje napr. na elektrotechnikov alebo revíznych technikov. Informovanie a oboznamovanie zamestnancov v oblasti BOZP nemá vplyv na povinnosť absolvovať odbornú prípravu a aktualizačnú prípravu.

Prečítajte si tiež

Absolvovať aktualizačnú prípravu je potrebné do piatich rokov od dátumu vydania dokladu o odbornej spôsobilosti alebo do piatich rokov od poslednej aktualizačnej prípravy. Základný rozdiel medzi školením BOZP a aktualizačnou prípravou je ten, že v prípade neabsolvovania BOZP ide o porušenie povinností zamestnávateľa a neabsolvovaním aktualizačnej prípravy stráca doklad o odbornej spôsobilosti platnosť. A to aj napriek tomu, že tento doklad bol vydaný na neurčitý čas.

Zhrnutie na záver

V rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je jednou z povinností zamestnávateľa informovať a oboznamovať svojich zamestnancov o nariadeniach BOZP.

Zamestnávateľ je povinný školiť zamestnancov v oblasti BOZP pri nástupe do práce, taktiež pri preradení na iné pracovisko alebo pri zavedení nových pracovných postupoch. Školenie BOZP sa musí absolvovať vždy najmenej raz za dva roky.

Obsahom školenia BOZP je okrem iného informovanie zamestnancov o právnych predpisoch na úseku BOZP a o nebezpečenstvách, ktoré sa môžu vyskytnúť pri práci. Zamestnávateľ je povinný ďalej informovať zamestnancov aj o pracovných úrazoch, ktoré sa vyskytli u zamestnávateľa.


BOZP a PO - rýchlo a bez starostí, kontaktuje nás

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku od overeného poskytovateľa BOZP a PO.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť ENDORF s.r.o., IČO: 50403184. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Požiar fotovoltiky na firme alebo dome: ako mu predísť?

Ako požiarnu ochranu fotovoltických panelov rieši legislatíva, na čo treba dbať pri inštalácii a ako postupovať v prípade vzniku požiaru? Tipy a rady odborníkov z praxe.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Pracovná zmluva – náležitosti a informovanie o pracovných podmienkach

Zákonník práce upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a povinnosť informovať aj o ďalších podmienkach. Čo musí obsahovať každá pracovná zmluva a o čom môže zamestnávateľ informovať aj mimo nej?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky