Zákaz fajčenia na pracovisku

Aké povinnosti má zamestnávateľ pri zákaze fajčenia na pracovisku a čo musí dodržiavať zamestnanec? Ako sa zákaz dotýka elektronických cigariet?

Podľa prieskumu Eurobarometer 2017 na Slovensku pravidelne fajčí 26 % ľudí. Z toho elektronické cigarety fajčí menej ako 1 % Slovákov. Fajčenie je teda otázkou, ktorou sa zaoberajú aj zamestnávatelia.

Legislatíva zakazuje fajčenie na pracovisku a verejných priestranstvách

V roku 2006 bol na Slovensku prijatý zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorý zamestnávateľom prikazuje vydať zákaz fajčenia na pracoviskách, na ktorých pracujú aj nefajčiari a zabezpečiť dodržiavanie tohto zákazu. V roku 2009 bol novelizovaný zákon č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov na verejných priestranstvách, v ktorom sa vylúčilo fajčenie napríklad v reštauráciách, kaviarňach či na dopravných zastávkach.

Tieto opatrenia v oblasti ochrany nefajčiarov sa zameriavajú na zamestnancov – nefajčiarov a na ženy, deti a mládež, ktorí sa pohybujú na verejných priestranstvách. Úlohou týchto opatrení na ochranu nefajčiarov je obmedziť alebo úplne vylúčiť pasívne fajčenie, ktorým sú nefajčiari vystavení. Nejde teda o diskrimináciu fajčiarov, ale o reguláciu fajčenia na pracoviskách a verejných miestach.

Kde je fajčenie zakázané?

Zákon o ochrane nefajčiarov jasne určuje miesta, na ktorých sa fajčiť nesmie. Ide najmä o verejné priestranstvá:

 • letiská,
 • zastávky verejnej hromadnej dopravy, 
 • zdravotnícke zariadenia (nemocnice, ambulancie),
 • základné a stredné školy,
 • predškolské zariadenia,
 • detské ihriská
 • vysoké školy,
 • internáty,
 • divadlá, kiná,
 • výstavy, múzeá, galérie,
 • zariadenia spoločného stravovania (reštaurácie, kaviarne bez oddelenej miestnosti pre fajčiarov),
 • úradné budovy,
 • obchodné domy,
 • zariadenia starostlivosti o ľudské telo a
 • priestory, v ktorých sú mladiství vo väzbe alebo v ktorých vykonávajú trest odňatia slobody.

Zákon umožňuje obciam určiť všeobecne záväzným nariadením aj iné verejne prístupné miesta so zákazom fajčenia.

Povinnosti zamestnávateľa pri ochrane nefajčiarov

Podnikatelia sú povinní vytvárať podmienky na ochranu nefajčiarov pred vplyvom škodlivých látok z tabakových výrobkov alebo z ich dymu a zabezpečovať dodržiavanie zákazov podľa zákona.

Ak je na pracovisku čo i len jeden nefajčiar, tak má zamestnávateľ dve povinnosti:

 1. je povinný vypracovať internú smernicu o zákaze fajčenia na pracovisku, v ktorej sú uvedené priestory prevádzky, v ktorých je zakázané fajčiť. Zároveň musí byť v smernici uvedené, na akých miestach je fajčenie povolené (fajčiarska miestnosť, terasa, vo dvore, pred budovou).
 2. je povinný určiť zodpovednú osobu, ktorá bude dohliadať na dodržiavanie tohto zákazu a čo hrozí zamestnancovi pri jeho porušení.

Podnikatelia s prevádzkami, do ktorých chodia zákazníci  majú ešte dodatočnú povinnosť. V prevádzkach, kde je zakázané fajčiť, sú povinní upozorniť verejnosť na zákaz fajčenia. Toto upozornenie musí byť umiestnené na viditeľnom mieste a musí byť doplnené informáciou, kde a na ktorých kontrolných orgánoch je možné podať oznámenie o porušovaní tohto zákona. Samotný piktogram teda nestačí a za takúto neúplnú informáciu hrozí prevádzkovateľom pokuta.

Príklad takéhoto označenia:

Príklad na zákaz fajčenia na pracovisku
Príklad na zákaz fajčenia na pracovisku
Článok pokračuje pod reklamou

Fajčiareň – miesto vyhradené pre fajčiarov

Zamestnávateľ má možnosť zriadiť fajčiarne, na ktoré sa zákaz fajčenia sa nevzťahuje. Vo všeobecnosti ide o miestnosti vyhradené iba na fajčenie, viditeľne označené štítkom „Fajčiareň“. Tieto miestnosti musia byť uzavreté a s priamym vetraním.

Čo hovorí zákon o e-cigaretách?

Zákaz fajčenia na verejných priestranstvách platí aj pre e-cigarety.

V zákone je tento relatívne nový pojem vysvetlený nasledovne: „Elektronická cigareta je výrobok, ktorý možno použiť na spotrebúvanie výparov obsahujúcich nikotín prostredníctvom náustku, alebo akákoľvek zložka tohto výrobku vrátane zásobníka, nádržky a zariadenia bez zásobníka alebo nádržky; elektronické cigarety môžu byť jednorazové alebo opakovane naplniteľné pomocou plniacej fľaštičky a nádržky alebo opakovane použiteľné pomocou jednorazových zásobníkov.“ Elektronická cigareta spadá do skupiny tabakových výrobkov určených na fajčenie, čiže platia na ňu tie isté pravidla ako pri bežných cigaretách.

Povinnosti zamestnanca v súvislosti so zákazom fajčenia na pracovisku

Všetci zamestnanci sú povinní rešpektovať zákaz fajčenia na pracovisku. Cigaretu si však môžu zapáliť na mieste, ktoré im určí zamestnávateľ. Môžu ísť napríklad do fajčiarne, na terasu, za budovu alebo na iné miesto, kde im to zamestnávateľ dovolí. V prípade zapálenia si na pracovisku hrozí zamestnancovi pokarhanie, pokuta alebo pri opakovanom porušení zákazu fajčenia dokonca výpoveď z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny.

Aká pokuta hrozí za porušenie zákazu fajčenia zamestnávateľom?

Každému, kto poruší zákaz fajčenia na verejných miestach, kde je zakázané fajčiť (aj na pracovisku, okrem fajčiarne) môže kontrolný orgán uložiť pokutu do 331 eur.

Prečítajte si tiež

Zamestnávateľ je povinný kontrolovať, či zamestnanec v pracovnom čase dodržiava určený zákaz fajčenia v priestoroch zamestnávateľa.

Orgány verejného zdravotníctva môžu zamestnávateľovi uložiť pokutu vo výške od 500 eur do 15 000 eur, ak nezabezpečí dodržiavanie zákazov na vymedzených miestach, kde je zákaz fajčenia.


BOZP, pracovná zdravotná služba a požiarna ochrana bez starostí, kontaktujte nás

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku od overeného poskytovateľa BOZP, PZS a PO.                

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť ENDORF s.r.o., IČO: 50403184. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dovolenka v roku 2023 – na koľko dní má zamestnanec nárok?

Štyri, päť či osem týždňov? Na akú minimálnu dovolenku má zamestnanec v roku 2023 nárok a za akých podmienok?

Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2023

Termín 31. január je lehotou pre množstvo povinností, napríklad pre daň z nehnuteľností či daň z motorových vozidiel. Nezabudnite ani na ďalšie. Prinášame ich prehľad v roku 2023.

Novela zákona o službách zamestnanosti: novinky od 1.1.2023

Flexibilnejšia evidencia uchádzačov o zamestnanie, zmeny v rámci chránených dielní či pri zamestnávaní cudzincov. Čo prinesú nové opatrenia na udržanie zamestnanosti a tvorbu pracovných miest?

Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie od 1.6.2023

Od 1. júna 2023 sa mení výška mzdových zvýhodnení (príplatkov) napríklad za nočnú prácu či za prácu cez víkend. Po vyše dvoch rokoch sa opäť príplatky naviažu na minimálnu mzdu.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky