Zákaz fajčenia na pracovisku

Aké povinnosti má zamestnávateľ pri zákaze fajčenia na pracovisku a čo musí dodržiavať zamestnanec? Ako sa zákaz dotýka elektronických cigariet?

Podľa prieskumu Eurobarometer 2017 na Slovensku pravidelne fajčí 26 % ľudí. Z toho elektronické cigarety fajčí menej ako 1 % Slovákov. Fajčenie je teda otázkou, ktorou sa zaoberajú aj zamestnávatelia.

Legislatíva zakazuje fajčenie na pracovisku a verejných priestranstvách

V roku 2006 bol na Slovensku prijatý zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorý zamestnávateľom prikazuje vydať zákaz fajčenia na pracoviskách, na ktorých pracujú aj nefajčiari a zabezpečiť dodržiavanie tohto zákazu. V roku 2009 bol novelizovaný zákon č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov na verejných priestranstvách, v ktorom sa vylúčilo fajčenie napríklad v reštauráciách, kaviarňach či na dopravných zastávkach.

Tieto opatrenia v oblasti ochrany nefajčiarov sa zameriavajú na zamestnancov – nefajčiarov a na ženy, deti a mládež, ktorí sa pohybujú na verejných priestranstvách. Úlohou týchto opatrení na ochranu nefajčiarov je obmedziť alebo úplne vylúčiť pasívne fajčenie, ktorým sú nefajčiari vystavení. Nejde teda o diskrimináciu fajčiarov, ale o reguláciu fajčenia na pracoviskách a verejných miestach.

Kde je fajčenie zakázané?

Zákon o ochrane nefajčiarov jasne určuje miesta, na ktorých sa fajčiť nesmie. Ide najmä o verejné priestranstvá:

 • letiská,
 • zastávky verejnej hromadnej dopravy, 
 • zdravotnícke zariadenia (nemocnice, ambulancie),
 • základné a stredné školy,
 • predškolské zariadenia,
 • detské ihriská
 • vysoké školy,
 • internáty,
 • divadlá, kiná,
 • výstavy, múzeá, galérie,
 • zariadenia spoločného stravovania (reštaurácie, kaviarne bez oddelenej miestnosti pre fajčiarov),
 • úradné budovy,
 • obchodné domy,
 • zariadenia starostlivosti o ľudské telo a
 • priestory, v ktorých sú mladiství vo väzbe alebo v ktorých vykonávajú trest odňatia slobody.

Zákon umožňuje obciam určiť všeobecne záväzným nariadením aj iné verejne prístupné miesta so zákazom fajčenia.

Povinnosti zamestnávateľa pri ochrane nefajčiarov

Podnikatelia sú povinní vytvárať podmienky na ochranu nefajčiarov pred vplyvom škodlivých látok z tabakových výrobkov alebo z ich dymu a zabezpečovať dodržiavanie zákazov podľa zákona.

Ak je na pracovisku čo i len jeden nefajčiar, tak má zamestnávateľ dve povinnosti:

 1. je povinný vypracovať internú smernicu o zákaze fajčenia na pracovisku, v ktorej sú uvedené priestory prevádzky, v ktorých je zakázané fajčiť. Zároveň musí byť v smernici uvedené, na akých miestach je fajčenie povolené (fajčiarska miestnosť, terasa, vo dvore, pred budovou).
 2. je povinný určiť zodpovednú osobu, ktorá bude dohliadať na dodržiavanie tohto zákazu a čo hrozí zamestnancovi pri jeho porušení.

Podnikatelia s prevádzkami, do ktorých chodia zákazníci  majú ešte dodatočnú povinnosť. V prevádzkach, kde je zakázané fajčiť, sú povinní upozorniť verejnosť na zákaz fajčenia. Toto upozornenie musí byť umiestnené na viditeľnom mieste a musí byť doplnené informáciou, kde a na ktorých kontrolných orgánoch je možné podať oznámenie o porušovaní tohto zákona. Samotný piktogram teda nestačí a za takúto neúplnú informáciu hrozí prevádzkovateľom pokuta.

Príklad takéhoto označenia:

Príklad na zákaz fajčenia na pracovisku
Príklad na zákaz fajčenia na pracovisku
Článok pokračuje pod reklamou

Fajčiareň – miesto vyhradené pre fajčiarov

Zamestnávateľ má možnosť zriadiť fajčiarne, na ktoré sa zákaz fajčenia sa nevzťahuje. Vo všeobecnosti ide o miestnosti vyhradené iba na fajčenie, viditeľne označené štítkom „Fajčiareň“. Tieto miestnosti musia byť uzavreté a s priamym vetraním.

Čo hovorí zákon o e-cigaretách?

Zákaz fajčenia na verejných priestranstvách platí aj pre e-cigarety.

V zákone je tento relatívne nový pojem vysvetlený nasledovne: „Elektronická cigareta je výrobok, ktorý možno použiť na spotrebúvanie výparov obsahujúcich nikotín prostredníctvom náustku, alebo akákoľvek zložka tohto výrobku vrátane zásobníka, nádržky a zariadenia bez zásobníka alebo nádržky; elektronické cigarety môžu byť jednorazové alebo opakovane naplniteľné pomocou plniacej fľaštičky a nádržky alebo opakovane použiteľné pomocou jednorazových zásobníkov.“ Elektronická cigareta spadá do skupiny tabakových výrobkov určených na fajčenie, čiže platia na ňu tie isté pravidla ako pri bežných cigaretách.

Povinnosti zamestnanca v súvislosti so zákazom fajčenia na pracovisku

Všetci zamestnanci sú povinní rešpektovať zákaz fajčenia na pracovisku. Cigaretu si však môžu zapáliť na mieste, ktoré im určí zamestnávateľ. Môžu ísť napríklad do fajčiarne, na terasu, za budovu alebo na iné miesto, kde im to zamestnávateľ dovolí. V prípade zapálenia si na pracovisku hrozí zamestnancovi pokarhanie, pokuta alebo pri opakovanom porušení zákazu fajčenia dokonca výpoveď z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny.

Aká pokuta hrozí za porušenie zákazu fajčenia zamestnávateľom?

Každému, kto poruší zákaz fajčenia na verejných miestach, kde je zakázané fajčiť (aj na pracovisku, okrem fajčiarne) môže kontrolný orgán uložiť pokutu do 331 eur.

Zamestnávateľ je povinný kontrolovať, či zamestnanec v pracovnom čase dodržiava určený zákaz fajčenia v priestoroch zamestnávateľa.

Orgány verejného zdravotníctva môžu zamestnávateľovi uložiť pokutu vo výške od 500 eur do 15 000 eur, ak nezabezpečí dodržiavanie zákazov na vymedzených miestach, kde je zákaz fajčenia.


BOZP, pracovná zdravotná služba a požiarna ochrana bez starostí, kontaktujte nás

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku od overeného poskytovateľa BOZP, PZS a PO.                

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť ENDORF s.r.o., IČO: 50403184. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Vývoj chorôb z povolania

Sú choroby z povolania na ústupe? Ako je to s tzv. nerizikovými prácami, hrozia choroby z povolania aj tejto skupine?

Sociálna poisťovňa upozorňuje: Povinnosť zasielať mesačné výkazy pri odklade poistného nebola zrušená

Zamestnávatelia mohli odložiť úhradu poistného z dôvodu koronakrízy. Mnohí však pri tejto možnosti zabudli posielať povinné výkazy. Čo na to Sociálna poisťovňa?

Hygienické opatrenia proti COVID-19 sú od 10. septembra späť

Na zmiernenie šírenia ochorenia COVID-19 vydal opäť Úrad verejného zdravotníctva SR opatrenia pre všetky prevádzky. Na čo si dať pozor?

Pitný režim – daňový výdavok a odpočet DPH

Je možné považovať výdavky na nealkoholické nápoje poskytované zamestnancom na spotrebu v práci za daňový výdavok zamestnávateľa? Vzniká v takomto prípade nárok na odpočet DPH?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky