8 významných zmien v odpisovaní majetku od roku 2015

Parlamentom schválená novela zákona o dani z príjmov prináša od 1.1. 2015 zásadné zmeny v odpisovaní hmotného majetku. Pozrite si prehľad ôsmich z nich, ktoré by vašej pozornosti určite nemali uniknúť.

Rozšírenie počtu odpisových skupín zo štyroch na šesť

Jednou z najväčších zmien, ktorú novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) prináša, je rozšírenie počtu odpisovaných skupín. Súčasné štyri odpisové skupiny sa od roku 2015 rozšíria na šesť. V dvoch nových odpisových skupinách bude doba odpisovania hmotného majetku 8 rokov a 40 rokov. Viac o tom, ktorý majetok bude patriť do nových odpisových skupín, sa dočítate v článku Zmeny v odpisových skupinách a metódach odpisovania .

Zrýchlená metóda odpisovania len pre majetok zaradený do odpisovej skupiny dva a tri

Podľa súčasne platného znenia zákona o dani z príjmov je možné odpisovať zrýchlenou metódou odpisovania ktorýkoľvek majetok, ak sa tak daňovník rozhodne. Od roku 2015 bude možné používať zrýchlenú metódu odpisovania len pre majetok zaradený do druhej a tretej odpisovej skupiny. Všetok ostatný majetok bude možné odpisovať len rovnomernou metódou odpisovania. O tejto zmene a tiež aj o tom, od kedy je potrebné vykonať zmenu metódy odpisovania spolu s názorným príkladom, si môžete prečítať v článku Zmeny v odpisových skupinách a metódach odpisovania .

Obmedzenie zahrňovania odpisov luxusných automobilov do daňových výdavkov

Odpisy osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac budú za určitých podmienok zahrňované do základu dane len v obmedzenej výške. Dôležitá bude výška základu dane daňovníka. Ak bude v dôsledku týchto odpisov príliš nízka, daňovník bude musieť v daňovom priznaní vykonať neúčtovnú úpravu základu dane. V článku Obmedzenie odpisovania luxusných automobilov od roku 2015 si môžete prečítať o podmienke, ktorá bude dôležitá pre posúdenie obmedzenia zahrňovania odpisov luxusných automobilov do základu dane a v tejto súvislosti tu nájdete aj praktický príklad.

Nájomné pri operatívnom lízingu luxusných osobných automobilov nebude vždy v plnej výške daňovým výdavkom

Pri operatívnom lízingu osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac môže byť u nájomcu toto nájomné zahrňované do základu dane len v obmedzenej výške, resp. v nadväznosti na nájom takýchto automobilov bude musieť nájomca zvyšovať základ dane. Limitovaná výška nájomného zahrňovaná do základu dane bude 14 400 eur ročne na jeden luxusný automobil. Rozhodujúci pre prípadnú úpravu základu dane ale bude vzťah medzi výškou základu dane daňovníka a výškou limitovaného ročného nájomného. Viac si o tom môžete prečítať v článku Obmedzenie odpisovania luxusných automobilov od roku 2015 .

Odpisy majetku, ktorý má charakter využívania na osobnú spotrebu, bude nutné krátiť

Pokiaľ ide o odpisy majetku, ktorý bude mať charakter využívania na osobnú spotrebu, od roku 2015 odpisy tohto majetku nebude možné za určitých okolností zahŕňať do základu dane v plnej výške. Podobné obmedzenie sa bude uplatňovať aj na ostatné výdavky súvisiace s majetkom charakteru osobnej spotreby. Maximálna výška odpisov zahrňovaných do základu dane pri majetku charakteru osobnej spotreby bude 80 %, ak daňovník nepreukáže vyšší podiel jeho využívania na podnikateľské účely. Prečítajte si o tomto obmedzení viac v článku Krátenie odpisov majetku, ktorý má charakter využívania na osobnú spotrebu .

Zrušenie lízingovej metódy odpisovania pri finančnom lízingu a obmedzenie zahrnutia odpisov do daňových výdavkov pri majetku poskytnutom na operatívny lízing

V súčasnosti sa majetok obstaraný formou finančného lízingu odpisuje počas doby trvania prenájmu. Od roku 2015 bude táto lízingová metóda odpisovania majetku obstaraného formou finančného prenájmu zrušená. Takto obstaraný majetok sa bude odpisovať rovnako ako každý iný majetok, tzn. po dobu odpisovania prislúchajúcu konkrétnej odpisovej skupine. Pri operatívnom lízingu budú odpisy takéhoto majetku u prenajímateľa daňovo uznaným výdavkov najviac do výšky príjmov z tohto prenájmu. Viac o týchto zmenách spolu s názornými príkladmi nájdete v článku Zrušenie lízingovej metódy odpisovania od roku 2015 .

Obmedzenie zahrnutia zostatkovej ceny do daňových výdavkov pri predaji vybraných druhov majetku

Novela zákona o dani z príjmov prináša aj obmedzenie zahrnutia zostatkovej ceny majetku do daňových výdavkov pri jeho predaji. Toto obmedzenie sa bude vzťahovať na konkrétne druhy majetku, medzi ktoré budú patriť predovšetkým rôzne dopravné prostriedky, nevýrobné budovy a stavby. Zostatková cena pri ich predaji bude daňovo uznaným výdavkom najviac do výšky príjmov z tohto predaja. V nadväznosti na viaceré zmeny v zákone o dani z príjmov, pri ktorých dochádza k úprave výšky odpisov zahrňovaných do základu dane, sa tiež spresňuje chápanie zostatkovej ceny majetku na účely zákona o dani z príjmov. V článku Obmedzenie zahrnutia zostatkovej ceny do daňových výdavkov si o týchto zmenách môžete prečítať viac.

Povinnosť prerušiť uplatňovanie odpisov hmotného majetku, ktorý sa nepoužíva na podnikanie

Nemenej dôležitou zmenou v novelizovanom zákone o dani z príjmov bude aj povinnosť daňovníka prerušiť uplatňovanie odpisov hmotného majetku v ďalších presne vymedzených prípadoch. Jednou zo situácií, ktorá bude znamenať prerušenie uplatňovania odpisov, bude nepoužívanie majetku na podnikanie. Druhá súvisí s častou zmenou zdaňovacieho obdobia. Opačným prípadom bude zákaz prerušenia uplatňovania odpisov v súvislosti s daňovou kontrolou. Ak vás tieto zmeny zaujímajú, môžete si o nich viac prečítať v článku Povinnosť prerušiť odpisovanie majetku od roku 2015.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Odpisové skupiny – zaradenie majetku v roku 2024

Kedy je potrebné odpisovať majetok, aké odpisové skupiny sú platné pre rok 2024 a aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Dozviete sa v článku.

Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024): ako ho vyplniť

Ako správne vyplniť tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024)? Do akých riadkov uviesť pripočítateľné a odpočítateľné položky a na čo si dať pozor?

Ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2022 (v roku 2023)

Ako správne vyplniť jednotlivé riadky v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2022, sa dočítate v článku.

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Všetko dôležité o preddavkoch v roku 2023 sa dozviete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky