Pes a iné zvieratá na pracovisku

Môže si zamestnanec doniesť do práce psa, mačku, králika alebo akvárium s rybičkami? Ak áno, tak za akých podmienok?

V prípade, ak NR SR príjme vládou schválenú novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 355/2007 Z. z.), budú môcť za určitých podmienok spoločenské zvieratá vstupovať do prevádzok zariadenia spoločného stravovania (kaviarne, reštaurácie a pod.). Vzhľadom na schválenú novelu, od 21.7. 2020 môžu zvieratá vstúpiť do reštaurácií. Súvisí s tým ale niekoľko povinností pre prevádzku. Aké, nájdete v článku Vstup so psom do reštaurácie či kaviarne - zrušenie zákazu od 21. 7. 2020.

Uvedená novela sa však nedotkne vstupu zvierat do iných priestorov, napr. do kancelárii, resp. na iné pracovisko, a to napriek zvýšenému trendu „pet friendly“ zamestnávateľov. V článku vám preto priblížime, ako je to so vstupom zvierat na pracovisko z pohľadu zákona.

Ako je to so vstupom zvierat do ubytovacích zariadení sa dočítate v článku Psy a iné zvieratá v hoteloch (ubytovacích zariadeniach)

Povolenie zamestnávateľa pre psa či iné zviera na pracovisku

O tom, či si môže zamestnanec vziať so sebou na pracovisko domáce zviera, nerozhoduje nikto iný ako zamestnávateľ. Ten je totiž vo svojej podstate osobou, ktorá dáva zamestnancovi nielen prácu, ale aj pokyny. Zamestnávateľ upravuje pracovné podmienky na pracovisku, ktoré sú štandardne upravené v pracovnom poriadku, vydáva rôzne interné predpisy a smernice, ale taktiež zodpovedá aj za stav pracoviska a za bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci.  

Z tohto hľadiska je preto na zamestnávateľovi, aby rozhodol, aké veci, resp. zvieratá, sa môžu nachádzať na pracovisku. Zamestnávateľ môže na jednej strane zakázať zamestnancovi na pracovisku akékoľvek zviera, ale naopak, môže aj povoliť vstup akéhokoľvek zvieraťa na pracovisku. Prípadne môže povoliť len určité zvieratá (napr. môže povoliť psa, ale nepovolí morské prasa). Právne predpisy v SR neupravujú zamestnávateľovi povinnosť povoliť vstup zvierat na pracovisko. Na druhej strane mu ani nezakazujú povoliť vstup zvierat na pracovisko. Je tak výslovne na vôli zamestnávateľa, či zvieratá na pracovisku povolí alebo nie.

Okrem toho sú však bežné prípady, kedy zamestnávateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej zamestnanec vykonáva prácu. Zamestnávateľ má túto budovu iba v prenájme. V takomto prípade môže byť už priamo v nájomnej zmluve medzi prenajímateľom na jednej strane a zamestnávateľom ako nájomcom na druhej strane upravený napr. zákaz zvierat v danej budove.

Rozhodnutie o povolení, resp. nepovolení zvieraťa na pracovisku je spravidla obsiahnuté v internom dokumente spoločnosti – vnútornej smernici, prípadne v pracovnom poriadku. Ak zamestnávateľ o tejto otázke nerozhodol, sme názoru, že zamestnanec si môže vziať zviera so sebou do práce (vychádzame zo zásady, že čo nie je zakázané, je dovolené).

Avšak aj v prípade absencie rozhodnutia odporúčame, aby zamestnanec vopred prekonzultoval so zamestnávateľom svoj zámer priniesť si do práce domáceho miláčika. Tým sa vyhne prípadnej nepríjemnej a odmietajúcej reakcii prekvapeného zamestnávateľa.

Výhody povolenia psov a iných zvierat na pracovisku

Je známe, že pes, mačka, prípadne iný domáci miláčik má na svojho majiteľa priaznivý vplyv. Preto aj na pracovisku má prítomnosť domáceho miláčika výhody. Predovšetkým je prítomnosť zvieraťa spestrením pracovného dňa, má pozitívny vplyv na spokojnosť, a teda aj samotnú produktivitu zamestnancov.

Zviera pomáha na pracovisku udržiavať dobrú náladu a taktiež znižuje pracovný stres. Keď sa potrebuje zamestnanec upokojiť, môže sa chvíľu venovať zvieraťu. Tento čas nemusí zamestnávateľ považovať za zanedbávanie práce, ale naopak za čas na myslenie, ktorý zamestnanci s kreatívnym zamestnaním potrebujú.

Prítomnosť zvieraťa na pracovisku môže viesť k zlepšeniu pracovných vzťahov medzi kolegami, ale taktiež prináša možnosť animoterapie. Zvyšuje sa pracovná morálka a vytvorí sa tým pracovné prostredie, do ktorého sa zamestnanec bude vracať s radosťou.

Prečítajte si tiež

Možnosť vziať si so sebou do práce domáceho miláčika je v súčasnosti považovaný za atraktívny benefit. Mať zviera počas práce pri sebe je pre ich majiteľov - zamestnancov výhodou, nakoľko sa nemusia strachovať, čo robí zviera samé doma, alebo môžu využiť prestávku na obed na prechádzku s ním.

Vyššia spokojnosť zamestnanca sa odráža v ich produktivite a celkovej spokojnosti s prácou u toho–ktorého zamestnávateľa. Všetky vyššie uvedené faktory vyúsťujú do nižšieho rizika, že zamestnanec zmení zamestnávateľa. Preto povolenie zvieraťa na pracovisku predstavuje benefit nielen pre zamestnanca, ale aj samotného zamestnávateľa.

Článok pokračuje pod reklamou

Nevýhody povolenia psa a iného zvieraťa na pracovisku

Na druhej strane však nie je každé pracovisko vhodné na to, aby si zamestnanec mohol priviesť svojho domáceho miláčika. Pokiaľ zamestnanec pracuje vo veľkých otvorených kanceláriách, je vyššie riziko, že zviera by mohlo počas výkonu práce zamestnanca, a teda jeho nepozornosti, ujsť. Zamestnanec, ktorý si doviedol do práce zviera, by tak nepodal v práci plnohodnotný výkon, nakoľko by bol v neustálom strehu, či mu náhodou neušiel jeho domáci miláčik.

Taktiež vyšší počet zamestnancov na jednom pracovisku prináša vyššiu možnosť výskytu zamestnanca, ktorému by zviera na pracovisku mohlo prekážať, prípadne by mal na zviera alergiu. Treba brať ohľad na týchto kolegov, ktorým by prítomnosť zvieraťa prekážala a ktorí by pri jeho prítomnosti nemuseli podávať plnohodnotný pracovný výkon.

Ak zamestnávateľ povolil zvieratá na pracovisku a niektorým zamestnancom ich prítomnosť prekáža, neostáva im nič iné (s výnimkou zmeny zamestnania) ako rešpektovať rozhodnutie zamestnávateľa.

Prečítajte si tiež

Iná je však situácia, ak by napr. niektorý zamestnanec bol alergický na takéto zviera. V takomto prípade by mal zamestnávateľ, ktorý zodpovedá za ochranu zdravia pri práci, zmeniť svoje rozhodnutie a zakázať vstup zvierat na pracovisku. V opačnom prípade sa poškodený zamestnanec môže obrátiť na Inšpektorát práce, ktorý môže za porušenie ochrany zdravia pri práci uložiť zamestnávateľovi pokutu do výšky 200 000 eur, ale taktiež aj podať podnet na zrušenie alebo pozastavenie živnostenského oprávnenia.

Pri absencii rozhodnutia zamestnávateľa je vhodné prediskutovať tento problém medzi dotknutými zamestnancami (teda tým, kto nosí zviera do práce a tým, komu zviera prekáža) so zamestnávateľom a nájsť riešenie, ktoré bude k spokojnosti všetkých zainteresovaných strán (napr. zviera bude môcť byť na pracovisku len určitý čas, napr. jeden deň do týždňa a pod.). Pri alergii na zviera sa však môže dotknutý zamestnanec obrátiť na zamestnávateľa s požiadavkou, aby zabezpečil BOZP, a teda aby vydal rozhodnutie o zákaze zvierat na pracovisku.

Prítomnosť zvieraťa na pracovisku navyše môže predstavovať riziko rozptýlenia zamestnancov, ktorí sa namiesto plnenia svojich pracovných úloh budú vo väčšej miere venovať zvieraťu. Preto je pri povolení zvieraťa vhodné so zamestnancami prediskutovať limity prestávok na kontakt so zvieraťom.

V neposlednom rade, povolenie zvierat na pracovisku prináša pre zamestnávateľa väčšie starosti pokiaľ ide o hygienické požiadavky na pracovisku a dodržanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podpora zamestnania od ÚPSVR: financie (nielen) pre odídencov

Ústredie práce pomáha získať zamestnanie utečencom a spúšťa projekt Pomáhame odídencom. Príspevky však môžu získať aj zamestnávatelia a v rámci ďalších projektov aj slovenskí zamestnanci. Prehľad v článku.

Stravné od 1.5.2022 – tabuľka

Aká je výška stravného od 1.5.2022 ? Akú výšku daňových výdavkov na stravné si môžu uznať živnostníci a SZČO od 1.5.2022?

Práca pre matky s deťmi: ponúka trh práce dostatok flexibilných možností?

Aká je dostupnosť práce na skrátený úväzok, na dohodu či na prácu z domu a s akými pravidlami sa spájajú?

Digitalizáciu vo firme netreba podceňovať, zamestnanci ju vyžadujú

Prieskum potvrdzuje, že Slováci chcú digitálne zdatného zamestnávateľa. Ako sa to odráža na rozhodovaní uchádzačov o zamestnanie a na čo by mali firmy myslieť pri zavádzaní digitálnych nástrojov?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky