29 schválených a navrhovaných zmien pre podnikateľov od roku 2015

Prečítajte si sumár najdôležitejších zmien, ktoré čakajú podnikateľov od roku 2015.

5 zmien, ktoré podnikateľov neminú (schválené zmeny v legislatíve od roku 2015)

 1. Ak dodávate elektronické služby nezdaniteľným osobám (napríklad občanom) v EÚ, nebudete používať slovenskú sadzbu DPH, ale niekoľko desiatok sadzieb členských štátov EÚ v závislosti od toho, v ktorej krajine sa služba spotrebuje
 2. Kontrolný výkaz k DPH bude platiteľ DPH povinný podať do 25 dní odo dňa skončenia zdaňovacieho obdobia bez ohľadu na dátum podania daňového priznania - doteraz je kontrolný výkaz potrebné podať najneskôr v deň podania daňového priznania
 3. Časť nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly vám môže daňový úrad priebežne vrátiť do desiatich dní, ak vyhotoví tzv. čiastkový protokol
 4. Výmaz zo zoznamu daňovo rizikových subjektov (tzv. „čiernej listiny“) bude možný už po šiestich mesiacoch
 5. Platitelia DPH budú musieť podávať súhrnné výkazy mesačne už od hodnoty tovarov 50 000 eur, v súčasnosti je hranica pre mesačné podania súhrnných výkazov 100 000 eur, inak sa podávajú štvrťročne

Pripravované zmeny v legislatíve od roku 2015

 1. Rozšírenie počtu odpisových skupín hmotného majetku zo štyroch na šesť – pridávajú sa odpisové skupiny s počtom rokov odpisovania osem a štyridsať
 2. Namiesto dvadsiatich rokov by sa mali napríklad hotely, administratívne budovy, bytové budovy alebo budovy pre zdravotníctvo, kultúru a vzdelávanie odpisovať štyridsať rokov
 3. Zrýchlená metóda odpisovania bude možná len pre hmotný majetok zaradený do druhej a tretej odpisovej skupiny hmotného majetku
 4. Pri uplatňovaní výdavkov na spotrebované pohonné látky vo výške 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok sa budú rovnakým percentom uplatňovať aj ostatné výdavky súvisiace s autom, napríklad odpisy, poistenie, servis
 5. Ak hmotný majetok nebudete v príslušnom zdaňovacom období využívať na zabezpečenie zdaniteľných príjmov, budete musieť povinne prerušiť daňové odpisy (napríklad pri výrobnom zariadení, ktoré nepoužívate)
 6. Výdavky na propagáciu, marketing a nepeňažné plnenia od farmaceutických spoločností poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi by mali byť po novom zdaňované zrážkovou daňou
 7. Zostatková cena predaného osobného automobilu uznaná za daňový výdavok bude limitovaná výškou príjmu z jeho predaja
 8. Transferové oceňovanie a povinnosť viesť dokumentáciu o transferovom oceňovaní sa má rozšíriť aj na transakcie medzi tuzemskými závislými osobami
 9. Navrhuje sa zrušiť daňovú uznateľnosť nákladov v podobe vytvorených rezerv na nevyfakturované dodávky a služby, rezerv na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy, rezervy na zostavenie daňového priznania
 10. Zavádza sa spoločnosť s ručením obmedzeným so základným imaním minimálne 1 euro
 11. Ak má s. r. o. základné imanie menšie ako 25 000 eur, bude povinná uvádzať výšku základného imania na svojich obchodných dokumentoch
 12. S. r. o., ktorá bude mať vlastné imanie (znížené o hodnotu nesplateného základného imania) nižšie ako 5 000 eur, nebude môcť vyplácať svojim spoločníkom zisky
 13. Firma počas krízy (ak má pomer vlastného imania a záväzkov nižší ako štyri ku sto) bude mať zakázané svojim spoločníkov vracať pôžičky
 14. Ak je pomer vlastného imania a záväzkov firmy menší ako štyri ku sto, bude musieť zostavovať mimoriadnu účtovnú závierku mesačne
 15. Bude zavedený register diskvalifikovaných osôb – osôb, ktoré nesmú byť členom štatutárneho alebo dozorného orgánu
 16. Výpis z obchodného registra v elektronickej podobe bude zadarmo
 17. Nové elektronické registračné pokladnice zakúpené v roku 2015 budú musieť byť on-line prepojené s informačným systémom Finančnej správy, staré pokladnice budú ostatní podnikatelia vymieňať postupne
 18. Rozšírenie používania registračnej pokladnice napríklad aj na služby notárov, lekárov, zubárov
 19. Pre podnikateľov poskytujúcich vybrané služby (napr. lekári, veterinári, podnikatelia poskytujúci ubytovacie služby) bude zavedená virtuálna registračná pokladnica
 20. Pri prvom opakovanom a pri každom ďalšom porušení zákona o elektronickej registračnej pokladnici bude uložený zákaz predaja tovaru alebo poskytovania služieb až do 72 hodín
 21. Pokuta za nezostavenie účtovnej závierky sa bude odvíjať od zaradenia účtovnej jednotky do jednej z troch kategórií účtovných jednotiek, ktorá bude závisieť od celkovej sumy majetku, čistého obratu a priemerného prepočítaného počtu zamestnancov
 22. Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky bude samostatný dokument, ktorý sa bude vkladať do registra účtovných závierok
 23. Nový variabilný symbol umožní platiteľom preddavkov na daň z príjmov zadať si trvalé príkazy v banke na ich úhradu - variabilný symbol bude rovnaký
 24. Hranica pre oslobodenie od platenia sociálnych odvodov z príjmov študentov sa navrhuje zvýšiť na 200 eur a mala by byť rovnaká pre všetkých študentov bez ohľadu na ich vek

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Aktuálne zmeny v daňovej a účtovnej legislatíve - školenie

Pozývame Vás na školenie, na ktorom Vás skúsený lektor zorientuje v aktuálnych zmenách týkajúcich sa zákona o dani z príjmov, zákona o dani z pridanej hodnoty, zákona o účtovníctve a ďalších právnych noriem.

Novela zákona o účtovníctve od 1.7.2015

Novelou zákona o účtovníctve od júla 2015 sa spresňujú a opravujú nedokonalosti v súčasnej právnej úprave. Pribudnú aj správne delikty a zvýšia sa súvisiace pokuty.

Zmeny v reštrukturalizáciách od 29. apríla 2015

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii mala ako reakcia na reštrukturalizáciu spoločnosti Váhostav vyriešiť poškodzovanie veriteľov v týchto procesoch. Rýchlosť prijatých zmien a absencia pripomienkového konania sa však podpísala pod ich kvalitu.

7 dôležitých zmien v Obchodnom zákonníku v roku 2015 a 2016

Pred niekoľkými týždňami bola v skrátenom legislatívnom konaní schválená a prezidentom podpísaná novela Obchodného zákonníka. Mnohé zo zmien je potrebné považovať za veľmi dôležité. Niektoré platia už teraz.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky