Novela zákona o účtovníctve od roku 2015 (návrh)

Novela zákona o účtovníctve od roku 2015 (návrh)
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Tri veľkostné skupiny účtovných jednotiek a precíznejšia úprava registra účtovných závierok. Novela má odbúrať časť administratívnej záťaže.

Dňa 9. júla 2014 bol do medzirezortného pripomienkového konania predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o dani z príjmov) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zahŕňajúc aj zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o účtovníctve“). Medzirezortné pripomienkové konanie bude trvať do 29. júla 2014.

Predložená novela zákona o účtovníctve sa vzťahuje najmä na tieto dve oblasti:

  1. prebratie európskej legislatívy a
  2. precizovanie právnej úpravy účtovnej závierky a registra účtovných závierok.

Prebratie (transpozícia) európskej legislatívy

Predloženou novelou zákona o účtovníctve sa do národnej legislatívy transponujú príslušné ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (ďalej len „smernica o ročných účtovných závierkach“).

Od roku 2015 by sa mali vybrané účtovné jednotky začleňovať do troch veľkostných skupín. Pre zaradenie do príslušnej veľkostnej skupiny by mali účtovné jednotky testovať veľkostné kritériá týkajúce sa celkovej bilančnej sumy, čistého obratu a priemerného počtu zamestnancov počas účtovného obdobia.

Veľkostná skupina Celková suma majetku (netto) v EUR Čistý obrat v EUR Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas ÚO
Mikro účtovná jednotka ≤ 350 000 ≤ 700 000 ≤ 10
Malá účtovná jednotka ≤ 4 000 000 ≤ 8 000 000 ≤ 50
Veľká účtovná jednotka ˃ 4 000 000 ˃ 8 000 000 ˃ 50

Poznámka: Skratka ÚO znamená účtovné obdobie.

Existujúce účtovné jednotky by mali pre začlenenie do veľkostnej skupiny testovať veľkostné kritériá za dve po sebe idúce účtovné obdobia, pričom sa navrhuje nebrať do úvahy kratšie účtovné obdobia vznikajúce pri zmene účtovného obdobia. Pri novovzniknutých účtovných jednotkách sa navrhuje uzákoniť možnosť voľby veľkostnej skupiny, avšak v zvolenej veľkostnej skupine by museli zostať aj v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období. Zachová sa tak kontinuita vykazovania informácií o účtovnej jednotke v účtovnej závierke. Kontinuitu vo vykazovaní má zabezpečiť i navrhovaná zmena skupiny účtovnej jednotky až po prekročení veľkostných kritérií za dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia.

Predloženou novelou zákona o účtovníctve sa definujú niektoré pojmy, s ktorými zákon o účtovníctve ďalej narába. Ide o návrhy definície subjektu verejného záujmu (napr. banka, poisťovňa, správcovská spoločnosť) a definície čistého obratu. Definuje sa aj pojem celková suma majetku, resp. bilančná suma, ako jedno z testovacích veľkostných kritérií.

Precizovanie právnej úpravy účtovnej závierky a registra účtovných závierok

V oblasti ktorá sa týka právnej úpravy účtovnej závierky sa v novele v zákona o účtovníctve navrhuje:

  • jednoznačne určiť, že Ministerstvo financií Slovenskej republiky opatrením ustanovuje taktiež štruktúru účtovnej závierky a
  • jednoznačne zakotviť, že k všeobecným náležitostiam účtovnej závierky patria aj iné údaje uvedené na úvodnej strane účtovnej závierky, ako menovite uvedené všeobecné náležitosti podľa zákona o účtovníctve (klasifikácia prevažujúcej ekonomickej činnosti podľa SK NACE rev. 2, informácie či účtovná jednotka predkladá auditovanú účtovnú závierku a pod.)

Poznámka: Ide o zosúladenie reálneho stavu s právnym stavom.

Do zákona o účtovníctve sa navrhuje zadefinovať prevádzkovateľa registra účtovných závierok, ktorým je rozpočtová organizácia Ministerstva financií Slovenskej republiky - DataCentrum. Prevádzkovateľ registra účtovných závierok by už nemal mať povinnosť formálne kontrolovať údaje uvádzané v účtovnej závierke. Táto povinnosť by sa mala presunúť na daňové úrady a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, t. j. mala by sa založiť formálna kontrola už pri podaní (na vstupe). V tejto súvislosti sa v predloženej novele zákona o účtovníctve navrhuje rozšírenie právomocí daňových úradov a predĺženie lehoty na postúpenie dokumentov predložených v listinnej podobe z 30 na 40 kalendárnych dní.

V roku 2014 bolo možné podať oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky len elektronicky. Novelou zákona o účtovníctve sa navrhuje definovať oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky ako osobitný dokument, ktorý sa ukladá do registra účtovných závierok. Princípy týkajúce sa podoby uloženia tohto dokumentu do registra účtovných závierok majú zostať zachované tak, ako je tomu v súčasnosti. Navrhuje sa, aby oznámenie v elektronickej podobe boli povinné ukladať napríklad účtovné jednotky, ktoré sú platiteľom dane z pridanej hodnoty a aby ostatné účtovné jednotky mali možnosť výberu podoby podania. Zároveň sa navrhuje aby Ministerstvo financií Slovenskej republiky ustanoviloopatrením obsah oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky. Z dôvodovej správy vyplýva, že ministerstvo zamýšľa upraviť aj formálnu podobu tohto oznámenia (vzor) a taktiež plánuje z neho vyťažovať a spracovávať dátum schválenia účtovnej závierky.

Fyzické osoby a právnické osoby by mali mať možnosť požiadať aj o časť dokumentu. Vyhotovením fotokópie len časti dokumentu by mohol žiadateľ ušetriť na správnom poplatku. Kópiu dokumentu alebo časti dokumentu, pokiaľ ide o dokument uložený v registri účtovných závierok, by mali vydávať aj okresné úrady, ktoré plnia úlohy jednotného kontaktného miesta. Do uloženia dokumentu v registri účtovných závierok by mali príslušné kópie vydávať daňové úrady.

Ďalšie zmeny v zákone o účtovníctve od 1. januára 2015

Navrhuje sa jednoznačne určiť, že ročná finančná správa emitenta sa ukladá do registra účtovných závierok výlučne v elektronickej podobe.

Navrhuje sa jednoznačne určiť, že účtovná závierka, ktorá neobsahuje správne vyplnené všeobecné náležitosti a všetky súčasti sa považuje za nedoručenú.

Navrhuje sa, aby v prípade vzniknutých pochybností o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti dokumentov, po ich uložení v registri, prevádzkovateľ registra (DataCentrum) oznamoval tieto pochybnosti príslušnému daňovému úradu. Daňový úrad by mal následne účtovnú jednotku vyzvať, aby sa k pochybnostiam vyjadrila, neúplné údaje doplnila a nepravdivé údaje opravila v určenej lehote. Zároveň sa navrhuje uložiť daňovému úradu povinnosť poučiť účtovnú jednotku o následkoch spojených s neodstránením nesprávnosti, neúplnosti alebo nedodržaním lehoty.

Navrhuje sa doplniť pokutu za nezostavenie účtovnej závierky podľa začlenenia do veľkostných skupín. Daňový úrad má povinnosť uložiť túto pokutu a jej horná hranica je 1 000 000 eur.

Navrhuje sa doplniť pokutu za nesplnenie výzvy daňového úradu v súvislosti so zistenými nedostatkami pri formálnej kontrole doručenej účtovnej závierky alebo oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky. Daňový úrad má povinnosť uložiť túto pokutu a jej horná hranice je 2 % z celkovej sumy majetku (netto), resp. 1 000 000 eur.

Účinnosť novely zákona o účtovníctve sa navrhuje od 1. januára 2015.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Účtovanie stravného v podvojnom účtovníctve – gastrolístky a karta

Aké účtovné prípady vznikajú v súvislosti so stravovacími poukážkami (gastrolístkami) a s elektronickými stravovacími kartami v podvojnom účtovníctve? Dozviete sa v článku.

Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Umelecké diela a obrazy do kancelárie v účtovníctve

Akým spôsobom si môže firma zaobstarať umelecké dielo a ako obstaranie zaznamená vo svojom účtovníctve? Je možné uznať výdavky súvisiace s obstaraním umeleckého diela za daňový výdavok?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky