Novela zákona o dani z príjmov od roku 2015 (návrh)

Novela zákona o dani z príjmov od roku 2015 (návrh)
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Zásadné zmeny v odpisovaní hmotného majetku a v daňových výdavkoch by mali nadobudnúť účinnosť od 1. 1. 2015.

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o dani z príjmov“). Ukončenie medzirezortného pripomienkového konania je naplánované na 29. júla 2014.

Iniciatívna novela zákona o dani z príjmov, ktorú predložilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky má dva základné ciele:

 • pokračovať v konsolidácii a udržateľnosti verejných financií,
 • boj proti daňovým podvodom (na dani z príjmov).

Zmeny v odpisovaní hmotného majetku od roku 2015 - rozšírenie počtu odpisových skupín

Navrhuje sa rozšíriť počet odpisových skupín zo štyroch na šesť. Navrhované odpisové skupiny ako aj doba odpisovania pre príslušnú odpisovú skupinu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Odpisová skupina Doba odpisovania v rokoch
1 4
2 6
3 8
4 12
5 20
6 40

Tretia odpisová skupina s dobou odpisovania 12 rokov by sa mala rozdeliť na odpisovú skupinu 3 s dobou odpisovania 8 rokov a odpisovú skupinu 4 s dobou odpisovania 12 rokov. Do novej 3 odpisovej skupiny s kratšou dobou odpisovania by sa mal preradiť majetok technologického charakteru, ktorý sa v súčasnosti odpisuje 12 rokov. Ide o osem položiek, ktoré by sa mali odpisovať rýchlejšie, napr. elektrické motory, generátory a transformátory, pece, horáky a ich časti. Šiestu odpisovú skupinu s dobou odpisovania 40 rokov by mali vytvoriť napríklad budovy pre administratívu, hotely, bytové budovy alebo budovy pre kultúru a verejnú zábavu, vzdelávanie či zdravotníctvo.

Zmeny v odpisovaní hmotného majetku od roku 2015 - zmeny v odpisovaní luxusných automobilov

Pre účely odpisovania osobných automobilov sa navrhuje v prípade finančného prenájmu zaviesť strop vstupnej ceny na 48 000 eur. V dôvodovej správe Ministerstvo financií Slovenskej republiky uvádza, že zamýšľa upraviť zákon o dani z príjmov tak, aby bolo možné pri odpisovaní hmotného majetku obstaraného formou finančného prenájmu uplatniť rovnomerný aj zrýchlený spôsob odpisovania. Dôležitou je i navrhovaná zmena doby odpisovania majetku. Hmotný majetok obstaraný formou finančného prenájmu by sa mal odpisovať počas doby ustanovenej v zákone o dani z príjmov (t. j. doba odpisovania podľa príslušnej odpisovej skupiny). Lízingová metóda odpisovania hmotného majetku by sa mala zrušiť.

Pri uplatňovaní daňových odpisov osobných automobilov so vstupnou cenou vyššou ako 48 000 eur by sa mal vykonávať test úhrnu ročných odpisov voči základu dane. Nízky základ dane by znamenal jeho zvýšenie o rozdiel medzi skutočnými odpismi a odpismi zo vstupnej ceny 48 000 eur. Zjednodušene povedané, limit na odpisovanie drahých áut sa bude týkať iba firiem s nízkym daňovým základom. Tí, ktorí majú daňový základ dostatočne vysoký si budú aj naďalej môcť uplatňovať plný daňový odpis aj z drahších áut.

Obmedzenie zrýchleného odpisovania

Naďalej by mala zostať zachovaná metóda rovnomerného odpisovania ako aj metóda zrýchleného odpisovania. Metódu zrýchleného odpisovania sa navrhuje obmedziť len na odpisovanie hmotného majetku zaradeného do odpisovej skupiny 2 a 3.

Poznámka: Tretia odpisová skupina je novou navrhovanou odpisovou skupinou s dobou odpisovania osem rokov.

Pre druhú odpisovú skupinu sa navrhuje nezmeniť koeficienty. Koeficienty pre zrýchlené odpisovanie pre tretiu odpisovú skupinu sa navrhujú nasledovne:

 • v prvom roku odpisovania – 8,
 • v ďalších rokoch odpisovania – 9,
 • pre zvýšenú zostatkovú cenu – 8.

Nové obmedzenie súvisiace s uplatňovaním paušánlych výdavkov na PHL

Ak daňovník uplatňuje výdavky na spotrebované pohonné látky (PHL) v paušálnej výške 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok a so zreteľom na najazdený počet kilometrov v zdaňovacom období, navrhuje sa krátiť daňové odpisy (ako aj ostatné súvisiace výdavky) uvedeným percentom.

Článok pokračuje pod reklamou

V prípade operatívneho prenájmu by sa odpisy hmotného majetku alebo nehmotného majetku, ktorý je predmetom takéhoto prenájmu, mali zahrnovať do základu dane najviac do výšky príjmov z prenájmu za príslušné zdaňovacie obdobie.

Zmeny v prerušení uplatňovania odpisov hmotného majetku od roku 2015

Prerušenie uplatňovania odpisov hmotného majetku a zmenu prerušenia „daňového odpisovania“ by už nemalo byť možné uplatniť v dodatočnom daňovom priznaní. Naviac sa navrhuje rozšíriť prípady, kedy bude daňovník povinný prerušiť uplatňovanie odpisov hmotného majetku. Prvým je prípad, ak daňovník v zdaňovacom období nevyužíval hmotný majetok na zabezpečenie zdaniteľných príjmov, okrem prípadov, ak by išlo o hmotný majetok poistného a rezervného charakteru. Druhým prípadom sú zmeny zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok alebo naopak.

Poznámka: Novela zákona o dani z príjmov ani na tomto mieste nerieši zmeny zdaňovacieho obdobia z hospodárskeho roka na iný hospodársky rok.

Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj od roku 2015

Navrhuje sa zaviesť nový právny inštitút, tzv. super odpočet. Od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty, v prípade realizácie projektu výskumu a vývoja, by malo byť možné odpočítať výdavky, ktoré by už do základu dane zahrnuté boli. Takzvaný super odpočet by mal zahrnovať odpočítanie:

 • 25 % výdavkov (nákladov) vynaložených na výskum a vývoj v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie,
 • 25 % mzdových a ostatných pracovnoprávnych nárokov, poistného a príspevkov zamestnanca v zdaňovacom období, v ktorom daňovník so zamestnancom uzatvoril pracovný pomer, pričom zamestnanec sa podieľa na realizácii projektu výskumu a vývoja a pred uzatvorením pracovného pomeru bol absolventom školy,
 • 25 % výdavkov (nákladov) vynaložených v zdaňovacom období na výskum a vývoj zahrnovaných do odpočtu, ktoré prevyšujú úhrn výdavkov (nákladov) vynaložených v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období na výskum a vývoj zahrnovaných do odpočtu.

V novele zákona o dani z príjmov sa taktiež navrhujú podmienky pre uplatnenie tzv. super odpočtu,napr. daňovník nesmie v zdaňovacom období uplatňovať úľavu na dani pre prijímateľa stimulov. Taktiež sa navrhuje definovať projekt výskumu a vývoja ako písomný dokument, v ktorom daňovník vymedzí predmet výskumu a vývoja. Projekt výskumu a vývoja by musel byť podpísaný osobou oprávnenou konať za daňovníka pred začatím jeho riešenia. Pri daňovej kontrole by mohol správca dane alebo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vyzvať daňovníka na predloženie projektu výskumu a vývoja.

Zrážková daň na peňažné a nepeňažné plnenia od farmaceutických firiem od roku 2015

Daňové úniky z nepriznávania príjmov peňažného či nepeňažného charakteru by mali výrazne poklesnúť. Predložená novela zákona o dani z príjmov by mala zmeniť spôsob zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytovaných poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od držiteľa registrácie lieku, držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľa povolenia na výrobu liekov, farmaceutickej spoločnosti, výrobcu zdravotníckej pomôcky, výrobcu dietetickej potraviny alebo prostredníctvom tretej osoby. Pre uvedené osoby poskytujúce peňažné i nepeňažné plnenia sa navrhuje zaviesť legislatívnu skratku držiteľ. Navrhuje sa spôsob zdaňovania zrážkou vo výške 19 %, a ak ide o plnenie:

 • peňažného charakteru, zrážku vykoná osoba poskytujúca plnenie (napr. farmaceutická spoločnosť),
 • nepeňažného charakteru, tento príjem zdaní osoba prijímajúca plnenie (napr. poskytovateľ zdravotnej starostlivosti).

Súčasťou navrhovaných úprav sú lehoty pre splnenie oznamovacích povinností a pre platenie dane, ako aj vymedzenie spôsobu platenia dane. V prípade nepeňažného plnenia by mal držiteľ oznámiť výšku nepeňažného plnenia správcovi dane, ako aj príjemcovi nepeňažného plnenia (napr. poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti).

Zostatková cena alebo pomerná časť zostatkovej ceny od roku 2015

Strop sumy pre daňové výdavky v podobe zostatkovej ceny osobného automobilu by sa mal v prípade vyradenia tohto majetku predajom podmieniť príjmom z predaja, ktorý by bol zahrnutý v zdaňovacom období do základu dane. Posudzovať by sa malo každé jedno vyradenie predajom (každý osobný automobil) samostatne. Novelou zákona o dani z príjmov sa okrem osobných automobilov taxatívne určuje aj ďalší hmotný majetok, napr. lode, rekreačné člny, motocykle či bicykle, pre ktorý platí uvedená podmienka rovnako. Ak by príjem z predaja nedosiahol daňovú zostatkovú cenu, daňovým výdavkom by nemal byť účtovaný náklad (výdavok), ale len náklad (výdavok) do výšky príjmu z predaja. Presahujúca časť by sa do základu dane zahrnúť nesmela. Ak by bola zostatková cena nižšia ako príjem z predaja, uplatnila by sa celá.

Ďalšie navrhované zmeny pri uplatňovaní daňových výdavkov od roku 2015

V predloženej novele zákona o dani z príjmov sa navrhuje:

 • používať transferové ceny a viesť dokumentáciu o transferovom oceňovaní aj v prípade tuzemských závislých osôb (v súčasnosti účinné len pre zahraničné závislé osoby),
 • úprava daňových výdavkov na členské príspevky vyplývajúce z nepovinného členstva v právnickej osobe zriadenej na účel ochrany záujmov platiteľa v úhrne do výšky 5 % zo základu dane, najviac však do výšky 30 000 eur ročne (v súčasnosti účinné, že členské príspevky sa posudzujú samostatne, do výšky 0,5 ‰ zo zdaniteľných príjmov a najviac do výšky 66 388 eur ročne. Názory na výšku daňového výdavku môžu byť v súčasnosti odlišné, čo sa týka individuálneho alebo úhrnného posudzovania členských príspevkov),
 • zaviesť zníženie na úroveň 80 % pre tie daňové výdavky, ktoré súvisia s motorovým vozidlom, ak daňovník pri ňom uplatňuje 80 % paušálne výdavky na PHL (v súčasnosti účinné, že výdavky sa zahrnujú do základu dane do výšky 100 %),
 • zrušiť rezervy, ktoré sú daňovým výdavkom, a to rezervu na nevyfaktúrované dodávky a služby, rezervu na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy a rezervu na zostavenie daňového priznania (v súčasnosti účinné, že tvorba týchto rezerv je daňovým výdavkom),
 • zaviesť výnimku pre tabakové výrobky a alkoholické nápoje, pokiaľ ide o daňový výdavok na reklamné predmety v hodnote neprevyšujúcej 17 eur, okrem daňovníka, ktorého výroba tabakových výrobkov a alkoholických nápojov je hlavným predmetom činnosti (v súčasnosti účinné, že tabakový výrobok alebo alkoholický nápoj ako reklamný predmet v hodnote neprevyšujúcej 17 eur je daňovým výdavkom aj u iných daňovníkov, ako u daňovníkov, u ktorých je výroba tabakových výrobkov a alkoholických nápojov hlavným predmetom činnosti),
 • znížiť najvyšší limit pre daňový výdavok, ktorým je odplata (provízia) za vymáhanie pohľadávky o polovicu, t. j. najviac do výšky 50 % z vymoženej pohľadávky (v súčasnosti účinné, že daňovým výdavkom je provízia do výšky 100 % z vymoženej pohľadávky),
 • doplniť, že štvrťročné preddavky na daň z príjmov u daňovníka (právnickej osoby), ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, budú splatné do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka (v súčasnosti účinné, že preddavky sú splatné do konca kalendárneho štvrťroka, ak správca dane neurčí na žiadosť daňovníka inak),
 • zmeniť definíciu poslednej známej daňovej povinnosti tak, aby daňovníci (fyzické osoby) platili preddavky len na základe príjmov, ktoré majú charakter pravidelne opakujúcej sa činnosti, napr. závislá činnosti, podnikanie – živnosť, prenájom (v súčasnosti účinné, že platenie preddavkov ovplyvňujú aj napríklad ostatné príjmy),
 • zmeniť lehotu pre možnosť odpočítania daňovej straty od základu dane na štyri zdaňovacie obdobia, resp. roky (v súčasnosti účinné, že lehota umorovania daňovej straty mohla byť dve, tri ale najviac štyri zdaňovacie obdobia),
 • rozšíriť výpočet nákladov, ktoré sú daňovo uznané výdavky až po zaplatení, o náklady na marketingové štúdie a iné štúdie, náklady na prieskum trhu a náklady na získanie noriem a certifikátov, a súčasne sa navrhuje zaviesť podmienku, že tieto výdavky po splnení podmienky zaplatenia budú zahrnovať do základu dane počas 36 mesiacov,
 • vyňať spod oslobodenia príjem (v peniazoch), ktorý predstavuje náhradu nemajetkovej ujmy (napr. náhrada za níženie vážnosti alebo dôstojnosti); príjem by sa mal zaraďovať k ostatným príjmom,
 • zaviesť, že paušálne náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávok, zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania u dlžníka nie sú daňovým výdavkom,
 • zaviesť, že zásoby tovaru vyradené z dôvodu klasifikácie ako nebezpečný tovar nie sú daňovým výdavkom,
 • zaviesť, že výdavky (náklady) vo výške obstarávacej ceny zásob z dôvodu uplynutia trvanlivosti nie sú daňovým výdavkom, ak daňovník nepreukáže, že podporil ich predaj znižovaním ceny; daňovým výdavkom by mali byť aj vtedy, ak ich daňovník bezodplatne odovzdá Potravinovej banke Slovenska,
 • upravovať výšku daňového bonusu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia (v súčasnosti účinné, že výška daňového bonusu sa upravuje k 1. júlu príslušného zdaňovacieho obdobia),
 • zaviesť zoznam kategórií majetku, pri ktorom sa výdavky (náklady) na obstaranie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie a technického zhodnotenie uplatnia najviac do výšky 80 %, ak daňovník nepreukáže 100 % využitie na podnikanie.

Účinnosť novely zákona o dani z príjmov sa navrhuje od 1. januára 2015.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.

Odpisové skupiny – zaradenie majetku v roku 2024

Kedy je potrebné odpisovať majetok, aké odpisové skupiny sú platné pre rok 2024 a aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Dozviete sa v článku.

Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024): ako ho vyplniť

Ako správne vyplniť tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024)? Do akých riadkov uviesť pripočítateľné a odpočítateľné položky a na čo si dať pozor?

Konsolidačný balíček mení dane, odvody aj poplatky od roku 2024

Konsolidačný balíček opätovne zavádza daňové licencie pre právnické osoby, zvyšuje daň z dividend aj odvody zamestnávateľov a SZČO. Aké ďalšie zmeny čakajú podnikateľov v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky