Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice od roku 2014 a 2015

Od roku 2015 musia pokladnice umožňovať on-line pripojenie s informačnými systémami finančnej správy. Aj o ďalších zmenách sa dočítate v tomto článku.

Novelu zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o používaní ERP“) priniesol zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Národnou radou SR bol schválený 8. júla 2014. Časť ustanovení týkajúca sa registračných pokladníc je účinná od 1. októbra 2014, druhá časť od 1. januára 2015.

Zmeny v pokutách od 1. októbra 2014

Zákon o používaní ERP od 1. januára 2014 zrušil ukladanie blokových pokút, pokuty sa začali podnikateľom ukladať na mieste rozhodnutím. Pri ukladaní pokút na mieste rozhodnutím sa v praxi vyskytovali technicko-organizačné problémy, týkajúce sa napríklad prístupu do informačného systému Finančnej správy. Novela účinná od 1. októbra 2014 rozširuje ukladanie pokút o ustanovenie, podľa ktorého sa pokuty ukladajú rozhodnutím na mieste alebo v lehote do piatich pracovných dní od zistenia správneho deliktu. Ak daňový úrad alebo colný úrad neuloží pokutu rozhodnutím na mieste, postupuje podľa ustanovení zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňového poriadku) v z. n. p.

Zrušenie živnostenského oprávnenia

Novela zákona o používaní ERP účinná od 1. októbra 2014 tiež upravuje, že podanie návrhu na zrušenie živnostenského oprávnenia sa bude využívať len vtedy, ak je colným úradom alebo daňovým úradom spoľahlivo preukázané, že došlo k takému porušeniu zákona, následkom ktorého je krátenie prijatých tržieb.

Zákon o používaní ERP považuje spáchanie vybraných správnych deliktov za osobitne závažné porušenie zákona. Ide o správne delikty, ktorých sa dopustí ten, kto:

 1. nepoužil pokladnicu na evidenciu tržby alebo prijme tržbu na základe dokladu vyhotoveného pokladnicou, ktorý nie je pokladničným dokladom,
 2. svojím zásahom vyradí pokladnicu z prevádzky,
 3. na evidenciu prijatej tržby používa pokladnicu, ktorá nespĺňa požiadavky podľa zákona o používaní ERP,
 4. neodovzdá paragón podľa zákona o používaní ERP,
 5. v rozpore so zákonom umožní zmeniť alebo zmení údaje v pokladnici alebo v kontrolnom zázname,
 6. neukončí prevádzku pokladnice z titulu zrušenia certifikátu vydaného na pokladnicu, príp. fiskálnu tlačiareň,
 7. poruší zákaz predávať tovar alebo poskytovať službu na predajnom mieste (zákaz platí odo dňa nasledujúceho po uplynutí splatnosti pokuty za opakované zistenie osobitne závažného porušenia zákona).

Pri prvom opakovanom zistení spáchania správnych deliktov považovaných za osobitne závažné porušenie zákona (podľa vyššie uvedených bodov 1 až 6) okrem pokuty môže daňový alebo colný úrad podať návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia. Pri každom ďalšom zistení porušenia podľa bodov 1 až 6 (aj iného ako v predošlých prípadoch) je okrem uloženia pokuty zo strany daňového alebo colného úradu podaný návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia. Po novom však len v prípade, ak ide o porušenie, pri ktorom došlo ku kráteniu prijatých tržieb.

Zákaz predávať tovar alebo poskytovať službu

V súčasnosti platí, že v prípade, ak podnikateľ poruší zákaz predávať tovar alebo poskytovať službu, daňový úrad alebo colný úrad mu uloží pokutu vo výške od 10 000 eur do 40 000 eur a podá návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia, ak ešte nebol podaný. Novela účinná od 1. októbra 2014 upravuje, že daňový alebo colný úrad podá návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia až po označení predajného miesta o tomto zákaze.

Pridelenie daňového kódu pokladnice od 1. januára 2015

Pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice bude od 1. 1. 2015 z hľadiska dostupnosti jednoduchšie. Po novom podnikateľovi pridelí daňový kód elektronickej registračnej pokladnice ktorýkoľvek daňový úrad. Platiť to bude tak pre domácich, ako aj pre zahraničných podnikateľov.

On-line pokladnice od 1. januára 2015

Elektronické registračné pokladnice od 1. 1. 2015 budú musieť umožňovať on-line pripojenie s informačnými systémami finančnej správy. Ďalšie podmienky takéhoto pripojenia budú ustanovené vyhláškou, ktorú vydá Ministerstvo financií SR. V nadväznosti na túto požiadavku môžu výrobcovia, dovozcovia alebo distribútori pokladníc od 1. januára 2015 uvádzať na trh len také elektronické registračné pokladnice, ktoré budú takéto pripojenie umožňovať.

Ak podnikateľovi vznikne povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu prvýkrát v roku 2015, musí začať používať takú pokladnicu, ktorá spĺňa všetky požiadavky zákona vrátane on-line pripojenia. Ostatní podnikatelia, ktorí už v súčasnosti pokladnicu používajú, si budú pokladnice vymieňať postupne. V týchto prípadoch nie je potrebné si hneď zaobstarať novú pokladnicu. Elektronickú registračnú pokladnicu, ktorú podnikateľ používal pred 1. januárom 2015, môže používať aj naďalej s tým, že pri jej výmene za novú je povinný ju vymeniť len za elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá bude umožňovať aj on-line pripojenie.

Článok pokračuje pod reklamou

Pripravované novinky v oblasti registračných pokladníc

Dňa 9. júla 2014 vydal tlačový odbor Ministerstva financií SR správu, ktorá sa týka navrhovaných zmien v oblasti registračných pokladníc. Návrhy budú súčasťou balíka zmien obsiahnutých v novele zákona o dani z príjmov, ktorú Ministerstvo financií SR predloží do pripomienkového konania. Ich cieľom je zabrániť kráteniu tržieb a tým dosiahnuť vyšší výber daní.

Ide predovšetkým o tieto navrhované zmeny:

 • zavedenie virtuálnej registračnej pokladnice, ktorá bude bezplatne prístupná on-line podnikateľom poskytujúcim vybrané služby (napr. lekárom, veterinárom alebo podnikateľom poskytujúcim ubytovacie služby). Virtuálna pokladnica bude zriadená v prostredí Finančného riaditeľstva SR a bude fungovať na zariadeniach schopných pripojenia na internet;
 • rozšírenie povinnosti používať pokladnicu aj pre ďalšie služby, napr. u notárov, lekárov, zubárov, či v rámci hotelových služieb (pozn.: v súčasnosti určuje rozsah služieb príloha č. 1 zákona o používaní ERP, ktorú si môžete pozrieť tu)
 • zmena osoby vykonávajúcej certifikáciu pokladníc – navrhuje sa, aby certifikáciu vykonával Colný úrad Bratislava, ktorý túto činnosť bude poskytovať bezodplatne;
 • sprísnenie sankcií – pri prvom opakovanom a pri každom ďalšom porušení zákona bude súčasne s pokutou uložený aj zákaz predaja tovaru alebo poskytovania služby v lehote až do 72 hodín.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Strata/zabudnutie prihlasovacích údajov do VRP: ako postupovať?

Ak podnikateľ zabudne prihlasovacie údaje do virtuálnej registračnej pokladnice, daňový úrad ich neobnoví ani nevygeneruje nanovo. Čo vtedy robiť?

Čo musí obsahovať pokladničný doklad z e-Kasy?

Aké sú povinné náležitosti pokladničného dokladu z e-Kasy? Ako si overiť pravosť bločku a ako zjednodušiť prácu účtovníkovi, ktorý prichádza do styku s pokladničnými dokladmi?

Kontroly eKasy od mája 2022

Finančná správa spúšťa od mája akciu zameranú na kontrolu evidencie tržieb v eKase a vydávanie bločkov. Ktoré prevádzky sa majú pripraviť a ako kontrola prebehne?

Virtuálna registračná pokladnica: zmeny od marca 2022

Používať bezplatnú aplikáciu VRP prostredníctvom operačného systému Android bude možné len po nainštalovaní si novej verzie – tá je dostupná od 10.3.2022. Kde ju nájdete a čo ešte sa mení?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky