Ako si vybrať podnikateľský účet

Čo by mal podnikateľ zvažovať pri rozhodovaní sa o tom, v ktorej banke si otvorí podnikateľský účet?

Tento článok by mal podnikateľom pomôcť vybrať si bankový účet, ktorý mu bude vyhovovať pri jeho podnikateľských aktivitách. Spomenuté budú viaceré kritériá výberu podnikateľského bankového účtu. Nie všetky budú pre každého podnikateľa relevantné (a nie všetky bude spĺňať každá banka), preto je potrebné jednotlivým kritériám prisúdiť potrebnú dôležitosť a podľa toho výber uskutočniť.

Podnikateľský účet nie je osobný účet využívaný na podnikanie

Na začiatku uvažovania o výbere podnikateľského účtu je dôležité rozlišovať medzi podnikateľským účtom pre právnickú osobu (napr. s.r.o.) alebo fyzickú osobu podnikateľa (napr. živnostníka). Mnohé banky totiž majú produkty takto rozdelené. Čo a v akom rozsahu je zahrnuté v balíku služieb pri podnikateľskom účte pre fyzickú osobu a čo pri podnikateľskom účte pre právnickú osobu sa môže zásadne líšiť.

Prečítajte si aj články: Musí mať živnostník podnikateľský účet? a Musí mať s.r.o. podnikateľský účet?

Konkrétne rozdiely môžu napríklad vyzerať tak, ako sú uvedené v tabuľke.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Účet pre SZČO: neobmedzený počet automatizovaných transakcií
Účet pre s.r.o: 20 ks automatizovaných transakcií,
transakcie nad rámec sú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka

Pri pohľade na ceny spojené s podnikateľským účtom si treba tiež uvedomiť dôležitý aspekt: služby (typy transakcií) na ktoré sú klienti zvyknutí, že ich majú v zahrnuté v poplatku za vedenie osobného účtu, prípadne za ne vôbec neplatia, môžu byť, resp. bývajú pri podnikateľských účtoch spoplatnené (t. j. nepodnikateľ za ne neplatí, podnikateľ platí).

Prečítajte si tiež

Ide najmä o poplatky za: prijaté platby, platby kartou u obchodníka, pripísanie platby na účet, zadanie príkazu cez internet banking a iné.

Pri výbere podnikateľského účtu pozerajte najmä na potreby svojho podnikania

Pri výbere podnikateľského účtu je dobré sa na toto rozhodnutie pozerať komplexne a individuálne. Pre niekoho môže byť prioritou úverové financovanie, pre iného jednoduchosť a digitalizácia služieb, pre ďalšieho zas bezpečnosť. Každý podnikateľ má účet najmä preto, aby mohol platiť za nákupy, prijímať tržby, vyplácať mzdy a podobne. Podnikatelia ale využívajú aj iné služby bánk, resp. ich produkty, čo je vhodné pri výbere podnikateľského účtu tiež zohľadňovať. Napríklad ak má niekto podnikateľský aj osobný účet v tej istej banke, tak prevody medzi týmito účtami spravidla prebiehajú okamžite. Takisto môže banka klientovi v postavení fyzickej osoby – nepodnikateľa poskytnúť zľavy na nejaké iné produkty (napríklad na osobný účet alebo cestovné poistenie) len z toho dôvodu, že u nej má aj podnikateľský účet.

Využitím kombinácie podnikateľského účtu v konkrétnej banke a iných produktov tej istej banky alebo jej spriaznenej finančnej inštitúcie môže podnikateľ dosiahnuť synergický efekt a využívať v konečnom dôsledku lepšie alebo lacnejšie služby ako keby to tak nebolo.

Zvážte, aké kritériá sú dôležité pre vás:

 • Dostupnosť siete pobočiek banky v okolí miesta podnikania
 • Možnosti uskutočňovania vkladov a výberov hotovosti z účtu
 • Možnosti realizácie platobného styku podľa potrieb podnikateľa
 • Možnosti financovania – záporný zostatok účtu, kreditná karta, úvery a iné
 • Platobné karty vydávané k podnikateľskému bankovému účtu
 • Elektronické bankovníctvo (internetbanking) a jeho funkcie
 • Mobilné bankovníctvo a ďalšie moderné funkcie
 • Cena za vedenie podnikateľského účtu a poplatky za ostatné služby
 • Hľadisko vlastníctva banky a jej súčasti v medzinárodnej skupine

Dostupnosť siete pobočiek banky v okolí mesta podnikania

Je výborné, ak podnikateľ banku nemusí vôbec navštevovať a všetko vybaví online cez svoj internetbanking alebo mobilnú aplikáciu, prostredníctvom bankomatu, telefonicky, prípadne cez chat. V niektorých prípadoch sa ale návšteve banky nevyhnete. Zároveň existujú aj podnikatelia, ktorí si nie všetko dokážu vybaviť online cez internetbanking a pomerne často potrebujú niečo vybaviť v banke osobne. V takýchto prípadoch, kedy je nevyhnutné navštíviť banku osobne, je výhodou to, ak má banka kamennú pobočku aj vo vašom okolí. To, že má banka kamennú pobočku v okolí, nemusí automaticky znamenať, že v nej podnikateľ vybaví všetko. Bankári špecializujúci sa na podnikateľskú klientelu sú zvyčajne iba v niektorých pobočkách v tzv. firemných centrách, alebo je možné si dohodnúť termín, kedy „podnikateľský bankár“ príde za klientom na konkrétnu pobočku.

Možnosti uskutočňovania vkladov a výberov hotovosti z účtu

Ak podnikateľ často manipuluje s hotovosťou, bude preňho veľmi dôležité aj to, aké sú možnosti uskutočňovania vkladov a výberov hotovosti z bankového účtu. Takúto potrebu budú mať najmä tí podnikatelia, ktorí podnikajú v maloobchode a prijímajú tržby od svojich zákazníkov prostredníctvom pokladnice v hotovosti. Vklady a výbery hotovosti z bankového účtu je možné vo všeobecnosti uskutočňovať dvoma spôsobmi: prvým je priamo na pobočke banky a druhým je prostredníctvom bankomatu.

Ak často uskutočňujete vklady a výbery z účtu, zistite si možnosti realizácie týchto operácií.

Uskutočňovania vkladov a výberov hotovosti na pobočke je väčšinou spojené s vyšším poplatkom. Ak tieto hotovostné operácie budete uskutočňovať často, tak na poplatkoch to určite pocítite. Nezabúdajte však na to, že ak plánujete vykonávať vklady a výbery hotovosti z podnikateľského účtu na pobočke, tak je potrebné myslieť aj na dostupnosť siete pobočiek či vkladových bankomatov vo vašom okolí.

Výber či vklad peňazí prostredníctvom bankomatu je väčšinou lacnejšou alternatívou ako návšteva pobočky.

Ak konkrétne podnikanie vyžaduje častú manipuláciu s hotovosťou je dôležité pri výbere banky tiež pozerať na to ako má postavený sadzobník. V niektorých bankách sú poplatky nastavené paušálne, v iných percentuálne, a často závisia aj od sumy.

Možnosti realizácie platobného styku podľa potrieb podnikateľa

Pokiaľ ide o platobný styk, aj tu môže existovať veľa kritérií, na ktorých môže podnikateľovi pri výbere bankového účtu záležať. Každá banka umožní podnikateľovi koľkokoľvek bezhotovostných prichádzajúcich aj odchádzajúcich bežných či trvalých platieb. Otázne je však to, či v cene základného balíka podnikateľského účtu sú zahrnuté bez obmedzenia alebo od určitého počtu uskutočnených transakcií (napríklad prichádzajúcich platieb) sa platí poplatok.

Prečítajte si tiež

Sú podnikatelia, ktorí majú obchodných partnerov z krajín mimo eurozóny (kde sa neplatí eurom). Pre týchto podnikateľov môže byť dôležité to, aby boli poplatky za transakcie uskutočnené v cudzej mene spojené s konverziou prvej meny na druhú čo najnižšie. Iným podnikateľom uskutočňujúcim transakcie v cudzej mene môže záležať na tom, či a za akých podmienok im banka umožňuje otvorenie bankového účtu v cudzej mene a realizujúcu platobného styku s týmto účtom. Špecifická klientela podnikateľov bude mať záujem o to, aby banka umožňovala nejakým spôsobom (napríklad forwardovým kontraktom) poistiť sa proti menovému riziku spojenom s možným negatívnym vývojom kurzu (hedging).

Možnosti financovania – záporný zostatok účtu, kreditná karta, úvery a iné

Ku kritériám, ktoré je dobré zohľadňovať, patria aj možnosti financovania v súvislosti s podnikaním. Pozrite sa teda na všetky úverové možnosti (a v neposlednom rade aj na ich najdôležitejšie podmienky), ktoré v banke môžete získať a ktoré pravdepodobne niekedy budete využívať. Ak máte v banke podnikateľský účet, môžete mať výhodnejšie postavenie ako v prípade, keby ste boli klientom cudzej banky.

Pre mnohých podnikateľov môže byť pri výbere podnikateľského účtu dôležité to, či je možné „ísť do mínusu“. To znamená, či je možné, aby klient na svojom bežnom podnikateľskom účte čerpal úver a prešiel do záporného zostatku. Takáto forma úverovania sa nazýva kontokorentný úver. Umožňuje podnikateľovi krátkodobo pokryť výpadok príjmov a jeho najväčšou výhodou je to, že aby mohol podnikateľ mohol tento úver v stanovenom rámci čerpať flexibilne podľa potreby. Podobne flexibilné financovanie môže mať klient aj pri kreditnej platobnej karte (je možné s ňou čerpať istý druh úveru a „ísť do mínusu“).

Či už ide o kontokorentný úver alebo o kreditnú kartu, banka takéto flexibilné financovanie neposkytne komukoľvek. Napríklad v jednej banke stačí ukázať výsledky za jedno účtovné obdobie, v inej minimálne za dve. Odlišnosti v jednotlivých bankách sú najmä v tom:

 1. či je banka ochotná podnikateľovi kontokorentný úver poskytnúť,
 2. v akej výške ho môže čerpať,
 3. aká je forma zabezpečenia,
 4. aké sú podmienky vyrovnania kontokorentného úveru (obvykle napr. raz za rok),
 5. aká je výška úrokov.
Prečítajte si tiež

Pri financovaní nie je možné zabudnúť na podnikateľské úvery. Mať bežný účet vedený v banke, odkiaľ podnikateľ čerpá úver, nemusí byť podmienkou jeho poskytnutia. Avšak ak podnikateľ má účet v tej istej banke, ktorá mu poskytne úver, môže získať výhodnejšiu úrokovú sadzbu. S firemným financovaním súvisí aj finančný lízing obľúbený pri obstaraní motorových vozidiel. Tu sa ponúka otázka, či má banka príbuznú lízingovú spoločnosť zaoberajúcu sa finančným lízingom a či je možné takto získať nejaké výhody, ak ste klientom banky. Momentálne sú aktuálne aj SIH antikorona záruky. Nie všetky banky na Slovensku ich poskytujú. Takisto nie sú všetky banky zapojené do iných úverových rámcov napríklad špeciálne určených pre mikropodniky alebo inovatívne podniky, v rámci ktorých môže podnikateľ čerpať prostriedky za zvýhodnených podmienok, pretože sú podporované Európskou úniou.

Niektorú skupinu podnikateľov môže zaujímať faktoring, v rámci ktorého banka odkúpi od podnikateľa jeho pohľadávku pred lehotou jej splatnosti. Túto službu taktiež neposkytujú všetky banky a aj podmienky medzi nimi sa môžu výrazne líšiť.

Článok pokračuje pod reklamou

Platobné karty vydávané k podnikateľskému bankovému účtu

Vydanie platobnej karty k podnikateľskému účtu by malo byť samozrejmosťou dobrej banky. Platobná karta vám umožňuje uskutočňovať platby za nákupy u obchodníkov na internete alebo v kamenných prevádzkach, vyberať alebo vkladať hotovosť prostredníctvom bankomatu a podobne. V súvislosti s podnikateľskou platobnou kartou by výber banky mal zohľadňovať niekoľko kritérií, ktoré samozrejme u každého podnikateľa budú mať odlišnú dôležitosť.

Je dobré vedieť, koľko platobných kariet vám k účtu banka vydá, resp. aké poplatky sú spojené s vydaním ďalších kariet. Ak má firma dvoch majiteľov, pravdepodobne budú chcieť platobnú kartu obaja. Veľmi dôležité je to, aké poplatky sú spojené s vydaním, vedením a používaním platobnej karty. V tejto súvislosti by malo podnikateľa zaujímať hlavne to, koľko výberov z bankomatu mesačne je zahrnutých v cene a či musí ísť o bankomat banky alebo môže ísť o akýkoľvek bankomat kdekoľvek na svete.

Elektronické bankovníctvo (internetbanking) a jeho funkcie

Bez elektronického bankovníctva, čiže internetbankingu, sa dnes podnikateľ určite nezaobíde. Túto službu preto poskytuje každá banka. Rozhodujúce je však to, aké služby môžete cez internetbanking podnikateľ uskutočňovať bez toho, aby musel navštíviť banku osobne. Je dôležité, aby bolo možné cez internetbanking aspoň uskutočňovať platby, nastavovať a meniť trvalé platobné príkazy, získavať elektronické výpisy z bankového účtu, meniť limity pre transakcie uskutočňované platobnou kartou.

Prečítajte si tiež

Pokiaľ ide o výpisy z bankového účtu, je dobré si pri výbere banky zistiť to, v akých formátoch je možné ich získať. Veľkou výhodou je, ak je možné výpis z bankového účtu získať aj vo formáte napríklad XML, ktorý je možné importovať do vášho účtovného softvéru, čím sa vyhnete manuálnemu „nahadzovaniu“ pohybov na účte do účtovníctva. Podobne je veľkou výhodou aj to, ak je možné do internetbankingu importovať súbor (napríklad formátu XML) obsahujúci príkazy na úhradu generované z účtovného či mzdového programu. Toto vám môže tiež ušetriť veľa času.

Nemenej dôležitou funkciou spojenou s podnikateľských bankovým účtom môžu byť rôzne možnosti prihlasovania sa do internetbankingu, teda rôzne druhy používateľských kont. Určite je výhodou to, ak je možné udeliť prístup do internetbankingu aj inej osobe (napríklad zamestnancovi) a udeliť mu špecifické oprávnenia nakladania s bankovým účtom. Napríklad aby mohol vykonávať len pasívne bankové operácie (prezerať si pohyby na účtoch a sťahovať výpisy z účtu) a aktívne bankové operácie len do určitého limitu.

Mobilné bankovníctvo a ďalšie moderné funkcie

Mobilné bankovníctvo v smartfóne je pre mnohých nevyhnutnosťou. Je ale dôležité aj poznať, čo všetko je možné s mobilnou aplikáciou robiť. Základom by samozrejme malo byť všetko to, čo máte v internetbankingu na svojom počítači. Pre mnohých podnikateľov je veľmi užitočné to, ak s mobilom dokážete rýchlejšie zadávať platobné príkazy. Napríklad skenovaním QR kódov na faktúrach, skenovaním čísiel bankových účtov vo formáte IBAN, skenovaním poštových poukážok alebo načítaním obrázku s číslom bankového účtu v galérii telefónu. Niekoho môže zaujímať odpoveď na otázku, či je možné sa do mobilnej aplikácie prihlásiť odtlačkom prsta alebo je nevyhnutné si pamätať heslo.

Pokiaľ ide o ďalšie moderné funkcie, tak ak je niekto zvyknutý platiť mobilom alebo hodinkami, mal by sa zaujímať o to, či banka podporuje Google Pay a Apple Pay. Niektoré banky umožňujú vyberať si peniaze z bankového účtu bez toho, aby ste potrebovali platobnú kartu – stačí ak v mobilnej aplikácii vytvoríte požiadavku a v bankomate zadáte vygenerovaný kód. Ohľadom identifikácie klienta niektoré banky používajú hlasovú alebo tvárovú biometriu, takže ak budete do banky volať alebo si potrebovať niečo vybaviť na diaľku, nebudete musieť prejsť procesom overenia. Pri výbere banky sa môžete zaujímať aj o to, či internetbanking zoskupuje podobné výdavky do skupín a na základe toho vytvára reporty výdavkov.

O tom, ako je možné si účet založiť online už za 4 minúty a o ďalších užitočných digitálnych službách si prečítajte v článku Živnostenský účet v Tatra banke možno založiť on-line: aké sú ďalšie benefity?

Notifikácie (SMS a e-mailové) na pohyby na bankovom účte

Pokiaľ ide o peniaze, každý podnikateľ chce byť spravidla okamžite informovaný o tom, ak sa s nimi niečo deje. Na to slúžia notifikácie týkajúce sa podnikateľského účtu. Pri výbere banky je dobré sa zamyslieť aj nad tým, aké druhy notifikácií a za aký poplatok banka podnikateľovi umožňuje nastaviť. Notifikácie môžu mať najčastejšie formu SMS správ, e-mailových správ alebo push notifikácií prostredníctvom mobilnej aplikácie. Banka vás môže oboznamovať o každom pohybe na účte (prichádzajúca alebo odchádzajúce platba, vklad alebo výber z účtu), o prekročení stanovených limitov na účte, o nevyrovnaných transakciách vykonaných platobnou kartou a podobne.

Cena za vedenie podnikateľského účtu a poplatky za ostatné služby

Aj keď cena za vedenie podnikateľského účtu a ostatné služby s ním spojené je veľmi dôležitým kritériom pri výbere banky, uvádzame ho zámerne na poslednom mieste. Poplatok, ktorý podnikateľ na konci mesiaca zaplatí, totiž závisí od všetkého, čo bolo uvedené vyššie. Pri zvažovaní ceny je potrebné si všetko dobre prepočítať a nenechať sa zlákať len nízkym alebo nulovým poplatkom za vedenie bankového účtu. Vedenie bankového účtu je len základným produktom – službou, na základe ktorej máte peniaze uložené v banke. Poplatky za vedenie účtu sa pohybujú približne od 5 do 15 eur mesačne, ale sú aj banky, kde to je zadarmo. Napríklad, v Tatra banke je živnostenský účet bez poplatku na prvých 12 mesiacov a následne tiež, ak na účet príde aspoň 500 eur mesačne.

Položky cenníka prepočítajte podľa vlastných potrieb.

Okrem toho potrebuje bežný podnikateľ uskutočňovať aj platby, prijímať notifikácie, mať zriadené trvalé príkazy, vyberať peniaze z bankového účtu v hotovosti, disponovať a vykonávať transakcie platobnou kartou (debetnou alebo kreditnou), ktorú je po určitom čase potrebné znovu vydať a podobne. Všetky tieto ostatné služby spojené s podnikateľským bankovým účtom nemusia byť zadarmo a cena za ich používanie môže výrazne prevýšiť cenu za samotné vedenie bankového účtu. V prípade, že uskutočňujete transakcie aj v cudzej mene, pozrite si aj časť cenníka, ktorá sa týka takých transakcií a možností vedenia bankového účtu aj v cudzej mene. Pred výberom bankového účtu u konkrétneho poskytovateľa si teda všetky poplatky prepočítajte podľa toho, aké služby a ako často budete používať.

Hľadisko vlastníctva banky a jej súčasti v medzinárodnej skupine

Možno niekto pri výbere banky považuje za dôležité aj to, kto banku vlastní. Či je to len nejaká lokálna finančná skupina pôsobiaca na Slovensku a v Česku alebo je banka súčasťou veľkej medzinárodnej skupiny. Integrácia bánk do väčšej medzinárodnej skupiny prináša často výhody napríklad v tom, že platby medzi účtami v rámci bánk tejto istej skupiny sa uskutočňujú okamžite, aj keď ide o účty zriadené v rôznych štátoch. A to častokrát aj s menšími poplatkami ako v iných prípadoch.

Prečítajte si tiež

Ak vám na kritériu vlastníctva banky záleží, tak si pred výberom banky, v ktorej budete mať podnikateľský účet, vyhraďte chvíľku času a pokúste sa zistiť to, kto ju vlastní a o či je súčasťou širšej skupiny bánk. V každom prípade platí, že váš vklad v každej banke pôsobiacej na Slovensku je chránený systémom ochrany vkladov v sume najviac 100 000 eur bez ohľadu na to, či ide o banku so sídlom na Slovensku alebo o pobočku zahraničnej banky. V prípade pobočiek zahraničných bánk je však vhodné podotknúť, že sa na ne nevzťahuje slovenský zákon o ochrane vkladov, ale zákon o ochrane vkladov toho štátu Európskej únie, v ktorom má zakladajúca zahraničná banka svoje sídlo. Podmienky ochrany vkladov v tomto inom členskom štáte Európskej únie môžu byť odlišné ako na Slovensku (výhodnejšie aj menej výhodnejšie). Chránená suma vkladov je však vďaka európskej legislatíve rovnaká ako u nás, no málokto by chcel popri svojom podnikaní riešiť komunikáciu so zahraničným fondom ochrany vkladov, či riešiť aký kurz sa v prípade vyplatenia nedobytných vkladov použije, ak je zahraničná banka mimo eurozóny.

Tento článok bol pripravený v spolupráci so spoločnosťou Tatra banka, a. s.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Centrálny register účtov – otázky a odpovede

Čo je centrálny register účtov, ktoré údaje sa do neho zapisujú a aké povinnosti majú banky? Odpovede na tieto a aj iné otázky nájdete v našom článku.

Centrálny register účtov od 1. 5. 2022

Čo je centrálny register účtov a ktoré údaje sa do neho zapisujú? Komu môžu byť zapísané údaje poskytnuté a aké sankcie hrozia za porušenie povinností?

Porovnanie podnikateľských účtov v roku 2022

Stručný prehľad toho, aké služby a za akú cenu ponúkajú banky podnikateľom pri bankových účtoch a zdôraznenie základných odlišností, výhod a nevýhod.

Centrálny register účtov: kedy sa zriadi a čo v ňom bude?

Parlament schválil zákon, ktorý upravuje práva a povinnosti súvisiace s prevádzkou registra účtov. Aké údaje budú banky nahlasovať a ako dlho k nim budú mať oprávnené orgány prístup?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky