Novela autorského zákona od roku 2022

Akým spôsobom má byť po novom dohodnutá odmena za udelenie licencie? Odmeňovania autorov, ale aj ďalších oblastí autorského práva sa dotkla novela Autorského zákona.

Autorský zákon a jeho zmena v roku 2022

Dňa 25. marca 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 71/2022 Z. z., novela zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „Autorský zákon“), ktorý sa dotýka viacerých významných oblastí, napríklad rozšírenia výnimiek z autorského práva, práva súvisiaceho s autorským právom pre vydavateľov periodík či informačnej povinnosti v prípade tzv. výnosovej licencie. Ide o pomerne rozsiahle zmeny Autorského zákona. Cieľom tejto novely je transpozícia, t. j. prevzatie do právneho poriadku Slovenskej republiky, dvoch smerníc Európskej únie upravujúcich autorské právo a práva súvisiace s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu a pravidlá výkonu autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom uplatniteľné na niektoré on-line vysielania vysielateľov a retransmisie televíznych a rozhlasových programov.

V dôsledku uvedenej transpozície došlo k zmene už prvého paragrafu Autorského zákona, ktorý definuje predmet úpravy tohto zákona. S ohľadom na prijaté zmeny sa od 25. 3. 2022 Autorský zákon vzťahuje aj na vydavateľa periodika, vo vzťahu k periodiku zverejnenému na území Slovenskej republiky alebo z jej územia a na autora databázy a zhotoviteľa databázy, a to vo vzťahu k databáze zverejnenej alebo zhotovenej na území Slovenskej republiky alebo z jej územia.

Na základe prijatej zmeny tak Autorský zákon upravuje tie vzťahy, ktoré vznikajú:

 • v súvislosti s vytvorením a použitím autorského diela alebo umeleckého výkonu,
 • v súvislosti s výrobou a použitím zvukového záznamu, audiovizuálneho záznamu alebo vysielania a
 • v súvislosti s vytvorením alebo zhotovením a použitím počítačového programu alebo databázy,

a to tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu audiovizuálneho záznamu, rozhlasového vysielateľa a televízneho vysielateľa, vydavateľa periodika, autora počítačového programu, autora databázy a zhotoviteľa databázy.

Obchodne nedostupné dielo od 25. 3. 2022

Prevzatím smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu  (ďalej len „smernica o autorskom práve“) došlo k úprave ust. § 12 Autorského zákona týkajúceho sa obchodne nedostupného diela, a to vo forme rozšírenia jeho definície bez ohľadu na typ predmetu ochrany. To znamená, že obchodne nedostupné dielo zahŕňa celý diapazón predmetov ochrany bez ohľadu na formu vyjadrenia (hmotnú, nehmotnú resp. digitálnu.)

Podľa § 12 ods. 1 Autorského zákona sa tak za obchodne nedostupné dielo považuje také zverejnené dielo, ak:

 • k jeho rozmnoženine nie je možné ani po vynaložení primeraného úsilia získať prístup na trhu inak ako kúpou použitej veci alebo na základe žiadosti o udelenie licencie, ktorá nie je bežne dostupná,
 • je trvalo uložené v knižnici, archíve, múzeu alebo u zákonného depozitára podľa osobitného predpisu a
 • je zapísané vo verejne prístupnom zozname obchodne nedostupných diel (ďalej len „portál“) vedenom Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo po dobu najmenej šesť mesiacov a nedošlo k jeho vyradeniu z tohto portálu. Uvedené podmienky, vrátane zverejnenia, musia byť splnené súčasne.

Právna úprava obchodne nedostupného diela sa súčasne primerane vzťahuje aj na iné dielo, ktoré je súčasťou obchodne nedostupného diela alebo je s ním spojené. Ďalej sa vzťahuje aj na diela, ktoré neboli nikdy komerčne použité, resp. komerčne dostupné, ako aj na nikdy nezverejnené diela s prihliadnutím na osobnostné autorské práva.

Zaradenie obchodne nedostupného diela do portálu

Ako vyplýva z dôvodovej správy k novele Autorského zákona, aplikačná prax si vyžiadala spresnenie náležitostí návrhu na zaradenie diela do portálu a zároveň zavedenie inštitútu Národného registrátora pre jednotlivé oblasti v súvislosti s rozšírením rozsahu typov diel. Doposiaľ plnila túto funkciu len Slovenská národná knižnica pre oblasť literatúry. S účinnosťou novely Autorského zákona je národným registrátorom Hudobné centrum pre hudobné diela a zvukové záznamy, Slovenský filmový ústav pre audiovizuálne, dramatické, divadelné alebo choreografické diela a audiovizuálne záznamy, Slovenské centrum dizajnu pre architektonické diela a diela úžitkového umenia a Slovenská národná knižnica pre iné predmety ochrany.

Návrh na zaradenie diela do portálu môže podať fyzická alebo právnická osoba, pričom návrh musí obsahovať:

 • meno, priezvisko alebo názov žiadateľa,
 • nezameniteľnú funkciu diela,
 • odôvodnenie požiadavky na zaradenie diela do portálu.

O návrhu na zaradenie diela do portálu bezodkladne na svojom webovom sídle zverejní Národný registrátor informáciu.

K zaradeniu diela do portálu pristúpi Národný registrátor, ak budú splnené nasledovné podmienky, a to:

 • najneskôr v lehote troch mesiacov od podania návrhu nebolo možné podľa zistenia Národného registrátora obchodne získať prístup k rozmnoženine diela, ani pri vynaložení primeraného úsilia a za obvyklých podmienok a
 • v lehote najneskôr troch mesiacov od podania autor písomne nenamietal proti zaradeniu diela do portálu. Autor diela však bude mať vždy možnosť písomne požiadať Národného registrátora o vyradenie obchodne nedostupného diela z portálu.

Použitie obchodne nedostupného diela môže byť výnimkou z autorského práva.

Použitie obchodne nedostupného diela môže predstavovať výnimku z autorského práva. Novela Autorského zákona zaviedla túto výnimku pre prípady, keď ku konkrétnemu typu diela nevykonáva kolektívnu správu práv žiadna organizácia kolektívnej správy spĺňajúca podmienky podľa § 79 ods. 1 Autorského zákona.  Používanie obchodne nedostupných diel je v prvom rade založené na licenčnom mechanizme rozšírených hromadných licenčných zmlúv, ale vo výnimočnom prípade sa môže stať, že neexistuje subjekt oprávnený udeliť licenciu na niektoré typy diel a iných predmetov ochrany, a tieto by boli úplne vylúčené z použitia. V takom prípade bude môcť bez súhlasu autora použiť obchodne nedostupné dielo na nekomerčné účely knižnica, archív, múzeum alebo zákonný depozitár formou vyhotovenia rozmnoženiny, verejného prenosu, verejného rozširovania a spracovávania v prípade počítačového programu, ako aj vyhotovenia rozmnoženiny výsledok spracovávanie počítačového programu, spracovania v prípade databázy a pod.

Verejný prenos od 25. 3. 2022

Pod verejným prenosom diela je potrebné rozumieť verejné šírenie diela, a to akýmikoľvek technickými prostriedkami, či už prostredníctvom drôtu alebo bezdrôtovo tak, že toto dielo možno vnímať na miestach, kde by to bez takého šírenia, prenosu, nebolo možné. Prenosom diela je napríklad vysielanie, retransmisia či sprístupňovanie diela verejnosti.

Prečítajte si tiež

S účinnosťou novely bol do § 27 Autorského zákona doplnený odsek 3, ktorý sa týka tzv. techniky priameho vstupu. Totiž za jeden verejný prenos sa považuje aj prenos diela obsiahnutého v programovej službe na verejnosti pomocou priameho vstupu, na ktorom sa podieľa vysielateľ a sprostredkovateľ obsahu. Ako vyplýva z dôvodovej správy k novele Autorského zákona, priamy vstup predstavuje jediný verejný prenos, na ktorom sa podieľajú dva subjekty, a to vysielateľ (ktorý neverejne prenáša predmety ochrany obsiahnuté v programovej službe inej osobe) a iná osoba, sprostredkovateľ obsahu, ktorá následne uvádza dielo na verejnosti. Sprostredkovateľ distribuuje, sprostredkúva dielo verejnosti. Aby šlo o verejný prenos, vysielateľ by nemal popri priamom vstupe uskutočňovať aj paralelné vysielanie. Ak by tak robil (paralelne by popri priamom vstupe vysielal), nešlo by už v prípade sprostredkovateľov obsahu o rovnaký verejný prenos, ale o retransmisiu (tzv. paralelný priamy vstup).

Z nového ods. 3 ustanovenia § 27 Autorského zákona taktiež vyplýva, že oba subjekty, t. j.  – vysielateľ aj sprostredkovateľ obsahu, musia od organizácie kolektívnej správy získať súhlas na svoju vlastnú konkrétnu časť tohto jediného verejného prenosu. Výnimku tvorí vysielanie, ako jeden z druhov verejného prenosu, pretože na jeho priamy vstup si musí sprostredkovateľ obsahu vyžiadať súhlas priamo od vysielateľa, ktorému sa priznáva výhradné právo.  

Retransmisia od 25. 3. 2022

Autorský zákon síce už predtým obsahoval definíciu pojmu retransmisia, táto však nevyhovovala úprave vyplývajúcej zo smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/789, ktorou sa  stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom uplatniteľné na niektoré on-line vysielania vysielateľov a retransmisie televíznych a rozhlasových programov  (ďalej len „smernica o on-line prenosoch vysielateľov a o retransmisii“). Preto sa aj § 29 Autorského zákona dotkla novela a upravila, že retransmisiu (znovuvysielanie) je potrebné vnímať ako súčasné, nezmenené a úplné šírenie vysielaného diela uskutočnené inou osobou, ako je vysielateľ alebo ako osoba technicky zabezpečujúca vysielanie , t. j. ako prevádzkovateľ retransmisie, ktoré môže byť prijímané verejnosťou prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, okrem verejnej siete
v prostredí, ktoré nie je spravovaným prostredím.

Pojem spravované prostredie taktiež priniesla smernica o on-line prenosoch vysielateľov a o retransmisii. Jeho účelom je zabezpečiť dostatočnú ochranu proti neoprávnenému použitiu diel a iných predmetov ochrany. Služby retransmisie tak môžu byť ponúkané prostredníctvom verejných sietí len v tom prípade, keď tieto služby budú poskytované v takom prostredí, v ktorom môžu mať k retransmisii prístup len oprávnení používatelia a úroveň bezpečnosti bude porovnateľná ako pri prenášaní obsahu prostredníctvom spravovaných sietí, ako napríklad káblové siete. Pod spravovaným prostredím sa tak od 25. 3. 2022 rozumie prostredie, v ktorom prevádzkovateľ retransmisie vykonáva retransmisiu zabezpečenú technologickými opatreniami akými sú šifrovanie, kódovanie alebo iná úprava diela alebo uplatnenie iného kontrolného mechanizmu použitia diela.

Použitie diela na vyučovacie účely a pri výskume od 25. 3. 2022

Použitie diela na vyučovacie procesy predstavuje výnimku, ktorá umožňuje použiť dielo bez súhlasu jeho autora, avšak musia byť splnené všetky definičné znaky tejto výnimky. Zverejnené dielo možno použiť napríklad rozmnožením, verejným vykonaním alebo verejným prenosom za účelom názornej ukážky pri výučbe alebo výskume, ak pritom nedôjde k priamemu alebo nepriamemu majetkovému prospechu. Školský pedagóg teda môže poskytnúť žiakom zadarmo napríklad rozmnoženiny urývkov z románu a pod. za účelom výučby.

Výnimky z autorského práva umožňujú použiť dielo bez súhlasu autora.

S ohľadom na novelu sa uvedená výnimka vzťahuje aj na použitie zverejneného diela digitálnym vyhotovením rozmnoženiny, verejným vykonaním alebo verejným prenosom na účel názornej ukážky pri výučbe v škole, na zodpovednosť školy alebo cez zabezpečenú sieť školy na neobchodný účel. Vo väčšine prípadov je pojem „názorná ukážka“ potrebné vykladať ako použitie častí alebo pasáží diel, a to len v súvislosti s vyučovacími a vzdelávacími činnosťami vykonávanými pod vedením školy (vrátane skúšok alebo vyučovacích činností mimo priestorov školy, napríklad v múzeách, knižniciach či v iných inštitúciách), pričom by sa mali používať iba v rozsahu nevyhnutnom na účely takýchto činností. Výnimka sa vzťahuje aj na použitie diel na diaľku prostredníctvom zabezpečeného elektronického prostredia, napríklad počas on-line kurzov alebo prístupu k učebným materiálom dopĺňajúcim daný kurz.

Licenčná zmluva od 25. 3. 2022

Licenčnou zmluvou udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie diela, t. j. licenciu. Licenčná zmluva obsahuje najmä spôsob použitia diela, rozsah licencie, čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho určenia a odmenu za udelenie licencie alebo spôsob jej určenia, ak sa autor s nadobúdateľom nedohodol na bezodplatnom poskytnutí licencie.

Licencia je súhlas autora s použitím jeho diela.

V prípade udelenia výhradnej licencie musí mať licenčná zmluva písomnú formu. V ostatných prípadoch ak nebude uzatvorená písomne, môže či už autor alebo nadobúdateľ licencie požiadať o vydanie písomného potvrdenia o uzavretí licenčnej zmluvy. Je však potrebné upozorniť, že toto právo trvá len 15 dní od uzavretia licenčnej zmluvy. Ak v danej lehote napríklad autor požiada o vydanie potvrdenia a do 15 dní od doručenia jeho žiadosti nadobúdateľ licencie potvrdenie nevydá, následkom bude stav, podľa ktorého k uzatvoreniu licenčnej zmluvy vôbec nedošlo.

Odmena za udelenie licencie od 25. 3. 2022

Odmena autorov a výkonných umelcov by mala byť náležitá a proporcionálna vzhľadom na hospodársku hodnotu práv vychádzajúcich z licenčnej zmluvy. Pri určovaní výšky odmeny by sa mal zohľadniť prínos autora alebo výkonného umelca k celkovému dielu alebo inému predmetu ochrany a všetky ostatné skutočnosti, ako napríklad skutočné využívanie diela. Aj jednorazová paušálna platba môže predstavovať primeranú odmenu, nemala by však byť pravidlom.

Prečítajte si tiež

Z novely Autorského zákona taktiež vyplýva, že v prípade odmeny dohodnutej v závislosti od príjmov alebo výnosov z využitia licencie vzniká nadobúdateľovi licencie, t. j. tomu, komu autor udelil súhlas na použitie jeho diela, povinnosť predkladať autorovi najmenej raz ročne informáciu o príjmoch alebo výnosoch z využitia licencie osobitne za každý spôsob použitia diela. Informačná povinnosť sa teda vzťahuje na tzv. výnosové licencie rovnako, ako tomu bolo aj v minulosti, avšak s tým, že zmenou Autorského zákona došlo k vypusteniu možnosti dohodnúť sa inak. Informácie by sa mali poskytovať spôsobom, ktorý je pre autora alebo výkonného umelca zrozumiteľný a mali by umožniť účinné posúdenie hospodárskej hodnoty daných práv.

Okrem poskytnutia informácie o príjmoch a výnosoch z využitia diela musí nadobúdateľ poskytnúť autorovi aj vyúčtovanie odmeny. Informačnej povinnosti nezbavuje ani tá skutočnosť, že z využitia licencie neboli dosiahnuté žiadne príjmy alebo výnosy. V takom prípade nadobúdateľ poskytne aspoň túto informáciu.

Uvedené informačné povinnosti sa ale v zmysle novely Autorského zákona nevzťahujú na autora počítačového programu, verejné licencie, kolektívne licenčné zmluvy, hromadné licenčné zmluvy a pod. a na zmluvy podľa § 76 až 81.

Z dôvodu prevzatia čl. 20 smernice o autorskom práve do Autorského zákona sa novelou od 25. 3. 2022 zaviedlo právo na dodatočné vyrovnanie. Aj správne proporcionálne dohodnutá odmena totiž nemusí v neskoršom období zodpovedať skutočne dosiahnutému výnosu z využitia diela. Ak teda by bola odmena neprimerane nízka, môže autor uplatniť najskôr po 3 rokoch o zverejnenia diela spomenuté právo na dodatočné vyrovnanie. Čo však zdôrazňuje dôvodová správa k novele Autorského zákona, pri posúdení toho, či je odmena neúmerne nízka, by sa mali zohľadniť všetky príjmy relevantné pre daný prípad, vrátane prípadných príjmov z reklamy. Prihliadať by sa malo na osobitné okolnosti každého prípadu vrátane prínosu autora alebo výkonného umelca, ako aj na osobitosti a postupy odmeňovania v rozličných sektoroch obsahu.

Novela Autorského zákona s účinnosťou od 25. 3. 2022 zmenila aj ďalšie ustanovenia tohto zákona, pričom vo výsledku by mala prispieť k zlepšeniu využívania kreatívneho obsahu v digitálnom prostredí. Celému digitálnemu trhu by mali pomôcť aj nové nástroje transparentnosti, ako vyššie uvedené právo na dodatočné vyrovnanie alebo niekoľko doplňujúcich informačných či oznamovacích povinností a väčší dôraz na využívanie alternatívnych metód riešenia sporov ako je mediácia alebo arbitrážne konanie v zmysle nového ustanovenia § 64e Autorského zákona.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Paulína Vargicová
Paulína Vargicová

Absolventka Právnickej fakulty UK s dlhoročnou advokátskou praxou najmä v oblasti civilného práva a vymáhania pohľadávok, autorka monografie Zodpovednosť za vady, ktorá pravidelne publikuje aj odborné články. V súčasnosti pôsobí v oblasti verejného obstarávania.


Podpora ochrany duševného vlastníctva: firmy môžu žiadať o granty z EÚ

Podnikatelia majú možnosť získať poukazy na refundáciu nákladov spojených s ochranou duševného vlastníctva. O aké sumy možno žiadať a ako postupovať?

Registrácia ochrannej známky v roku 2023: ako získať podporu?

Podnikatelia môžu žiadať o refundáciu nákladov na ochranu patentu, ochrannej známky či dizajnu do výšky 1000 eur. Ako postupovať, aké sú podmienky a termíny?

Duševné vlastníctvo: nové opatrenia na ochranu remeselných a priemyselných výrobkov

Európska komisia navrhla prvý rámec na ochranu práv duševného vlastníctva k remeselným a priemyselným výrobkom. Čo sa zmení?

Čo prináša ochrana duševného vlastníctva v podnikaní? Prezradia odborníci

Čo si možno chrániť ako duševné vlastníctvo? Koľko môžu stáť prihlášky ochranných známok či patentov? Podstatné informácie (nielen) pre podnikateľov prezradia 28.4.2022 odborníci na webinári.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky