Podpora ochrany duševného vlastníctva: firmy môžu žiadať o granty z EÚ

Podnikatelia majú možnosť získať poukazy na refundáciu nákladov spojených s ochranou duševného vlastníctva. O aké sumy možno žiadať a ako postupovať?

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) podnikateľom poskytne v roku 2024 možnosť uchádzať sa o niekoľko grantov, ktoré súvisia s oblasťou duševného vlastníctva, a to formou poukazov. Grantová podpora EÚ je spustená od 22.1.2024 a žiadosti možno podávať do 6.12.2024.

Poukaz 1 na službu IP Scan

Podnikatelia môžu žiadať o poukaz na službu IP Scan (pričom skutočné náklady nesmú presiahnuť 800 eur) a prostredníctvom Poukazu 1 možno získať refundáciu 90 % z ceny služby, teda maximálne 720 eur.

Služba IP Scan funguje tak, že na dohodnutých pohovoroch s odborníkom v oblasti duševného vlastníctva, ktorého určuje vnútroštátny úrad pre duševné vlastníctvo, podnikateľ preskúma svoj podnikateľský model, produkty či služby a plány rastu. Expert zanalyzuje obchodný model firmy a produkty s cieľom vytvorenia stratégie v oblasti duševného vlastníctva. Na základe analýzy podnikatelia zistia, aké sú prioritné oblasti, ktorým je potrebné venovať pozornosť a ktoré je potrebné vyriešiť, aký nehmotný majetok treba chrániť a ako môže duševné vlastníctvo pomôcť podnikaniu rásť.

IP Scan pokrýva všetky práva duševného vlastníctva (ochranné známky, dizajny, patenty, úžitkové vzory, odrody rastlín, zemepisné označenia), a tiež tie, ktoré sú neregistrované/neregistrovateľné (napr. autorské práva, obchodné tajomstvá, názvy spoločností, názvy domén).

Ak chce firma získať refundáciu za túto službu, je potrebné pred požiadaním o skenovanie požiadať úrad EUIPO o grant z fondu pre MSP.

Poukaz 2 na ochranné známky a dizajny

Ďalšou možnosťou je získať Poukaz 2 na ochranné známky a dizajny, a to do výšky 1 000 eur. Pri registrácii ochranných známok a dizajnov možno požiadať o náhradu 75 % sumy poplatkov za prihlášku ochrannej známky a/alebo dizajnu, ale aj za dodatočné poplatky za triedu a poplatky za prieskum, zápis, zverejnenie a odklad zverejnenia na úrovni EÚ. „Zápis tohto typu ochrany by sa ale mal uskutočniť prostredníctvom úradu EUIPO,“ uvádza sa na stránke euipo.eu.

75 % náhradu poplatkov za ochranné známky a dizajny možno získať aj na vnútroštátnej a regionálnej úrovni. Tento typ ochrany je zasa potrebné registrovať priamo prostredníctvom vnútroštátneho úradu pre duševné vlastníctvo alebo cez Úrad Beneluxu pre duševné vlastníctvo (pre ochranu na regionálnej úrovni zahŕňajúcej Belgicko, Holandsko a Luxembursko).

Takisto je možná refundácia polovice sumy poplatkov za základnú prihlášku ochrannej známky a/alebo dizajnu podanej v krajine mimo EÚ. Vylúčené sú manipulačné poplatky účtované colným úradom pôvodu. „Žiadosť o tento typ ochrany by sa mala podať prostredníctvom Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO),“ uvádza sa na stránke euipo.eu.

Poukaz 3 na patenty

Podnikatelia majú šancu získať Poukaz 3 na patenty do výšky 3 500 eur. Ak ide o patenty, je možné požiadať o náhradu 75 % sumy poplatkov za rešeršnú správu o stave techniky pred prihlásením patentu, ktorú firme vypracuje ÚPV SR alebo Vyšehradský patentový inštitút. Zistiť, ktoré postupy sa uplatňujú na Slovensku, možno kontaktovaním vnútroštátneho úradu pre duševné vlastníctvo.

Rovnako možno požiadať o náhradu 75 % sumy poplatkov za predbežné udelenie patentu (podanie, rešerš a prieskum), za udelenie a zverejnenie patentu v štáte EÚ, ako aj za podanie a rešerš európskych patentov podaných na Európskom patentovom úrade (EPÚ).

Takisto možno požiadať o refundáciu polovice nákladov na zastupovanie pri vypracovaní a podávaní nových európskych patentových prihlášok na Európskom patentovom úrade (maximálne do výšky 2000 eur). Náhrada výdavkov ale podlieha istým podmienkam, a to:

  • doručenie sa týka vyhotovenia a podania európskej patentovej prihlášky,
  • služby musí poskytnúť oprávnený zástupca, právnik alebo združenie oprávnených zástupcov so sídlom v EÚ a zapísaných do úradného zoznamu EPÚ,
  • žiadosť o náhradu sa musí podať online a v stanovených lehotách.

Poukaz 4 na odrody rastlín 

Posledným grantom je Poukaz 4 na odrody rastlín do výšky 1 500 eur. Ak ide o odrody rastlín Spoločenstva (EÚ), môžu firmy požiadať o náhradu 75 % zo sumy poplatkov za online prihlášku práv Spoločenstva k odrodám rastlín. Prihlášku je potrebné podať výlučne elektronicky, papierové žiadosti nie sú oprávnené na úhradu z fondu pre MSP. „Žiadosť o tento typ ochrany by sa mala podať prostredníctvom Úradu Spoločenstva pre odrody odrôd rastlín (CPVO),“ uvádza sa na stránke euipo.eu.

Ako získať prostriedky z fondu pre malé a stredné podniky – postup

  1. V prvom kroku je potrebné požiadať o grant – podnikateľ sa zaregistruje, prihlási na svoj Účet fondu pre MSP na stránke euipo.europa.eu a odošle formulár žiadosti, keď sa rozhodne, ktorý typ poukazu alebo poukazov mu vyhovuje. Pred vyplnením žiadosti je potrebné si pripraviť osvedčenie o DPH, výpis z účtu spoločnosti a podpísané vyhlásenie MSP (v prípade zástupcov).
  2. Po schválení žiadosti firma dostane grant a poukazy, a to do 15 pracovných dní. Potom je potrebné ich aktivovať tak, že podnikateľ požiada o náhradu do dvoch mesiacov (predĺženie je možné o ďalšie dva mesiace, ak o to firma požiada priamo prostredníctvom svojho účtu fondu pre MSP počas posledného mesiaca pôvodného dvojmesačného obdobia.
  3. Ak chce podnikateľ získať náhradu za služby duševného vlastníctva, o ktoré požiadal, musí tak urobiť až po zaplatení za služby pomocou formulára zverejneného na Účte fondu pre MSP.
  4. Po požiadaní o konkrétnu službu a zaplatení za ňu podnikateľ vyplní a odošle formulár na úhradu. Tým sa aktivuje poukaz a spustí sa implementačné obdobie. Od úradu EUIPO sa platba odošle do jedného mesiaca.
  5. Keď sa poukaz aktivuje, nasleduje obdobie realizácie, kedy firma môže požiadať o ďalšie aktivity a dodatočnú náhradu v rámci rozsahu poukazu. Toto obdobie môže trvať 6 mesiacov v prípade poukážok a ochranných známok a vzorov, 12 mesiacov v prípade patentových dokladov a dokladov Spoločenstva o odrodách rastlín.

Zdroj: Spracované na základe tlačovej správy Úradu priemyselného vlastníctva SR a informácií zo stránky euipo.eu

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Slovenskí europoslanci 2024 – 2029

Kto bude zastupovať Slovensko v Europarlamente počas 10. volebného obdobia? Zoznam zvolených slovenských europoslancov.

Digitalizácia a technológie vo firmách: inovácie vs regulácie

Ako politiky Európskej únie ovplyvňujú technologický pokrok vo firmách? A ako môže zvrátiť zaostávanie využívania potenciálu technológií štát či samotní podnikatelia?

Český expremiér Mirek Topolánek: pre investorov nie sme "sexi", naše krajiny za ostatnými v EÚ zaostávajú

Prečo sme najzraniteľnejšími krajinami v EÚ, akým výzvam čelí naša ekonomika a ako dobehnúť iné štáty? 20 rokov Slovenska a Česka v Únii zhodnotil bývalý predseda českej vlády a Rady EÚ.

Jednotný trh EÚ a Slovensko: význam členstva v Únii pohľadom analytika

Vyšší HDP, sloboda pohybu tovaru aj osôb, záujem zahraničných investorov – čo nám prinieslo členstvo v EÚ a na čom môže zapracovať tak Slovensko, ako aj samotná Únia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky