Zdaňovanie investícií – čo sa z hľadiska dane a odvodov oplatí?

Zdaňovanie investícií – čo sa z hľadiska dane a odvodov oplatí?
Zdroj: Pexels.com
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ako sa zdaňujú jednotlivé investičné príjmy ako napr. cenné papiere, kryptomeny, podielové listy a ďalšie? Z ktorých druhov príjmov sa platia zdravotné odvody?

V súčasnosti existujú mnohé spôsoby investovania, ktoré sa líšia okrem výšky možného zisku, dostupnosti a iných faktorov aj daňovým zaťažením a prípadnému podliehaniu zdravotným odvodov, čo v konečnom dôsledku môže aj vyšší dosiahnutý zisk pred zdanením znížiť na menej výhodný spôsob investície.

Aké sú často používané spôsoby investovania a akému zdaneniu či zdravotným odvodom podliehajú, uvádza prehľad nižšie.

Daň z príjmov z kapitálového majetku – úroky z cenných papierov, poistky, podielové listy

Pomerne častým spôsobom investovania sú dlhopisy, cenné papiere, z ktorých plynú fyzickým osobám úroky, ďalej poznáme úroky z poskytnutých pôžičiek, príjmy pri splatnosti cenného papiera, vyplatené plnenie z poistky pre prípad dožitia určitého veku, príjmy z podielových listov pri ich vrátení, výnosy zo zmeniek (okrem ich predaja), atď.

Tieto príjmy spoločne zaraďujeme medzi príjmy z kapitálového majetku, z ktorých sa následne vyčísli osobitný základ dane podľa § 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej aj „zákon o dani z príjmov“) zdaňovaný sadzbou dane vo výške 19 %. Čo je pomerne výhodou, vo väčšine prípadov sa pri týchto príjmoch uplatňuje vybratie dane zrážkou, ak však plynú zo zdroja na území SR. Za vybratie a zaplatenie dane je v tomto prípade zodpovedná osoba, ktorá príjem vypláca a nie fyzická osoba, ktorej je príjem vyplatený.

Nižšie uvádzame tabuľku so prehľadom vybraných druhov kapitálových príjmov s uplatnením sadzby dane z príjmov a výškou zdravotných odvodov:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Typ finančného nástroja Zdroj príjmu Spôsob zdanenia Výška daňovej sadzby Zdravotné odvody Druh príjmu podľa zákona o dani z príjmov
úroky plynúce z cenného papiera tuzemsko zrážkou 19 % nie § 7 ods. 1 písm. a)
úroky plynúce z cenného papiera zahraničie daňovníkom 19 % nie § 7 ods. 1 písm. a)
dávky z poistky pre prípad dožitia určitého veku tuzemsko zrážkou 19 % nie § 7 ods. 1 písm. e)
dávky z poistky pre prípad dožitia určitého veku zahraničie daňovníkom 19 % nie § 7 ods. 1 písm. e)
výnosy zo zmeniek (okrem predaja) tuzemsko daňovníkom 19 % 14 % § 7 ods. 1 písm. f)
príjmy z podielových listov (z vrátenia) tuzemsko zrážkou 19 % nie § 7 ods. 1 písm. g)
príjmy z podielových listov (z vrátenia) zahraničie daňovníkom 19 % nie § 7 ods. 1 písm. g)
príjmy zo štátnych dlhopisov tuzemsko daňovníkom 19 % 14 % § 7 ods. 1 písm. h)
príjem pri splatnosti cenného papiera tuzemsko zrážkou 19 % nie § 7 ods. 2 a 3
príjem pri splatnosti cenného papiera zahraničie daňovníkom 19 % 14 % § 7 ods. 2 a 3

Ako je vidieť z tabuľky vyššie, v prípade príjmov z kapitálového majetku sa uplatní vždy 19 % sadzba dane z príjmov (či už ide o zrážkovú daň alebo vysporiadanie prostredníctvom daňového priznania v osobitnom základe dane) a zdravotné odvody vo výške 14 % sa platia len z vybraných druhov príjmov.

Na príjmy zaradené ako príjmy z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmov nie je možné uplatniť oslobodenie na základe časového testu (ak boli cenné papiere držané fyzickou osobou dlhšie ako rok), ani oslobodenie od dane do výšky 500 eur.

Daň z ostatných príjmov – ETF fondy, predaj cenných papierov, predaj nehnuteľnosti, kryptomeny

Do skupiny ostatných príjmov zaraďujeme napríklad príjmy z prevodu cenných papierov, príjmy z prevodu opcií, príjmy z predaja virtuálnej meny, príjem z investovania do nehnuteľností a pod.

Nižšie uvádzame základný prehľad s uplatnením sadzby dane z príjmu a výškou zdravotných odvodov:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Typ finančného nástroja Spôsob zdanenia Výška daňovej sadzby Zdravotné odvody Druh príjmu
prevod cenných papierov (ETF fondy, akcie) daňovník 19 %, resp. 25 % 14 % § 8 ods. 1 písm. e)
prevod opcií daňovník 19 %, resp. 25 % 14 % § 8 ods. 1 písm. d)
prevod účasti na s.r.o., komand. spol., družstve daňovník 19 %, resp. 25 % 14 % § 8 ods. 1 písm. f)
príjmy z derivátových operácií daňovník 19 %, resp. 25 % 14 % § 8 ods. 1 písm. k)
predaj nehnuteľnosti daňovník 19 %, resp. 25 % 14 % § 8 ods. 1 písm. b)
predaj kryptomeny daňovník 19 %, resp. 25 % 14 % § 8 ods. 1 písm. t)

Oslobodenie od dane z príjmov pri investíciách

Pri týchto druhoch príjmov (tzv. ostatné príjmy), ktoré sa zdaňujú podľa § 8 zákona o dani z príjmov platí, že za istých podmienok je možné uplatniť na príjem oslobodenie, buď úplné alebo čiastočne do výšky 500 eur. Vo všeobecnosti, ak nejde o oslobodené príjmy, príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov podliehajú zdravotným odvodom vo výške 14 %.

Podľa ustanovenia § 9 ods. 1 písm. k) zákona o dani z príjmov je od dane oslobodený príjem z predaja cenných papierov podľa § 8 ods. 1 písm. e) prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu a to po uplynutí jedného roka od ich nadobudnutia, ak doba medzi ich prijatím na regulovaný trh a predajom presiahne jeden rok.  Oslobodenie od dane v prípade predaja cenných papierov tak vyžaduje dve podmienky – prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu aspoň po dobu roka a plynutie jedného roka od nadobudnutia daňovníkom.

V podmienkach Slovenskej republiky je jediným regulovaným trhom burza cenných papierov v Bratislave. Uvedené znamená, že v rámci obchodovania na území SR, len príjem z predaja cenných papierov prijatých na obchodovanie na burze cenných papierov v Bratislave je po uplynutí jedného roka oslobodený od dane z príjmov.

Od dane však nie je možné oslobodiť príjmy z predaja cenných papierov, ktoré boli obchodným majetkom fyzickej osoby.

Na príjmy (resp. rozdiel medzi príjmami a výdavkami) podľa § 8 ods. 1 písm. a) d), e) a f) je zároveň možné uplatniť oslobodenie do výšky 500 eur. Ak bude rozdiel medzi príjmami a výdavkami (zisk) vyšší ako 500 eur, do základu dane sa zahrnie len suma, ktorá prevyšuje oslobodenie 500 eur. Oslobodenie je zároveň možné uplatniť súhrnne, čo znamená, že nie je možné oslobodiť do výške 500 eur všetky uvedené druhy príjmov, ale oslobodenie sa uplatní len súhrne. Do oslobodenia sa započítava aj oslobodenie príjmov z prenájmu nehnuteľností podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov  a z príležitostných činností podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov.

Článok pokračuje pod reklamou

Je potrebné zdôrazniť, že príjmy, ktoré splnia oslobodenie od dane, či už z hľadiska časového testu alebo oslobodenia do výšky 500 eur, nepodliehajú ani zdravotným odvodom.

Z čisto daňového hľadiska, prevod cenných papierov (akcie obchodované na burzách alebo fondy ETF) sú kvôli úplnému oslobodeniu od dane za predpokladu splnenia 2 vyššie uvedených podmienok (regulovaniu a časovému testu) najlepšou voľnou v porovnaní napr. s príjmami z vrátenia podielových listov, predaja kryptomien a pod.

V prípade predaja virtuálnej meny, tzv. kryptomien zatiaľ v legislatíve SR neexistuje žiadna výnimka, ktorá by povolila oslobodenie príjmov z predaja kryptomeny po uplynutí určitého obdobia. Viac o zdaňovaní príjmov z predaja virtuálnej meny nájdete v článku Zdaňovanie kryptomien (virtuálnych mien).

Prečítajte si tiež

V období, kedy dochádza k neustálemu a rýchlemu zvyšovaniu cien nehnuteľností môže byť rovnako zaujímavá možnosť investovania do kúpy nehnuteľnosti, ktorú následne fyzická osoba predá. V tomto prípade hovoríme o príjme podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov.

Na príjem z predaja nehnuteľností, ktorý sa zdaňuje sadbou dane vo výške 19 %, resp. 25 % ako je uvedené aj v tabuľke vyššie je možné rovnako uplatniť úplné oslobodenie od dane podľa § 9 ods. 1 písm. a) a to po uplynutí 5 rokov odo dňa nadobudnutia nehnuteľnosti, ak nebola nehnuteľnosť zaradená v obchodnom majetku. V takomto prípade opäť príjem nebude podliehať ani zdravotným odvodom.

Dividendy ako investícia a ich zdaňovanie

Režim uplatnenia sadzby dane a výšky zdravotných odvodov je v prípade dividend komplikovanejší vzhľadom na skutočnosť, že je potrebné rozlišovať aj rok, z ktorého sa výsledok hospodárenia rozdeľuje. Pre zjednodušenie uvažujme v článku s rozdelením zisku za rok 2020 v roku 2021 (platí rovnako pre dividendy vyplatené zo ziskov vytvorených za účtovné obdobia, ktoré začnú 1.1.2017 a neskôr).

Prečítajte si tiež

Príjmy z dividend sú podľa § 3 ods. 1 písm. e) predmetom dane, kedy sa v prípade fyzickej osoby, ktorej je dividenda vyplatená, uplatní 7 % sadzba dane z príjmov bez zdravotných odvodov, ak je zdroj príjmov zahraničný zmluvný štát a 35 % sadzba dane, ak je príjem vyplácaný z nezmluvného štátu. V prípade vyplácania dividendy z tuzemska, je daň vysporiadaná zrážkou sadzbou 7 % a fyzická osoba tento príjem neuvádza do daňového priznania.

Viac nájdete v článku Zdaňovanie dividend v roku 2021 (rozdelenie zisku za rok 2020).

Daň z príjmov z predaja obchodného podielu

Fyzická osoba môže, ale nemusí mať obchodný podiel zahrnutý v obchodnom majetku. Pokiaľ sa fyzická osoba rozhodne podiel do obchodného majetku nezahrnúť, podlieha príjem z predaja podielu sadzbe 19 %, resp. 25 %, ako aj zdravotným odvodom vo výške 14 %.

Prečítajte si tiež

Oslobodenie od dane je možné v prípade, ak predáva obchodný podiel právnická osoba, pri splnení všetkých podmienok zákona o dani z príjmov (vlastníctvo minimálne 2 roky, najmenej 10 % priamy podiel atď.). Viac informácií nájdete v článku Zdaňovanie a oslobodenie predaja obchodného podielu u fyzickej a právnickej osoby.

Výška sadzby dane z investovania

Ako už bolo spomenuté vyššie, pri príjmoch, ktoré sú vysporiadané zrážkou sa uplatní 19 % sadzba dane, ako aj v prípade príjmov, ktoré patria do osobitného základu dane podľa § 7 zákona o dani z príjmov. Pri príjmoch podľa § 8 zákona o dani z príjmov sa uplatní 19 % sadzba dane z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima (t. j. pre rok 2021 sumu 37 981,94 eur vrátane) a 25 % sadzba dane na tú časť základu dane, ktorá bude presahovať túto hranicu.

V prípade dividend sa uplatní v závislosti od situácie 7 %, resp. 35 % sadzba dane.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky