Platenie daní a označovanie platieb daní v roku 2021

Aké číslo účtu a variabilný symbol použiť pri platbe daní daňovému a colnému úradu, napríklad pri úhrade dane z príjmov, z motorových vozidiel, preddavkov na daň či DPH?

Spôsoby platenia dane v roku 2021

Spôsob platenia daní a označenia platby daní, ktoré je potrebné na ich identifikáciu upravuje vyhláška Ministerstva financií SR 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MF SR  o spôsobe označovania platby dane“).

Daňovník sa môže rozhodnúť zaplatiť daň jedným z dvoch spôsobov:

 • poštovým poukazom alebo
 • bezhotovostným prevodom.

Ak sa daňovník rozhodne zaplatiť daň poštovým poukazom, je potrebné platbu označiť, a to menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu daňovníka (obchodným menom a sídlom v prípade PO), variabilným symbolom, sumou platenej dane v eurách a eurocentoch, informáciou pre správcu dane (ak je to potrebné) a bankovým účtom správcu dane.

V prípade platby bezhotovostným spôsobom, je potrebné platbu dane označiť rovnako, ako pri platbe poštovým poukazom, s výnimkou mena a adresy (obchodného názvu a sídla v prípade PO) a navyše uviesť číslo účtu daňovníka, z ktorého je platba uhrádzaná.

Číslo účtu, na ktoré daňovník uhrádza daň je tvorené z troch častí:

 1. predčíslie, ktoré označuje druh dane,
 2. osobný účet daňovníka (základné číslo účtu),
 3. kód štátnej pokladnice 8180.

Číslo účtu daňového správcu teda bude v tvare:

5XXXXX 8XXXXXXXXX/ 8180
predčíslie označujúce druh platenej dane osobný účet daňovníka kód Štátnej pokladnice

Nakoniec je potrebné previesť číslo účtu do tvaru IBAN. Príklady spôsobu tvorby čísla účtu správcu dane nájdete v článku Kam zaplatiť daň z príjmov a ako označiť platbu dane za rok 2020 (v roku 2021).

Osobný účet daňovníka

Osobný účet daňovníka je tzv. základné číslo účtu, ktoré je pridelené každému daňovníkovi Finančným riaditeľstvom SR. Ide o desaťmiestne číslo, ktoré si môže daňovník overiť na stránke finančnej správy v časti Elektronické služby – Verejné dostupné elektronické služby. 

Predčíslia na platenie daní spravovanými daňovými úradmi v roku 2021

Zdroj: Vlastné spracovanie
Názov účtu Predčíslie účtu
Daň z pridanej hodnoty 500240
Daň z príjmov fyzických osôb nerezidentov zo zdrojov na území SR 500216
Daň z príjmov fyzických osôb z podnikania a prenájmu
aj úhrada dane na základe DP FO typ A a DP FO typ B
500208
Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti 500259
Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku 500224
Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v zahraničí 500232
Daň z príjmu vyberaná zrážkou 500267
Zabezpečenie dane na DPFO 501120
Zabezpečenie dane na DPPO 501139
Daň z motorových vozidiel 501163
Osobitný odvod finančných inštitúcií 501075
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 501091
Vratky prostriedkov poukázaných na verejnoprospešný účel 500689
Odvod časti poistného 501198
Daň z poistenia 501219

Variabilný symbol pre platbu daní za rok 2021, ak je správcom dane daňový úrad

Pre správnu identifikáciu platby dane je daňový subjekt povinný uviesť variabilný symbol, ktorý označuje druh platenej dane a obdobie, za ktoré je daň uhrádzaná. V niektorých prípadoch môže byť variabilný symbol daňovému subjektu pridelený rozhodnutím správcu dane. V takom prípade je potrebné, aby daňový subjekt použil variabilný symbol uvedený v rozhodnutí správcu dane.

Prečítajte si tiež

Spôsob tvorby variabilného symbolu v prípade, ak daňový subjekt neuhrádza daň na základe rozhodnutia správcu dane, je upravený vo vyhláške MF SR o spôsobe označovania platby dane. Variabilný symbol pre platbu dane daňovému úradu je tvorený z 10 číslic a skladá sa z dvoch častí:

Prvú časť tvoria štyri číslice, ktoré označujú druh platenej dane:

 • 1100 – preddavok na daň a daň z pridanej hodnoty na úhradu,
 • 1700 – daň na úhradu okrem dane z pridanej hodnoty,
 • 8100 – iná platba dane.

Druhá časť variabilného symbolu označuje obdobie, za ktoré je daň uhrádzaná a skladá sa zo šiestich číslic v tvare:

 • MMRRRR ak ide o daň, ktorá je platená v mesačných intervaloch, kde MM označuje kalendárny mesiac a RRRR označuje kalendárny rok (napríklad platba dane za február 2021 sa označí 022021),
 • QQRRRR ak ide o daň, ktorá je platená štvrťročne, kde QQ označuje kalendárny štvrťrok a RRRR označuje kalendárny rok (teda platbu za prvý štvrťrok 2021 označíme ako 412021, druhý štvrťrok 2021 ako 422021 a podobne),
 • PPRRRR ak ide o daň, ktorá je platená polročne, kde PP označuje kalendárny polrok a RRRR označuje kalendárny rok (teda platbu dane za prvý polrok 2021 označíme 212021 a druhý polrok 222021),
 • 99RRRR ak ide o daň, ktorá je platená za celý kalendárny rok, kde 99 je fixná hodnota a RRRR označuje príslušné ročné zdaňovacie obdobie. Ak sa ročné zdaňovacie obdobie nezhoduje s kalendárnym rokom, označuje sa rok, v ktorom sa zostavuje individuálna účtovná závierka, 
 • 000000 v prípade, ak sa platba dane neviaže k obdobiu,
 • 00RRRR, kde 00 je fixná hodnota a RRRR označuje príslušné ročné zdaňovacie obdobie v prípade platby preddavkov.

Príklady pre tvorbu variabilného symbolu pre platbu daní za rok 2021, ak je správcom dane daňový úrad

 • Spoločnosť ALFA, s. r. o. uhrádza daň z pridanej hodnoty za prvý štvrťrok 2021. Na označenie platby dane použije variabilný symbol 1100412021, kde 1100 označuje druh dane, ktorú daňovník uhrádza a 412021 označuje obdobie, v tomto prípade prvý štvrťrok 2021.
 • Spoločnosť BETA, s. r. o. uhrádza do konca marca daň z motorových vozidiel za rok 2020. Variabilný symbol, ktorý použije na označenie platby bude 1700992020, kde 1700 označuje druh dane a 99 označuje daň, ktorá je platená za celý kalendárny rok a 2020 označuje rok, za ktorý je daň uhrádzaná.
 • Spoločnosť GAMA, s.r.o. uhrádza preddavok na daň z príjmov právnickej osoby za február 2021. Variabilný symbol, ktorý použije na označenie platby bude 1100022021, kde 1100 označuje druh dane a 022021 označuje február 2021. Ak by mala spoločnosť nastavený trvalý príkaz na platbu preddavkov, platba by mohla byť označená aj variabilným symbolom 1100002021.
 • Spoločnosť DELTA, s.r.o. uhrádza daň z príjmov PO na základe daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za hospodársky rok, ktorý má od februára do januára. Pri platení dane z príjmov právnickej osoby na základe podaného daňového priznania za hospodársky rok končiaci v roku 2021 sa použije variabilný symbol 1700992021.
 • Živnostník bude uhrádzať daň z príjmov FO na základe daňového priznania k dani z príjmov, typ B za rok 2020. Na označenie platby použije variabilný symbol 1700992020, kde 1700 označuje druh dane, 99 označuje daň, ktorá je platená za celý kalendárny rok a 2020 označuje rok, za ktorý je daň uhrádzaná.
Článok pokračuje pod reklamou

Predčíslia pre platenie daní a zloženia zábezpeky na daň spravovaných colnými úradmi pre rok 2021

Zdroj: Vlastné spracovanie
Názov účtu Predčíslie účtu
SPD z elektriny tuzemsko C 500005
SPD z minerálnych olejov – tuzemsko C 500013
SPD z liehu – tuzemsko C 500021
SPD z piva – tuzemsko C 500048
SPD z tabakových výrobkov – tuzemsko C 500056
SPD z uhlia - tuzemsko C 500064
SPD z vína – tuzemsko C 500072
SPD zo zemného plynu – tuzemsko C 500080
Poplatky za nakladanie s núdzovými zásobami C 500099
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Banská Bystrica 500101
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Bratislava 500128
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Michalovce 500136
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Košice 500144
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Trnava 500152
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Žilina 500160
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Nitra 500179
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Prešov 500187
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Trenčín 500195

Variabilný symbol pre označenie platby dane, ak je správcom dane colný úrad v roku 2021

V prípade, ak daňový subjekt prijal rozhodnutie od správcu dane, na označenie platby dane použije variabilný symbol uvedený v danom rozhodnutí. Avšak, ak daňový subjekt neuhrádza daň na základe rozhodnutia daňového správcu, je potrebné, aby platbu dane označil v súlade s vyhláškou MF SR o spôsobe označovania platby dane.

Prečítajte si tiež

Na označenie platby dane, ktorej správcom je colný úrad je potrebné použiť desaťmiestny variabilný symbol, ktorý bude v tvare SDSRRMMDD a je tvorený z piatich častí.

Prvá časť SD označuje druh spotrebnej dane:

 • 10 – minerálny olej,
 • 20 – tabakové výrobky,
 • 30 – lieh,
 • 40 – víno,
 • 50 – pivo,
 • 60 – elektrina,
 • 70 – uhlie,
 • 80 – zemný plyn,
 • 90 - tabaková surovina,
 • 11 – bezdymový tabakový výrobok.

Druhá časť variabilného symbolu v tvare SR označuje druh daňového subjektu:

 • 01 – prevádzkovateľ daňového skladu,
 • 02 – oprávnený príjemca,
 • 03 – odberateľ tovaru mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely,
 • 04 – malý samostatný pivovar,
 • 05 – liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia,
 • 06 – registrovaný odosielateľ,
 • 07 – malý výrobca vína,
 • 08 – užívateľský podnik,
 • 09 – zásielkový obchod,
 • 10 – platiteľ dane z elektriny,
 • 11 – platiteľ dane z uhlia,
 • 12 – platiteľ dane zo zemného plynu,
 • 13 – platiteľ dane zo stlačeného zemného plynu,
 • 14 – platiteľ dane z tabakovej suroviny,
 • 15 – súkromný výrobca destilátu,
 • 88 – zahraničná osoba,
 • 99 – iný.
Prečítajte si tiež

Tretia časť variabilného symbolu v tvare RR označuje kalendárny rok, kedy daňová povinnosť vznikla, pričom sa na označenie použije posledné dvojčíslo kalendárneho roka. Teda napríklad, ak daňová povinnosť vznikla v roku 2021, použije sa označenie 21.

Štvrtá časť v tvare MM označuje mesiac, v ktorom daňová povinnosť vznikla. Napríklad, ak daňová povinnosť vznikla v máji, označí sa 05.

Posledná časť variabilného symbolu v tvare DD označuje kalendárny deň, kedy vznikla daňová povinnosť, pričom od 1. do 9. dňa mesiaca je potrebné na prvom mieste uviesť aj nulu. Teda 2. deň v mesiaci označíme 02.

Konštantný a špecifický symbol pre označenie platby dane v roku 2021

Prečítajte si tiež

Vyhláška MF SR o spôsobe označovania platby dane neuvádza konštantný a špecifický symbol, ktorý je potrebné použiť na označenie platby daní, platba je dostatočne identifikovaná použitím správneho variabilného symbolu a čísla účtu. Avšak daňovníci sa môžu rozhodnúť použiť jeden z nasledujúcich používaných konštantných symbolov.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Konštantný symbol Daň, na ktorú sa platba vzťahuje
1144 Bežná platba dane, preddavok na daň
1344 Doúčtovanie daní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
1548 Dodatočné daňové priznanie
1744 Vyúčtovanie dane za posledné zdaňovacie obdobie DPFO a DPPO
1944 Zúčtovanie rozdielov preddavkov dane z príjmu zo závislej činnosti
2144 Dodatočne vyrubená daň
2848 Paušálna daň
5344 Nadmerný odpočet
5348 Nárok na odpočet dane
5748 Dodatočné daňové priznanie

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Vzory tlačív pre ročné zúčtovanie dane za rok 2023 (v roku 2024)

V roku 2024 je potrebné použiť nové tlačivá týkajúce sa ročného zúčtovania dane za rok 2023. Pozrite si prehľad zmien a vzory v článku.

Ročné zúčtovanie dane za rok 2023 (v roku 2024)

Zamestnanci (spĺňajúci zákonom stanovené podmienky) budú môcť začiatkom roka 2024 požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023. Aké podmienky musí zamestnanec splniť? V akom termíne a na akom tlačive je potrebné zamestnávateľa požiadať o ročné zúčtovanie dane?

Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy nemusí daňovník (fyzická alebo právnická osoba) podať daňové priznanie? Kedy naopak musí, resp. kedy je výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023?

Prehľad o zrazených preddavkoch a hlásenie o vyúčtovaní dane v roku 2024 (vzor)

Od roku 2024 sa podáva prehľad o zrazených preddavkoch na daň na novom tlačive, zmenou tiež prešiel formulár hlásenia, ktorý sa v apríli 2024 bude podávať za uplynulý rok. Aké sú nové vzory?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky