Ako zdaniť prenájom bytu za rok 2015 a príjmy zo živnosti

Ako má fyzická osoba vyplniť daňové priznanie vtedy, ak mala príjmy zo živnosti a zároveň príjmy z prenájmu nehnuteľnosti.

Daňové priznanie pri kombinácii príjmov zo živnosti a z prenájmu nehnuteľnosti (bytu)

Príjmy zo živnosti patria podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) medzi príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. b). Príjmy z prenájmu môžu byť za určitých okolností príjmami zo živnosti (ak sa poskytujú aj iné ako základné služby spojené s prenájmom) alebo príjmami z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov (ak sa poskytujú len základné služby spojené s prenájmom).

Pri príjmoch zo živnosti môžete výdavky preukazovať rôznym spôsobom, či už vedením daňovej evidencie, jednoduchého účtovníctva, podvojného účtovníctva alebo si môžete uplatňovať paušálne výdavky percentom z príjmov. Pri príjmoch z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov si môžete uplatňovať len preukázateľné výdavky vedením daňovej evidencie, jednoduchého účtovníctva alebo podvojného účtovníctva. Paušálne výdavky pri príjmoch z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov nie je možné uplatňovať. Podrobne sa o zdaňovaní príjmov z prenájmu nehnuteľnosti a o možnostiach zahrnutia výdavkov k nim dozviete v článku Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2015.

V tomto článku si ukážeme vyplnenie daňového priznania živnostníka, ktorý si pri týchto príjmoch uplatňuje skutočné výdavky vedením daňovej evidencie a zároveň má aj príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, ku ktorým tiež vedie daňovú evidenciu.

Príklad ako vyplniť daňové priznanie typ B pri príjmoch zo živnosti a z prenájmu bytu

Aurel Podnikavý je živnostníkom, ktorý sa zaoberá maloobchodným predajom odevov. Jeho príjmy zo živnosti za rok 2015 dosiahli 30 000 eur a výdavky na túto činnosť boli v sume 15 000 eur. Okrem toho prenajíma aj byt, pričom v súvislosti s týmto prenájmom poskytuje len základné služby, čiže ide o prenájom nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov. Aurel Podnikavý dosiahol za rok 2015 príjmy z prenájmu vo výške 5 000 eur a výdavky vo výške 3 000 eur. Jeho ročné zdaniteľné spolu presiahli sumu 1901,67 eura, preto je povinný podať daňové priznanie typ B.

Postup na vyplnenie daňového priznania typ B pri príjmoch zo živnosti a z prenájmu bytu

Najskôr v úvode daňového priznania krížikom označíme, že podávame riadne daňové priznanie (prvá možnosť „daňové priznanie“) a vedľa doplníme rok 2015, že ho podávame za toto zdaňovacie obdobie. V riadku 1 vyplníme daňové identifikačné číslo, ktoré potom uvádzame na každej ďalšej strane daňového priznania, v jeho hlavičke (uvádzame 0123456789). DIČ vám po založení živnosti oznámil daňový úrad a máte ho aj na tzv. „bielej kartičke“. V treťom riadku uvedieme kód SK NACE hlavnej činnosti (ich zoznam môžete nájsť na stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky) a slovne uvedieme jej názov. Uvádzame 47.71.0 Maloobchod s odevmi v špecializovaných predajniach.

I. oddiel – Údaje o daňovníkovi

V prvom oddiele v riadkoch 4 až 11 vyplníme všetky údaje o daňovníkovi. Riadky 12, 14 až 17 vypĺňať nebudeme, pretože Aurel Podnikavý má trvalý pobyt na Slovensku, preto nie je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou. Riadok 13 sa označuje v prípade existencie vzťahu závislých osôb na účely transferového oceňovania. Tieto prepojenia a osoby by sa museli potom uvádzať v XIII. oddiele daňového priznania. V našom prípade predpokladajme, že takéto prepojenie nemáme.

II. oddiel – Údaje o zákonnom zástupcovi alebo dedičovi alebo zástupcovi alebo správcovi v konkurznom konaní, ktorý podáva daňové priznanie

Riadky 18 až 26 by sa vypĺňali vtedy, ak by daňové priznanie nepodával sám daňovník. Aurel Podnikavý si daňové priznanie podáva sám, takže ich vypĺňať nebudeme. Aj keď to nie je povinné, vyplníme tu len riadok 27, kde uvedieme telefónne číslo (uvádzame 0912345678) a riadok 28, kde uvedieme e-mailovú adresu (uvádzame [email protected]).

III. oddiel – Údaje na uplatnenie zníženia základu dane (§ 11 zákona)

Ak by bol Aurel Podnikavý poberateľom niektorého z dôchodkov uvedených v § 11 ods. 6 zákona o dani z príjmov, uvádzal by na riadku 30 údaj o ich súhrnnej výške. Riadok 31 sa vypĺňa vtedy, ak si daňovník uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manžela/manželku podľa § 11 ods. 3 zákona o dani z príjmov. V našom prípade tieto riadky vypĺňať nebudeme, pretože Aurel Podnikavý nebol poberateľom žiadneho dôchodku a nie sú splnené ani podmienky na to, aby si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na svoju manželku (po celý rok pracovala, nestarala sa o maloleté vyživované dieťa, nepoberala príspevok na opatrovanie, nebola evidovaná na úrade práce a nie je zdravotne postihnutá).

IV. oddiel – Údaje na uplatnenie daňového bonusu (§ 33 zákona)

Aurel Podnikavý má jedno dieťa, na ktoré si uplatňuje daňový bonus (v každom mesiaci si ho na to isté dieťa môže uplatniť len jeden z manželov). V riadku 32 uvedieme priezvisko, meno a rodné číslo tohto dieťaťa (uvádzame PODNIKAVÁ VIKTÓRIA, 945122/0009). Na konci tohto riadku krížikom vyznačíme, že daňovník si ho v našom prípade uplatňuje na celých 12 mesiacov. Povinnou prílohou daňového priznania v prípade vyplnenia tohto oddielu bude kópia rodného listu, výpis z rodného listu alebo potvrdenie o návšteve školy, resp. potvrdenie o tom, že dieťa nemôže študovať alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz alebo potvrdenie o poberaní prídavku na vyživované dieťa.

Aurel Podnikavý žiadne príjmy zo závislej činnosti v roku 2015 nemal, preto V. oddiel – Výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona) vypĺňať nebude.

VI. oddiel – Výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 zákona)

Tento oddiel je pre naše príjmy zo živnosti a prenájmu kľúčový. Je potrebné si tiež uvedomiť, že vyplnenie jednotlivých častí tohto oddielu závisí aj od spôsobu preukazovania výdavkov (upozorní Vás na to predtlač a poznámky pod čiarou). Aurel Podnikavý pri príjmoch z podnikania aj z prenájmu vedie daňovú evidenciu, preto vypĺňame tabuľku č. 1.

Riadok Tabuľka č. 1 - prehľad príjmov a výdavkov podľa § 6 zákona
2 V tomto riadku sa v stĺpci 1 uvedie celková výšku príjmov zo živnosti v sume 30 000 eur a v stĺpci 2 celková výška výdavkov na živnosť v sume 15 000 eur.
9 V riadku 9 sa sčítavajú všetky príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov. V našom prípade len opíšeme sumy z riadku 2, keďže Aurel Podnikavý mal len príjmy zo živnosti.
10 Pre príjmy z prenájmu nehnuteľností je možné uplatniť si oslobodenie vo výške 500 eur. Do základu dane sa potom v stĺpci 1 uvedú len príjmy nad takúto sumu, v našom prípade 4 500 eur (pôvodných 5 000 eur oslobodených o 500 eur). Pri uplatnení oslobodenia sa však výdavky zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov z prenájmu zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom z prenájmu. Výdavky zahrnované do základu dane tak budú vo výške 2 700 eur (pôvodných 3 000 x 4 500/5 000). Túto sumu vpíšeme do stĺpca 2. Upozornenie: Pri príjmoch z prenájmu nie je možné vykazovať stratu. Preto, ak sú vo Vašom prípade výdavky z prenájmu vyššie ak príjmy z prenájmu, je možné výdavky z prenájmu uviesť maximálne do výšky príjmov.
12 V riadku 9 sa sčítavajú všetky príjmy podľa § 6 ods. 3 a 4 zákona o dani z príjmov. V našom prípade len opíšeme sumy z riadku 10.
Pod touto tabuľkou ešte zaškrtneme prvé dve políčka, že si uplatňujeme preukázateľné výdavky vedením daňovej evidencie aj pri príjmoch z podnikania (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) aj pri príjmoch z prenájmu (§ 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov). O niečo nižšie vyplníme „Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“. Uvedieme tu všetky preddavky na zdravotné poistenie a poistné na sociálne poistenie vrátane všetkých nedoplatkov. Aurel Podnikavý v roku 2015 zaplatil zdravotné odvody vo výške 2 000 eur a sociálne odvody vo výške 5 000 eur, čo je spolu 7 000 eur.

Následne vyplníme tabuľku 1a z údajov daňovej evidencie o zostatkovej cene hmotného a nehmotného majetku, zásobách, pohľadávkach a záväzkoch. Tieto údaje sa vypĺňajú podľa ich stavu na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia. Tabuľku 1b nevypĺňame. Je určená pre tých, ktorí si uplatňujú paušálne výdavky percentom z príjmov. Pokračujeme ďalšími riadkami.

R 37 V tomto riadku uvedieme celkovú výšku príjmov zo živnosti z riadku 9 stĺpca 1 tabuľky č. 1, teda sumu 30 000 eur.
R 38 Do tohto riadku opíšeme celkovú výšku výdavkov vynaložených v súvislosti so živnosťou z riadku 9 stĺpca 2 tabuľky č. 1, teda sumu 15 000 eur.
R 39, 40 Z rozdielu riadkov 37 a 38 vypočítame základ dane z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorým je v našom prípade suma 15 000 eur (30 000 – 15 000) a ktorú uvedieme v riadku 39. Ak by bola výsledkom rozdielu celkových príjmov a výdavkov daňová strata, uviedli by sme ju v riadku 40.
R 43 Do tohto riadku znova uvedieme výšku základu dane z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti z riadku 39, teda sumu 15 000 eur.
R 55, 57 Aurel Podnikavý žiadne straty za predchádzajúce zdaňovacie obdobia od základu dane neodpočítava a rovnako nerealizoval ani žiadny výskum a vývoj, v súvislosti s ktorým by si uplatnil tzv. super odpočet výdavkov na výskum a vývoj Preto vyplníme len riadky 55 a 57 potrebné pre ďalší postup, do ktorých znova uvedieme sumu 15 000 eur.
R 58 Uvedieme celkovú výšku príjmov z prenájmu nehnuteľností 4 500 eur z riadku 12 stĺpca 1 tabuľky č. 1.
R 59 Uvedieme celkovú výšku výdavkov spojených s prenájmom nehnuteľností 2 700 eur z riadku 12 stĺpca 2 tabuľky č. 1.
R 60 Z rozdielu riadkov 58 a 59 vypočítame základ dane z príjmov z prenájmu, z použitia diela a umeleckého výkonu, ktorým je v našom prípade suma 1 800 eur.
R 65 Do riadku 65 znova uvedieme výšku základu dane z príjmov z prenájmu, z použitia diela a umeleckého výkonu. Opíšeme sem sumu 1 800 eur z riadku 60

VII. oddiel o príjmoch z kapitálového majetku (§ 7 zákona o dani z príjmov) a VIII. oddiel o ostatných príjmoch (§ 8 zákona o dani z príjmov) vypĺňať nebudeme, pretože zjednodušene predpokladáme, že Aurel Podnikavý žiadne takéto príjmy v roku 2015 nemal.

Článok pokračuje pod reklamou

IX. oddiel - Výpočet dane podľa § 15 zákona

R72 V tomto riadku sa v našom prípade uvedie základ dane z príjmov z podnikania pred znížením o nezdaniteľnú časť základu dane. Opíšeme ho z riadku 57, kde je uvedená suma 15 000 eur.
R73 Uvedieme nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ktorá je pre rok 2015 vo výške 3 803,33 eura. Poznámka: Ak by suma na riadku 72 bola vyššia ako 19 809 eur, nezdaniteľná časť základu dane by sa musela krátiť podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov.
R77 V tomto riadku sa spočítavajú všetky nezdaniteľné časti základu dane. Keďže v našom prípade máme len nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, uvedieme sem túto sumu 3 803,33 eura z riadku 73.
R78 Vypočítame základ dane z príjmov znížený o nezdaniteľné časti základu dane ako rozdiel riadkov 72 a 77. Výsledkom v našom prípade bude suma 11 196,67 eura (15 000 – 3803,33).
R80 Vypočítame celkový základ dane zo všetkých príjmov fyzickej osoby znížený o nezdaniteľné časti základu dane. K sume na riadku 78 pripočítame základ dane z príjmov z prenájmu z riadku 65. Výsledkom bude suma 12 996,67 eura (11 196,67 + 1 800).
R81 Z vyššie vypočítaného celkového základu dane zníženého o nezdaniteľné časti základu dane vypočítame daň z príjmov ako 19 % z 12 996,67 eura, čo je 2 469,36 eura (výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol). Poznámka: Ak by ste mali vysoké príjmy, na tú časť základu dane, ktorá presiahne sumu 35 022,31 eura, sa uplatňuje 25 % sadzba dane z príjmov.
R90, 94 Riadky 82 až 89 a riadky 91 až 93 vypĺňať nebudeme, pretože Aurel Podnikavý nemal žiadne príjmy zo zahraničia . Do riadkov 90 a 94 na účely ďalších výpočtov opíšeme sumu 2 469,36 eura z riadku 81.
R95 V tomto riadku uvedieme výšku nároku na daňový bonus za celý rok 2015. Keďže mesačná výška daňového bonusu v roku 2015 bola 21,41 eura a Aurel Podnikavý si uplatňuje na svoje dieťa daňový bonus na celý rok, suma ročného daňového bonusu na jedno vyživované dieťa bude 256,92 eura (12 x 21,41).
R96 Daňová povinnosť sa znižuje o daňový bonus. V našom prípade je výsledkom suma 2 212,44 eura ako rozdiel súm uvedených v riadkoch 94 a 95 (2 469,36 - 256,92).
R98 Do tohto riadku znova uvedieme sumu ročného daňového bonusu 256,92 eura. Vypočíta sa ako rozdiel riadkov 95 a 97. V riadku 97 kalkulujeme s nulou, pretože Aurel Podnikavý nemal žiadneho zamestnávateľa, u ktorého by si uplatňoval daňový bonus.
R109, 110 Posledným krokom je výpočet dane na úhradu alebo daňového preplatku. Postupuje sa podľa návodu uvedeného v týchto riadkoch. V našom prípade je to len rozdiel riadkov 94 a 95 (2 469,36 - 256,92). Keďže výsledkom je kladné číslo, uvedieme ho do riadku 109, inak by sa uviedlo na riadku 110. Poznámka: Daňovníci, ktorí počas roka platili aj preddavky na daň z príjmov, by ich výšku uvádzali na riadku 106 a táto suma by vchádzala aj do výpočtu na riadkoch 109, resp. 110. 

X. oddiel – Rozdiely z dodatočného daňového priznania a XI. oddiel – Údaje o daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidentovi) vypĺňať nebudeme, pretože Aurel Podnikavý podáva riadne daňové priznanie a je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou.

XII. oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

Ak sa rozhodnete niekoho podporiť 2 % zaplatenej dane, vyplníte aj tento oddiel. Inak v jeho úvode krížikom uvediete „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona“. Aurel Podnikavý sa rozhodol podporiť Združenie mladých podnikateľov Slovenska. Do riadku 123 uviedol 44,24 eura (zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol) ako 2 % zo sumy daňovej povinnosti zníženej o daňový bonus uvedenej na riadku 96. V riadku 124 je potrebné ešte vyplniť údaje o prijímateľovi 2 % dane a na osobitné miesto pripojiť podpis. Ak chcete, aby správca dane uviedol prijímateľovi dane vaše meno, priezvisko a trvalý pobyt, zaškrtnite v závere tohto oddielu príslušné políčko. Zoznam všetkých prijímateľov, ktorým možno poukázať 2 % zaplatenej dane, môžete nájsť na stránke Notárskej komory Slovenskej republiky.

XIII. oddiel – Miesto na osobitné záznamy daňovníka

Na uvádzanie osobitných záznamov v tomto oddiele je daňovník upozorňovaný v predchádzajúcich častiach daňového priznania, predovšetkým v poznámkach pod čiarou. V našom prípade pre takéto osobitné záznamy náplň nemáme, avšak v riadku 125 je potrebné uviesť počet príloh. Neoddeliteľnou prílohou daňového priznania sú dve prílohy, ktoré sa tiež započítavajú do tohto počtu, aj keď sa nevypĺňajú. Aurel Podnikavý k týmto dvom prílohám priloží aj tretiu, ktorou bude na účely uplatnenia daňového bonusu potvrdenie o návšteve školy jeho dieťaťa. Rovnako sa na osobitnom mieste uvedie dátum a pripojí podpis.

XV. oddiel týkajúci sa žiadosti o vrátenie daňového preplatku a o vyplatenie daňového bonusu v našom prípade vypĺňať nebudeme, pretože je bezpredmetný. Rovnako vypĺňať nebudeme ani prílohu č. 1, pretože Aurel Podnikavý žiadny výskum a vývoj nerealizoval a teda si neuplatnil ani tzv. super odpočet výdavkov na výskum a vývoj.

Príloha č. 2 – Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

V prílohe č. 2 vyplníme len riadky 12 až 15, ktoré sa týkajú úhrnnej sumy odvodov, ktorú sme uviedli pod tabuľkou č. 1. Pre ostatné nemáme náplň, pretože sa týkajú výkonu osobnej asistencie (riadky 1 až 7), príjmov v podobe podielov na zisku vykázanom do konca roku 2003 (riadok 8) a zdravotných a sociálnych odvodov zo závislej činnosti (riadky 9 až 11). Na konci tejto prílohy sa ešte uvedie dátum a pripojí podpis.

R12 Na tomto riadku sa uvádza celková výška uhradeného poistného na sociálne poistenie vrátane nedoplatkov, ktoré boli zaplatené v roku 2015. V našom prípade sem uvedieme sumu 5 000 eur.
R13 Dobrovoľné sociálne poistenie si Aurel Podnikavý neplatil, preto tento riadok ponechávame prázdny.
R14 Na tomto riadku sa uvádza celková výška uhradeného poistného na zdravotné poistenie vrátane nedoplatkov, ktoré boli zaplatené v roku 2015. V našom prípade sem uvedieme sumu 2 000 eur.
R15 Sem sa uvedie suma preukázateľne zaplatených preddavkov na zdravotné poistenie v roku 2015 bez zaplatených nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia. V našom prípade znova uvádzame sumu 2 000 eur, pretože Aurel Podnikavý žiadne nedoplatky z ročného zúčtovania nemal.

Daňové priznanie Aurela Podnikavého je prílohou k tomuto článku vrátane potvrdenia o jeho podaní. Vypĺňali sme ho prostredníctvom interaktívnej služby portálu Finančnej správy Slovenskej republiky.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2015 (v roku 2016)

Vyplnenie vybraných častí daňového priznania právnickej osoby za rok 2015.

Daňové priznanie občianskeho združenia za rok 2015

Kedy musí podávať daňové priznanie občianske združenie či iná organizácia nezaložená alebo nezriadená na podnikanie?

Ako vyplniť daňové priznanie SZČO (živnostníka) za rok 2015

Prehľad dôležitých bodov, na ktoré by si mala každá samostatne zárobkovo činná osoba (živnostník) pri vypĺňaní daňového priznania za rok 2015 dať pozor.

Príležitostné príjmy v daňovom priznaní za rok 2015

Ako zdaniť príjmy z príležitostných činností (ostatné príjmy) a kedy je potrebné podať daňové priznanie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky