Daňové priznanie občianskeho združenia za rok 2015

Daňové priznanie občianskeho združenia za rok 2015
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Kedy musí podávať daňové priznanie občianske združenie či iná organizácia nezaložená alebo nezriadená na podnikanie?

Pri posudzovaní toho, či daňovník nezriadený na podnikanie musí alebo nemusí podať daňové priznanie je potrebné vychádzať zo zákona o dani z príjmov. V zásade platí, že dani z príjmov podlieha zdaniteľný príjem, pričom zdaniteľným príjmom je príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane oslobodený. Na to nadväzuje aj povinnosť podávať daňové priznanie, v ktorom daná organizácia prizná a zdaní príjem, ktorý má byť zdanený.

Daňové priznanie nie je povinný (ale môže) podať daňovník, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie, ak má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane (napr. dary) a príjmy, z ktorých sa daň z príjmov vyberá zrážkou (napr. úroky na bežnom účte).

Pre občianske združenie sú kritériá definovaná odlišne. Občianske združenie nemusí (ale môže) podať daňové priznanie, ak má iba:

 • príjmy, ktoré nie sú predmetom dane,
 • príjmy, z ktorých sa daň z príjmov vyberá zrážkou,
 • príjmy oslobodené od dane z príjmov, ktorými sú členské príspevky.

Občianske združenie môže dosahovať viacero druhov príjmov, ktoré sú od dane oslobodené, avšak daňové priznanie nemusí podať len vtedy, ak sú príjmami oslobodenými od dane členské príspevky. Ak má občianske združenie aj iné príjmy oslobodené od dane, má povinnosť podať daňové priznanie, nebude však z týchto príjmov platiť daň.

Inými príjmami, ktoré sú pre občianske združenie typické a sú od dane z príjmov oslobodené sú príjmy

 • z činnosti združenia, ktorá je v stanovách združenia uvedená vymedzená ako základná (alebo jedna zo základných) činnosť združenia.

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov a sú pre občianske združenie typické sú:

 • dary od fyzických osôb alebo právnických osôb,
 • prijaté podiely zaplatenej dane (tzv. prijaté 2 % z dane).

V článku Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2015 sme spomenuli časti, ktoré sa týkajú daňovníkov nezaložených, resp. nezriadených na podnikateľskú činnosť. Patrí k nim aj občianske združenie a v závislosti od toho, či vedie jednoduché alebo podvojné účtovníctvo, bude vyplňovať tabuľku C1 (ak vedie podvojné účtovníctvo) alebo C2 (ak vedie jednoduché účtovníctvo).

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy od dane oslobodené sú účtované ako príjmy (výnosy) a sú súčasťou výsledku hospodárenia. Na riadok 100 daňového priznania sa tak uvádza suma z riadku 1 tabuľky C1 alebo C2 daňového priznania právnickej osoby. Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy od dane oslobodené sú v daňovom priznaní odpočítateľnými položkami od výsledku hospodárenia a tak sa do základu dane nezapočítavajú.

Daňové priznanie, ak má občianske združenie pridelené DIČ

Ak má občianske združenie pridelené DIČ, nemusí to automaticky znamenať, že musí podať daňové priznanie k dani z príjmov. Zároveň, ak občianske združenie nemá pridelené DIČ, môže mu vzniknúť povinnosť podať daňové priznanie.

O pridelenie DIČ je povinná požiadať každá právnická osoba, ktorá:

 • získa povolenie alebo oprávnenie na podnikanie,
 • začne vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť.

Občianske združenie môže podnikať. Podnikateľská činnosť musí však byť len vedľajšia, resp. doplnková činnosť k činnosti, na ktorú bolo občianske združenie založené. Ak bude občianske združenie podnikať vo väčšom rozsahu, môže to viesť k jeho rozpusteniu.

O podnikaní združenia si viac prečítajte v článku Založenie občianskeho združenia a podnikanie prostredníctvom OZ.

Článok pokračuje pod reklamou

Pridelenie DIČ znamená, že občianske združenie môže vykonávať podnikateľskú činnosť, t. j. činnosť z ktorou sa dosahuje alebo sa dá dosiahnuť zisk. Pre podanie daňového priznania je rozhodujúce to, či občianske združenie príjmy z podnikateľskej činnosti aj skutočne malo.

Prečítajte si tiež

Existujú aj prípady, kedy občianske združenie nemusí žiadať o pridelenie DIČ, ale dosiahne zdaniteľné príjmy. Daňový úrad pridelí občianskemu združeniu DIČ napríklad vtedy, ak získa živnostenské oprávnenie. V prípade prenájmu nehnuteľnosti nie je živnostenské oprávnenie potrebné vždy, preto občianske združenie môže prenajímateľ nehnuteľnosť aj bez živnostenského oprávnenia a zároveň nemá pridelené DIČ.

Občianske združenie je povinné podať daňové priznanie:

 • ak malo v roku 2015 príjmy (výnosy) z podnikania, t. j. zdaniteľné príjmy (v tomto prípade musí mať pridelené DIČ).
 • ak nemá pridelené DIČ, ale v roku 2015 malo príjmy (výnosy) z prenájmu nehnuteľnosti, pričom popri prenájme nehnuteľnosti neposkytovalo iné ako základné služby spojené s prenájmom,
 • ak nemá pridelené DIČ, ale v roku 2015 malo výnimočne príjmy (výnosy) z reklamnej činnosti.

Občianske združenie nie je povinné podať daňové priznanie, ak má pridelené DIČ, ale v roku 2015 nemalo príjmy (výnosy) z podnikania.

Príklad: Občianske združenie Klub priateľov bedmintonu združuje fanúšikov tohto športu. Spravuje halu a organizuje športové podujatia. Členovia platia členský príspevok a majú za určitých podmienok prístup do haly. Nečlenovia sú povinní za vstup do haly platiť (vstupné). Zároveň organizuje podujatia, pričom registrácia hráča alebo tímu na tieto podujatia je spoplatnená.

Občianske združenie Klub priateľov bedmintonu malo v roku 2015 tieto príjmy:

 • členské príspevky (4 600 eur) - oslobodené od dane,
 • registračné poplatky (0 eur) - oslobodené od dane (záleží od formulácie činností združenia, ktorými dosahuje svoj cieľ, v stanovách),
 • vstupné pre nečlenov (235 eur)- zdaniteľný príjem.

Keďže občianske združenie malo príjmy zo vstupného nečlenov (zdaniteľný príjem), je povinné podať daňové priznanie.

Občianske združenie a daňová licencia

Daňovú licenciu právnickej osoby občianske združenie neplatí, i keď je právnickou osobou. Neplatí ju ani vtedy, ak vykonáva aj podnikateľskú činnosť. Občianske združenie daňovú licenciu neplatí už z toho titulu, že je občianskym združením.

Podanie daňového priznania na výzvu daňového úradu

Daňové priznanie k dani z príjmov je občianske združenie povinné podať nie len v prípade, ak mu to vyplýva zo zákona o dani z príjmov, ale aj v prípade, ak ho na to vyzve daňový úrad. Ak daňové priznanie nepodá, daňový úrad určí daň podľa pomôcok a vyrubí súvisiace sankcie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2015 (v roku 2016)

Vyplnenie vybraných častí daňového priznania právnickej osoby za rok 2015.

Ako vyplniť daňové priznanie SZČO (živnostníka) za rok 2015

Prehľad dôležitých bodov, na ktoré by si mala každá samostatne zárobkovo činná osoba (živnostník) pri vypĺňaní daňového priznania za rok 2015 dať pozor.

Príležitostné príjmy v daňovom priznaní za rok 2015

Ako zdaniť príjmy z príležitostných činností (ostatné príjmy) a kedy je potrebné podať daňové priznanie?

Daňové priznanie za rok 2015 - príjmy od viacerých zamestnávateľov v roku 2015

Ako vyplniť daňové priznanie s príjmami od viacerých zamestnávateľov, vrátane vyplneného vzorového daňového priznania v PDF.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky